Sök till Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Urvalsguiden för år 2021.

Ansökningsinstruktioner 2021

Ansökningsperiod 31.8–12.10.2020

Nya doktorander

Konstuniversitetets Teaterhögskola (TeaK) antar högst 8 (åtta) nya doktorander för att på hösten 2021 påbörja studierna för att avlägga doktorsexamen i danskonst, doktorsexamen i teaterkonst eller konstdoktorsexamen i Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance. Ansökan lämnas in i elektronisk form inom Sudieinfo-portalen. Länkar till de elektroniska ansökningsblanketterna aktiveras när ansökningsperioden börjar. 

Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) ansvarar för doktorandutbildningen och forskningen på Teaterhögskolan. Med konstnärlig forskning i performativa konstarter hänvisas till de konstarter som finns företrädda på Teaterhögskolan: skådespelarkonst med två utbildningsprogram, ett med finska och ett med svenska som undervisningsspråk, regi, dramaturgi, ljusdesign och ljuddesign, design för scenkonst (TeaKs utbildningsansvar från 1.8.2021), skrivande, dans, konstnärlig framställning i dans, koreografi, danspedagogik och teaterpedagogik samt performativ konst och teori.  Den doktorandutbildning och forskning som bedrivs vid Tutke definieras som akademisk, tvärvetenskaplig och kollektiv forskning med konst som medium. Se detaljerad information om Tutkes mission och vision. Tutke utexaminerar forskande konstnärer inom performativa konstarter (teater, dans och performance) med doktorsexamen i danskonst, doktorsexamen i teaterkonst eller konstdoktorsexamen.

Under doktorandutbildningen genomför doktoranden ett konstnärligt forskningsprojekt inom ett ämne som hen själv har definierat och utbildar sig till konstnär-forskare. Som experter inom sitt område utvecklar och förnyar de konstarterna, hur dessa utövas, forskas och undervisas. De för en kritisk och mångfasetterad dialog med olika samhällsaktörer. Med konstnärlig praxis som grund, skapar de konst och producerar kunskaper, färdigheter och insikter som kan dra nyttjas och tillämpas inom konsten och på andra samhällsområden. Doktorandutbildningen stärker de forskande konstnärernas förmåga att utveckla tillämpa det kunnande som de utvecklat som konstnärer, forskare, pedagoger och experter. 

Doktorandstudierna omfattar totalt 240 sp, dvs. doktorsforskningen omfattande 180 sp samt forskningsstödjande kurser omfattande 60 sp vilka delvis kräver närvaro. Den sökande uppmanas att noggrant sätta sig in i TeaKs doktorandprogrammets undervisningsplan 2021-2026. Obs! Länken till undervisningsplanen har uppdaterats 16 september. Om du har bekantat dig med undervisningsplanen före detta datum, så har du troligtvis nått den nuvarande undervisningsplanen 2017-2021. Vänligen kolla informationen på nytt.Undervisningen sker på både finska och engelska, vilket betyder att goda kunskaper i engelska är att rekommendera, och nödvändiga för de studerande som avlägger sin examen på engelska. Examensspråket är finska eller engelska.

Tutke erbjuder doktoranderna ett begränsat ekonomiskt stöd för doktorsforskningen. Tutke har minst 6 (sex) avlönade doktorandanställningar som kan sökas av doktorander utvalda till doktorandprogrammet när platserna blir lediga och utannonseras. Doktoranderna uppmuntras att på egen hand söka stöd för sina studier hos olika finansiärer.

Urvalskriterierna

Behörighet

Som doktorand kan den antas som har: 

 • lämplig högre högskoleexamen
 • lämplig högre yrkeshögskoleexamen
 • lämplig utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Som doktorand kan även den antas som universitet i övrigt bedömer ha för studierna tillräckliga kunskaper och färdigheter. Universitetet kan kräva att den som antas till studier genomför kompletterande studier för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen.  (Universitetslagen 24.7.2009/588, 37§)

Språkkrav

För att bli antagen som studerande vid Tutkes doktorandprogram ska den sökande ha tillräckliga språkkunskaper i finska, svenska eller engelska. Språkkunskaperna måste bevisas genom tidigare studier eller ett godkänt språktest.

Att visa kunskaper i finska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt: 

 • Intyg som visar att den sökande har haft finska som skolutbildningsspråk

Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget) ELLER provet i modersmålet (finska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A).  


ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper. 


Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i finska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska. Konstuniversitetet godkänner även ett intyg över en högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola som bevis på den sökandes språkkunskaper. Som bevis på språkkunskaper kan godkännas även ett språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper. 

Om den sökande inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för sin högskoleexamen, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt: 

 • Godkänt prov i finska som andraspråk i en finländsk studentexamen  
  • med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) (färdighetsnivå B2) 
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk) 
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)  
 • IB-examen 
  • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)  
  • minst vitsordet 5 (färdighetsnivå B2) i provet i finska på B-nivå 
  • minst vitsordet 2 i A1-finska ELLER minst vitsordet 5 (färdighetsnivå B2) eller vitsordet 3 (färdighetsnivå B1) i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013  
 • EB-examen 
  • godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4) 
  • minst vitsordet 7 (färdighetsnivå B2) i finska som L2-språk 
 • RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors  
  • ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål  
  • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål 
  • minst vitsordet 8 (färdighetsnivå B2) i finska som andraspråk 
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska 
  • avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter) (färdighetsnivå B2) 
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet  
  • vitsordet goda kunskaper (färdighetsnivå B2) 
 • Godkända studier i finska enligt den grundläggande utbildningens lärokurs vid Distansskolan Kulkuri 

Att visa kunskaper i svenska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i svenska på följande sätt: 

 • Intyg som visar att den sökande har haft svenska som skolutbildningsspråk

Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på svenska (ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget) ELLER provet i modersmålet (svenska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A).  


ELLER 

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på svenska. 

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper. Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i svenska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på svenska. Konstuniversitetet godkänner även ett intyg över en högskoleexamen med svenska / nordiska språk som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i svenska / nordiska språk avlagda vid en högskola som bevis på den sökandes språkkunskaper. Som bevis på språkkunskaper kan godkännas även ett språkprov i svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk), avlagda med minst vitsordet goda kunskaper. 

Om den sökande inte har haft svenska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på svenska, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt: 

 • Godkänt prov i svenska som andraspråk i en finländsk studentexamen  
  • med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) (färdighetsnivå B2) 
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk)  
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i svenska, medellång lärokurs (B-språk) 
 • IB-examen 
  • minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)  
  • minst vitsordet 5 (färdighetsnivå B2) i provet i svenska på B-nivå 
  • minst vitsordet 2 i A1-svenska ELLER minst vitsordet 5 (färdighetsnivå B2) i A2-svenska i en IB-examen avlagd före 2013  
 • EB-examen 
  • godkänt resultat i provet i svenska som L1-språk (minst vitsordet 4) 
  • minst vitsordet 7 (färdighetsnivå B2) i svenska som L2-språk  
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska 
  • avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter), färdighetsnivå B2 
 • Språkexamen i svenska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet 
  • vitsordet goda kunskaper (färdighetsnivå B2) 
 • Har avlagt TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet i Sverige, alla delområden i provet ska vara godkända 
 • Ett godkänt resultat i ett språkprov i svenska arrangerat av högskolan själv (eller i samarbete) där den sökande når färdighetsnivån B2

Att visa kunskaper i engelska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i engelska på följande sätt: 

 • Intyg som visar att den sökande har fått sin skolutbildning på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland 

ELLER 

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland 

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper. 

ELLER 

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk

Konstuniversitetet godkänner studier i engelska som främmande språk, som avlagts i enlighet med förordningen som en del av en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland, som bevis på den sökandes språkkunskaper. Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Konstuniversitetet och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar. 

Om den sökande inte har haft engelska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett av de ovannämnda länderna, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt: 

 • minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk) 
 • IB-examen: 
  • examen har avlagts på engelska; 
  • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance); eller 
  • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå 
 • EB-examen: 
  • har avlagt engelska som L1-språk med godkänt resultat; eller 
  • minst vitsordet 7 i engelska som L2- eller L3-språk 
 • När det gäller RP-examen (Tyska skolan i Helsingfors) bedöms den sökande ha tillräckliga språkkunskaper om hen har avlagt det skriftliga provet i engelska som A-språk (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen) med godkänt resultat eller fått minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk 
 • Intyg över ett av Konstuniversitetet godkänt språktest 
  • TOEFL (IBT) 
   • Total Score: 92 (färdighetsnivå B2) 
  • IELTS (Academic) 
   • Overall Band Score: 6.5 (färdighetsnivå B2) 
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1 
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2 
  • Cambridge English B2 First (FCE): A, B, och C är godkända vitsord.  
  • Pearson Test of English (Academic) 
   • Total Score: 59 (färdighetsnivå B2) 

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. Giltighetstiden för Cambridge examen är inte begränsad. 

Vid antagningen av sökande tillämpas följande urvalskriterier.

Konstuniversitetets gemensamma urvalskriterier

De viktigaste kriterierna för urvalet till doktorandstudierna är:

 • att den sökandes forskningsplan har ett aktuellt konstnärligt, vetenskapligt och forskningsmässigt värde och är genomförbar
 • att den sökande har konstnärliga och/eller konstpedagogiska och/eller forskningsmässiga meriter och/eller yrkesmässiga verksamhet inom konstområdet
 • att den sökande har forskningsmässiga meriter och förmåga till självständig forskning
 • att den sökandes forskningsplan anknyter till Konstuniversitetets konstarter och forskningsprofil
 • att universitetets olika akademier kan erbjuda relevant handledning för genomförandet av den sökandes forskningsplan.

Tutkes specifika urvalskriterier

 • den sökandes forskningsplan måste anknytas till områden som ingår i Teaterhögskolans utbildning
 • forskningsplanen måste vara förenlig med TeaKs doktorandprogrammets undervisningsplan 2021-2026 och Tutkes mission och vision 2017-2020 och den måste vara genomförbar i TeaKs kontext. Obs! Länken till undervisningsplanen har uppdaterats 16 september. Om du har bekantat dig med undervisningsplanen före detta datum, så har du troligtvis nått den nuvarande undervisningsplanen 2017-2021. Vänligen kolla informationen på nytt.
 • den sökande skall ha gedigen konstnärlig erfarenhet av de tidigare nämnda konstarter som finns representerade i Teaterhögskolan. I denna ansökningsrunda kan man även ansöka till doktorandutbildning i skrivande, och i design för scenkonst. Utbildning i skrivande påbörjades i Teaterhögskolan 1.8.2019 och utbildning i scenografi påbörjas 1.8.2021.
 • hos den sökande förutsätts förmågan att såväl arbeta självständigt som tillsammans med andra och ett långsiktigt engagemang för nyskapande konstnärlig forskning.

Ansökan

Den elektroniska ansökningen måste vara inlämnad till Teaterhögskolan inom tidsfristen senast 12.10.2020 kl. 16.00 (EEST Finsk tid). Ansökan görs på Studieinfo-portalen. Ansökan ska innehålla den elektroniska ansökningsblanketten samt bilagor i elektronisk form. Ansökan kan lämnas in på finska, svenska eller engelska. OBS. Ansökan som kommit per post, skickats med bud, lämnats in på akademin eller skickats per e-post behandlas inte. 

Ansökan måste innehålla:

 • Den elektroniska ansökningsblanketten
 • Forskningsplanen (max. 3 000 ord)
  • ​Forskningsplanen måste innehålla en så grundlig beskrivning som möjligt av forskningsidén, i vilket sammanhang och hur den ska genomföras. I planen ska anges vilka forskningselement (se TeaKs doktorandprogrammets undervisningsplan 2021-2026) den planerade doktorsavhandlingen kommer att innehålla och enligt vilken tidtabell dessa ska genomföras Obs! Länken till undervisningsplanen har uppdaterats 16 september. Om du har bekantat dig med undervisningsplanen före detta datum, så har du troligtvis nått den nuvarande undervisningsplanen 2017-2021. Vänligen kolla informationen på nytt.. Vidare ska en preliminär förteckning över det referensmaterial som ska användas i forskningen bifogas. Ansökan ska också innehålla en preliminär finansieringsplan.
 • Abstrakt av forskningsplanen på engelska (max. 400 ord)
 • Meritförteckning (max. 3 sidor)
  • Meritförteckningen (CV:n) bör innehålla personuppgifter (även födelseåret), tidigare utbildning, konstnärlig och/eller pedagogisk verksamhet, publikationer samt övriga meriter som den sökande anser stödja doktorandstudierna. Kopior på examensbevis ska bifogas ansökan i elektroniskt format. Om den sökande har avlagt examen utomlands ska till ansökan även bifogas en redogörelse för den rankas i ifrågavarande lands utbildningssystem, antingen på finska, svenska eller engelska. 
 • En kort portfolio omfattande den sökandes väsentliga konstnärliga verksamhet (motsvarar max. 10 sidor och/eller 30 minuter av audiovisuellt material

Enbart material som laddats upp på plattformen Studieinfo kommer att utvärderas. Länkar som hänvisar till yttre websidor eller datakällor kommer inte att tas upp till behandling.

Namnge filarna enligt följande instruktioner innan du skickar in dem. Iaktta det följande mönstret i namngivningen: efternamn_förnamn_filnamnet (till exempel mattsson_mats_forskningsplan). Man skall inte använda skandinaviska tecken (ä,ö, å) eller specialtecken i namnet. 

Följande format för rörlig bild och audio- och videoformat är godkända:

 • Digital fil lagrad med H264-kompression (max. filstorlek 1 G)
 • Audio: mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video: mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob

Forskningsplanen ska överensstämma med god vetenskaplig praxis. Den sökandes forskningsplan kan vid behov komma att kontrolleras med hjälp av plagiatkontrollprogrammet Turnitin.

Vid utformningen av forskningsplanen kan följande frågor vara till hjälp:

 • Vad vill du forska om, vad är ditt forskningsproblem?
 • På vilket sätt vill du forska om det, hur ämnar du genomföra din forskning?
 • Varför vill du forska om detta ämne?
 • Varför är forskning om detta ämne viktigt just nu?
 • Hur är din personliga konstnärliga eller konstpedagogiska bakgrund kopplad till ditt forskningsämne?
 • Hur anknyter din forskning till traditionen inom din konstart?
 • Vilka slags metoder använder du eller vill utveckla i din forskning?
 • Vilken typ av möjliga konstnärliga element ingår i din forskning och hur motsvarar de ditt forskningsproblem?
 • Vilken typ av konceptuella och teoretiska utgångspunkter har du för din forskning?
 • Vilka resultat kan forskningen komma att ge?
 • Hur kan din forskning främja konstarten som den representerar?
 • Vilken samhällelig betydelse skulle din forskning kunna ha?

Fyll i och skicka in din ansökningsblankett och alla bilagor på Studieinfo -webbportalen.

När du har skickat blanketten får du en bekräftelse per e-post. Vid tekniska problem gällande Studieinfo kontakta adressen teak.doctoral.admissions@uniarts.fi. Reservera tillräckligt med tid för processen, eftersom tidsfristen är definitiv.

Urvalsförfarandet

 • 31.8.2020: Ansökningstiden inleds
 • 12.10.2020 kl. 16 EEST Finsk tid: Ansökningstiden avslutas
 • November 2020: Första urvalsomgången – På grundval av ansökningarna väljer Tutkes urvalsgrupp ut vilka som ska kallas på intervju
 • 25.–26.11.2020: Andra omgången – Intervjuer med dem som gått vidare från första omgången
 • December 2020: Urvalsjuryn beslutar om vilka som ska kallas till den tredje omgången och meddelar de sökande
 • Januari 2021: Tredje omgången – De sökande som gått vidare kallas till bearbetning av sin forskningsplan och handledning enligt överenskommelse
 • 25.1.2021: Inlämning av forskningsplanen
 • Mars 2021: Teaterhögskolans forskningsråd beslutar om antagning av doktorander efter presentation av urvalsjuryn och professorerna i konstnärlig forskning
 • 1.4.2021: Offentliggörande av urvalsresultatet

Se till att ha tid att i lugn och ro utforma din forskningsplan under bearbetningsfasen mellan december 2020 och februari 2021.

Studerandeurvalet görs av en urvalsjury som består av professorer, lektorer och forskare på Teaterhögskolan.

Urvalet sker i tre omgångar. I den första omgången väljer Tutkes urvalsgrupp på grundval av ansökningarna ut vilka som ska kallas på intervju. På intervjun (andra omgången) har de sökande möjlighet att presentera sin planerade konstnärliga forskning i detalj. De sökande som går vidare till tredje omgången fortsätter att bearbeta sina forskningsplaner med hjälp av den handledare som tilldelas dem. Efter tredje omgången diskuterar urvalsjuryn de sökande utifrån de utlåtanden som handledarna har utformat och professorerna inom konstnärlig forskning bereder ett förslag om antagande av doktoranderna inför Teaterhögskolans forskningsråd. Forskningsrådet fattar det slutliga beslutet beträffande urvalet.

Offentliggörande av resultatet

Resultatet av urvalet offentliggörs torsdagen den 1.4.2021 på Konstuniversitetets webbplats för de sökande som på ansökningsblanketten har angett att deras namn får offentliggöras. De antagna sökandena får ett e-postmeddelande från Teaterhögskolan efter att resultatet har offentliggjorts.

Begäran om rättelse

I enlighet med universitetslagen (L588/2009) 82§ får den som har ansökt om att bli antagen som studerande hos universitetet begära omprövning av antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggjordes. Begäran om rättelse ska göras skriftligen och skickas till Konstuniversitetets registrator.

Inlämnande och innehåll i begäran om rättelse

Begäran om rättelse ska vara registratur tillhanda inom 14 dagar från det att beslutet offentliggjordes. Insändande av begäran om rättelse sker på avsändarens ansvar. Om du skickar begäran om rättelse per e-post ska du skriva till vilken akademi begäran riktas på ämnesraden. I begäran om rättelse ska namn och kontaktuppgifter på den som begär rättelse, vad rättelsen avser och på vilka grunder rättelse begärs framgå.

Kontaktinformation för registraturet

Konstuniversitetet / registratur
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
kirjaamo@uniarts.fi

Ytterligare information

Doktorandprogram i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Epost: teak.doctoral.admissions@uniarts.fi