Information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet

All aktuell information och aktuella anvisningar samlas i denna nyhet. Vi uppdaterar nyheten regelbundet. Uppdaterat 18.9.2020 kl. 10.50.

Vi följer aktivt coronavirusepidemins utveckling och specificerar anvisningarna på hösten vid behov. Vi förbereder oss för att vi eventuellt måste reagera snabbt i en ändrad situation under läsåret och definiera på nytt Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona.

Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona

Bruk av lokaler

Universitetslokaler är öppna enligt gemensamma principer för studier, undervisning och övrigt arbete.

Mängden av studerande och personal som använder lokalerna uppföljs och begränsas vid behov. Om du är sjuk får du inte komma till universitetet. Du kan inte komma till campuset om du har feber, symtom av förkylning, magsymtom eller andra symtom som tyder på corona.

Ordnande av fritidsevenemang i universitetets lokaler

Beredskapsgruppen har fastställt att det inte får ordnas studerandeevenemang eller andra fritidsevenemang i Konstuniversitetets lokaler under den rådande coronasituationen.

Vi rekommenderar också att personal och studerande inte samlas för fritidsevenemang i andra lokaler utanför universitetet.

Skyddsmasker 

Konstuniversitetet rekommenderar användning av skyddsmasker i universitetslokaler alltid när det inte är möjligt att hålla 1–2 meters säkerhetsavstånd i situationer gällande arbete, studier eller kundservice. 

Konstuniversitetet erbjuder engångsskyddsmasker åt personalen och studerandena för sådana situationer där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Engångsmasker kan hämtas från infon vid alla universitetets enheter. 

Konstuniversitetet skaffar också skyddsmasker av tyg och universitetet har reserverat två masker för varje studerande och en mask för varje anställd. Riktlinjerna beaktar studerandenas ekonomiska situation jämfört med den anställda personalen. Skyddsmasker av tyg finns i universitetslokalernas info i början av september. 

Övriga skyddsutrustning och -åtgärder 

Desinfektionsservetter har beställts till alla universitetslokaler och de finns till hands i infon. Man kan rengöra nästan vad som helst med servetterna, såsom tangenter på datorn, tangentbord på instrument och bordytor. Den rådande coronasituationen beaktas också vid daglig städning – man lägger speciellt märke till rengöring av ytor och handtag.    

Universitetet skaffar signaltejp och möjlighet för säkerhetsavstånd i ställen där man köar. 

Användning av gemensamma lokaler anvisas skilt med affischer och infotexter på skärmar. 

Studier

Studerande får studera i universitetslokalerna fr.o.m. 10.8. genom att följa säkerhetsanvisningarna.

Vi strävar till att ordna möjlighet för att studera på distans för studerande som hör till riskgruppen då när det är möjligt. Beslut om sådant förfarande fattas av ledaren (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller en person som hen befullmäktigat.

Orienteringsperioden för nya studerande utförs delvis på plats i små grupper.

Restaurangtjänster öppnas i början av semestern. Restauratörerna följer nationella anvisningar om restauranternas begränsningar och informerar om dem skilt.

Undervisning

Det är möjligt att ordna undervisning i universitetslokalerna fr.o.m. 10.8. genom beslut av enhetens ledare (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) om det är nödvändigt med tanke på att nå inlärningsmålen. På första hand ordnas undervisning i universitetslokalerna åt individer och smågrupper, och vid bedömning av deras säkerhet beaktas lokalens storlek och antalet av personer i lokalen.

På första hand genomförs sådana studieavsnitt eller delar av studieavsnitt på distans vars inlärningsmål inte betydligt drabbas av distansundervisningen. Undervisning som är omöjligt eller orimligt svårt att ordna på distans med tanke på att nå inlärningsmålen ordnas som kontaktundervisning.

Vi säkerställer möjligheten för lärare att undervisa på distans i situationer där arbetsuppgifterna tillåter det. Chefen bedömer möjligheten för distansundervisning genom at beakta inlärningsmålen, arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna.

Kontaktundervisning ska ordnas i enlighet med säkerhetsanvisningarna. Vid kontaktundervisning kan man vid behov avvika från 1–2 meters säkerhetsavståndet om det inte är möjligt att nå inlärningsmålen genom att följa säkerhetsansvisningarna och undervisning inte kan flyttas till en senare tidpunkt. Beslut om avstående av säkerhetsanvisningarna fattas av ledaren (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller en person som hen befullmäktigat.

Vidare anvisningar för att ordna undervisning skapas i enheterna som ordnar undervisning (akademierna, öppet campus). Ansvaret för att anvisningarna följs är hos ledare (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller personer som de befullmäktigat.

Övrigt arbete

Övrigt arbete fortsätter huvudsakligen på distans fr.o.m. 10.8. Rekommendationen är att det är möjligt för servicepersonalen att arbeta en del av veckan på distans då när arbetsuppgifterna tillåter det. Cheferna ger anvisningar åt sina team om trygg användning av universitetslokalerna.

Vi rekommenderar att mötena hålls på distans tills vidare. I undantagsfall kan mötena av motiverade skäl ordnas på campus med hänsyn till de uppdaterade säkerhetsreglerna.

Om den anställda inte kan arbeta på plats görs arbetet helt på distans. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna. Vi rekommenderar att diskutera i teamet om organisering av arbete, uppgifter och mål för arbetet för att möjliggöra flytande och planerat arbete när coronasituationen ändras. 

Under distansarbete kan arbetsuppgifterna tillfälligt variera från vanliga arbetsuppgifterna. Kom överens om annorlunda arbetsuppgifter med din chef. Om det inte är möjligt att arbeta på distans och det inte finns ersättande arbetsuppgifter, kontakta personaltjänsterna.

Riktlinjer för stöd för distansarbete, inkl. stöd för ergonomi skapas i augusti på grund av samlade upplevelser vid universitetet.

Konstnärlig verksamhet och evenemang för inbjudna gäster

Konstnärlig verksamhet är möjligt i universitetslokalerna inklusive evenemang över 50 personer.

Konstuniversitetet inte ordnar evenemang för över 50 inbjudna gäster.

Vid konstnärlig verksamhet följs myndigheternas bestämmelser, riktlinjer och anvisningar. Säkerhetsavstånd hålls i publiken för konstnärliga evenemang. Vid bedömning av säkerhet av evenemang beaktas lokalens storlek och antalet av alla personer i lokalen.  

Forskning

Forskning fortsätts delvis på distans fr.o.m. 10.8. Möjlighet för närarbete i situationer där arbetsuppgiften förutsätter det säkerställs för forskningspersonalen. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och universitetets riktlinjer.

Vi rekommenderar att ordna forskningskonferenser och -symposier på distans. Disputationsakter och andra granskningar av lärdomsprov kan ordnas på distans eller på plats genom att följa säkerhetsanvisningarna.

Besök, utbyte, resor

Vi följer utrikesministeriets anvisningar och rekommenderar att undvika resor utomlands. Vi rekommenderar även att begränsa inrikesresorna till endast helt nödvändiga arbetsresor.

En 14-dygns frivillig karantän förutsätts av personal och studerande som kommer till Finland från länder med gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna. 

Ett skilt beslut kan fattas om en arbets- eller studieresa utomlands bedöms som nödvändig trots riskerna och/eller som kritisk för universitetets verksamhet. Beslut angående akademiernas personal fattas av dekanen. Beslut gällande öppna campus, gemensamma tjänster och gemensam forskning fattas av prorektorn som ansvarar för verksamheten. 

Om en person reser utomlands av skäl som inte har att göra med arbetet vid Konstuniversitetet, ska man alltid på förhand diskutera med sin chef om den eventuella karantänens inverkan på arbetsuppgifterna.

Universitetets gemensamma riktlinjer för tiderna när möten börjar och slutar

Beredskapsgruppen har fastställt att Konstuniversitetet för att minska belastningen på personalen tar i bruk en gemensam praxis för tiderna när möten börjar och slutar.

Det rekommenderas att mötena i fortsättningen inleds vid jämnt klockslag och avslutas 10-15 minuter före jämnt klockslag. Om ett möte till exempel börjar kl. 13.00 ska det avslutas kl. 13.45–13.50.

Situationen i Finland 

  • Institutet för hälsa och välfärd THL följer och bedömer situationen I Finland. THL gör en riskbedömning varje dag, och uppdaterad information kan hittas på THL:s webbsida.  

Om du misstänker att du fått smitta, gör så här

Bli genast hemma när du får symtom av förkylning eftersom sjukdomen är mest smittsam under de 2–3 första dagarna. Då är det viktigt att undvika nära kontakt med andra och att sköta om bra hand- och hosthygien.

THL listar olika symtom för coronavirus som är bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk. Det är viktigt att alla misstänkta fall av corona testas med laboratorietest. Gör en symtombedömning i Omaolo-tjänsten eller kontakta hälsovården.

Om du har fått ett positivt resultat i coronatesten, stanna hemma i minst 14 dygn. Om du ännu har symtom efter två veckor, stanna hemma tills du har varit symtomfri i minst två dygn.

Om det är fråga om en vanlig säsongsförkylning kan man komma till universitet efter en symtomfri dag.

Universitetets personal kan kontakta Mehiläinens digiklinik eller Mehiläinen per telefon:

  • Digikliniken  
  • OMATyöterveyspalvelu betjänar i numret: 010 414 0777  
  • Man kan boka en mottagningstid i numret: 010 414 0666  

Mehiläinen uppdaterar information om coronaviruset på deras webbsida.

Ett prov tas på grund av läkarens bedömning som gjorts på Digikliniken eller en klinik som fokuserar på behandling av luftvägsinfektioner av patienter vars symtom passar ihop med infektionen orsakad av Covid-19. Man slipper vanligtvis till Mehiläinens drive in-tester under samma dag och man får resultatet inom 1–2 dagar.

Studerande kan kontakta SHVS:s Self-nättjänsten eller SHVS per telefon:

Helsingfors stads coronavirusrådgivning åt helsingforsbor:

  • 09 310 10024. Numret betjänar på vardagar kl. 7–20.  Övriga tider är numret 116 117.  

Vårdanvisningar för de som insjuknat

  • Om du har konstaterad coronavirussjukdom är det viktigt att reda ut var du har smittats och vem andra som eventuellt kan ha fått smitta av dig. Denna spårning görs för att identifiera smittkedjor och för att förhindra epidemins spridning. Om en infektion konstateras får du anvisningar i samband med resultatet från kliniken där du testats.
  • THL:s anvisningar

Länkar

Beredskapstillstånd 

Konstuniversitetet förbereder sig i ändringar i coronasituationen genom att uppehålla beredskapen att övergå helt till distansstudier och -arbete under läsåret. Rektorn kan vid behov inbjuda universitetets beredskapsgrupp för att stöda beslutsfattandet.  

Beredskapsgrupp 

  • Konstuniversitetet har en enligt dess beredskapsplan en beredskapsgrupp ledd av rektor Jari Perkiömäki. Med beredskaper mot coronaviruset tillhör gruppen också prorektor Lauri Väkevä, ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, ansvarig studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, ansvarig fastighetschef Antti Halm, service- och personalchef Mikael Vänttinen, prorektor Jaana Erkkilä-Hill och ledande jurist Anna-Kaisa Koskimäki.
  • Gruppens sekreterare är arbetsskyddschef Jyri Pulkkinen som ger vidare information om beredskapen för corona: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050 5722 058

Corona-arbetsgrupp

Konstuniversitetet har med rektorsbeslut grundat en skild corona-arbetsgrupp som ansvarar för praktiska anvisningar angående corona som påverkar universitetets dagliga och konstnärliga verksamhet. Arbetsgruppen gör upp praktiska arrangemang i verksamheten under corona. 

Medlemmar som utsetts i arbetsgruppen är studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, teknisk chef och biträdande arbetarskyddschef Marko Myöhänen, teknisk chef och arbetarskyddschef Jyri Pulkkinen, lokalchef Matti Rautio, service- och personalchef Mikael Vänttinen samt informationsplanerare Mirva Niemi

Gruppens verksamhet styrs av universitetets beredskapsgrupp som leds av rektor Jari Perkiömäki