Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Utbilda dig till konstnär-forskare inom de områden som Teaterhögskolan representerar.

Sharing Silence installaatio

Varför hos oss?

Genom doktorandstudier på Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) kan du utveckla dina kunskaper som konstnär, forskare, pedagog och expert inom alla områden som omfattas av Konstuniversitetets Teaterhögskola. Vi har en inspirerande forskargemenskap, omfattande internationella nätverk och sakkunniga lärare. Hos oss har man möjlighet att bedriva konstnärlig och pedagogisk forskning såväl som delta i teoretiska diskussioner på hög nivå.

Utbildningens innehåll och mål

Konstnär-forskarna frambringar kunskaper grundade på konstnärlig praxis, förnyar konstarterna och tillämpar konstnärliga insikter inom alla samhällsområden. Doktorandstudierna på Tutke består av tvärvetenskaplig konstnärlig forskning. Den konstnärliga och pedagogiska verksamheten ses som en tanke- och förståelseform, inte som ett föremål för förklaring. Doktoranderna lär sig att artikulera, konceptualisera och teoretisera sitt erfarenhetsbaserade konstnärliga kunnande och de frågor som uppstår ur detta.

Examensstruktur

Från Teaterhögskolans doktorandprogram utexamineras doktorer i teaterkonst, doktor i danskonst och doktor i konst. Doktorsexamen kan avläggas inom följande områden: danspedagogik, design för scenkonst, dramaturgi och skrivande av pjäser, komparativ dramaturgi och konstnärlig forskning, konstnärlig framställning i dans, koreografi, Live Art and Performance Studies LAPS, ljuddesign, ljusdesign, regi, skrivande, skådespelarkonst, skådespelarkonst på svenska, teaterpedagogik.

Examen omfattar 240 studiepoäng. Den består av ett lärdomsprov eller doktorsavhandling, omfattande 180 studiepoäng, samt forskningsstödjande kurser om 60 studiepoäng, vilka i huvudsak avläggs under de två första studieåren. Läsåret indelas i sju undervisningsveckor med omkring en månads mellanrum, under vilka doktoranden måste vara närvarande. Merparten av undervisningen sker på engelska. Den största delen av kurserna hålls tillsammans med Konstuniversitets Bildkonstakademi.

Doktorsexamen kan avläggas på fyra år som heltidsstudier.

Doktoranden kan få begränsat ekonomiskt stöd från Tutke för konstnärliga produktioner och konferensresor. Varje år arbetar ett antal lokala doktorander på Tutke. Ansökningstiden till tjänsterna meddelas separat. Doktorander uppmanas att på egen hand söka kompletterande stöd från olika finansieringskällor.

Lärdomsprov

Doktorsavhandlingens del av examen omfattar 180 sp. Den består av 1–4 förhandsgranskade forskningselement som kan vara kontnärliga delar eller skriftliga kommentarer, eller kombinationer av dessa. För doktoranden utses vanligtvis två handledare, vilka är representanter för den främsta expertisen inom sitt område.

De konstnärliga delarna kan utgöras av framställningsmässiga eller pedagogiska arrangemang, workshopar, demonstrationer eller träningsmoment. Doktoranden måste i dessa visa att hen kan behandla forskningsmässiga frågor med konstnärliga medel och därigenom producera ny kunskap.

Syftet med kommentaren eller den kommenterande delen är att resonera kring de observationer, erfarenheter och problem som framkommit i de konstnärliga delarna. Denna kan beroende på doktorsavhandlingens karaktär ta olika former. Det väsentliga är att det av kommentaren framgår vad doktoranden undersöker och hur det görs, vilka nya insikter han eller hon har kommit fram till och i vilken forskningstradition hans eller hennes arbete ingår.

Vid bedömningen av doktorsavhandlingen uppmärksammas doktorandens sakkunskap och förmåga att bedriva självständig forskning, producera ny kunskap, klart och tydligt uttrycka sina tankar och föra en kritisk diskussion.

Lärare och studerande

Våra lärare hör till de främsta experterna inom sin bransch. Förutom vår ordinarie lärarkår undervisar även gästande internationella experter regelbundet i utbildningsprogrammet.

Antagning

Urvalsguide

Guiden har inte ännu publiceras.

Målexamen och studietid

Doktor i danskonst, doktor i teaterkonst, doktor i konst

Ansökningstid

Nästa ansökningsperiod är i september 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Ingen läsårsavgift på doktorandutbildningen

Handledande lärare

  • Hanna Järvinen

    Universitetslektor, Doktorandutbildning Teaterhögskolan, Teaterhögskolan
    +358503233455
    hanna.jarvinen@uniarts.fi

Enhet

Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke)

Fråga om ansökning

teak.doctoral.admissions@uniarts.fi