Ytterligare restriktioner i Konstuniversitetets verksamhet 8.3–1.4.2021

Coronasituationen försämras fortfarande och Finlands regering meddelade på måndagen tillsammans med republikens president att undantagsförhållanden råder i Finland. Redan i förra veckan fattades beslut om att övergå till åtgärdsnivå 2 i enlighet med statsrådets hybridstrategi i områden som befinner sig i spridningsfas.

Dator, hörlurar och penna på bordet

En av de skärpta begränsningarna berör förbudet att ordna evenemang för publik för över sex personer samt förbudet för allmänna möten på Nyland och i Helsingfors. Begränsningen för sex personer gäller evenemang för publik såsom konserter och teaterföreställningar med publik. Restriktionen berör alltså inte undervisning, forskning och interna evenemang för konstnärlig verksamhet vid Konstuniversitetet; det maximala antalet på 10 personer gäller fortfarande. I enlighet med de gällande begränsningar ordnas evenemang för konstnärlig verksamhet utan utomstående publik t.o.m. 9.5.2021.

Utställningsverksamhet vid Bildkonstakademin fortsätts i enlighet med de nuvarande praxis: högst 5 personer kan tas in samtidigt in i gallerierna t.o.m. 9.5.2021.

Konstuniversitetets coronariktlinjer

Corona-arbetsgruppen och universitetets ledningsgrupp har behandlat inverkan av den försämrade situationen i universitetets verksamhet. Syftet med riktlinjerna som förberetts i samarbete med akademierna är att säkerställa individuell undervisning samt självständig konstnärlig verksamhet och övning på campus. På grund av risken för smitta måste vi skärpa restriktionerna gällande gruppundervisning.  

De nya begränsningarna gäller universitetets verksamhet i Helsingfors och Seinäjoki. 

Ytterligare restriktioner gäller 8.3–1.4.2021 enligt följande:

Undervisning

Undervisning ordnas huvudsakligen på distans t.o.m. 9.5., såsom hittills. 

Undervisning som är omöjligt eller orimligt svårt att ordna på distans med tanke på att nå inlärningsmålen kan ordnas som kontaktundervisning, och för det tillämpas den nuvarande tillståndspraxis. Gruppens storlek får vara högst 10 personer vartill lärarna som handleder eller granskar prestationer och den behövliga tekniska personalen får vara närvarande.

Tillstånd som redan beviljats av dekaner för över 10 personers grupper återkallas. Angående de återkallade tillstånden kan dekanen ändå från fall till fall evaluera möjligheter för rimliga överskridningar genom att beakta lokalens storlek och möjligheter för att ordna studieavsnittet på alternativa sätt. Nya undantagstillstånd för över 10 personers grupper beviljas inte. 

När undervisning planeras bör grupperna hållas ifrån varandra samt gruppstorlekarna hållas som små. 

Man ska sköta om att det inte uppstår närkontakter i undervisning. Med närkontakt avses fysisk kontakt eller möte ansikte mot ansikte eller vistelse i samma utrymme i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd. 

Man ska använda munskydd vid undervisning och konstnärlig verksamhet om inte studeranden eller läraren har ett hälsotillstånd som hindrar det. 

Om att fullständigt undvika närkontakter och att använda munskydd förhindrar att nå inlärningsmålen vid ett studieavsnitt, kan man planera alternativa hälsosäkerhetsåtgärder utifrån vilka dekanen kan bevilja undantagstillstånd, om de förverkligas.

Användning av lokalerna 

Ytterdörrarna vid Konstuniversitetets lokaler är stängda t.o.m. 9.5.2021 och man kommer in i lokalerna bara med en personlig nyckel, såsom kutymen har varit sedan november. 

När man agerar i universitetslokaler ska man följa universitetets säkerhetsanvisningar och hålla säkerhetsavstånd till andra, såsom också hittills. Man ska undvika onödig vistelse i lokalerna och använda munskydd om inte studeranden eller läraren har ett hälsotillstånd som hindrar det.

Restauranger

Student- och personalrestauranger vid campus är öppna även fr.o.m. 8.3 om inte lagändringen som i denna stund behandlas i riksdagen förutsätter annat.

Resor och mottagning av gäster

Angående gäster som kommer till Finland från utlandet följs i tillägg till det som tidigare linjerats om resor statsrådets inreserestriktioner som gäller för tillfället åtminstone t.o.m. 18.3.

Uppdatera dina personuppgifter för eventuella smittsituationer

För att kunna spåra eventuella smittkedjor är det viktigt att personuppgifterna för alla studerande och all personal vid Konstuniversitetet är korrekta. Myndigheterna kontaktar de som blivit utsatta endast per telefon, och därför är det viktigt att sköta om allas korrekta telefonnummer är i universitetets system. Så här är det möjligt för myndigheterna att snabbt kontakta alla som behövs och man behöver inte slösa tid till att leta efter personuppgifter med alternativa sätt. 

Studerande, kontrollera att dina personuppgifter är rätt i WebOodi. Uppdatera dina uppgifter vid behov i WebOodi eller studietjänster. 

Anställd, kontrollera att dina personuppgifter är rätt i HR-portalen.