Sök till magisterstudier i regi

Tidtabeller för ansökningen 2022, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Viktiga datum

● Ansökningstiden börjar 5.1.2022

● Ansökningstiden slutar 19.1.2022 kl. 15 (finsk tid)
– Fyll i och skicka ansökningsblanketten i Studieinfo

● Senast 26.1.2022 kl. 15 (finsk tid)
– Skicka förhandsuppgifterna via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen
– Skicka eventuella bilagor (utbildning och språkkunskap) via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen

● Urvalsproven ordnas i maj

● Antagningsresultaten publiceras 3.6.2022 kl. 9 (finsk tid)

● Senast 15.7.2022 kl. 15 (finsk tid)
– Ta emot studieplatsen och registrera dig till universitetet
– Skicka ett intyg över avlagd examen (om du blivit villkorligt godkänd)     

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska eller engelska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterstudier i regi om du:

 1. har avlagt högskoleexamen i Finland och i din examen ingår minst 30 ECTS-studiepoäng i regi eller studier som stöder regi

 2. avlagt en utländsk examen på kandidatnivå (Bachelor’s Degree) som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier på magisternivå och i din examen ingår minst 30 ECTS-studiepoäng i regi eller studier som stöder regi

  ELLER

 3. om du på basis av studier och arbetserfarenhet inom branschen har tillräckliga kunskaper och färdigheter som högskolan konstaterat. I detta fall ska du ha avlagt minst 60 ECTS-studiepoäng i regi eller högskolestudier som stöder regi före ansökningstidens slut. Dessutom förutsätter vi minst två års heltidsarbete inom regi (jämförbart med studier som omfattar 120 ECTS-poäng).
  Detta är avsett för dig som inte har avlagt examen eller som har andra studier inom konstbranschen, till exempel vid ett öppet universitet.

Din behörighet att söka fattas på basis av din ansökan och betyg.

Beslut om behörighet att söka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Du får information om beslutet via e-post senast under vecka 9-10.

Villkorligt antagningsbeslut

Antagningsbeslutet fattas villkorligt för en del av sökande. Om din kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är slutförd, skall du sända examensbetyg och studieutdrag till ansökningstjänsterna senast 15.7.2022 kl. 15 (finsk tid). Du kan göra din läsårsanmälan först efter det här.

Om du inte skickar ett examensbetyg inom tidsfristen, förlorar du den studieplats som erbjuds dig.

Kompletterande studier

Om du blir antagen utan lägre högskolexamen kan du behöva genomföra kompletterande studier utöver minimistudiepoängen i ditt utbildningsprogram för att uppnå de färdigheter som behövs i utbildningen. Omfattningen av kompletterande studier kan vara högst 60 studiepoäng.

De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandes individuella studieplan. Du får information om eventuella kompletterande studier i samband med antagningsbeslutet.

Begränsningen vid ansökan

Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examensspråket i magisterstudier i regi är finska eller engelska. Undervisningsspråket är finska och/eller engelska.

Till programmet kan sökande som studerar på både finska och engelska antas. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker en del av undervisningen på engelska för hela årskursen.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Du ska visa kunskaperna med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier.

Du ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 26.1.2021 kl. 15 (finsk tid). Bifoga till ansökningsblanketten i Studieinfo.fi ett examensbevis eller ett språkprov.

Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper med finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) behöver du inte lämna in betyg på detta.

Om du har fått din skolutbildning i Finland kan du bevisa dina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om ditt ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om du har fått din grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen i magisterstudier i regi sker dock på finska och/eller engelska.

Examens- och undervisningsspråket vid Teaterhögskolan

Läsårsavgift

Under läsåret 2021-2022 tar Konstuniversitetet ut en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk.

I urvalet 2021 på Konstuniversitetets Teaterhögskola kommer terminsavgifter att gälla dem som söker till en engelskspråkig utbildning;

 • Master’s Degree Programme in Dance Pedagogy (Magisterprogrammet i danspedagogik)
 • Master’s Degree Programme in Theatre Pedagogy (Magisterprogrammet i teaterpedagogik)
 • Master’s Studies in Directing (Magisterstudier i regi)

Ytterligare information om läsårsavgift

Bedömningskriterier

I förhandsuppgifterna och uppgifterna i samband med urvalsprovet fästs uppmärksamhet vid den sökandes:

 • scenmässiga, dramaturgiska och visuella gestaltningsförmåga
 • omfång i tänkandet och fantasin
 • förmåga att konkretisera sitt eget tänkande på scenen
 • förmåga att planera performativa helheter
 • personliga och konstnärliga reflektionsförmåga

I urvalsprovet fästs dessutom uppmärksamhet vid:

 • förmågan att artikulera sitt tänkande för skådespelarna
 • den scenmässiga observationsförmågan
 • förmågan att regissera en scen och utveckla den vidare
 • motivation, engagemang och förmåga att ta ansvar
 • ledarskaps- och interaktionsfärdigheterna
 • lämplighet för branschen och högskolestudier

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifterna varken preciseras eller förklaras. Förhandsuppgifterna görs på finska, svenska eller engelska. En sida är en A4 och får innehålla ca 30 rader skriven text (radavstånd 1,5, fontstorlek 12). Ange ditt namn i varje uppgift.

1. Tre bilder

Ta tre bilder med temat kärlek. Du kan komponera bilderna i en fil eller skapa tre separata filer. Fäst uppmärksamhet vid dina observationer om temat, avgränsningen, kompositionen och stämningen.
Namnge filen/filer: efternamn_fornamn_karlek1, karlek2 osv.

2. Föreställningsplan

Gör en föreställningsplan för Federico García Lorcas pjäs Yerma.  Du kan också använda en finsk- eller engelskspråkig översättning av texten (finsk översättning Silja Ylitalo, Savukeidas förlag). Längd högst en A4 och en bild. Namnge filer: efternamn_fornamn_yerma, yerma_bild

a) Hurdan föreställning skulle du göra utifrån pjäsen? Vilken är din egen syn på Lorcas pjäs?  

b) Hur påverkar ditt regissörsperspektiv förverkligandet av föreställningen? Vilken typ av utrymme, sätt att agera, visualitet, ljudvärld och stämning är det i din föreställning? Var konkret. 

c) Välj en bild som uttrycker föreställningens genre. 

3. Föreställningsplan

Gör upp en föreställningsplan utifrån Franz Kafkas novell En hungerkonstnär. Längd högst en A4 samt bilden du valt. Namnge filerna: efternamn_fornamn_ hungerkonstnar, hungerkonstnar_bild

a) Hur dramatiserar du novellen på scenen? Vilken är din egen syn på Kafkas novell? Vad betonas i din dramatisering när det gäller innehåll och form? 

b) Hurdan föreställning skulle du göra utifrån din dramatisering? Hur påverkar ditt regissörsperspektiv förverkligandet av föreställningen? Vilken typ av utrymme, sätt att agera, visualitet, ljudvärld och atmosfär, dvs. stämning, finns det i din föreställning? Var konkret. 

c) Välj en bild som bäst beskriver stämningen i föreställningen.  

4. Video

Vilken är din mörka sida? Än din ljusa sida? Fundera på hur de här sidorna kommer fram i dig. Gör en video utifrån ämnet. Du ska själv vara med i videon. Videon ska vara 1 minut lång. Inspelningen får inte klippas eller behandlas med effekter. Namnge filerna: efternamn_fornamn_ video

5. Karaktär

Specificera din egen konstnärliga karaktär utifrån tidigare uppgifter. Vilka saker framstår som viktiga i dina uppgifter? Vad berättar uppgifterna om din relation till världen och scenen? Längd högst en halv A4. Namnge filen: efternamn_fornamn_karaktar

6. Utredning

Gör en utredning över din tidigare konstnärliga verksamhet och arbetserfarenhet samt dina eventuella studier inom scenkonst och regi. Bifoga en meritförteckning och en portfolio som innehåller en beskrivning av minst tre av dina konstnärliga arbeten och/eller en videosammanställning, högst 10 minuter. Beskrivningarna ska innehålla centrala uppgifter om föreställningen, platsen, arbetsgruppen och teatern som producerat föreställningen.
Namnge filen: efternamn_fornamn_utredning

7. Motivationsbrev

Skriv ett motivationsbrev där du motiverar varför du behöver magisterstudier i handledning. Längd högst en A4. Namnge filen: efternamn_fornamn_motivationsbrev

8. Frågan

Utforma en egen konstnärlig fråga som hör till regissörskonstens område och som du skulle vilja fördjupa dig i under magisterstudierna. Motivera hur din konstnärliga fråga är kopplad till din tidigare konstnärliga verksamhet och ditt konstnärliga särdrag. Längd högst en A4. 
Namnge filen: efternamn_fornamn_fragan

Så här söker du

Magisterstudier i regi hittar du på Studieinfo.fi under;
Magisterantagning: regi, magister i teaterkonst (2 år)

1. Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten

Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 5.1 – 19.1.2022 senast kl. 15 (finsk tid) i Studieinfo-portalen.

2. Skicka förhandsuppgiften och bilagorna

Skicka förhandsuppgiften och bilagorna före 26.1.2022 kl. 15 (finsk tid) via Studieinfo-portalen.

 • Förhandsuppgifter
  Namnge filerna med förhandsuppgifterna enligt anvisningarna i samband med uppgiften.

 • Dokument som påvisar utbildningsbakgrund
  Lämna in ett examensbetyg över genomförd grundutbildning som ger lämplighet för magisterstudier och studieprestationsutdrag eller studieintyg, och studieprestationsutdrag över pågående utbildning.
  Namnge filerna efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_examensbetyg, efternamn_förnamn_studieprestationsutdrag

 • Diploma Supplement (DS)
  Om du ansöker med utländsk examen lämna in DS. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen.
  Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_ds

 • Intyg över språkkunskaper
  Lämna in ett intyg över språkkunskaper i undervisningsspråket, om det inte kan påvisas med avlagd högskoleexamen.
  Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_toefl

 • Dokument som befriar från läsårsavgiften
  Om du söker till en engelskspråkig utbildning och kommer från ett EU/EES-land eller Schweiz lämna in ett dokument som befriar dig från läsårsavgiften (t.ex. ett foto av passet).
  Namnge filen efternamn-förnamn-dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_pass

Du måste själv låta en professionell translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Leverering av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera din ansökans bilagor antingen i Min Studieinfo -tjänst eller via länken som du fick per e-post (bekräftelsemeddelandet för din ansökan).

Kontrollera före du skickar ansökningen vidare att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökningen och att allt material öppnas och fungerar som planerat.

Ge alla dinar filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken skall användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte går till strömsparläget medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna).

Materialen som är delvis laddade och ofullständig blir förkastade. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen tidigast möjligt

Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba upp levereringen genom att packa t.ex. videofilen. Börja uppladdningen i god tid före tidsfristens utgång.

Leverering av material via system utanför Studieinfo

Vi rekommenderar att du laddar upp proverna direkt i Studieinfo. Om provet innehåller känsliga uppgifter är det särskilt viktigt att använda Studieinfo för att lämna in provet.

Om du till exempel på grund av risken för överbelastning vid inlämnande via Studieinfo ändå önskar skicka en länk till ett system utanför Studieinfo (t.ex. YouTube, Vimeo, SoundCloud), ska länken laddas upp som en pdf-fil i Studieinfo (t.ex. som en del av en konstportfolio eller som en separat fil som endast innehåller länken/länkarna).

Provet ska vara uppladdat inom utsatt tid och därefter kan inga ändringar göras.

En länk till ett system utanför Studieinfo ska vara i sin ursprungliga form, dvs. man får inte skapa en kortlänk (url shortener). Länken ska leda direkt till provet, dvs. inte till exempelvis en sammanställningssida med nya länkar. Sökandens uppgift är att säkerställa att länken fungerar under hela ansökningsomgången och att proverna markeras som privata i systemets inställningar (till exempel i Vimeo väljer du sekretessinställningen ”Private”, i YouTube ”Unlisted”, i SoundCloud ”Private”). Du kan om du så önskar skydda provet med ett lösenord som ska skickas till Konstuniversitetet utöver länken (i det här fallet kontakt Teaterhögskolans ansökningstjänsterna).

Provet ska förvaras i systemet i fråga i minst 6 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Konstuniversitetet ansvarar inte för informationssäkerhetsriskerna i system som tillhandahålls av en tredje part, eventuella kränkningar av upphovsrätten, tystande av kopieringsskyddade ljudspår eller användarvillkoren. Notera också att tredje parter i allmänhet sparar uppgifter i användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller andra kommersiella syften.

Urvalsproven

Urvalsproven består av tre skeden.

Skede 1: Förhandsuppgifterna. Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet senast under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 17. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Urvalsprovens skeden 2–3 ordnas på distans, den sökande deltar via Zoom-programmet.

Skede 2      må 9.5 – ti 10.5 (den sökande deltar båda dagar)
Skede 3 ons 11.5

Under urvalsprovet görs gallringar av de sökande. Det är också möjligt att det utförs en mellangallring i de olika skedena.

I urvalsproven ska den sökande:
– utföra grupp- och skrivuppgifter samt individuella uppgifter
– regissera skådespelare
– delta i en intervju.

De individuella uppgifterna i urvalsproven kan genomföras antingen på finska, svenska eller engelska, gruppuppgifterna endast på finska och/eller engelska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras 12.5 och 3.6.2021 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

12.5.2021 kl. 9

 • Magisterprogrammet i danspedagogik
 • Magisterprogrammet i teaterpedagogik

3.6.2021 kl. 9

 • Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Magisterstudier i regi
 • Utbildningsprogrammet i danskonst
 • Utbildningsprogrammet i design för scenkonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i skrivande
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen.

Din anmälan om mottagande av en studieplats är bindande. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

De som antagits till utbildningsprogrammet får ett brev i juni om inledningen av läsåret 2021–2022, undervisningen och litteraturen under läsåret.

Undervisningen i utbildningsprogrammet inleds med obligatorisk närvaro under orienteringen 25.8–27.8.

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Läs mer om programmet