Information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet

All aktuell information och aktuella anvisningar samlas i denna nyhet. Vi uppdaterar nyheten regelbundet. Uppdaterat 27.11.2020.

Vi följer aktivt coronavirusepidemins utveckling och specificerar anvisningarna vid behov. Vi förbereder oss för att vi eventuellt måste reagera snabbt i en ändrad situation under läsåret och definiera på nytt Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona.

Se även: 

Universitetets coronajourhavare

Anmäl om ett positivt testresultat till universitetets coronajourhavare:

Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona

Konstuniversitetet följer myndigheternas anvisningar och tar i bruk nya begränsningar och riktlinjer fr.o.m. måndagen 30.11. Riktlinjerna gäller t.o.m. 10.1.2021.

Begränsningar angående konstnärlig verksamhet, bibliotek och hobbyverksamhet gäller dock inte Konstuniversitetets avdelningar i Seinäjoki och Kuopio eftersom dessa avdelningar ligger på områden som befinner sig på pandemins basnivå.

Bruk av lokaler 

Ytterdörrarna vid Konstuniversitetets lokaler är stängda 30.11.–10.1., och man kommer in endast med personlig nyckel. Vid verksamhet som sker i Konstuniversitetets lokaler (t.ex. granskning av lärdomsprov) hämtas gästerna från byggnadens ytterdörr. 

Man ska undvika onödig vistelse i lokalerna. Principer är att man använder munskydd i alla universitetslokaler om man inte har hälsomässiga hinder till det. Man ska också sköta om att följa universitetets säkerhetsanvisningar samt att hålla säkerhetsavstånd till andra.

Studentrestauranger

Konstuniversitetets studentrestauranger hålls öppna tills vidare, förutom Musikhusets restaurang, som är stängt 7.–30.12. Studerande vid Tölö campus kan äta i N-husets studentrestaurang.

Studier 

Studerande får studera i universitetslokalerna genom att följa säkerhetsanvisningarna. 

Man ska ge möjlighet för studerande som hör till riskgruppen att avlägga studier på distans när det är möjligt. Konstuniversitetet strävar till att ordna distansundervisning också om en studerandes nära anhörig hör till riskgruppen, och studeranden upplever det omöjligt att ta del i kontaktundervisning på grund av det. Beslut om sådant förfarande fattas av ledaren (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller en person som hen befullmäktigat.  

Undervisning 

Undervisning överförs i princip helt till distansundervisning.

Undervisning som är omöjligt eller orimligt svårt att ordna på distans med tanke på att nå inlärningsmålen ordnas som kontaktundervisning för max. 10 personer. Det är möjligt att ordna kontaktundervisning samt övningar och uppföranden samhörande undervisning med beslut av enhetens ledare (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) om det är nödvändigt med tanke på att nå inlärningsmålen.

Stödtjänster kan erbjudas endast för uppgifter som behandlar studieprestationer, t.ex. nivåprestationer.

Individuell övning angående studier och självständigt konstnärligt arbete är tillåtet i universitetslokaler.

Vi säkerställer möjligheten för lärare att undervisa på distans i situationer där arbetsuppgifterna tillåter det. Chefen bedömer möjligheten för distansundervisning genom at beakta inlärningsmålen, arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna.  

Övrigt arbete 

Övrigt arbete fortsätter huvudsakligen på distans. Rekommendationen är att det är möjligt för servicepersonalen att arbeta en del av veckan på distans då när arbetsuppgifterna tillåter det. Cheferna ger anvisningar åt sina team om trygg användning av universitetslokalerna. 

Konstuniversitetets möten hålls på distans.

Om den anställda inte kan arbeta på plats görs arbetet helt på distans. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna. Vi rekommenderar att diskutera i teamet om organisering av arbete, uppgifter och mål för arbetet för att möjliggöra flytande och planerat arbete när coronasituationen ändras.  

Under distansarbete kan arbetsuppgifterna tillfälligt variera från vanliga arbetsuppgifterna. Kom överens om annorlunda arbetsuppgifter med din chef. Om det inte är möjligt att arbeta på distans och det inte finns ersättande arbetsuppgifter, kontakta personaltjänsterna.  

Konstnärlig verksamhet

Konstnärlig verksamhet fortsätter i universitetets lokaler utan utomstående publik. Konstnärliga evenemang angående undervisning och forskning inkluderas också i konstnärlig verksamhet.

Bildkonstakademins gallerier stängs för publiken. Expertbesök och förhandsgranskningsnämndens och granskarnas arbete möjliggörs i galleriet genom förhandsanmälningsförfarande.

Bedömningsnämnder och granskare får vara närvarande i evenemang angående konstnärlig verksamhet vid Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Ifall antalet personer i evenemanget överstiger 10, fattar akademins dekan beslut om att ordna evenemanget.

Forskning 

Forskning fortsätts huvudsakligen på distans. Möjlighet för närarbete i situationer där arbetsuppgiften förutsätter det säkerställs för forskningspersonalen. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och universitetets riktlinjer. 

Vi rekommenderar att ordna forskningskonferenser och -symposier på distans. Disputationsakter och andra granskningar av lärdomsprov kan ordnas på distans eller på plats genom att följa säkerhetsanvisningarna.  

Bibliotek

Biblioteksavdelningarna i Helsingfors är stängda på måndagen 30.11. Tjänsterna erbjuds begränsat 1.–18.12. Användning av biblioteket begränsas endast för studerande, forskare och personal vid Konstuniversitetet. Bibliotekets begränsade tjänster innebär självbetjäningslån och reservationer då boken hämtas från reservationshyllan. Material lånas vid låneautomaten. Rådgivning erbjuds per telefon och e-post, kundtjänstställen är stängda. Övrig vistelse i bibliotekslokaler är inte tillåtet.

Biblioteket är stängt 19.12.2020–10.1.2021.

Besök och resor  

Vi följer utrikesministeriets och THL:s anvisningar och rekommenderar att undvika resor utomlands samt mottagning av utländska gäster. Vi rekommenderar även att begränsa inrikesresorna till endast helt nödvändiga arbetsresor.

En 10-dygns frivillig karantän förutsätts av personal och studerande som kommer till Finland från länder med gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna. 

Ett skilt beslut kan fattas om en arbets- eller studieresa utomlands bedöms som nödvändig trots riskerna och/eller som kritisk för universitetets verksamhet. Beslut angående akademiernas personal fattas av dekanen. Beslut gällande öppna campus, gemensamma tjänster och gemensam forskning fattas av prorektorn som ansvarar för verksamheten. 

Om det bedöms vara nödvändig och/eller kritiskt angående universitetets verksamhet att ta emot en utländsk gäst oavsett riskerna, kan det fattas ett skilt beslut om besöket. Vid akademierna fattar dekanen beslut om att motta en gäst eller gäster. Vid öppna campus, gemensamma tjänster och gemensam forskning fattar den verksamhetsansvariga prorektorn beslutet.

Om en person reser utomlands av skäl som inte har att göra med arbetet vid Konstuniversitetet, ska man alltid på förhand diskutera med sin chef om den eventuella karantänens inverkan på arbetsuppgifterna.

Utbyte

Konstuniversitetet tar emot och skickar utbytesstuderande till andra universitet. Avtal om utbytet görs villkorligt så att den sökande informeras om eventuella begränsningar till resor och början av studier orsakad av coronasituationen. Beslutet om utbytet fattas av akademin som skickar eller tar emot studerandet.  

Hobbyverksamhet

Individuell och grupphobbyverksamhet avbryts i Konstuniversitetets lokaler. Uppehållet gäller all hobbyrelaterad verksamhet. Detta berör inte övning som har att göra med studier.

Teaterhögskolans gym stängs t.o.m. 10.1.2021.

Ordnande av fritidsevenemang i universitetets lokaler

Beredskapsgruppen har fastställt att det inte får ordnas studerandeevenemang eller andra fritidsevenemang i Konstuniversitetets lokaler under den rådande coronasituationen.

Vi rekommenderar också att personal och studerande inte samlas för fritidsevenemang i andra lokaler utanför universitetet.

Skyddsmasker 

Konstuniversitetet rekommenderar starkt att alltid använda mask när man befinner sig i universitetslokalerna. 

 Utgångspunkten är att de studerande och personalen alltid ska använda munskydd på universitetet om andra personer finns i närheten och det saknas hälsomässiga skäl att inte använda munskydd. Att inte använda munskydd ska i fortsättningen vara ett separat avvägt undantag.

Munskydd ska alltid användas när säkerhetsavståndet på 1–2 meter inte kan följas eller verksamheten innebär en större risk än vanligt för spridning av coronaviruset. Med sådan verksamhet avses bl.a. undervisningssituationer där det finns en ökad aerosolspridning eller när man under en längre tid vistas i samma rum med andra.

Användning av munskydd är en utgångspunkt även vid konstnärlig verksamhet, men i början av varje projekt görs också en bedömning av vilka andra åtgärder som finns för att nå det säkraste möjliga slutresultatet.

Användning av munskydd är inte nödvändigt vid måltider i universitetets lokaler.

Konstuniversitetet erbjuder engångsskyddsmasker åt personalen och studerandena. Engångsmasker kan hämtas från infon vid huvudbyggnaderna (M-, N- och R-huset, Kokos, Bildkonstakademin). 

Övriga skyddsutrustning och -åtgärder 

Desinfektionsservetter har beställts till alla universitetslokaler och de finns till hands i infon. Man kan rengöra nästan vad som helst med servetterna, såsom tangenter på datorn, tangentbord på instrument och bordytor. Den rådande coronasituationen beaktas också vid daglig städning – man lägger speciellt märke till rengöring av ytor och handtag.    

Universitetets gemensamma riktlinjer för tiderna när möten börjar och slutar

Beredskapsgruppen har fastställt att Konstuniversitetet för att minska belastningen på personalen tar i bruk en gemensam praxis för tiderna när möten börjar och slutar.

Det rekommenderas att mötena i fortsättningen inleds vid jämnt klockslag och avslutas 10-15 minuter före jämnt klockslag. Om ett möte till exempel börjar kl. 13.00 ska det avslutas kl. 13.45–13.50.

Beredskapstillstånd  

Konstuniversitetet förbereder sig i ändringar i coronasituationen genom att uppehålla beredskapen att övergå helt till distansstudier och -arbete under läsåret. Rektorn kan vid behov inbjuda universitetets beredskapsgrupp för att stöda beslutsfattandet.   

Beredskapsgrupp och corona-arbetsgrupp

Konstuniversitetet har en enligt dess beredskapsplan en beredskapsgrupp ledd av rektor Jari Perkiömäki. Med beredskaper mot coronaviruset tillhör gruppen också prorektor Lauri Väkevä, ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, ansvarig studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, ansvarig fastighetschef Antti Halm, service- och personalchef Mikael Vänttinen och prorektor Jaana Erkkilä-Hill.

Gruppens sekreterare är arbetsskyddschef Jyri Pulkkinen som ger vidare information om beredskapen för corona: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050 5722 058

Konstuniversitetet har med rektorsbeslut grundat en skild corona-arbetsgrupp som ansvarar för praktiska anvisningar angående corona som påverkar universitetets dagliga och konstnärliga verksamhet. Arbetsgruppen gör upp praktiska arrangemang i verksamheten under corona. 

Medlemmar som utsetts i arbetsgruppen är studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, teknisk chef och biträdande arbetarskyddschef Marko Myöhänen, teknisk chef och arbetarskyddschef Jyri Pulkkinen, lokalchef Matti Rautio, service- och personalchef Mikael Vänttinen samt informationsplanerare Mirva Niemi. Gruppens verksamhet styrs av universitetets beredskapsgrupp.

Situationen i Finland 

Institutet för hälsa och välfärd THL följer och bedömer situationen I Finland. THL gör en riskbedömning varje dag, och uppdaterad information kan hittas på THL:s webbsida.  

Om du misstänker att du fått smitta, gör så här

Bli genast hemma när du får symtom av förkylning eftersom sjukdomen är mest smittsam under de 2–3 första dagarna. Då är det viktigt att undvika nära kontakt med andra och att sköta om bra hand- och hosthygien.

THL listar olika symtom för coronavirus som är bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.