Information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet

All aktuell information och aktuella anvisningar samlas i denna nyhet. Vi uppdaterar nyheten regelbundet. Uppdaterat 4.3.2021.

Vi följer aktivt coronavirusepidemins utveckling och specificerar anvisningarna vid behov. Vi förbereder oss för att vi eventuellt måste reagera snabbt i en ändrad situation under läsåret och definiera på nytt Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona.

Se även: 

Den senaste uppdateringen av universitetets riktlinjer:

Universitetets coronajourhavare

Anmäl om ett positivt testresultat till universitetets coronajourhavare:

Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona

Begränsningar angående konstnärlig verksamhet, bibliotek och hobbyverksamhet gäller inte Konstuniversitetets enheter i Seinäjoki och Kuopio om sjukvårdsdistrikten där de ligger inte har övergått till spridningsfasen av pandemin.

Bruk av lokaler 

Ytterdörrarna vid Konstuniversitetets lokaler är stängda t.o.m. 9.5.2021. I enlighet med de nuvarande kutymer är det möjligt att komma in i lokalerna endast med en personlig nyckel.

Under de skärpta koronabegränsningarna får verksamheten i lokalerna vara endast arbete eller studier som har att göra med utbildning, forskning samt konstnärlig verksamhet eller dess stöduppgifter. Utomstående gäster som behövs för detta hämtas från lokalernas ytterdörrar.

Man ska undvika onödig vistelse i lokalerna. Principer är att man använder munskydd i alla universitetslokaler om man inte har hälsomässiga hinder till det. Man ska också sköta om att följa universitetets säkerhetsanvisningar samt att hålla säkerhetsavstånd till andra.

Studier 

Studerande får studera i universitetslokalerna genom att följa säkerhetsanvisningarna. 

Man ska ge möjlighet för studerande som hör till riskgruppen att avlägga studier på distans när det är möjligt. Konstuniversitetet strävar till att ordna distansundervisning också om en studerandes nära anhörig hör till riskgruppen, och studeranden upplever det omöjligt att ta del i kontaktundervisning på grund av det. Beslut om sådant förfarande fattas av ledaren (dekan eller akademisk ledare vid öppna campuset) vid enheten som ordnar undervisningen eller en person som hen befullmäktigat.  

Undervisning 

Undervisning ordnas huvudsakligen på distans t.o.m. 9.5.2021.

Undervisning som är omöjligt eller orimligt svårt att ordna på distans med tanke på att nå inlärningsmålen kan ordnas som kontaktundervisning, och för det tillämpas den nuvarande tillståndspraxis. Gruppens storlek får vara högst 10 personer vartill lärarna som handleder eller granskar prestationer och den behövliga tekniska personalen får vara närvarande.

Tillstånd som redan beviljats av dekaner för över 10 personers grupper återkallas. Angående de återkallade tillstånden kan dekanen ändå från fall till fall evaluera möjligheter för rimliga överskridningar genom att beakta lokalens storlek och möjligheter för att ordna studieavsnittet på alternativa sätt. Nya undantagstillstånd för över 10 personers grupper beviljas inte. 

När undervisning planeras bör grupperna hållas ifrån varandra samt gruppstorlekarna hållas som små. 

Man ska sköta om att det inte uppstår närkontakter i undervisning. Med närkontakt avses fysisk kontakt eller möte ansikte mot ansikte eller vistelse i samma utrymme i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd. 

Man ska använda munskydd vid undervisning och konstnärlig verksamhet om inte studeranden eller läraren har ett hälsotillstånd som hindrar det. 

Om att fullständigt undvika närkontakter och att använda munskydd förhindrar att nå inlärningsmålen vid ett studieavsnitt, kan man planera alternativa hälsosäkerhetsåtgärder utifrån vilka dekanen kan bevilja undantagstillstånd, om de förverkligas.

Stödtjänster kan erbjudas endast för uppgifter som behandlar studieprestationer, t.ex. nivåprestationer.

Individuell övning angående studier och självständigt konstnärligt arbete är tillåtet i universitetslokaler.

Vi säkerställer möjligheten för lärare att undervisa på distans i situationer där arbetsuppgifterna tillåter det. Chefen bedömer möjligheten för distansundervisning genom at beakta inlärningsmålen, arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna.  

Övrigt arbete 

Övrigt arbete fortsätter huvudsakligen på distans till och med 31.7.2021.

Rekommendationen är att det är möjligt för servicepersonalen att arbeta en del av veckan på distans då när arbetsuppgifterna tillåter det. Cheferna ger anvisningar åt sina team om trygg användning av universitetslokalerna. 

Konstuniversitetets möten hålls på distans.

Om den anställda inte kan arbeta på plats görs arbetet helt på distans. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och säkerhetsanvisningarna. Vi rekommenderar att diskutera i teamet om organisering av arbete, uppgifter och mål för arbetet för att möjliggöra flytande och planerat arbete när coronasituationen ändras.  

Under distansarbete kan arbetsuppgifterna tillfälligt variera från vanliga arbetsuppgifterna. Kom överens om annorlunda arbetsuppgifter med din chef. Om det inte är möjligt att arbeta på distans och det inte finns ersättande arbetsuppgifter, kontakta personaltjänsterna.  

Konstnärlig verksamhet

Konstnärlig verksamhet fortsätter vid Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan utan utomstående publik t.o.m. 9.5.2021.

Det får vara högst 10 personer samtidigt i salen inklusive bedömningsnämnden, granskare samt den nödvändiga tekniska personalen. Om den sammanlagda mängden av personer överstiger 10, fattar akademiens dekan beslut om evenemanget som också hittills.

Bildkonstakademins utställningsverksamhet fortsätts i enlighet med de nuvarande praxis: man får ta högst fem personer in samtidigt i galleriernas utställningar t.o.m. 9.5.2021.

Forskning 

Forskning fortsätts huvudsakligen på distans till och med 31.7.2021.

Möjlighet för närarbete i situationer där arbetsuppgiften förutsätter det säkerställs för forskningspersonalen. Chefen bedömer möjligheten för distansarbete genom at beakta arbetets karaktär och universitetets riktlinjer. 

Beredskapsgruppen beslöt i sitt möte 12.2. att disputationer ordnas på distans t.o.m. 9.5.2021 så att endast respondenten, opponenten, kustosen samt den behövliga stödpersonalen får fysiskt vara närvarande i tillfället.

Besök och resor  

Universitetet har avbrutit att bevilja tillstånd för resor och inbjudning av gäster t.o.m. 18.3.2021. Avbrottet berör arbetsresor både i hemlandet och utomlands. 

Resor till och mellan enheterna i Kuopio, Seinäjoki och Helsingfors är fortfarande tillåtet för personalen.

Hobbyverksamhet

Individuell och grupphobbyverksamhet är avbruten i Konstuniversitetets lokaler t.o.m. 9.5.2021.

Övning som har att göra med studier räknas inte som hobbyverksamhet.

Gymmet vid Kokos är öppet för högst fyra personer samtidigt. Besökaruppgifter antecknas för eventuella spårningar av smittkedjor.

Ordnande av fritidsevenemang i universitetets lokaler

Beredskapsgruppen har fastställt att det inte får ordnas studerandeevenemang eller andra fritidsevenemang i Konstuniversitetets lokaler under den rådande coronasituationen.

Vi rekommenderar också att personal och studerande inte samlas för fritidsevenemang i andra lokaler utanför universitetet.

Skyddsmasker 

Man ska använda munskydd i universitetslokalerna om inte studeranden eller läraren har ett hälsotillstånd som hindrar det.

Beredskapsgrupp och corona-arbetsgrupp

Konstuniversitetet har en enligt dess beredskapsplan en beredskapsgrupp ledd av rektor Jari Perkiömäki. Med beredskaper mot coronaviruset tillhör gruppen också prorektor Lauri Väkevä, ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, ansvarig studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, ansvarig fastighetschef Antti Halm, service- och personalchef Mikael Vänttinen och prorektor Jaana Erkkilä-Hill.

Gruppens sekreterare är arbetsskyddschef Jyri Pulkkinen som ger vidare information om beredskapen för corona: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050 5722 058

Konstuniversitetet har med rektorsbeslut grundat en skild corona-arbetsgrupp som ansvarar för praktiska anvisningar angående corona som påverkar universitetets dagliga och konstnärliga verksamhet. Arbetsgruppen gör upp praktiska arrangemang i verksamheten under corona. 

Medlemmar som utsetts i arbetsgruppen är studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, teknisk chef och biträdande arbetarskyddschef Marko Myöhänen, teknisk chef och arbetarskyddschef Jyri Pulkkinen, lokalchef Matti Rautio, service- och personalchef Mikael Vänttinen samt informationsplanerare Mirva Niemi. Gruppens verksamhet styrs av universitetets beredskapsgrupp.

Om du misstänker att du fått smitta, gör så här

Bli genast hemma när du får symtom av förkylning eftersom sjukdomen är mest smittsam under de 2–3 första dagarna. Då är det viktigt att undvika nära kontakt med andra och att sköta om bra hand- och hosthygien.

THL listar olika symtom för coronavirus som är bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.