Näin haet kirkkomusiikin maisteriohjelmaan

Kirkkomusiikin 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Hakuaika: 8.-22.1.2020 klo 15
Valintakokeet: 4.-8.5.2020 (alustava aikataulu)
Yleiset teoriakokeet: 6.5.2020 (alustava aikataulu)
Valintapäätös: 3.6.2020

Kuka voi hakea?

Kaikilla Sibelius-Akatemian alempaa ja ylempää tai pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan hakevilla tulee olla ko. hakukohteen vaatima pohjakoulutus. Toimita pohjakoulutuksesi osoittavat liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta annettuun määräaikaan mennessä.

Jos suoritat jonkin alla mainituista tutkinnoista vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä). Jos et toimita jäljennöstä tutkintotodistuksestasi määräaikana, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa. Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös korkeakoulun tai yliopiston antaman virallisen väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja saat varsinaisen tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Voit hakea opiskelemaan pelkkään maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos olet suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • vähintään alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakoulutasoisia opintoja, joiden perusteella Sibelius-Akatemia voi todeta sinun saavuttaneen musiikkialan ylemmän korkeakoulututkinnon opintoja varten tarvittavat riittävät tiedot ja valmiudet.

Et voi hakea opiskelijaksi ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos et ole suorittanut vähintään alempaa korkeakoulututkintoa.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että sinun tulee suorittaa enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot suoritetaan ainejohtajan määräämällä tavalla ensimmäisenä opiskeluvuonna. Saat tiedon täydentävistä opinnoista valintapäätöksen julkistamisen yhteydessä. Täydentävät opinnot eivät ole osa tutkintoa.

Muita hakemiseen liittyviä rajoituksia

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman, pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen. Jos kuitenkin jätät hakemuksen saman pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5- että 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli olet siihen kelpoinen. Jos sinulla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 5,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos olet suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, et voi hakea opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta olet valmistunut.

Jos sinulla on olemassa oleva kandidaatin tai maisterin tutkinnon suoritusoikeus Taideyliopistossa, sinun tulee hakea joko opiskeluoikeuden vaihtoa tai poikkeuslupaa suorittaa kahta tutkintoa samanaikaisesti. Lue lisää.

Kielitaitovaatimukset

Opiskelu Sibelius-Akatemiassa edellyttää riittäviä suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoja. Jotta sinut voidaan valita Sibelius-Akatemian perustutkinto-opiskelijaksi, sinun tulee todistaa hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaitosi. Mikäli hakukohteella on useampi opetuskieli, riittää, että todistat kielitaitosi yhdessä kielessä.

Kirkkomusiikin koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Riittävää opiskelukielen taitoa testataan myös valintakokeen haastattelun yhteydessä sekä kirjallisen ilmaisun kokeella. Englanninkieliseen koulutukseen hakevien hakijoiden ei tarvitse osoittaa erikseen suomen tai ruotsin kielen hallintaa.

>> Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

>> Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

>> Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan englannin kielellä

Sinun tulee todistaa kielitaitosi lähtökohtaisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Sibelius-Akatemia suosittelee, että kaikki hakijat todistavat kielitaitonsa etukäteen toimitettavilla todistuksilla. Jos sinulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoasi ennen hakuajan päättymistä, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin hyväksyttävä todistus kielitaidostasi niin pian kuin mahdollista (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä). HUOM! Jos et todista kielitaitoasi annettuun määräaikaan mennessä, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa.

Näin haet

Kirkkomusiikin tutkinnot ovat monialaisia musiikin tutkintoja, jotka voivat myös antaa pätevyyden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkoihin. 

Kirkkomusiikin koulutusohjelmassa voi opiskella Helsingissä tai Kuopiossa. Hakulomakkeessa on myös mahdollisuus merkitä vaihtoehto, jossa suostut ottamaan vastaan opiskelupaikan kummasta tahansa kaupungista. Tämä tarkoittaa sitä, että yliopisto sijoittaa sinut joko Helsinkiin tai Kuopioon (tavoitteena muodostaa molempiin kaupunkeihin yhtä suuret opiskelijaryhmät). Koulutuspaikat täytetään hakijoiden valintakokeista saamien kokonaispisteiden osoittamassa järjestyksessä. Voit jäädä vaille opiskelupaikkaa, mikäli et ole hakenut siihen koulutuspaikkaan, johon valintakoetuloksesi oikeuttaisi pääsemään.

Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-järjestelmässä hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Ennakkotehtävien tai muiden liitteiden toimittamista ei katsota hakemukseksi, jos varsinaista hakulomaketta ei ole jätetty ajoissa.

Hakemuksen liitteet

Toimita todistuksesi ja muut vaaditut liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina annettuun määräaikaan mennessä.

Sinun tulee toimittaa seuraavat liitteet Sibelius-Akatemiaan:

Todistus suoritetusta pohjakoulutuksesta ja opintosuoritusote
Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, saatamme pyytää sinulta lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä. Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta hakuvaiheessa, vaan voit toimittaa sen vasta valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä).

Todistus kielitaidosta
Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu. Tutkinnon tulee valmistua ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti
Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan ja tulet EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti (esim. passikopio).

Dokumenteista tulee käydä ilmi nykyinen nimesi sekä mihin hakukohteeseen ne liittyvät. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun tulee liittää mukaan ammattikääntäjän tekemä käännös jollekin edellä mainituista kielistä.

Jos olet pakolainen, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Lue lisää.

Ennakkotehtävät

Kirkkomusiikin koulutusohjelmaan hakevilta hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä. Kaikki hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeeseen, jos:

 1. Olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja valintaperusteissa vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut näiden dokumenttien perusteella hakukelpoiseksi.

Jos et toimita vaadittuja ennakkotehtäviä, valintakoevideota tai muita liitteitä, todistuksia tai selvityksiä määräaikaan mennessä ja vaaditussa formaatissa, hakemuksesi hylätään.

Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa hakukevään tammikuussa. Eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti. Jos haet useampaan hakukohteeseen, ja koeajat menevät päällekkäin, sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintakokeisiin osallistut.

Tarkat koepäivämäärät ilmoitetaan valintakoekutsussa. Tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta lähetetään kutsun yhteydessä. On tärkeää, että kuittaat vastaanottaneesi valintakoekutsun. Sibelius-Akatemia lähettää pyynnöstä ulkomailla asuvalle hakijalle alustavan kutsukirjeen viisumijärjestelyiden niin vaatiessa.

Varaudu olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuina valintakoepäivinä ja -aikoina. Valintakokeiden tarkempi aikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei lähtökohtaisesti voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä ja valintalautakunnan työskentelyaikataulujen mahdollistaessa muutoksen. Hyväksyttäviä syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaava) sekä onnettomuus tai sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Jos et osallistu valintakokeeseen tai johonkin sen pakollisista osakokeista, et voi tulla valituksi.

Sinun on valintakokeessa todistettava henkilöllisyytesi virallisella henkilötodistuksella. Viralliseksi henkilötodistukseksi katsotaan passi tai EU-henkilökortti. Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla.

Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon voit valintalautakunnan luvalla tuoda mukana oman säestäjän tai avustavan muusikon, mutta et muita ulkopuolisia henkilöitä. Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi. Osa hakukohteista toteuttaa valintakokeet videohakuna, jolloin sinun ei tarvitse osallistua Sibelius-Akatemiassa Helsingissä järjestettäviin valintakokeisiin. Mikäli hakukohteen valintakokeet toteutetaan videohakuna, siitä on mainittu koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa, lue lisää.

Kirkkomusiikin valintakokeet

Osakokeet järjestetään valintakoeviikolla siten, että hakija saa kaikki osiot suoritettua kolmen päivän aikana. Lopullinen aikataulu täsmentyy hakijamäärän perusteella.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Liturginen musiikki
 2. Kirjallinen ilmaisu
 3. Kuoronjohto
 4. Urut tai piano, sekä laulu
 5. Haastattelu ja säveltapailun lauluosio
 6. Musiikinteoria ja säveltapailun diktaattiosio

Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteestä.

1) Liturginen musiikki

Liturgisen musiikin osakoe on liturgisen urkujensoiton, urkuimprovisoinnin ja liturgisen laulun koe, jossa sinun tulee osoittaa kirkkomusiikin kandidaatin tutkintoa vastaavat taidot. Jos et tavoittele Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin kelpoisuutta, voit antaa liturgisen musiikin osakokeen näytteen jonkin muun kirkkokunnan käytäntöjen mukaan sekä pakollisen klaveerinhallinnan näytteen urkujen sijasta pianolla. Tästä tulee silloin ilmoittaa hakemuksessa, ja liturgisen musiikin osakokeen sisältö ilmoitetaan sinulle erikseen.

30 minuutin valmistusajalla annetut tehtävät:

 • Koraalisoittoa alkusoittoineen sekä neli- että yksiäänisestä kirjasta laulaen, triossa ja transponoituna. Koraalisatsien bassot soitetaan jalkiolla. Yhden alkusoiton on oltava fugato ja vähintään yhden säestyssatsin joko neli- tai yksiäänisestä kirjasta.
 • Psalmilaulua siten, että laulat annetun tekstikatkelman annetulla psalmikaavalla.

sekä

Prima vista -tehtävät, jotka annetaan näytteen aikana:

 • Alkusoittoja ja koraalisatseja sekä neli- että yksiäänisestä kirjasta. Koraalisatsien bassot soitetaan jalkiolla.
 • Virsilaulua yksiäänisestä kirjasta ilman säestystä
 • Liturgista laulua virsikirjan liiteosasta ilman säestystä

2) Kirjallinen ilmaisu

Kirjoita suomen, ruotsin tai englannin kielellä lyhyt esitys annetusta aiheesta. Jos suunnittelet maisterikoulutuksen syventymiskohteeksesi projektia tai tutkielmaa, sinun on tuotava kokeeseen etukäteen laatimasi proseminaarityön laajuinen (noin 15 000–25 000 merkkiä) ja tasoinen kirjoitelma, jonka aiheen tulee liittyä kirkkomusiikkiin. Se voi olla esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tehty kirjallinen päättötyö. Kirjoitelman tulee olla rakenteeltaan johdonmukainen, lähdemateriaaliltaan riittävä ja kieleltään hyvä. Aiheen tulee olla selkeästi rajattu sekä lähteiden dokumentoinnin ja viittaustekniikan asianmukainen.

3) Kuoronjohto

Anna 10 minuutin pituinen harjoitus- ja johtamisnäyte kuoron kanssa. Valitse näytteeseen yksi valintakoekutsussa ilmoitetuista lauluista oman valintasi mukaan (linkki nuotteihin kutsussa). Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti vuorovaikutukseen ryhmän kanssa sekä tehtävän tarkoituksenmukaiseen jäsentelyyn.

Jos suunnittelet kuoronjohtoa syventymiskohteeksesi, sinun tulee antaa yhteensä 15 minuutin mittainen näyte, jossa harjoitat ja johdat edellä mainitun laulun lisäksi myös laulua, joka on merkitty syventymiskohdelauluksi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota harjoittamis- ja johtamistaitoihisi.

Lautakunta seuraa myös äänenkäyttöäsi ja diagnosoi siinä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Sinut voidaan tarvittaessa pyytää äänen toiminnalliseen tarkastukseen, joka järjestetään erikseen ilmoitettuna aikana, joko samana tai muuna valintakoepäivänä. Voit halutessasi tuoda tarkistustilanteeseen lääkärinlausunnon, mikäli sairaus tai jokin muu syy vaikeuttaa äänenkäyttöäsi.

4) Urut tai piano, sekä laulu

Sinun tulee antaa näyte uruilla, mikäli tavoittelet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin kelpoisuutta:

 1. Vapaavalintainen jalkiollinen urkusävellys
 2. Valintakoekutsussa ilmoitettava urkusävellys (linkki nuotteihin kutsussa)
 3. Prima vista -tehtävä, joka annetaan näytteen aikana

Jos suunnittelet urkujensoittoa maisterikoulutuksen syventymiskohteeksesi, kohdan 1) teoksen tulee olla Urkujensoitto C -tasoinen. Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Voit antaa näytteen pianolla, jos et tavoittele Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin kelpoisuutta:

 1. Vapaavalintainen pianosävellys
 2. Valintakoekutsussa ilmoitettava pianosävellys (linkki nuotteihin kutsussa)
 3. Prima vista -tehtävä, joka annetaan näytteen aikana

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.

Laulunäytteen ohjelma:

 1. 1500–1800-luvulla sävelletty laulu alkukielellä, ei kuitenkaan virsikirjasta
 2. 1900- tai 2000-luvulla sävelletty laulu alkukielellä, ei kuitenkaan virsikirjasta

Toimita kohdissa 1) ja 2) mainittujen laulujen nuotit Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin viimeistään 1.4.2020 sähköisen SurveyPal-lomakkeen kautta. Nuottien tulee olla siinä sävellajissa, jossa aiot ne esittää. Kaikki laulut esitetään ulkoa. Yliopiston säestäjä on käytettävissä, mutta voit halutessasi käyttää myös omaa säestäjää. Et voi säestää itseäsi.

Jos suunnittelet laulua maisterikoulutuksen syventymiskohteeksesi, tulee laulujen olla Sibelius-Akatemian Laulu C -tasoisia.

5) Haastattelu ja säveltapailun lauluosio

Haastattelussa arvioidaan opiskelumotivaatiotasi ja -realismia. Osana haastattelua sinulla on mahdollisuus antaa korkeintaan 5 minuutin mittainen sivuinstrumenttinäyte tai muuten kuvailla sellaista musiikillista osaamistasi, joka ei tule esille muissa osakokeissa. Haastattelutilassa on tarvittaessa käytettävissä piano.

Säveltapailukokeella mitataan tonaalisen musiikin hahmotusta, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Koe sisältää mm. prima vista -laulua sekä intervallien, sointujen ja lyhyiden melodiakatkelmien toistamista. Sinun on osallistuttava kirkkomusiikin omaan säveltapailukokeen lauluosioon, vaikka olisitkin osallistunut jonkin toisen koulutusohjelman kokeeseen. Säveltapailun diktaattiosio on teoriakokeen yhteydessä. Valintakoetehtävät ovat musiikkioppilaitosten Säveltapailu I/D -tasoa.

6) Musiikinteoria ja säveltapailun diktaattiosio

Kaikkien kirkkomusiikin 2,5-vuotiseen koulutukseen hakevien on osallistuttava yleisiin teoria-, säveltapailu ja kuuntelukokeisiin.

Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeilla mitataan musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista sekä säveltapailun ja musiikinteorian perusvalmiuksia. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Valintakokeen arviointi

Valintakoesuorituksesi ja sen osat arvioidaan pistein. Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos joku valintaperusteissa määritelty pakollinen osasuoritus puuttuu tai hylätään.

Kirjallisissa kokeissa sinulle annetaan pisteitä vastaustesi perusteella. Muissa kokeissa valintalautakunnat arvioivat taitosi, tietosi, valmiutesi ja koulutettavuutesi hakukohdekohtaisten valintaperusteiden perusteella.

Koulutettavuuden osalta arvioidaan valmiuksiasi suoriutua tutkintoon johtavista opinnoista yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisessa ohjeellisessa suoritusajassa (kandidaatti 3 vuotta, maisteri 2,5 vuotta).

Arviointiperusteet (kirkkomusiikki)

Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliseen koulutukseen otettavat opiskelijat valitaan omissa valintaryhmissään.

Sinulla tulee olla koulutettavuuden lisäksi hyvät musiikilliset taidot ja tiedot sekä motivaatio kirkkomusiikin ja laaja-alaisen muusikkouden opintoihin. Osaamista arvioidaan myös suhteessa aiempaan musiikilliseen kokemukseesi ja koulutukseesi.

Saat osakokeista 1–6 kustakin 0–25 pistettä siten, että jokaisen osan alin hyväksytty pistemäärä on 11 pistettä. Jos yksi tai useampi osakoe on hylätty, saatat jäädä valitsematta riippumatta kokonaispistemäärästä.

Osakokeiden painotus lopulliseen pistemäärään on seuraava:

 • Liturginen musiikki 27 %
 • Kirjallinen ilmaisu 14 %
 • Kuoronjohto 14 %
 • Urut tai piano 14 %
 • Laulu 14 %
 • Haastattelu 7 %
 • Säveltapailu 5 %
 • Musiikinteoria 5 %
 • Äänenkäytön tarkistus hyväksytty tai hylätty

Valintakokeiden perusteella yliopisto voi edellyttää sinulta täydentäviä musiikin opintoja, jotka eivät ole osa tutkintoa.

Saatat jäädä valitsematta koulutukseen, mikäli sinulla todetaan vaikeasti korjattavissa oleva toiminnallinen äänihäiriö, jonka voidaan katsoa haittaavan opintoja ratkaisevasti.

Tulosten julkaisu

Taideyliopiston hallitus päättää Sibelius-Akatemian peruskoulutuksen aloituspaikkamääristä. Vuonna 2020 aloituspaikkojen kokonaismäärä on enintään 170. Taideyliopistossa ei käytetä ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöitä opiskelijavalinnoissa.

Valintakokeiden tulokset ovat nähtävillä tulosten julkaisupäivänä klo 9.00 alkaen Sibelius-Akatemian Helsingin (Nervanderinkatu 13) sekä Kuopion toimipisteissä. Valintapäätös julkaistaan myös Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.

Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Koulutukseen valittujen opiskelijoiden jälkeen paras tai parhaita hakijoita voidaan sijoittaa varasijajonoon odottamaan mahdollisesti myöhemmin aukeavaa opiskelupaikkaa. Varasijat ovat hakukohdekohtaisia tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi aueta vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit eivät täyty. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle ko. hakukohteessa.

Valintakoepalaute

Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin valintakoepalautetta voi pyytää. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Oikaisuvaatimus

Voit hakea Taideyliopistolta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijoille mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Lue lisää.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit ottaa sinulle myönnetyn opiskelupaikan vastaan joko Opintopolku-järjestelmässä tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä vastaanottoilmoituksella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos otat opiskelupaikan vastaan ja luovut siitä myöhemmin, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Lukuvuosimaksu

>> Lukuvuosimaksu ja apurahat Taideyliopistossa

EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta peritään lukuvuosimaksu. Maksu pysyy saman suuruisena koko opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan.

Jos haet opiskelemaan englannin kielellä, ilmoita hakulomakkeella mikäli omaat maksuvelvollisuudesta vapauttavan dokumentin ja toimita se hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä. Jos maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu osaltasi muutos hakuajan päättymisen jälkeen, ole yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi.

Lukuvuosimaksuhuojennukset

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. HUOM! Taideyliopisto ei myönnä apurahoja opiskelijoiden elinkustannusten kattamiseen.

Jos olet lukuvuosimaksuvelvollinen, ilmoita Opintopolun hakulomakkeella haluatko hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, jos sinut valitaan opiskelijaksi. Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella (linkki lomakkeeseen Opintopolun hakulomakkeessa).

Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan hakemuksen perusteella. Apurahat ovat suuruudeltaan 2500 tai 5000 euroa. Mahdollisesta myönnetystä apurahasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Opintojen aloittaminen

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä, jolloin kaikkien uusien opiskelijoiden on oltava paikalla. Mikäli ennen elokuun puoliväliä järjestetään teoreettisten aineiden valmentava jakso, jaksolle osallistuville opiskelijoille ilmoitetaan tarkka aikataulu hyväksymiskirjeessä.

Sinun tulee ilmoittautua kirjoille yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti. Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenasi ainoastaan lakisääteisistä syistä. Lue lisää.

Hae poissaolo-oikeutta kirjallisesti ennen lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymistä. Toimita hakemuksesi mukana poissaolon oikeuttava todistus.

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät myös www-sivuiltamme täällä.