Sök till Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Urvalsguiden för år 2023.

Ansökningsinstruktioner i doktorandurvalet 2023

Ansökningsperiod 7.9–28.9.2022

Nya doktorander

Konstuniversitetets Teaterhögskola (TeaK) antar högst 9 (nio) nya doktorander för att på hösten 2023 påbörja studierna för att avlägga doktorsexamen i danskonst, doktorsexamen i teaterkonst eller konstdoktorsexamen i Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance. Ansökan lämnas in i elektronisk form inom Sudieinfo-portalen. Länken till den elektroniska ansökningsblanketten aktiveras när ansökningsperioden börjar.

Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) ansvarar för doktorandutbildningen och forskningsverksamheten på Teaterhögskolan. Med konstnärlig forskning i performativa konstarter hänvisas till de konstarter som finns företrädda på Teaterhögskolan: danspedagogik, design för scenkonst, dramaturgi och skrivande av pjäser, komparativ dramaturgi och konstnärlig forskning, konstnärlig framställning i dans, koreografi, Live Art and Performance Studies LAPS, ljuddesign, ljusdesign, regi, skrivande, skådespelarkonst, skådespelarkonst på svenska, teaterpedagogik. Principer och målsättning som styr Tutkes funktioner beskrivs (på engelska) i Tutkes mission och vision 2021–2030.

Doktorandstudierna och forskning som genomförs i Tutke definieras som konstnärlig forskning. Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance utexaminerar forskande konstnärer inom teater, dans och performance, och design, med doktorsexamen i danskonst, doktorsexamen i teaterkonst eller doktorsexamen i konst.

Under doktorandutbildningen genomför doktoranden ett konstnärligt forskningsprojekt inom ett ämne företrätt i TeaK som hen själv har definierat och utbildar sig till konstnär-forskare. Som experter inom sitt område utvecklar och förnyar de konstarterna, hur dessa utövas, forskas och undervisas. De samarbetar och för en kritisk och mångfasetterad dialog med olika samhällsaktörer. Med konstnärlig praxis som grund, skapar de konst och producerar kunskaper, färdigheter och insikter som kan nyttjas och tillämpas inom konsten och på andra samhällsområden. Doktorandutbildningen stärker de forskande konstnärernas förmåga att utveckla tillämpa det kunnande som de utvecklat som konstnärer, forskare, pedagoger och experter. och experter. 

Doktorandstudierna omfattar totalt 240 sp, dvs. doktorsforskningen omfattande 180 sp samt forskningsstödjande kurser omfattande 60 sp vilka delvis kräver närvaro. Den sökande uppmanas att noggrant sätta sig in i TeaKs doktorandprogrammets undervisningsplan 2021-2026. Undervisningen sker på både finska och engelska, vilket betyder att goda kunskaper i engelska är att rekommendera, och nödvändiga för de studerande som avlägger sin examen på engelska. Examensspråket är finska eller engelska.

Förutom ett doktorsforskningsprojekt utfört av en enskild doktorand, stöder Tutke möjligheten för ett kollaborativt doktorsforskningsprojekt. Doktorander avlägger sina examina inom doktorandprogrammet dock individuellt och fristående från det gemensamma projektet. I doktorandurvalet värderas de sökanden individuellt, och beslutet beträffande urvalet kan inte vara villkorligt. Den enskilda sökanden skall i sin ansökning framställa sin egen preciserade forskningsidé och hur ens egen konstnärlig forskning anknyts till det gemensamma forskningsprojektet. De sökanden lämnar in de individuella ansökningarna samt alla krävda bilagor var för sig till Studieinfo-portalen.

Tutke erbjuder sina doktorander ett begränsat ekonomiskt stöd för doktorsforskningen. Tutke har för tillfälle sex (6) avlönade doktorandanställningar som kan sökas av doktorander utvalda till doktorandprogrammet enligt ansökningsanmälan när platserna blir lediga och utannonseras. Nya utvalda doktorander utanför EU/ETA-länder kan ansöka Finland Fellowship -finansiering. Ansökningen lämnas in samtidigt med ansökningen till doktorandutbildning i Studieinfo-portalen. Bekanta dig med processen i god tid:

Urvalsgrunder

Behörighet

En sökande som har den utbildningsbakgrund som krävs och som har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs och som har lämnat in ansökan jämte bilagor inom utsatt tid konstateras efter ansökningstidens utgång vara behörig att söka. Ansökningarna för de sökande som fått ett positivt beslut om behörighet bedöms och utifrån bedömningen kallas en del av de sökande till nästa skede av antagningen av studerande.

Utbildningsbakgrund

Som doktorand kan den antas som har: 

 • lämplig högre högskoleexamen
 • lämplig högre yrkeshögskoleexamen
 • lämplig utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Som doktorand kan även den antas som universitet i övrigt bedömer ha för studierna tillräckliga kunskaper och färdigheter. Universitetet kan kräva att den som antas till studier genomför kompletterande studier för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen.  (Universitetslagen 24.7.2009/588, 37§)

Språkkunskapskrav

Utbildningen som leder till doktorsexamen i bildkonst vid Tutkes doktorandprogram förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska eller engelska. Varje sökande ansöker om att studera på finska, svenska eller engelska. Språkkunskaperna ska bevisas under ansökningstiden antingen med sökandens tidigare studier eller med ett intyg över godkänt språktest.

Vid antagningen av sökande tillämpas följande urvalskriterier.

Urvalskriterier

 • forskningsplanens aktuella konstnärliga, vetenskapliga och forskningsmässiga värde,
 • forskningsplanens anknytning till Teaterhögskolans konstarter och forskningsprofil,
 • forskningsplanens förenlighet med TeaKs doktorandprogrammets undervisningsplan 2021-2026 ,
 • forskningsplanens genomförbarhet i TeaKs kontext,
 • möjligheter av Konstuniversitetets akademier att erbjuda relevant handledning för genomförandet av den sökandes forskningsplan,
 • konstnärliga och/eller konstpedagogiska och/eller forskningsmässiga meriter och/eller yrkesmässiga verksamhet inom konstområdet,
 • gedigen konstnärlig erfarenhet av de tidigare nämnda konstarter som finns representerade i Teaterhögskolan,
 • förmågan att såväl arbeta självständigt som tillsammans med andra och ett långsiktigt engagemang för nyskapande konstnärlig forskning.

Ansökan

Ansökningstiden börjar 7.9.2022. Den elektroniska ansökningen måste vara inlämnad till Teaterhögskolan inom tidsfristen senast 28.9.2022 kl. 16.00 (lokal Finsk tid). Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökan görs på Studieinfo-portalen. Ansökan ska innehålla den elektroniska ansökningsblanketten samt bilagor i elektronisk form. Ansökan kan lämnas in på finska, svenska eller engelska. OBS. Ansökan som kommit per post, skickats med bud, lämnats in på akademin eller skickats per e-post behandlas inte.  

Enbart material som laddats upp på plattformen Studieinfo kommer att utvärderas. Länkar som hänvisar till yttre websidor eller datakällor kommer inte att tas upp till behandling.

Ansökan måste innehålla det följande:

 • Den elektroniska ansökningsblanketten
 • Forskningsplanen (max. 3 000 ord, innehåller inte referenslistan och finansieringsplanen)
  • ​Grundlig beskrivning av forskningsidén, i vilket sammanhang och hur den ska genomföras.
  • Vilka forskningselement den planerade doktorsavhandlingen kommer att innehålla. Forsningselementen är de konstnärliga delarna samt kommentaren eller kombinationer av dessa (detaljerad information på engelska finns på: TeaKs doktorandprogrammets undervisningsplan 2021-2026). Forskningselementen skall beskrivas tydligt och dess roll in doktorsforskningen skall motiveras. Dessutom skall forskningsplanen innehålla information om hur forskningselementen kommer att publiceras, hurdana resurser behövs och enligt vilken tidtabell de skall genomföras.
  • En preliminär förteckning över det referensmaterial som ska användas i forskningen
  • En preliminär finansieringsplan
 • Abstrakt av forskningsplanen på engelska (max. 400 ord)
 • Meritförteckning (CV, max. 3 sidor)
  • Personuppgifter (även födelseåret) 
  • Tidigare utbildning
  • Konstnärlig och/eller pedagogisk verksamhet, publikationer samt övriga meriter som den sökande anser stödja doktorandstudierna.
  • Kopior på examensbevis samt eventuellt bevis om språkkunskap ska bifogas ansökan i elektroniskt format
  • Om den sökande har avlagt examen utomlands ska till ansökan även bifogas en redogörelse för hur den rankas i ifrågavarande lands utbildningssystem, antingen på finska, svenska eller engelska
 • En kort portfolio omfattande den sökandes väsentliga konstnärliga verksamhet (motsvarar max. 5 sidor och/eller 15 minuter av audiovisuellt material

Forskningsplanen ska överensstämma med god vetenskaplig praxis. Den sökandes forskningsplan kan vid behov komma att kontrolleras med hjälp av plagiatkontrollprogrammet Turnitin.

Vid utformningen av forskningsplanen kan följande frågor vara till hjälp:

 • Vad vill du forska om, vad är ditt forskningsproblem?
 • På vilket sätt vill du forska om det, hur ämnar du genomföra din forskning?
 • Varför vill du forska om detta ämne?
 • Varför är forskning om detta ämne viktigt just nu?
 • Hur är din personliga konstnärliga eller konstpedagogiska bakgrund kopplad till ditt forskningsämne?
 • Hur anknyter din forskning till traditionen inom din konstart?
 • Vilka slags metoder använder du eller vill utveckla i din forskning?
 • Vilken typ av möjliga konstnärliga element ingår i din forskning och hur motsvarar de ditt forskningsproblem?
 • Vilken typ av konceptuella och teoretiska utgångspunkter har du för din forskning?
 • Vilka resultat kan forskningen komma att ge?
 • Hur kan din forskning främja konstarten som den representerar?
 • Vilken samhällelig betydelse skulle din forskning kunna ha?

Följande format för rörlig bild och audio- och videoformat är godkända:

 • Digital fil lagrad med H264-kompression (max. filstorlek 1 G)
 • Audio: mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video: mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob

Namnge filarna enligt följande instruktioner innan du skickar in dem. Iaktta det följande mönstret i namngivningen: efternamn_förnamn_filnamnet (till exempel mattsson_mats_forskningsplan). Man skall inte använda skandinaviska tecken (ä,ö, å) eller specialtecken i namnet. 

Skicka in ansökningen i god tid

Fyll i och skicka in din ansökningsblankett och alla bilagor på Studieinfo -webbportalen. Länken till ansökningsblanketterna kommer att fungera före ansökningstiden börjar.

Enbart material som laddats upp på plattformen Studieinfo kommer att utvärderas. Länkar som hänvisar till yttre websidor eller datakällor kommer inte att tas upp till behandling.

När du har skickat blanketten får du en bekräftelse per e-post. Vid tekniska problem gällande Studieinfo kontakta adressen teak.doctoral.admissions@uniarts.fi. Reservera tillräckligt med tid för processen, eftersom tidsfristen är definitiv.

Urvalsförfarandet

Studerandeurvalet görs av en urvalsjury som består av professorer, lektorer och forskare på Teaterhögskolan. Urvalet sker i tre omgångar.

 • I den första omgången väljer Tutkes akademiska personal (urvalsgrupp) som är en del av urvalsjuryn på grund av ansökningarna ut vilka som ska kallas på intervju.
 • Andra omgången omfattar intervjuer var de sökande har möjlighet att presentera sin planerade konstnärliga forskning i detalj.
 • De sökande som går vidare till tredje omgången fortsätter att bearbeta sina forskningsplaner med hjälp av den handledare som tilldelas dem. Efter tredje omgången diskuterar urvalsjuryn de sökande utifrån de utlåtanden som handledarna har utformat och professorerna inom konstnärlig forskning bereder ett förslag om antagande av doktoranderna inför Teaterhögskolans forskningsråd. Forskningsrådet fattar det slutliga beslutet beträffande urvalet.

Tidtabellet

 • 7.9.2022: Ansökningstiden inleds
 • 28.9.2022 kl. 16.00 (Finsk tid): Ansökningstiden avslutas
 • Oktober-november 2022: Första omgången: På grundval av ansökningarna väljer Tutkes urvalsgrupp ut vilka som ska kallas på intervju. Inkallelsen för intervjun skickas under veckan 45.
 • 28.–29.11.2022 (reservdag 30.11.2022): Andra omgången: Intervjuer med dem som gått vidare från första omgången
 • December 2022: Urvalsjuryn beslutar om vilka som ska kallas till den tredje urvalsomgången och meddelar de sökande. Meddelandet av beslut samt handledarnas feedback skickas under veckan 49. Den sökande har en möjlighet att fråga preciserande frågor om feedback under veckan 50.
 • December 2022-januari 2023: Tredje omgången: De sökande bearbetar sina forskningsplaner
 • 29.1.2023: Inlämning av forskningsplanen
 • Mars 2023: Urvalsjuryns möte. Teaterhögskolans forskningsråd beslutar om antagning av doktorander efter förslag av professorerna i konstnärlig forskning
 • 3.4.2023: Offentliggörande av urvalsresultatet

Se till att ha tid att i lugn och ro utforma din forskningsplan under bearbetningsfasen från december 2022 till slutet av januari 2023.

Offentliggörande av resultatet

Resultatet av urvalet offentliggörs den 3.4.2023 på Konstuniversitetets webbplats för de sökande som på ansökningsblanketten har angett att deras namn får offentliggöras. De antagna sökandena får ett e-postmeddelande från Teaterhögskolan efter att resultatet har offentliggjorts

Begäran om rättelse

I enlighet med universitetslagen (L588/2009) 82§ får den som har ansökt om att bli antagen som studerande hos universitetet begära omprövning av antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggjordes. Begäran om rättelse ska göras skriftligen och skickas till Konstuniversitetets registrator.

Inlämnande och innehåll i begäran om rättelse

Begäran om rättelse ska vara registratur tillhanda inom 14 dagar från det att beslutet offentliggjordes. Insändande av begäran om rättelse sker på avsändarens ansvar. Om du skickar begäran om rättelse per e-post ska du skriva till vilken akademi begäran riktas på ämnesraden. I begäran om rättelse ska namn och kontaktuppgifter på den som begär rättelse, vad rättelsen avser och på vilka grunder rättelse begärs framgå.

Kontaktinformation för registraturet

Konstuniversitetet / registratur
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
kirjaamo@uniarts.fi

Ytterligare information

Doktorandprogram i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Epost: teak.doctoral.admissions@uniarts.fi