Näin haet Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelmaan

Hakuohjeet vuoden 2021 opiskelijavalintaan.

Hakuohjeet 2021

Hakuaika 31.8.-12.10.2020

Uudet tohtoriopiskelijat

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) ottaa enintään 8 (kahdeksan) uutta tohtoriopiskelijaa aloittamaan tanssitaiteen, teatteritaiteen tai taiteen tohtorin opintonsa Esittävien taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelmassa syksyllä 2021. Hakemus täytetään sähköisesti Opintopolku-palvelussa. Linkit sähköisille hakulomakkeille avautuvat hakuajan alkaessa.

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta TeaKissa. Esittävillä taiteilla tarkoitetaan TeaKissa edustettuja aloja: suomen- ja ruotsinkielinen näyttelijäntaide, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu, esittävien taiteiden lavastus (koulutusvastuun siirryttyä TeaKille 1.8.2021), kirjoittaminen, tanssi, tanssijantaide, koreografia, tanssi- ja teatteripedagogiikka, esitystaide ja -teoria. Tutkessa tehtävät tohtoriopinnot ja tutkimus määritellään taiteelliseksi tutkimukseksi. Tutken mission ja vision 2017-2020 mukaan taiteellinen tutkimus on taiteen mediumissa toteutuvaa akateemista, monialaista ja yhteisöllistä tutkimusta. TeaKin Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelmasta valmistuu esittävien taiteiden taiteilija-tutkijoita, joiden tutkintonimike on tanssitaiteen, teatteritaiteen tohtori tai taiteen tohtori.

Tohtoriopinnoissa opiskelijat toteuttavat taiteellisen tutkimushankkeen itse määrittelemästään aiheesta ja harjaantuvat taiteilija-tutkijoiksi. Oman alansa erityisasiantuntijoina he kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. He tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

Tohtoriopinnot ovat laajuudeltaan 240 op, ja ne koostuvat 180 opintopisteen laajuisesta väitöstutkimuksesta ja 60 opintopisteen laajuisista, osin läsnäoloa vaativista tutkimusta tukevista opinnoista. Hakijaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti syksyllä 2021 voimaan tulevaan Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan 2021-2026. Opetustarjonta on sekä suomen- että englanninkielistä, joten hyvä englanninkielen taito on suositeltava ja välttämätön niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka suorittavat tutkinnon englannin kielellä. Tutkintokielenä on suomi tai englanti.

Tutke tarjoaa tohtoriopiskelijoilleen väitöstutkimuksen tekemiseen taloudellisesta tukea rajoitetusti. Tutkessa on vähintään 6 (kuusi) palkattua määräaikaista tohtorikoulutettavan työtehtävää, jota koulutusohjelmaan valittujen tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea niiden vapautuessa hakuilmoitusten mukaisesti. Tohtoriopiskelijoita kannustetaan omatoimisesti hakemaan tohtoriopinnoilleen tukea väitöstutkimuksen tekemistä rahoittavilta tahoilta.

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut: 

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtoriopiskelijaksi voidaan myös hyväksyä henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 37§)

Kielitaitovaatimukset

Tullakseen hyväksytyksi opiskelijaksi TeaKin tohtoriohjelmaan, on hakijalla oltava riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaito on osoitettava aikaisemmilla opinnoilla tai hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä.

Suomen kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä

Hakijan tulee olla suorittanut perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suomen kielellä (päättötodistuksessa äidinkieli hyväksytyllä arvosanalla) TAI suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A).

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta

Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä. Kielitaidon todistuksena voidaan myös hyväksyä korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä suomen kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe
  • suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M) (vaadittu taitotaso B2)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
 • A-tason suomen kielen koe (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
 • B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5 (vaadittu taitotaso B2)
 • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5 (vaadittu taitotaso B2)
 • EB-tutkinto
  • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7 (vaadittu taitotaso B2)
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • suomi äidinkielenä -suullinen koe suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 (vaadittu taitotaso B2)
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  • suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) (vaadittu taitotaso B2)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla hyvä (vaadittu taitotaso B2)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärän opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Ruotsin kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa ruotsin kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus ruotsiksi suoritetusta koulusivistyksestä

Hakijan tulee olla suorittanut perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto ruotsin kielellä (päättötodistuksessa äidinkieli hyväksytyllä arvosanalla) TAI suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A).

TAI

 • Todistus ruotsiksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta

Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa ruotsin kielen kielitaitonsa myös, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta ruotsin kieli / pohjoismaiset kielet pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) ruotsin kielessä / pohjoismaisten kielten oppiaineessa. Kielitaidon todistuksena voidaan myös hyväksyä korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä ruotsin kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa ruotsiksi, voi hän todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe
  • suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M) (vaadittu taitotaso B2)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  • A-tason ruotsin kielen koe (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
  • B-tason ruotsin kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5 (vaadittu taitotaso B2)
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-ruotsi vähintään arvosanalla 5 (vaadittu taitotaso B2)
 • EB-tutkinto
  • ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosanalla 4)
  • ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7 (vaadittu taitotaso B2)
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) ruotsin kielessä
  • suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) (vaadittu taitotaso B2)
 • Valtionhallinnon ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla hyvä (vaadittu taitotaso B2)
 • Ruotsissa järjestettävä TISUS-koe (Test i svenska för universitetsstudier) suoritettu kokonaisuudessaan, kokeen kaikkien osa-alueiden täytyvät olla hyväksyttyjä
 • Hyväksytty tulos korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan ruotsin kielen taidot olevan tasolla B2

Englannin kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa englannin kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus koulusivistyksestä, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

TAI

 • Todistus korkeakoulututkinnosta, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

TAI

 • Todistus Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetusta korkeakoulututkinnosta suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä

Taideyliopisto hyväksyy englannin kielen kielitaidon osoittamiseksi myös suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuun korkeakoulututkintoon sisältyvän asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa englanniksi jossain hyväksytyistä maista, voi hän todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • IB-tutkinnossa:
  • tutkinto suoritettu englanniksi;
  • A-tason englannin koe (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti; tai
  • B-tason englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good
 • EB-tutkinnossa:
  • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti; tai
  • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinnossa (Helsingin Saksalainen koulu) riittävän englannin kielen taidon katsotaan täyttyvän, mikäli hakija on suorittanut englannin A-kielenä (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta) kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla tai suullisesti vähintään arvosanalla 8
 • Todistus Taideyliopiston hyväksymän kielitestin suorittamisesta
  • TOEFL (IBT)
   • Total score: 92 (vaadittu taitotaso B2)
  • IELTS (Academic)
   • Overall Band Score: 6.5 (vaadittu taitotaso B2)
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C.
  • Pearson Test of English (Academic)
   • Total Score: 59 (vaadittu taitotaso B2)

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Cambridge-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Taideyliopiston yhteiset valintakriteerit

Tohtoriopintoja suorittamaan valittaessa, keskeisiä valintakriteerejä ovat, hakijan:

 • tutkimussuunnitelman ajankohtainen taiteellinen, tieteellinen ja tutkimuksellinen painoarvo ja toteuttamiskelpoisuus
 • taiteelliset ja/tai taidepedagogiset ja/tai tutkimukselliset ansiot ja/tai ammattimainen toiminta taiteiden alalla
 • tutkimukselliset ansiot ja valmiudet omaehtoiseen tutkimustyöhön
 • kyky pitkäjänteiseen sitoutumiseen tohtoriopintojen suorittamiseen tutkintovaatimusten mukaisesti
 • tutkimussuunnitelman kytkeytyminen Taideyliopiston taiteenaloihin ja/tai tutkimusprofiiliin
 • yliopiston akatemioiden mahdollisuus tarjota relevanttia ohjausta hakijan esittämän tutkimussuunnitelman mukaiselle toteutukselle.

Tutken tarkennetut valintakriteerit

 • Hakijan tutkimussuunnitelman tulee kytkeytyä Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien aloihin.
 • Tutkimussuunnitelman tulee soveltua TeaKin tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan 2021-2026 ja Tutken missioon ja visioon 2017-2020 ja sen tulee olla toteutettavissa TeaKin kontekstissa.
 • Hakijalla tulee olla vahva taiteellinen kokemus aiemmin mainituilla Teatterikorkeakoulun edustamilla esittävien taiteiden aloilla. Tällä hakukierroksella voi myös hakeutua tohtoriopiskelijaksi kirjoittamisen ja esittävien taiteiden lavastuksen suuntautumisvaihtoehtoihin. Kirjoittamisen koulutus käynnistyi Teatterikorkeakoulussa 1.8.2019 ja lavastuksen koulutus käynnistyy 1.8.2021 alkaen.
 • Hakijalta edellytetään kykyä sekä omaehtoiseen että yhteisölliseen työskentelyyn ja pitkäjänteistä sitoutumista uutta luovaan taiteelliseen tutkimustoimintaan.

Hakeminen

Hakuohjeen mukaisen sähköisen hakemuksen tulee olla toimitettuna Teatterikorkeakouluun määräaikaan 12.10.2020 klo 16.00 mennessä (paikallista Suomen aikaa). Hakeminen tapahtuu verkossa Opintopolku-palvelun kautta. Hakemuksen tulee sisältää Opintopolussa täytetty sähköinen hakulomake sekä hakemuksen liitteet sähköisessä muodossa. Kaikkien liitteiden tulee olla perillä Opintopolku-palvelun kautta lähetettyinä hakuajan määräaikaan mennessä. Hakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Huom: Postitettuja, kuriiripalvelulla lähetettyjä, itse paikan päälle tuotuja tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen osia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Sähköinen hakulomake
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3000 sanaa)
  • Tutkimussuunnitelman tulee sisältää mahdollisimman perusteellinen kuvaus tutkimusideasta, sen kontekstista ja toteuttamistavasta. Suunnitelman tulee kertoa, minkälaisista tutkimuselementeistä (kts. TeaKin tohtoriohjelman opetussuunnitelma 2021-2026)  suunniteltu väitöstutkimus koostuu, millaisia resursseja ne tarvitsevat ja minkälaisella aikataululla ne on tarkoitettu toteutettua. Lisäksi hakemukseen tulee liittää alustava luettelo tutkimuksessa käytettävästä lähdemateriaalista. Tutkimussuunnitelmassa tulee myös olla alustava suunnitelma rahoituksesta. 
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä englanniksi (enintään 400 sanaa)
 • Ansioluettelo (enintään 3 sivua)
  • Ansioluettelosta (CV) tulee käydä ilmi henkilötiedot (myös syntymävuosi), aiempi koulutus, taiteellinen ja/tai pedagoginen toiminta, julkaisut sekä muut meriitit, joiden hakija katsoo tukevan tohtoriopintoja. Jäljennökset tutkintotodistuksista sekä mahdollinen kielitaitotodistus on liitettävä sähköisessä muodossa mukaan hakemukseen. Jos hakija on suorittanut tutkinnon ulkomailla, hakemukseen pyydetään liittämään myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 
 • Lyhyt portfolio hakijan keskeiseksi katsomasta taiteellisesta toiminnasta (enintään 10 sivua vastaava määrä ja/tai 30 minuuttia audiovisuaalista materiaalia)

Arvioimme ainoastaan Opintopolku-alustalle ladatut materiaalit. Ulkoisille verkkosivuille tai tietolähteisiin viittaavia linkkejä ei käsitellä.  

Nimeä tiedostot ohjeistuksen mukaisesti ennen lähettämistä. Nimeä liitetiedostot seuraavan mallin mukaan: sukunimi_etunimi_tiedoston nimi (esim. meikalainen_matti_tutkimussuunnitelma). Tiedoston nimessä ei pidä käyttää skandinaavisia merkkejä (ö, ä, å) tai erikoismerkkejä. 

Hyväksytty liikkuvan kuvan formaatti ja hyväksytyt audio- ja videoformaatit ovat seuraavat:

 • Digitaalinen tiedosto H264 kompressiolla (max. tiedostokoko 1 G)
 • Audio: mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video: mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob

Tutkimussuunnitelman tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Hakijan tutkimussuunnitelma voidaan tarvittaessa tarkistaa Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla.

Tutkimussuunnitelmaa laatiessa seuraavista kysymyksistä voi olla apua:

 • Mitä haluat tutkia, mikä on tutkimusongelmasi? 
 • Millä tavalla haluat tutkia, miten aiot toteuttaa tutkimuksesi?
 • Miksi haluat tutkia tätä aihetta?
 • Miksi tämän aiheen tutkiminen on tärkeää juuri nyt? 
 • Miten henkilökohtainen taiteellinen tai taidepedagoginen taustasi liittyy tutkimusaiheeseesi?
 • Miten tutkimuksesi liittyy taiteen alasi perinteeseen? 
 • Millaisia menetelmiä käytät tai kehität tutkimuksessasi? 
 • Millaisia mahdollisia taiteellisia osia tutkimuksessasi on ja miten ne vastaavat tutkimusongelmaasi? 
 • Millaisia käsitteellisiä ja teoreettisia lähtökohtia tutkimuksella on? 
 • Millaisia tuloksia tutkimus tuottaa? 
 • Miten tutkimus edistää sen käsittelemää taiteen alaa?
 • Minkälaista yhteiskunnallista merkitystä tutkimuksella voisi olla?

Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake ja hakemuksen liitteet Opintopolku-palvelussa.

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Opintopolkuun liittyvissä teknisissä ongelmissa ota yhteyttä: teak.doctoral.admissions@uniarts.fi. Muistathan varata prosessiin riittävästi aikaa, koska hakuaika on ehdoton.

Valintamenettely

 • 31.8.2020: Hakuaika alkaa
 • 12.10.2020 klo 16 (Suomen aikaa): Hakuaika päättyy
 • Marraskuu 2020: 1. vaihe – Valintaraatiin kuuluvat Tutken henkilöstön jäsenet valitsevat hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttavat
 • 25.–26.11.2020: 2. vaihe – Haastattelut jatkoon hyväksytyille
 • Joulukuu 2020: Valintaraadin päätös jatkoon kutsuttavista ja ilmoitus hakijoille
 • Tammikuu 2021: 3. vaihe – Jatkoon kutsuttujen hakijoiden tutkimussuunnitelmien jatkotyöstö ja ohjaus sovitusti
 • 25.1.2021: Tutkimussuunnitelmien palautus
 • Maaliskuu 2021: Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto päättää valittavista tohtoriopiskelijoista valintaraadin ja taiteellisen tutkimuksen professorien esityksestä
 • 1.4.2021: Valintatulokset julkaistaan

Hakijan kannattaa varata itselleen rauhoitettua aikaa tutkimussuunnitelman jatkotyöstämiseen joulukuusta 2020 tammikuulle 2021.

Opiskelijavalintaa hoitaa valintaraati, joka koostuu Teatterikorkeakoulun professoreista, lehtoreista ja tutkijoista.

Valintamenettely on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valintaraatiin kuuluvat Tutken henkilöstön jäsenet valitsevat hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat. Haastatteluissa (toisessa vaiheessa) hakijoilla on mahdollisuus esitellä tarkemmin suunniteltua taiteellista tutkimustaan laajemmalla valintaraadille, johon kuuluu TeaKin koulutusohjelmien edustajia. Kolmanteen vaiheeseen valitut hakijat jatkotyöstävät tutkimussuunnitelmiaan heille nimettyjen ohjaajien tukemana. Kolmannen vaiheen jälkeen valintaraati keskustelee hakijoista ohjaajien laatimien lausuntojen perusteella ja taiteellisen tutkimuksen professorit tekevät esityksen valittavista tohtoriopiskelijoista Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostolle. Tutkimusneuvosto tekee valintaa koskevan lopullisen päätöksen.

Tulosten ilmoittaminen

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan torstaina 1.4.2021 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Sisään valittavat hakijat saavat Teatterikorkeakoululta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen.

Oikaisuhakemus

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

Kirjaamon yhteystiedot

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi 

Lisätietoa tohtoriohjelmasta

Lisätietoa tohtoriohjelmasta verkkosivuilla: Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma

Sähköposti: teak.doctoral.admissions@uniarts.fi.