Sök till blåsinstrument som huvudinstrument (kandidat + magister)

Urvalsguiden för den 5,5-åriga utbildningen i instrument- och sångstudier i klassisk musik (träblås- eller bleckblåsinstrument som huvudinstrument).

Blåsintrument som huvudinstrument ingår i utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik. Studerandena antas enligt sina huvudinstrument. Huvudinstrumentet kan vara:

 • Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon
 • Bleckblåsinstrument: valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2022

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 5.1.2022 kl. 8.00–19.1.2022 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 26.1.2022 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 25.2.2022

Träblåsinstruments sökande:

 • Prov i allmänmusikaliska färdigheter för sökande till träblåsinstrumenten 16.3.2022.
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 30.3.2022 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 8.4.2022
 • Säkra din studieplats senast 15.7.2022 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 2.8.2022 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti

Bleckblåsinstruments sökande:

 • Valthorn: första och andra omgången 2.5.2022 (preliminär tidtabell), datum för prov i allmänmusikaliska färdigheter publiceras senare 
 • Trumpet: första och andra omgången 21.5.2022 (preliminär tidtabell), datum för prov i allmänmusikaliska färdigheter publiceras senare 
 • Basun, baryton, tuba: första och andra omgången 22.5.2022 (preliminär tidtabell), datum för prov i allmänmusikaliska färdigheter publiceras senare
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 20.5.2022 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 3.6.2022
 • Säkra din studieplats senast 15.7.2022 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 2.8.2022 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 15.7.2022 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen (3 + 2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate (IB) -examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen
 • Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur (RP / DIA) -examen
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen
 • Högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

Dessutom kan en person som har beviljats studierätt för en universitetsexamen i Finland söka till studierna.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om den sökande har avlagt en högskoleexamen vid Sibelius-Akademin kan hen inte på nytt söka till samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument).

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har prorektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 5–19.1.2022 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 26.1.2022 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 15.7.2022 kl. 15.00.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 15.7.2022 kl. 15.00.
 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 26.1.2022 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar om det är rusning i systemet.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademins dekanus har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in.

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. De preliminära tidtabellerna publiceras i ansökningsguiderna i januari. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte deltar i alla obligatoriska delprov i urvalsprovet kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar och tidtabeller för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet (träblåsinstrument)

Huvudinstrumentprovet består av omgångar som genomförs på distans med hjälp av en videoinspelning. 

I urvalsprovet ingår även ett prov i allmänna musikaliska färdigheter.

Första omgången: Förhandsuppgift

Leverera via Studieinfo-systemet senast 26.1.2022 kl. 15 (finsk tid) en videoinspelning som innehåller ett valfritt program med musik från olika stilperioder, längd sammanlagt cirka 10 min. Programmet som framförs kan antingen ha pianoackompanjemang eller vara ett eller flera soloverk. De verk som spelas kan också vara en del eller delar av en konsert eller en sonat. 

Kompositionen behöver inte spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, ackompanjemangsinstrumentet är piano. 

Förhandsuppgiften får inte innehålla program som hör till den andra omgången. 

Det är inte tillåtet att redigera videoinspelningen. De kompositionerna och delar av kompositionerna måste spelas in utan klipp och i hela tagningar.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild. 

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Sökande som kallas till andra omgången informeras per e-post. 

Andra omgången 

Andra omgången av urvalsprovet utförs med hjälp av en videoinspelning. Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet senast 15.3.2022 kl. 15 (finsk tid). Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Program för videoinspelningen: 

 1. Obligatorisk uppgift enligt huvudinstrument: 
 • Flöjt: Henri Dutilleux: Sonatin 
 • Oboe: Carl Nielsen: Två fantasistycken för oboe och piano op. 2 (romans och humoresk) ELLER B. Britten: Six Metamorphoses after Ovid op. 49 (1. Pan och 2. Phaeton) 
 • Klarinett: G. Donizetti: Studie 1 
 • Fagott: Eugene Jancourt: Etyd nr 1 ur samlingen 26 melodic studies (Universal eller IMC) 
 • Saxofon: André Jolivet: Fantaisie-Impromptu (Leduc) 
 1. 1–2 kompositioner efter fritt val, sammanlagd längd ca 10 minuter. En del av programmet ska ha pianoackompanjemang. Programmet kan också vara en del eller delar av en konsert eller en sonat. 

Kompositionerna behöver inte spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, ackompanjemangsinstrumentet är piano. Programmet i den andra omgången får inte innehålla verk från den första omgången (förhandsuppgift). 

Videoinspelningens olika delar kan spelas in vid olika tidpunkter och på olika ställen. Varje enskild komposition ska dock spelas in som en oavbruten, oklippt inspelning. Om verket består av flera delar ska alla delar spelas in i en oavbruten tagning. 

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild. 

Prov i allmänmusikaliska färdigheter 

Prov i allmänmusikaliska färdigheter ingår i urvalsproven för alla 5,5-åriga utbildningar. Datum för prov i allmänmusikaliska färdigheter publiceras snart.

I proven kan man till exempel bedöma förmågan att läsa noter, behärskandet av musikaliska begrepp (tonarter, harmoni, kadenser, intervaller, taktarter och tidsvärden), hörselbaserad gestaltning av musik och notsättning samt kännedom om den västerländska konstmusikens historia.

I urvalsguiden publiceras senast 12.1.2022 modelluppgifter på basis av vilka sökanden får en uppfattning om den kompetens som krävs för provet. Närmare information om genomförandet av provet ges i kallelsen till urvalsprovet för varje ansökningsobjekt. Klicka här för modelluppgifterna.

Provet i allmänmusikaliska färdigheter ordnas i samband med den sista omgången av urvalsprovet för varje ansökningsobjekt, antingen som distans- eller närgenomförande beroende på hur det övriga urvalsprovet genomförs.

Om urvalsprovet består av två omgångar hålls provet i allmänmusikaliska färdigheter i den andra omgången. Om urvalsprovet består av en omgång kan nämnden till provet i allmänmusikaliska färdigheter kalla endast sådana sökande som fått tillräckligt höga poäng i huvudinstrumentprovet.

Granskarna av proven i allmänmusikaliska färdigheter ger ett utlåtande till urvalsnämnden om sökandens förutsättningar att genomföra studierna enligt läroplanen under den eftersträvade studietiden samt om ett eventuellt behov av brostudier. Urvalsnämnden beaktar utlåtandet som en del av helhetsbedömningen.

Resultaten från proven i allmänmusikaliska färdigheter kan användas som en del av bedömningen av utgångsnivån för de sökandes studier. Om den sökande inte uppvisar tillräckliga färdigheter för studier i allmänmusikaliska färdigheter på högskolenivå åläggs hen att komplettera sina kunskaper med s.k. brostudier. Mer information om detta finns i brevet om godkännande. Brostudierna ska avläggas före de egentliga studieperioderna i allmänmusikaliska färdigheter.

Prov i allmänmusikaliska färdigheter för sökande till träblåsinstrumenten 16.3.2022.

Urvalsprovet (bleckblåsinstrument)

Av de sökande som söker till denna utbildning krävs inga förhandsuppgifter. Alla sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid och som konstaterats vara behöriga kallas till urvalsprovet.

Urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Huvudinstrumentprovet består av två omgångar. I den första omgången lyssnar man till en del av programmet. Från den första omgången fortsätter en del av de sökande till den andra omgången, där man lyssnar på resten av programmet. Den andra omgången ordnas samma dag, omedelbart efter den första omgången. I urvalsprovet ingår även ett prov i allmänna musikaliska färdigheter. 

Program för urvalsprovet: 

 1. En obligatorisk uppgift (efter ditt huvudinstrument): 
 • Valthorn – Första delen av någon av följande konserter: R. Strauss: Konsert nr 1, R. Strauss: 1. Konsertto, W. A. Mozart: Konsert nr 2 eller W. A. Mozart: Konsert nr 4 
 • Trumpet – Jeanine Ruff: Fantaisie Concertante  
 • Basun – Alexandre Guilmant: Concert Piece op. 88 
  OBS! Ifall du genomför provet på basbasun, ska du som obligatorisk komposition framföra A. Lebedev: Konsert a-moll 
 • Baryton – Joseph Horovitz: Konsert, sats 1 (Moderato) 
 • Tuba – A. Lebedev: Konsert a-mol 
 1. Valfritt verk med pianoackompanjemang (längd 5–10 minuter) 
 • Den valbara kompositionen kan även vara en del eller delar ur konsert eller sonat 
 1. Uppgifter som du ska tillägna dig (noterna skickas till sökanden 10 dagar före provet) 
 1. Prima vista-spel och uppgifter inom musikalisk beredskap enligt urvalsprovnämndens prövning 

Kompositionerna behöver inte spelas utantill. 

Ackompanjemang vid provet i huvudinstrument 

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, ackompanjemangsinstrumentet är piano. Du kan anlita antingen egen eller universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Det är inte möjligt att öva med Sibelius-Akademins ackompanjatör före provet. Ändring av valet av ackompanjatör kan inte göras efter att tidsfristen för att skicka in notmaterialet har löpt ut. 

Vid användning av universitetets ackompanjatör: 

 • Lämna in notmaterial för valfria stycken inom det datum som är angivet i anvisningarna i kallelsen till urvalsprovet. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska såväl kompositörens och styckets namn som ditt namn stå samt till vilken utbildning du söker. 
 • Du ska ha med dig samma noter till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller som ihoptejpade kopior. 

Prov i allmänmusikaliska färdigheter 

Prov i allmänmusikaliska färdigheter ingår i urvalsproven för alla 5,5-åriga utbildningar. Datum för prov i allmänmusikaliska färdigheter publiceras snart.

I proven kan man till exempel bedöma förmågan att läsa noter, behärskandet av musikaliska begrepp (tonarter, harmoni, kadenser, intervaller, taktarter och tidsvärden), hörselbaserad gestaltning av musik och notsättning samt kännedom om den västerländska konstmusikens historia.

I urvalsguiden publiceras senast 12.1.2022 modelluppgifter på basis av vilka sökanden får en uppfattning om den kompetens som krävs för provet. Närmare information om genomförandet av provet ges i kallelsen till urvalsprovet för varje ansökningsobjekt. Klicka här för modelluppgifterna.

Provet i allmänmusikaliska färdigheter ordnas i samband med den sista omgången av urvalsprovet för varje ansökningsobjekt, antingen som distans- eller närgenomförande beroende på hur det övriga urvalsprovet genomförs.

Om urvalsprovet består av två omgångar hålls provet i allmänmusikaliska färdigheter i den andra omgången. Om urvalsprovet består av en omgång kan nämnden till provet i allmänmusikaliska färdigheter kalla endast sådana sökande som fått tillräckligt höga poäng i huvudinstrumentprovet.

Granskarna av proven i allmänmusikaliska färdigheter ger ett utlåtande till urvalsnämnden om sökandens förutsättningar att genomföra studierna enligt läroplanen under den eftersträvade studietiden samt om ett eventuellt behov av brostudier. Urvalsnämnden beaktar utlåtandet som en del av helhetsbedömningen.

Resultaten från proven i allmänmusikaliska färdigheter kan användas som en del av bedömningen av utgångsnivån för de sökandes studier. Om den sökande inte uppvisar tillräckliga färdigheter för studier i allmänmusikaliska färdigheter på högskolenivå åläggs hen att komplettera sina kunskaper med s.k. brostudier. Mer information om detta finns i brevet om godkännande. Brostudierna ska avläggas före de egentliga studieperioderna i allmänmusikaliska färdigheter.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Dessutom utvärderar nämnderna i urvalsproven i blåsinstrument på basis av den sökandes prestationer de speltekniska färdigheterna, förmågan att uppträda, inlärningsberedskapen, förståelsen av stilar från olika tidsperioder samt den sökandes möjligheter att utvecklas konstnärligt och spelskicklighetsmässigt under sina studier. 

Urvalsprovets poängsättning

Nämnden bedömer den sökandes prestationerna i båda omgångarna på skalan 0–25 poäng. Poängen i den andra omgången baserar sig på en helhetsbedömning av den sökandes urvalsprovsprestationer i båda omgångarna. Poängen i den andra omgången blir de slutliga poängen för den sökande.

Tillkännagivande av resultaten

Nämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Tillkännagivande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Läs mer om programmet