Beredskapsgruppen har preciserat coronariktlinjerna och beslutit att ytterligare restriktioner fortsätter t.o.m. 9.5.

Coronasituationen fortsätter att bli sämre och smittor konstateras fortfarande i stora mängder speciellt i Södra och Sydvästra Finland. Förra veckan lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter.

Opiskelija pitää kynää kädessä

Vi vet ännu inte med säkerhet när begränsningarna träder i kraft, men för tillfället har de inte en omedelbar inverkan på universitetets verksamhet. 

Om begränsningarna av rörelsefriheten träder i kraft får man fortfarande syssla i universitetslokaler med uppgifter som har att göra med utbildning, forskning samt studier, praktik och arbete med anknytning till konstnärlig verksamhet samt dess stöduppgifter. Ytterdörrarna hålls stängda t.o.m. 9.5., och man kommer in i lokalerna bara med en personlig nyckel, såsom kutymen har varit sedan november. Man ska ändå undvika onödig vistelse i lokalerna, följa universitetets säkerhetsanvisningar, och använda munskydd.

Ytterligare restriktioner och preciseringar i riktlinjerna

Konstuniversitetets beredskapsgrupp samlades förra fredagen för att behandla coronasituationen och beslöt att fortsätta ytterligare begränsningar som gjordes i början av mars t.o.m. 9.5. 

Restriktionerna berör Konstuniversitets verksamhet i Helsingfors. Enheterna i Kuopio och Seinäjoki följer samma riktlinjer angående undervisning och forskning som i Helsingfors, men begränsningarna angående konstnärlig verksamhet, bibliotek och hobbyverksamhet berör endast Helsingfors enheterna. Kuopio och Seinäjoki agerar i enlighet med den lokala regionförvaltningsverkets restriktioner.

Sammanfattning av de ytterligare restriktionerna:

  • Dekanens undantagstillstånd för undervisningsgrupper för över 10 personer beviljas inte
  • Man ska sköta om att det inte uppstår närkontakter i undervisning 

Därutöver gjorde beredskapsgruppen preciseringar i de nuvarande riktlinjerna som är i kraft t.o.m. 9.5.

Sammanfattning av preciseringarna:

Konstnärlig verksamhet

Högst 10 personer får vara närvarande i konserter och framställningar vid Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan, vartill lärare som handleder eller granskar prestationen samt den behövliga tekniska personalen får vara närvarande. Konserter och framställningar ordnas utan utomstående publik såsom också hittills. 

Ändring: Tidigare fick bara 10 personer vara närvarande inklusive lärare, nämnder och teknisk personal. Riktlinjerna ändrades för att motsvara riktlinjerna angående undervisning, där den största gruppstorleken är 10 personer. Därutöver får lärare som handleder eller granskar prestationen och den behövliga tekniska personalen får vara närvarande i undervisningslokalen. 

Högst 5 personer kan tas in samtidigt in i gallerierna vid Bildkonstakademin, såsom hittills. 

Forskning

Disputationsakter och granskningstillfällen av doktorsavhandlingar hålls också på distans i fortsättningen så att fysiskt närvarande får vara respondenten, opponenten, kustosen samt övrig personal som är nödvändig för att utföra akten. 

Ändring: enligt den tidigare formuleringen fick endast teknisk stödpersonal vara fysiskt närvarande i tillägg till respondenten, opponenten och kustosen.  

Resor

Beviljande av tillstånd för resor och inbjudningar för internationella gäster anknyts till statsrådets reserestriktioner samt THL:s rekommendationer om 14 dagars frivillig karantän. 

Ändring: Vi följer samma giltighetstider som statsrådet. De nuvarande restriktionerna är i kraft t.o.m. 17.4.2021. 

Restriktionerna om resor och inbjudning av gäster berör inte sökandena som deltar i urvalsprovet.

Användning av munskydd

Man ska använda munskydd i universitetets alla lokaler. Det är nu på allas ansvar att följa anvisningarna för att studier, forskning och konstnärlig verksamhet kan fortsätta i våra lokaler, åtminstone begränsat. Vi har också fått frågor om varför man inte använder FFP2-munskydd som ger bättre skydd än kirurgiska engångsmunskydd. Vi följer Arbetshälsoinstitutets anvisningar som konstaterar att munskydd i tyg och kirurgiska engångsmunskydd fungerar bra då man agerar på campus, men inga närkontakter till andra uppstår. När alla som agerar i lokalerna använder munskydd i tyg eller kirurgiska munskydd uppnås en tillräcklig skydd för vanliga situationer. 

Team och undervisningsprogram kan dock skaffa munskydd med FFP-klass om det i verksamheten uppstår situationer där risken är höjd t.ex. på grund av långvarig närkontakt. 

Restauranger

Restaurangerna Kokos och Tempo är öppna med preciserade restriktioner: 

  • Kundantalet är begränsat och kundplatserna som är i bruk anvisas med stolar. Man får inte flytta på stolarna. 
  • I restaurangen på Kokos ska man följa gruppspecifika matpauser för studerande.
  • Man ska använda munskydd när man rör på sig i restaurangen. 
  • Man ska följa 2 meters säkerhetsavstånd. 
  • Man ska ge sig av så snabbt som möjligt efter att man har ätit. 

Musikhusets och Bildkonstakademins studeranderestaurang hålls stängda för tillfället.

Användning av bibliotek

Användning av biblioteket i Helsingfors begränsas endast för studerande, forskare och personal vid Konstuniversitetet och man kommer in endast med en personlig nyckel. Begränsningen angående biblioteket gäller t.o.m. 9.5.2021. Biblioteken vid Bildkonstakademin och Teaterhögskolan stänger sina dörrar för renovering 30.4. och öppnas igen på hösten 2021. 

Restriktionerna berör inte biblioteket i Kuopio.