Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Utbilda dig till konstnär-forskare inom de områden som Teaterhögskolan representerar.

Sharing Silence installaatio

Varför hos oss?

Genom doktorandstudier på Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) kan du utveckla dina kunskaper som konstnär, forskare, pedagog och expert inom alla områden som omfattas av Konstuniversitetets Teaterhögskola. Vi har en inspirerande forskargemenskap, omfattande internationella nätverk och sakkunniga lärare. Hos oss har man möjlighet att bedriva konstnärlig och pedagogisk forskning såväl som delta i teoretiska diskussioner på hög nivå.

Utbildningens innehåll och mål

Konstnär-forskarna frambringar kunskaper grundade på konstnärlig praxis, förnyar konstarterna och tillämpar konstnärliga insikter inom alla samhällsområden. Doktorandstudierna på Tutke består av tvärvetenskaplig konstnärlig forskning. Den konstnärliga och pedagogiska verksamheten ses som en tanke- och förståelseform, inte som ett föremål för förklaring. Doktoranderna lär sig att artikulera, konceptualisera och teoretisera sitt erfarenhetsbaserade konstnärliga kunnande och de frågor som uppstår ur detta.

Examensstruktur

Från Teaterhögskolans doktorandprogram utexamineras doktorer i teaterkonst och danskonst. Doktorsexamen kan avläggas inom följande områden: scenkonst, danskonst, koreografi, finsk- och svenskspråkig skådespelarkonst, regikonst, dramaturgi, ljusdesign, ljuddesign, samt teater- och danspedagogik.

Examen omfattar 240 studiepoäng. Den består av ett lärdomsprov eller doktorsavhandling, omfattande 180 studiepoäng, samt forskningsstödjande kurser om 60 studiepoäng, vilka i huvudsak avläggs under de två första studieåren. Läsåret indelas i sju undervisningsveckor med omkring en månads mellanrum, under vilka doktoranden måste vara närvarande. Merparten av undervisningen sker på engelska. Den största delen av kurserna hålls tillsammans med Konstuniversitets Bildkonstakademi.

Doktorsexamen kan avläggas på fyra år som heltidsstudier.

Doktoranden kan få begränsat ekonomiskt stöd från Tutke för konstnärliga produktioner och konferensresor. Varje år arbetar ett antal lokala doktorander på Tutke. Ansökningstiden till tjänsterna meddelas separat. Doktorander uppmanas att på egen hand söka kompletterande stöd från olika finansieringskällor.

Lärdomsprov

Doktorsavhandlingens del av examen omfattar 180 sp. Den består av 1–3 förhandsgranskade konstnärliga delar och en skriftlig kommentar till dessa. För doktoranden utses vanligtvis två handledare, vilka är representanter för den främsta expertisen inom sitt område.

De konstnärliga delarna kan utgöras av framställningsmässiga eller pedagogiska arrangemang, workshopar, demonstrationer eller träningsmoment. Doktoranden måste i dessa visa att han eller hon kan behandla forskningsmässiga frågor med konstnärliga medel och därigenom producera ny kunskap.

Syftet med kommentaren eller den kommenterande delen är att resonera kring de observationer, erfarenheter och problem som framkommit i de konstnärliga delarna. Denna kan beroende på doktorsavhandlingens karaktär ta olika former. Det väsentliga är att det av kommentaren framgår vad doktoranden undersöker och hur det görs, vilka nya insikter han eller hon har kommit fram till och i vilken forskningstradition hans eller hennes arbete ingår.

Vid bedömningen av doktorsavhandlingen uppmärksammas doktorandens sakkunskap och förmåga att bedriva självständig forskning, producera ny kunskap, klart och tydligt uttrycka sina tankar och föra en kritisk diskussion.

Lärare

Våra lärare hör till de främsta experterna inom sin bransch. Förutom vår ordinarie lärarkår undervisar även gästande internationella experter regelbundet i utbildningsprogrammet.

Antagning

Nästa antagninsperiod i september 2022. Ansökningsinstruktionerna publiceras senast i juni 2022.

Ytterligare information gällande ansökningsprocess

teak.doctoral.admissions@uniarts.fi

Kontakt för doktorandprogrammet

  • Hanna Westerlund

  • Planerare, Opetuksen suunnittelupalvelut Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358504758948
  • Leena Rouhiainen

  • Professor, Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358400792093
  • Stefano De Luca

  • Koordinator, Opetuksen koordinointipalvelut Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358503426296

Ansökningsmål

Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Målexamen

Doktor i danskonst eller teaterkonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

engelska, finska, svenska

Studieavgifter

Ingen läsårsavgift på doktorandutbildningen

Nästa ansökningstid

Nästa antagninsperiod i september 2022. Ansökningsinstruktionerna publiceras senast i juni 2022.

Ansvarsperson

Tuija Kokkonen
professor

Leena Rouhiainen
professor