Information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet

All aktuell information och aktuella anvisningar samlas i denna nyhet. Uppdaterat 22.4.2022: Munskyddsrekommendationen har lindrats.

Vi följer aktivt coronavirusepidemins utveckling och specificerar anvisningarna vid behov. Vi förbereder oss för att vi eventuellt måste reagera snabbt i en ändrad situation under läsåret och definiera på nytt Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona.

Se även: 

Den senaste uppdateringen av universitetets riktlinjer:

  • Konstuniversitetet rekommenderar fortfarande användning av ansiktsmask enligt eget övervägande och i situationer där flera personer befinner sig i ett tillstånd där fysiskt avstånd inte kan upprätthållas. 
  • Universitetets lokaler kan användas för evenemang utan coronabegränsningar. Arrangören ansvarar för att hälsosäkerheten beaktas vid evenemanget.

Nedan finns våra mer detaljerade coronariktlinjer, som vi har uppdaterat i enlighet med de senaste riktlinjerna. 

Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona

Användning av munskydd

Vi rekommenderar fortfarande användning av ansiktsmask enligt eget övervägande och i situationer där flera personer befinner sig i ett tillstånd där fysiskt avstånd inte kan upprätthållas. Genom att använda ansiktsmask skyddar du dig själv och andra i situationer som är överbelastade. Överväg att använda mask utifrån din egen hälsa och säkerhet, särskilt om du hör till en riskgrupp eller inte är vaccinerad. 

Kirurgiska munskydd och munskydd med klassningen FFP2 finns fortfarande tillgängliga vid informationspunkter i Konstuniversitetets huvudbyggnader för personal och studerande. 

Cheferna kan kontakta arbetarskyddschefen om de behöver hjälp för att hantera risker för att människor utsätter sig för smitta i en viss situation. 

Läs mer om hur coronavirus smittar och hur man skyddar sig på THL:s webbsida 

Användning av lokaler

Universitetets lokaler kan användas för evenemang utan coronabegränsningar. Arrangören ansvarar för att hälsosäkerheten beaktas vid evenemanget.

De som ansvarar för arrangemangen för undervisning eller möten ska välja lokalerna efter personantalet så att det om möjligt alltid går att hålla ett avstånd på två meter. Närkontakter, då det inte är möjligt att hålla två meters avstånd, ska vara så korta som möjligt. 

Studier och undervisning

Vi återgick till närundervisning i slutet av februari, men vi rekommenderar att distansundervisning tillämpas även i fortsättningen, när det är pedagogiskt motiverat och kompetensmålen uppnås. Distansundervisning kommer att kvarstå som ett viktigt element i flerformsundervisningen på universitetet och ett sätt att förebygga smittspridning.  
 
Redan publicerade studieperioder genomförs enligt det som står i studioguiden. Om det till följd av nya restriktioner sker ändringar i undervisningen informeras studerande för respektive studieperiod separat om dem. 

Användning av hemtest vid undervisningen

 Läs våra uppdaterade coronariktlinjer.

Det är möjligt att frivilligt självtesta i anslutning till nödvändig kontaktundervisning. Tester kan införskaffas och delas ut vid akademierna och på Öppet campus till de kurser och arbetsgrupper inom den konstnärliga verksamheten i vilka det med tanke på uppnåendet av kompetensmålen inte är möjligt att hålla avstånd och använda munskydd. 

Övrigt arbete 

Rekommendationen om distansarbete upphörde i slutet av februari och vi återgick till att följa rutinerna för multilokalt arbete (hybridarbete).

Möten kan arrangeras fysiskt på arbetsplatsen, med hybridarrangemang eller på distans, beroende på vad som är ändamålsenligt enligt deltagarnas arbetsdag eller plats. I teamen tillämpas de planer som utarbetades i workshopparna om decentraliserat arbete hösten 2021. 

Vi har sett över anvisningarna till personalen om sjukfrånvaro och karantän under coronatiden. De uppdaterade anvisningarna finns i vår coronainstruktion.  

Konstnärlig verksamhet

I universitetets lokaler gäller inga regionala restriktioner för offentliga tillställningar och evenemang. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar, som används för att förbättra hälsosäkerheten i kund- och offentliga utrymmen, gäller fortfarande. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven och de gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika slags kundutrymmen och offentliga utrymmen. 

I allmänna lokaler, privata kundlokaler och övriga lokaler ska i enlighet med 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar: 

1.     kunderna och deltagarna ha möjlighet att rengöra händerna; 

2.     kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta; och 

3.     rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga. 

Dessutom ska kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra.

Resor och mottagning av gäster från utlandet 

Konstuniversitetet rättar sig efter statsrådets reserestriktioner. Gällande arbets- och studieresor till utlandet ska det avvägas om resan är nödvändig och motiverad med tanke på inlärningsmålen. Även nödvändigheten av inrikes resor bör avvägas om resan inbegriper inkvartering eller förflyttning, som ytterligare ökar risken för smitta.   

Vi iakttar rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd om att man bör vara fullvaccinerad inför en arbets- eller studieresa till utlandet. Dessutom bör resan planeras med beaktande av destinationslandets krav på till exempel vaccinering, testning och karantän.  

Det är möjligt att ta emot gäster från utlandet enligt Gränsbevakningsväsendets instruktioner. Varje resenär får individuella anvisningar för inresa till Finland (t.ex. testning och karantän) genom att fylla i sina uppgifter i tjänsten Finentry.  

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet både individuellt och i grupp i universitetets lokaler är tillåten och omfattas av samma säkerhetsanvisningar som undervisning och övrigt arbete.