Sök till stråkinstrument som huvudinstrument (kandidat + magister)

Urvalsguiden för den 5,5-åriga utbildningen i instrument- och sångstudier i klassisk musik (violin, altviolin, cello eller kontrabas som huvudinstrument).

Stråkinstrumet som huvuinstrument ingår i utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik. Studerandena antas enligt sina huvudinstrument. Huvudinstrumentet kan vara violin, altviolin, cello eller kontrabas.

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2024

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 3.1.2024 kl. 8.00–17.1.2024 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 24.1.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 1.3.2024
 • Violin: prov i allmänmusikaliska färdigheter 16.4.2024, första och andra omgången 6–10.5.2024
 • Altviolin: prov i allmänmusikaliska färdigheter 16.4.2024, urvalsprovet 3.5.2024
 • Cello: prov i allmänmusikaliska färdigheter 16.4.2024, andra omgången 3.5.2024
 • Kontrabas: inlämning av videoinspelning senast den 12.4.2024 kl. 15.00 (finsk tid), prov i allmänmusikaliska färdigheter 16.4.2024
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 17.5.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 31.5.2024
 • Säkra din studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 30.7.2024 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti 2024

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 11.7.2024 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen eller övriga studier som behörigheten kräver. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen (3 + 2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate (IB) -examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen
 • Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur (RP / DIA) -examen
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen
 • Högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

Dessutom kan en person som har beviljats studierätt för en universitetsexamen i Finland söka till studierna.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om den sökande har avlagt en högskoleexamen vid Sibelius-Akademin kan hen inte på nytt söka till samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument).

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har prorektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 3–17.1.2024 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Observera att du inte behöver registrera dig i Studieinfo innan du fyller i ansökningsblanketten.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 11.7.2024 kl. 15.00. Alla sökande ska dock lämna in ett studieprestationsutdrag redan under ansökningstiden.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din grundutbildning (examensbetyg, studieprestationsutdrag) eller dina språkkunskaper, om de grundar sig på något av följande:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare.

I fallen ovan får vi dina uppgifter från det elektroniska examensregistret. Sibelius-Akademin ber dig vid behov om ytterligare information per e-post.

Av de sökande som söker till ett ansökningsmål vars urvalsprov innehåller avsnitt som ska avläggas på distans eller via videoinspelning krävs dessutom:

 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademin har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in. 

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte avlägger alla obligatoriska delprov i urvalsprovet med godkänt resultat eller om den sökandes prestationer i urvalsprovet inte uppfyller de krav som ställs, kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet (violin)

Av de sökande som söker till denna utbildning krävs inga förhandsuppgifter. Alla sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid och som konstaterats vara behöriga kallas till urvalsprovet.

Huvudinstrumentprovet består av två omgångar som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors vecka 19 (6–10.5.2024). I urvalsprovet ingår även ett prov i allmänna musikaliska färdigheter som genomförs på distans.

Ange programmet för urvalsprovet under ansökningstiden på ansökningsblanketten.

Första omgången 

I den första omgången ska alla sökande spela W.A. Mozarts violinkonsert, 1:a sats med kadenser, genom att välja ett av följande alternativ: 

 • B-dur KV 207 
 • D-dur KV 211  
 • G-dur KV 216  
 • D-dur KV 218  
 • A-dur KV 219  

Dessutom ska alla sökande spela ett valfritt program. 

Den totala längden för programmet i den första omgången kan vara max. 15 minuter. 

Alla verk presenteras utantill och utan ackompanjemang (även verk som kräver ackompanjemang, såsom violinkonserter).

Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet.

Nämnden kallar högst 25 sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången.

Andra omgången 

De som kallas till den andra omgången ska spela ett valfritt program (programmet ska dock vara annat än i första omgången). Programmets totala längd kan vara max. 15 minuter.

Alla verk presenteras utantill och utan ackompanjemang (även verk som kräver ackompanjemang, såsom violinkonserter).

Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet. 

Prov i allmänmusikaliska färdigheter

Till urvalsproven i den 5,5-åriga utbildningen hör förutom provet i huvudinstrument eller huvudämne även ett prov i allmänmusikaliska färdigheter. Provet ordnas på distans den 16 april 2024 kl. 10.30 eller kl. 18.30.

Du ska ange din önskade tidpunkt för provet på ansökningsblanketten under ansökningstiden. Provet varar högst två timmar. Varje deltagare deltar endast en gång i provet, även om hen söker till flera ansökningsmål. I provet i allmänmusikaliska färdigheter deltar endast de sökande som fortfarande deltar i urvalsprocessen vid provtillfället.

I proven kan man till exempel bedöma färdigheterna i notläsning, behärskandet av musikaliska begrepp (tonarter, harmoni, kadenser, intervaller, taktarter och tidsvärden), förmåga till hörselbaserad musikalisk uppfattning och notsättning samt kännedom om den västerländska konstmusikens historia.

Nedan följer modelluppgifter utifrån vilka de sökande får en uppfattning om den nivå på kunnande som krävs i provet. Enskilda uppgiftstyper kan variera. De sökande informeras separat om det närmare genomförandet av provet senast två veckor före provtillfället per e-post. Klicka här för modelluppgifterna.

Granskarna av provet i allmänmusikaliska färdigheter ger ett utlåtande till urvalsnämnden om sökandens förutsättningar att genomföra studierna enligt läroplanen under den eftersträvade studietiden samt om ett eventuellt behov av s.k. brostudier. Urvalsnämnden beaktar utlåtandet som en del av helhetsbedömningen i den sista delen av urvalsprovet, om inte något annat nämns i urvalsgrunderna för ansökningsobjektet. Endast de provprestationer som klarar sig till ansökningsmålets sista del bedöms.

Resultaten från provet i allmänmusikaliska färdigheter kan användas som en del av bedömningen av utgångsnivån för de sökandes studier. Om den sökande inte uppvisar tillräckliga färdigheter för studier i allmänmusikaliska färdigheter på högskolenivå kan hen åläggs att komplettera sina kunskaper med s.k. brostudier. Mer information om detta finns i brevet om godkännande. Brostudierna ska avläggas före de egentliga studieperioderna i allmänmusikaliska färdigheter.

Proven ordnas på det språk som den sökande ansöker om att studera på.

Du hittar mer information om studierna i allmänmusikaliska kunskaper från den här handboken.

Urvalsprovet (altviolin)

Av de sökande som söker till denna utbildning krävs inga förhandsuppgifter. Alla sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid och som konstaterats vara behöriga kallas till urvalsprovet.

Huvudinstrumentprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors den 3 maj 2024. I urvalsprovet ingår även ett prov i allmänna musikaliska färdigheter som genomförs på distans.

Framför i provet ett valfritt program med en kapris från Rode samt två kompositioner som representerar olika stilperioder. Förutom Rodes kapris behöver kompositionerna inte spelas utantill.

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, det ackompanjerande instrumentet är piano. Du kan använda din egen eller universitetets ackompanjatör. Ange på ansökningsblanketten om du vill använda dig av universitetets ackompanjatör. Det är inte möjligt att öva med ackompanjatör före provet. När tidsfristen för inlämnande av notmaterialet gått ut kan inga ändringar göras i valet av ackompanjatör.

Om du använder dig av universitetets ackompanjatör: 

 • Lämna in notmaterial för valfria stycken inom det datum som är angivet i anvisningarna i kallelsen till urvalsprovet. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska du ange såväl tonsättarens och styckets namn som ditt eget namn och ansökningsobjekt. 
 • Du ska ha med dig samma noter till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller som ihoptejpade kopior. 

Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet. 

Prov i allmänmusikaliska färdigheter

Till urvalsproven i den 5,5-åriga utbildningen hör förutom provet i huvudinstrument eller huvudämne även ett prov i allmänmusikaliska färdigheter. Provet ordnas på distans den 16 april 2024 kl. 10.30 eller kl. 18.30.

Du ska ange din önskade tidpunkt för provet på ansökningsblanketten under ansökningstiden. Provet varar högst två timmar. Varje deltagare deltar endast en gång i provet, även om hen söker till flera ansökningsmål. I provet i allmänmusikaliska färdigheter deltar endast de sökande som fortfarande deltar i urvalsprocessen vid provtillfället.

I proven kan man till exempel bedöma färdigheterna i notläsning, behärskandet av musikaliska begrepp (tonarter, harmoni, kadenser, intervaller, taktarter och tidsvärden), förmåga till hörselbaserad musikalisk uppfattning och notsättning samt kännedom om den västerländska konstmusikens historia.

Nedan följer modelluppgifter utifrån vilka de sökande får en uppfattning om den nivå på kunnande som krävs i provet. Enskilda uppgiftstyper kan variera. De sökande informeras separat om det närmare genomförandet av provet senast två veckor före provtillfället per e-post. Klicka här för modelluppgifterna.

Granskarna av provet i allmänmusikaliska färdigheter ger ett utlåtande till urvalsnämnden om sökandens förutsättningar att genomföra studierna enligt läroplanen under den eftersträvade studietiden samt om ett eventuellt behov av s.k. brostudier. Urvalsnämnden beaktar utlåtandet som en del av helhetsbedömningen i den sista delen av urvalsprovet, om inte något annat nämns i urvalsgrunderna för ansökningsobjektet. Endast de provprestationer som klarar sig till ansökningsmålets sista del bedöms.

Resultaten från provet i allmänmusikaliska färdigheter kan användas som en del av bedömningen av utgångsnivån för de sökandes studier. Om den sökande inte uppvisar tillräckliga färdigheter för studier i allmänmusikaliska färdigheter på högskolenivå kan hen åläggs att komplettera sina kunskaper med s.k. brostudier. Mer information om detta finns i brevet om godkännande. Brostudierna ska avläggas före de egentliga studieperioderna i allmänmusikaliska färdigheter.

Proven ordnas på det språk som den sökande ansöker om att studera på.

Du hittar mer information om studierna i allmänmusikaliska kunskaper från den här handboken.

Urvalsprovet (cello)

Urvalsprovet består av två omgångar. Den första omgången genomförs på distans med en video och det andra i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. I urvalsprovet ingår även ett prov i allmänna musikaliska färdigheter som genomförs på distans.

Första omgången: förhändsuppgifter

Lämna in följande förhandsuppgifter via Studieinfo-systemet senast den 24 januari 2024 kl. 15 (finsk tid):

En videoinspelning (en eller två separata videor) där du framför två stilistiskt olika verk, med en sammanlagd längd på högst ca 15 minuter.

Spela på videon vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Ett enskilt verk ska spelas in som en oavbruten, oklippt tagning. Olika verk behöver dock inte spelas in samtidigt.

Anvisningar för att elektroniskt göra och lämna in urvalsprov publiceras senast den 8 december 2023.

Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet.

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Provets andra omgång är ett spelprov som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors 3.5.2024. Framför i den andra omgångens spelprov:

En inlärningsuppgift

Noterna till inlärningsuppgiften skickas till sökande per e-post senast 3 veckor före provet. Inlärningsuppgiften behöver inte spelas utantill.

Valfria verk

Spela 2–4 valfria verk som representerar olika stilperioder och ger en bild av dina tekniska och tolkningsmässiga färdigheter. Verken kan vara hela verk eller delar av en konsert/sonat/svit.

Programmet framförs utantill, med undantag av inlärningsuppgiften.

Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet.

Prov i allmänmusikaliska färdigheter

Till urvalsproven i den 5,5-åriga utbildningen hör förutom provet i huvudinstrument eller huvudämne även ett prov i allmänmusikaliska färdigheter. Provet ordnas på distans den 16 april 2024 kl. 10.30 eller kl. 18.30.

Du ska ange din önskade tidpunkt för provet på ansökningsblanketten under ansökningstiden. Provet varar högst två timmar. Varje deltagare deltar endast en gång i provet, även om hen söker till flera ansökningsmål. I provet i allmänmusikaliska färdigheter deltar endast de sökande som fortfarande deltar i urvalsprocessen vid provtillfället.

I proven kan man till exempel bedöma färdigheterna i notläsning, behärskandet av musikaliska begrepp (tonarter, harmoni, kadenser, intervaller, taktarter och tidsvärden), förmåga till hörselbaserad musikalisk uppfattning och notsättning samt kännedom om den västerländska konstmusikens historia.

Nedan följer modelluppgifter utifrån vilka de sökande får en uppfattning om den nivå på kunnande som krävs i provet. Enskilda uppgiftstyper kan variera. De sökande informeras separat om det närmare genomförandet av provet senast två veckor före provtillfället per e-post. Klicka här för modelluppgifterna.

Granskarna av provet i allmänmusikaliska färdigheter ger ett utlåtande till urvalsnämnden om sökandens förutsättningar att genomföra studierna enligt läroplanen under den eftersträvade studietiden samt om ett eventuellt behov av s.k. brostudier. Urvalsnämnden beaktar utlåtandet som en del av helhetsbedömningen i den sista delen av urvalsprovet, om inte något annat nämns i urvalsgrunderna för ansökningsobjektet. Endast de provprestationer som klarar sig till ansökningsmålets sista del bedöms.

Resultaten från provet i allmänmusikaliska färdigheter kan användas som en del av bedömningen av utgångsnivån för de sökandes studier. Om den sökande inte uppvisar tillräckliga färdigheter för studier i allmänmusikaliska färdigheter på högskolenivå kan hen åläggs att komplettera sina kunskaper med s.k. brostudier. Mer information om detta finns i brevet om godkännande. Brostudierna ska avläggas före de egentliga studieperioderna i allmänmusikaliska färdigheter.

Proven ordnas på det språk som den sökande ansöker om att studera på.

Du hittar mer information om studierna i allmänmusikaliska kunskaper från den här handboken.

Urvalsprovet (kontrabas)

Av de sökande som söker till denna utbildning krävs inga förhandsuppgifter. Alla sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid och som konstaterats vara behöriga kallas till urvalsprovet.

Huvudinstrumentprovet genomförs på distans med hjälp av en videoinspelning. Provet består av en inlärningsuppgift och valfria uppgifter. I urvalsprovet ingår även ett prov i allmänna musikaliska färdigheter.

Lämna in följande uppgifter för bedömning via studieinfo-systemet senast den 12 april 2024 kl. 15 (finsk tid):

En videoinspelning där du framför:

 1. En obligatorisk uppgift. Klicka här för att öppna uppgiften.
 2. Två kompositioner efter fritt val från olika stilperioder. De skall ge en bild av dina tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. De valfria kompositionerna kan också vara tidigare konsertinspelningar (inspelade efter 1.1.2023).

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Videon får inte spelas in på alltför långt håll.

Kompositionen behöver inte spelas utantill. Kompositionerna kan antingen vara ackompanjerade av ett instrument eller soloverk. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang om möjligt.

Ett enskilt verk ska spelas in som en oavbruten, oklippt tagning. Alla verk behöver dock inte spelas in samtidigt.

Anvisningar för att elektroniskt göra och lämna in urvalsprov publiceras senast den 8 december 2023.

Prov i allmänmusikaliska färdigheter

Till urvalsproven i den 5,5-åriga utbildningen hör förutom provet i huvudinstrument eller huvudämne även ett prov i allmänmusikaliska färdigheter. Provet ordnas på distans den 16 april 2024 kl. 10.30 eller kl. 18.30.

Du ska ange din önskade tidpunkt för provet på ansökningsblanketten under ansökningstiden. Provet varar högst två timmar. Varje deltagare deltar endast en gång i provet, även om hen söker till flera ansökningsmål. I provet i allmänmusikaliska färdigheter deltar endast de sökande som fortfarande deltar i urvalsprocessen vid provtillfället.

I proven kan man till exempel bedöma färdigheterna i notläsning, behärskandet av musikaliska begrepp (tonarter, harmoni, kadenser, intervaller, taktarter och tidsvärden), förmåga till hörselbaserad musikalisk uppfattning och notsättning samt kännedom om den västerländska konstmusikens historia.

Nedan följer modelluppgifter utifrån vilka de sökande får en uppfattning om den nivå på kunnande som krävs i provet. Enskilda uppgiftstyper kan variera. De sökande informeras separat om det närmare genomförandet av provet senast två veckor före provtillfället per e-post. Klicka här för modelluppgifterna.

Granskarna av provet i allmänmusikaliska färdigheter ger ett utlåtande till urvalsnämnden om sökandens förutsättningar att genomföra studierna enligt läroplanen under den eftersträvade studietiden samt om ett eventuellt behov av s.k. brostudier. Urvalsnämnden beaktar utlåtandet som en del av helhetsbedömningen i den sista delen av urvalsprovet, om inte något annat nämns i urvalsgrunderna för ansökningsobjektet. Endast de provprestationer som klarar sig till ansökningsmålets sista del bedöms.

Resultaten från provet i allmänmusikaliska färdigheter kan användas som en del av bedömningen av utgångsnivån för de sökandes studier. Om den sökande inte uppvisar tillräckliga färdigheter för studier i allmänmusikaliska färdigheter på högskolenivå kan hen åläggs att komplettera sina kunskaper med s.k. brostudier. Mer information om detta finns i brevet om godkännande. Brostudierna ska avläggas före de egentliga studieperioderna i allmänmusikaliska färdigheter.

Proven ordnas på det språk som den sökande ansöker om att studera på.

Du hittar mer information om studierna i allmänmusikaliska kunskaper från den här handboken.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Dessutom utvärderar nämnderna i urvalsproven för stråkar på basis av den sökandes prestationer den sökandes konstnärliga utvecklingsförmåga, speltekniska färdigheter, kunnighet på att uppträda, inlärningsfärdigheter, förståelse för olika tidsperioders stilar samt möjligheter att utvecklas konstnärligt och spelskickligt under studietiden. 

Urvalsprovets poängsättning 

Nämnderna i urvalsproven för stråkar bedömer den sökandes prestationer i alla omgångar på skalan 0–25 poäng. Om urvalsprovet består av två omgångar, i bedömning av den andra omgången beaktas den sökandes prestationer i alla omgångar av urvalsprovet. Poängen i den andra omgången blir de slutliga poängen för den sökande. 

Antagningsbeslut

Urvalsnämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Offentliggörande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor om studentliv vid Sibelius-Akademin eller i Helsingfors kan du gärna kontakta våra studentambassadörer på siba.student.ambassadors@uniarts.fi (endast på engelska och finska).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Liveevenemang på Instagram (tyvärr bara på finska och engelska)

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjestää ma 11.12.2023 klo 17 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa kuulet opiskelijoidemme kokemuksia Sibelius-Akatemiassa opiskelusta sekä hakijapalveluiden edustajan pitämän hakuinfon. Tilaisuus järjestetään Taideyliopiston Instagram-kanavalla. Tervetuloa!

The Sibelius Acad­emy Ad­mis­sions Chat

What is it like to study at the Sibelius Academy and live in Helsinki? How do you apply to the Sibelius Academy? To find out answers to these questions by watching our Admissions chat event live on Sibelius Academy’s Instagram account on 21 November 2023. Welcome!

Visa utbildningsprogram detaljer