Näin haet ohjauksen maisteriopintoihin

Korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku. Hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Tärkeät päivämäärät

● Hakuaika alkaa 3.1.2024

● Hakuaika päättyy 17.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa)
– Täytä ja lähetä hakulomake Opintopolussa

● Liitteiden toimittaminen 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä
– Lähetä ennakkotehtävät Opintopolun hakulomakkeen kautta
– Lähetä tarvittavat todistukset (koulutus ja kielitaito) Opintopolun hakulomakkeen kautta

● Valintakokeet järjestetään etänä 24.4. – 26.4.2024

● Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 8.5.2024 klo 9 (Suomen aikaa)

● Viimeistään 11.7.2024 klo 15 (Suomen aikaa)
– Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu yliopistoon  
– Toimita todistus loppuun suoritetusta tutkinnosta (jos olet tullut ehdollisesti hyväksytyksi)

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi tai englanti

Hakukelpoisuus

Voit hakea ohjauksen maisteriopintoihin jos olet:

 1. suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä ohjauksen tai sitä tukevia opintoja *) 

 2. suorittanut ulkomaisen alemman korkeakoulututkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin maisteritason korkeakouluopintoihin ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä ohjauksen tai sitä tukevia opintoja *)

  TAI

 3. jos sinulla on opintojen ja alan työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä ohjauksen tai sitä tukevia korkeakouluopintoja *) suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä ohjauksen alalla **).
  Tämä on tarkoitettu sinulle, jolla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken, tai sinulla on muita taidealan opintoja, esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja.

*) Ohjauksen tukevia opintoja voivat olla esimerkiksi elokuvaohjauksen, dramaturgian ja näytelmänkirjoittamisen, koreografian, näyttelijäntaiteen tai lavastuksen opinnot. 

**) Ohjauksen alalla tarkoitetaan teatteri- ja elokuvaohjausta ammattilaistuotannoissa.

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut liitteet

Kohta 1 

Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen ohjauksen tai sitä tukevat korkeakouluopinnot.
Nimeä tiedostot: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote, sukunimi_etunimi_liite 

Kohta 2 

Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä Diploma Supplement. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen ohjauksen tai sitä tukevat korkeakouluopinnot.
Nimeä tiedostot: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote, sukunimi_etunimi_liite, sukunimi_etunimi_ds, sukunimi_etunimi_selvitys

Kohta 3 

Liitä hakemukseesi selvitykset vaadituista vähintään 60 ECTS opintopisteen ohjauksen tai sitä tukevista korkeakouluopinnoista sekä vähintään kahden vuoden päätoimisesta työskentelystä ohjauksen alalla.

LIITE 1
Liitä hakulomakkeelle dokumentti, jossa listaat opintokokemuksesi ja työkokemuksesi, joiden katsot antavan hakukelpoisuuden maisteriopintoihin. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_hakukelpoisuus

Ilmoita opinnoistasi:
– yliopisto tai korkeakoulu, jossa opinnot on suoritettu
– opintojakson nimi
– opintojakson laajuus
– kuvaus opintojen sisällöstä

Ilmoita hakukelpoisuutta osoittavasta työkokemuksestasi:
– työnantaja/työryhmä (ilmoita myös onko kyseessä ammattiteatteri, vapaa ammattilaisryhmä tms.)
– työtehtävän kuvaus
– tarkka kesto (päivämäärät) sekä harjoitustuntien ja esitysten lukumäärä

LIITE 2
Liitä hakulomakkeelle opintosuoritusotteet kaikista liitteessä 1 ilmoittamistasi opinnoista. Voit liittää lomakkeelle useamman suoritusotteen. Nimeä tiedosto järjestävän tahon mukaan: sukunimi_etunimi_koulutusorganisaatio

Sinun on toimitettava ammattikääntäjän tekemä käännös todistusliitteistä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakukelpoisuuden tarkistaminen

Hakukelpoisuutesi tarkistetaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella. Jos hakemuksesi ja hakemuksen liitteet vastaavat vähimmäisvaatimuksia, hakemuksesi etenee akateemiseen arviointiin. Saat tiedon hakukelpoisuutesi tarkistuksen tuloksesta sähköpostitse viimeistään viikolla 9.

Ehdollinen hyväksyntä

Osa hakijoista hyväksytään ehdollisesti. Jos suorittamasi korkeakoulututkinto on ollut vielä hakuvaiheessa kesken, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin tutkintotodistus ja opintosuoritusote loppuun suoritetusta tutkinnosta 11.7.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen vasta tämän jälkeen.

Jos et toimita tutkintotodistusta määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Täydentävät opinnot

Jos tulet hyväksytyksi ilman alempaa korkeakoulututkintoa sinulta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutusohjelman minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävien opintojen laajuus voi olla enintään 60 op.

Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Saat tiedon mahdollisista vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä.

Vaadittavat täydentävät opinnot ovat yleensä kieliopintoja.

Hakemiseen liittyvä rajoitus

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos palautat hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Ohjauksen maisteriopintojen tutkintokielet ovat suomi tai englanti. Opetuskielet ovat suomi ja/tai englanti.

Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, on ryhmäopetus englanninkielistä koko vuosikurssille.

Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Voit osoittaa kielitaidon aiemmalla pohjakoulutuksella, hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Sinun tulee osoittaa riittävä kielitaito 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Liitä Opintopolun hakemukseen tutkinto- tai kielikoetodistus.
Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_yki

Jos osoitat kielitaitosi kielikokeella ja et ehdi saamaan kielikokeen todistusta 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä hyväksymme myös kirjallisen ennakkotiedon hyväksytysti suoritetusta testituloksesta, mikäli sellainen on saatavilla. Myös ennakkotestitulos tulee ladata hakulomakkeelle 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä.

Jos osoitat riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Jos olet saanut koulusivistyksesi Suomessa voit osoittaa kielitaitosi suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, haetko suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli pohjakoulutuksesi on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, raati arvioi kielitaidon riittävyyden valintakokeen yhteydessä. 

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun lukuvuonna 2024-2025.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoissa 2024 lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen;

 • Master’s Degree Programme in Dance Pedagogy (Tanssinopettajan maisteriohjelma)
 • Master’s Degree Programme in Theatre Pedagogy (Teatteriopettajan maisteriohjelma)
 • Master’s Studies in Directing (Ohjauksen maisteriopinnot)

Lisätietoa lukuvuosimaksusta

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien arvioitikriteerit:

 • taito kontekstoida ja reflektoida lukemaansa, taito löytää merkityksiä ja tehdä tulkintoja 
 • dramaturginen ja tilallinen hahmotuskyky 
 • ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuus 
 • kyky konkretisoida omaa ajatteluaan näyttämötilanteen muotoon  
 • kyky suunnitella esityksellisiä kokonaisuuksia 
 • henkilökohtainen ja taiteellinen reflektiokyky 

Valintakoetehtävien arviointikriteerit:

 • taito kontekstoida ja reflektoida lukemaansa, taito löytää merkityksiä ja tehdä tulkintoja 
 • dramaturginen ja tilallinen hahmotuskyky 
 • ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuus 
 • kyky konkretisoida omaa ajatteluaan näyttämöllisen tilanteen muotoon  
 • kyky suunnitella esityksellisiä kokonaisuuksia 
 • henkilökohtainen ja taiteellinen reflektiokyky 
 • kyky artikuloida omaa ajattelua näyttelijöille 
 • näyttämöllisen tilanteen havainto- ja lukukyky 
 • kyky ohjata kohtausta ja kehittää sitä eteenpäin 
 • motivaatio, sitoutuneisuus ja vastuunottokyky 
 • johtamis- ja vuorovaikutustaidot, paineensietokyky  
 • soveltuvuus alalle ja maisteritason korkeakouluopintoihin 

Ennakkotehtävät arvioidaan pisteyttämällä ja laskemalla pisteet yhteen.  

Valintakoetehtävät arvioidaan pisteyttämällä ja laskemalla pisteet yhteen. Lisäksi valintakoeraati arvioi hakijan kokonaissuoritusta monipäiväisten kokeiden aikana. On hakijalle eduksi, mikäli hän osoittaa kykynsä ottaa vastaan palautetta, oppia uutta sekä tunnistaa ja sanoittaa omia onnistumisia ja epäonnistumisia. Kokonaissuoritusta arvioimalla tehdään myös eroa samoissa pisteissä olevien hakijoiden välillä.  

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät tehdään suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Sivu on A4-kokoa ja siinä saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12). Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

1. Näkyväksi tekeminen

Taiteilija Paul Kleen mukaan taide ei jäljennä näkyvää, vaan se tekee näkyväksi. Mitä omalla taiteellasi haluat tehdä näkyväksi? (Pituus korkeintaan puolikas A4.) Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_1_nakyvaksi_tekeminen

2. Kevät

Lue Ali Smithin romaani Kevät (Kosmos 2023). Mitä kirja väittää nykyajasta, länsimaisesta yhteiskunnasta ja ihmisestä? Millaisia tunteita ja ajatuksia sen lukeminen sinussa herättää?  Mikä sinulle on teoksen ydin? (Pituus korkeintaan puolikas A4.) Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_2_kevat 

3. Esityssuunnitelma

Tee esityssuunnitelma Kevät -romaanin pohjalta. (Pituus korkeintaan yksi A4 sekä valitsemasi kuva.)

a) Mitä esitys käsittelee? Mikä on oma näkökulmasi Smithin romaaniin? 

b) Miten sovittaisit Kevät-romaanin näyttämölle? Mitkä asiat sisällön ja muodon suhteen sovituksessasi korostuvat? 

c) Millainen olisi sovituksen pohjalta ohjaamasi Kevät-esitys? Miten kuvailisit esityksesi perustilannetta? Miten valinnat tilassa, estetiikassa, näyttelemisen tavassa, katsojasuhteessa, visuaalisuudessa ja äänimaailmassa tekisivät oman näkökulmasi näkyväksi? Millainen olisi esityksesi suhde ympäröivään todellisuuteen? Ole konkreettinen.

d) Valitse yksi kuva, johon tiivistyy oleellinen esityksesi tunnelmasta (Suurin koko yksi A4) 

Nimeä tiedostot: sukunimi_etunimi_3_esityssuunnitelma, sukunimi_etunimi_3_kuva  

4. Video

Troijan kuninkaan tytär Kassandra tiesi tulevaisuuden muttei omassa nykyisyydessään kyennyt muuttamaan mitään, sillä jumalten rangaistuksena kukaan ei uskonut selvännäkijän sanoja. Millaisilta totuuksilta itse ummistat silmäsi? Mihin asioihin tahtoisit vaikuttaa, muttet kykene? Tarkastele antiikin Kreikan Kassandra-myyttiä oman elämäsi lävitse ja tee sen pohjalta video, johon tiivistät kokemuksistasi olennaisen. Sinun on itse esiinnyttävä videossa. Videon pituus on 1 minuutti. Tallennetta ei saa leikata tai käsitellä efekteillä. Tallenteen on oltava mp4-muodossa. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_4_video 

5. Portfolio

Koosta portfolio, joka sisältää kuvauksen vähintään kolmesta taiteellisesta työstäsi ja/tai videokooste, korkeintaan 10 minuuttia. Kuvausten tulee sisältää keskeiset tiedot esityksestä, esityspaikasta, työryhmästä ja esityksen tuottaneesta teatterista. Liitä mukaan selvitys aikaisemmasta taiteellisesta toiminnastasi ja työkokemuksestasi. Nimeä tiedosto/tiedostot: sukunimi_etunimi_5_portfolio 

6. Motivaatiokirje

Kirjoita motivaatiokirje, jossa perustelet, miksi tarvitset ohjauksen maisteriopintoja. Pituus korkeintaan 1 A4. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_6_motivaatiokirje

7. Kysymys

Muotoile oma ohjaajantaiteen piiriin kuuluva taiteellinen kysymys, johon haluaisit syventyä maisteriopinnoissasi. Perustele, miten taiteellinen kysymyksesi kytkeytyy aikaisempaan taiteelliseen toimintaasi ja taiteelliseen ominaislaatuusi. Pituus korkeintaan 1 A4. 
Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_7_kysymys

Näin haet

Löydät ohjauksen maisteriopinnot Opintopolusta nimellä:
Maisterihaku: ohjaus, teatteritaiteen maisteri (2 v)

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake: Korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 3.1. – 17.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Viesti sisältää linkin hakemukselle, voit lisätä hakemuksellesi liitteitä määräajan puitteissa.

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet

Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

 • Ennakkotehtävät
 • Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut koulutustaustan osoittavat dokumentit
 • Osoitus kielitaidosta

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Tarkista ennen materiaalin hakemukselle lataamista, että materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus. Tarkista myös ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi.

Nimeä tiedostot ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Älä käytä tiedostoja nimetessä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob, qt (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Vain osittain ladatut ja puutteelliset ennakkotehtävät hylätään. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Aloita materiaalien lataaminen jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Materiaalien toimittaminen ulkopuoliseen järjestelmään

Suosittelemme, että lataat materiaalit suoraan Opintopolkuun. Mikäli näyte sisältää arkaluonteisia tietoja, on erityisen tärkeää käyttää palautukseen Opintopolkua.

Mikäli haluat esimerkiksi Opintopolkulatauksen ruuhkautumisriskin vuoksi toimittaa linkin Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään (esim. Youtube, Vimeo, Soundcloud), linkki tulee ladata Opintopolkuun pdf-tiedostona (esim. osana teosportfoliota tai erillisenä tiedostona, joka sisältää vain linkin/linkit).

Näytteen tulee olla ladattuna määräaikaan mennessä, eikä siihen voi enää sen jälkeen tehdä muutoksia.

Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään ohjaavan linkin tulee olla alkuperäisessä muodossaan, eli siitä ei saa tehdä lyhytlinkkiä (url shortener). Linkin tulee johtaa suoraan näytteeseen, eli ei esimerkiksi koostesivulle, jossa on uusia linkkejä. Varmista, että linkki toimii koko hakukierroksen ajan, ja että näytteet merkitään järjestelmän asetuksissa yksityisiksi (esimerkiksi Vimeossa valitse yksityisyysasetus ”Password” tai ”Unlisted”, YouTubessa ”Unlisted”, Soundcloudissa ”Private”). Voit halutessasi suojata näytteen salasanalla, joka tulee toimittaa Taideyliopistoon linkin lisäksi (tässä tapauksessa ota yhteyttä Teatterikorkeakoulun hakijapalveluihin).

Näyte tulee säilyttää ko. järjestelmässä vähintään 6 kuukauden ajan hakuajan päättymisestä.

Taideyliopisto ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien järjestelmien tietoturvariskeistä, mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, kopiosuojattujen ääniraitojen mykistämisistä tai käyttöehdoista. Huomioi myös, että kolmannet osapuolet yleensä tallentavat tietoja käyttäjäprofiileihin ja käyttävät niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai muihin kaupallisiin tavoitteisiin.

Apua ongelmatilanteisiin

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä teak.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Valintakokeet

Valinnat ovat kolmivaiheiset.

1. vaihe: Ennakkotehtävät. Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen.

Saat tiedon hakukelpoisuutesi tarkistuksen tuloksesta sähköpostitse viimeistään viikolla 9.

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 14 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Valintakokeiden vaiheet 2-3 järjestetään etänä, hakija osallistuu Zoom-ohjelman välityksellä.

2 vaihe       ke 24.4. – to 25.4. (hakija osallistuu molempina päivinä)
3 vaihe       pe 26.4.

Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista.

Valintakokeissa hakija:  
– suorittaa ryhmä-, yksilö- ja kirjoitustehtäviä
– ohjaa näyttelijöitä
– osallistuu haastatteluun

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
Jos valintakokeeseen on kutsuttu englannin kielellä opiskelemaan hakevia niin ryhmätehtävät suoritetaan suomeksi ja/tai englanniksi.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 8.5. ja 31.5. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 8.5. klo 9

 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (ruotsinkielinen)
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssinopettajan maisteriohjelma
 • Teatteriopettajan maisteriohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Opiskelijavalinnan tulos 31.5. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • Kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Lavastustaiteen koulutusohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Tanssitaiteen koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Ilmoita otatko sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, ota paikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan, otatko paikan vastaan.

Ilmoituksesi opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova. Jos haluat kuitenkin luopua opiskelupaikasta otettuasi sen ensin vastaan, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2024 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuussa 2024.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Tutustu koulutuksen sisältöön