Att visa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga magister-ansökningsmål

Antagning av studerande vid Teaterhögskolan 2024

Du kan påvisa dina kunskaper i finska på något av följande sätt.

Grundläggande utbildning, undervisning på andra stadiet och examina som ger högskolebehörighet

● Grundläggande utbildning, examina på andra stadiet eller en annan examen som ger högskolebehörighet som har avlagts på finska, eller godkänt vitsord i finska och litteratur i läroämnet modersmål och litteratur eller finska som andra språk och litteratur i ett avgångsbetyg för studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998; 714/2018) eller motsvarande

  • En studentexamen vars prestationsspråk är finska
  • Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen eller gymnasieundervisningen som avlagts på finska, eller godkänt vitsord i finska och litteratur i läroämnet modersmål och litteratur i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen eller gymnasiet eller lärokursen i finska som andra språk och litteratur
  • Yrkesinriktad grundexamen som avlagts på finska
  • Yrkes- eller specialyrkesexamen som avlagts på finska
  • Annan examen som ger högskolebehörighet och som har avlagts på finska
  • Högskoleexamen med finska som undervisningsspråk.

● Studier i finska som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen vid distansskolan Kulkuri har slutförts med godkänt resultat.

Man kan påvisa språkkunskaper även utan att ha avlagt hela studentexamen på följande sätt:

● Modersmåls- och litteraturprovet i finska i en finländsk studentexamen eller provet i finska som andra språk och litteratur med minst vitsordet approbatur (A) i en finländsk studentexamen

● Provet i finska som det andra inhemska språket enligt den långa lärokursen i en finländsk studentexamen som avlagts med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E)

● Provet i finska som det andra inhemska språket enligt den medellånga lärokursen i en finländsk studentexamen med vitsordet laudatur (L).

Internationella studentexamina

Man kan påvisa språkkunskaper även utan att ha avlagt hela studentexamen på följande sätt:

● IB-examen: Finska språket på nivå A, nivå A1 eller nivå A2 med åtminstone vitsord 2 eller eller finska språket på nivå B med åtminstone vitsord 5.

● EB-examen: Godkänt vitsord i finska som L1-språk eller L2-språk (minst vitsord 4.00 år 2020 eller tidigare, minst vitsord 5.00 år 2021 eller senare) eller minst vitsord 8.00 i finska som ONL-språk.

● RP- eller DIA-examen vid Tyska skolan i Helsingfors: Godkänt skriftligt prov i finska som modersmål (vitsord 4) eller finska som andra språk på CEFR-nivån B2 med minst vitsord 8.

Språkexamina och -prov

● Allmänna språkexamina (YKI) i finska: mellannivåexamen på färdighetsnivå 4 i alla delprov i provet (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal). Alternativt har man avlagt minst tre delprov av examen på högsta nivå (kunskapsnivå 5 och 6) med godkända resultat. Man kan kombinera olika examenstillfällen.

● I språkexamina för statsförvaltning har examina i muntlig och skriftlig färdighet i finska avlagts med vitsordet god.

● Kombination av allmänna språkexamina och språkexamina för statsförvaltning: Delproven i textförståelse och skriftliga färdigheter för allmänna språkexamina har avlagts på färdighetsnivå 4 och den muntliga delen av språkexamina för statsförvaltning har avlagts med vitsordet god ELLER delproven i talförståelse och muntliga färdigheter för allmänna språkexamina har avlagts på färdighetsnivå 4 och den skriftliga delen av språkexamina för statsförvaltning har avlagts med vitsordet god.

Högskolestudier

Man kan påvisa språkkunskaper även utan att ha avlagt hela högskoleexamen på följande sätt:

● Skriftligt slutarbete på finska av minst lägre högskoleexamen vid en finländsk eller utländsk högskola.

● En studiehelhet i ett läroämne i finska (eller motsvarande) med minst 60 sp/35 studiehelheter som avlagts vid en finländsk eller utländsk högskola.

● Ett godkänt mognadsprov på finska som gjorts vid en finländsk högskola.

● Ett språkprov eller språkstudier i finska språket som ingår i examen vid en finländsk högskola och som visar muntliga och skriftliga färdigheter i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda insikter.