Vad är konstnärlig forskning?

För konstforskare kan konsten utgöra utgångspunkten, metoden och målet för forskningen, inte bara forskningsobjektet.

Konsten erbjuder en utgångspunkt och ett mål för forskningen: motivet, terrängen, kontexten och hela spektrumet av metoder.

Konst och forskning är grundläggande begrepp i vår kultur. Dessa två matar varandra och förenas på många sätt. 

Man talar om konstnärlig forskning när konsten på ett eller annat sätt definieras som föremål för forskning. Konsten kan dock även erbjuda en utgångspunkt och ett mål för forskningen: motivet, terrängen, kontexten och hela spektrumet av metoder. Då beskrivs forskningen ofta under rubriken ”konstnärlig forskning”. Det är inte ett motbegrepp till ”vetenskaplig forskning”, utan strävar framför allt efter att beskriva forskningsuppställningar där konsten inte enbart reduceras till forskningsobjekt. 

Konstnärlig forskning bedrivs vanligen av experter inom olika konstarter, dvs. konstnärer – eller närmare bestämt konstnärsforskare, eftersom all konst inte är forskning. Konstnärlig verksamhet kan bli forskning endast om den sker i en kritisk gemenskap. 

Liksom vetenskapssamfundet fastställer, formar och förnyar konstsamfundet kriterierna för sina egna forskningsuppställningar och verksamhetsmodeller i växelverkan med det övriga samhället. I detta avseende jämställs den konstnärliga forskningen med den vetenskapliga forskningen och blir en del av det sektorsövergripande forskningsfältet.

Våra viktigaste nätverk för konstnärlig forskning: