Vanliga frågor om förebyggande av coronaviruset vid Konstuniversitetet

Uppdaterad 11.12.2020

Vi lägger till aktuell information och anvisningar i nyheten Information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet, uppdateras kontinuerligt.

Studier

Hur vet jag om min kurs ordnas som distansundervisning eller i universitetets lokaler?

Lärarna och studieärenden informerar studerandena om hur undervisningen ordnas. Ändringarna uppdateras som bäst även i studiehandboken i Peppi. 

Alla studerande har inte en egen dator som behövs för distansstudier. Kan universitetet ge ekonomiskt stöd för anskaffning av dator?

För närvarande kan studerandena använda datorerna i universitetets IT-klasser.  

Det förutsätts att universitetsstuderande skaffar olika slags tillbehör och material som behövs i studierna. Även datorer räknas till sådan utrustning. Universitetet utreder dock på vilka sätt studerandena skulle kunna stödjas i anslutning till detta.  

Varför ska teori- och föreläsningsundervisning ordnas på distans fast samma studerande tar också del i närundervisning och övningar för konstnärlig verksamhet?

Genom att ordna all undervisning som är möjligt att ordna utan att kompromissa inlärningsmålen på distans, minimeras närkontakter och antalet av personer samtidigt på campus. Av samma anledning arbetar universitetets servicepersonal huvudsakligen på distans.

Distansundervisning minimerar helhetsrisken för smitta och säkrar oss möjlighet att ordna undervisning som annars skulle vara väldigt svårt att ordna. Undervisning som ordnas helt på distans kan också tillfälligt lämna andra rum lediga för närundervisning och konstnärlig verksamhet.

Undervisning

Måste lärarna separat föra bok över de studerande som deltar i deras undervisning? 

En deltagarlista över dem som anmält sig till studieperioden fås vid behov från Oodi. I en del av studieperioderna följer läraren studerandenas närvaro i närundervisningen som en del av undervisningen. Vem som varit i lokalerna kan också listas utifrån passertillstånd. Lärarna behöver alltså inte i detta skede separat föra bok över studerandena med anledning av coronasituationen.  

Användning av munskydd

Måste man använda munskydd i universitetets lokaler? 

Universitetet rekommenderar starkt användning av munskydd, men det handlar inte om ett tvång. Det är nu allas ansvar att följa anvisningarna så att vi kan fortsätta bedriva undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet i våra lokaler. 

Utifrån arbetarskyddslagen ska arbetstagare och studerande som i anslutning till studierna deltar i praktisk arbetslivsorientering använda skyddsutrustning som universitetet skaffat och ställt till förfogande, ifall användningen grundar sig på identifiering av olägenheter och bedömning av risker. Konstnärlig verksamhet är arbetspraktik i lagens mening, och det är viktigt att i början av varje projekt bedöma hur man ska kunna nå ett så säkert slutresultat som möjligt genom att använda munskydd eller endast på andra sätt. 

Om jag av hälsomässiga skäl eller andra orsaker inte kan använda munskydd, behöver jag ett intyg eller ett separat tillstånd? 

Universitetet kräver inte några intyg eller separata tillstånd för att inte använda munskydd. 

Undervisning

Måste lärarna separat föra bok över de studerande som deltar i deras undervisning?

En deltagarlista över dem som anmält sig till studieperioden fås vid behov från Oodi. I en del av studieperioderna följer läraren studerandenas närvaro i närundervisningen som en del av undervisningen. Vem som varit i lokalerna kan också listas utifrån passertillstånd. Lärarna behöver alltså inte i detta skede separat föra bok över studerandena med anledning av coronasituationen.  

Förfaringssätt vid smitta

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag blivit smittad av corona?

När du får symtom av förkylning stanna genast hemma eftersom sjukdomen är mest smittsam under de 2–3 första dagarna, och det är viktigt att undvika närkontakter med andra människor under dessa dagar och att sköta om god hand- och hosthygien.

Symtom som är typiska for coronavirussjukdom är feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt smak- och luktbortfall. 

Personal:I fall du får symtom av corona kontakta Mehiläinens digiklinik eller tidsbeställning (010 414 0777) för att få coronatest.

Studerande: Kontakta din egen hälsocentral eller hälsocentralsjour per telefon. Du får instruktioner av en hälsovårdsexpert. SHVS gör för tillfället inte coronatester eftersom enligt lagen om smittsamma sjukdomar hör detta till den offentliga sektorn.

Helsingforsbor och esbobor kan göra en symtombedömning och en tidsbeställning i digitjänsten Omaolo.fi. Nylandsbor kan göra en symtombedömning och tidsbeställning till coronatesten i Coronaguiden.

Rådgivning

  • ​Allmän information om coronaviruset (nationell telefontjänst): 0295 535 535
  • Helsingfors stads rådgivning om coronaviruset för helsingforsbor: 09 3101 0024. Numret betjänar på vardagar kl. klo 7–20.  Övriga tider är numret 116 117. 

Hur länge måste jag hålla mig borta från universitetet om jag har lindriga coronasymtom?

Kontakta Mehiläinens digiklinik eller telefonbokningsnummer (personalen) för att beställa tid till ett coronatest om du har symtom.

Studerandena kan kontakta sin hälsocentral eller hälsocentralsjour per telefon. Du får instruktioner av en hälsovårdsexpert.

Positivt resultat i testen: om du konstateras med coronavirussjukdom stanna hemma i minst 14 dygn och undvik närkontakter med andra människor. Om testresultatet är positivt kontaktar din kommuns smittskyddsmyndighet dig och ger anvisningar om karantänen. 

Negativt resultat i testen: testresultatet gäller för provtagningstidpunkten. Ett negativt testresultat utesluter inte eventuell smitta efter provtagningen eller att infektionen håller på att gro. Om testet har tagits på grund av att man blivit utsatt för ett bekräftat coronafall är ett negativt resultat inte en grund för att bryta mot karantän och man får inte komma till campus så länge gom smittskyddsläkaren ordinerar.Om testet har tagits på grund av symtom, och man inte längre har några symtom eller symptomen har minskat tydligt när testresultatet är klart, kan man återgå till den normala vardagen. Om symtom uppstår på nytt och/eller om symtomen är långvariga ska man på lättare grunder uppsöka testning på nytt. 

Hur gör jag om jag får ett meddelande om en eventuell exponering i appen Coronablinkern? 

Om du får en exponeringsnotifikation från Coronablinkern, kan du komma till universitetet om dina studier eller arbete förutsätter din närvaro. Vi rekommenderar ändå att studerandena kommer överens om saken med sin ämnesledare/utbildningsledare/ledare av ämnesområdet samt att personalen kommer överens om saken med sin chef. Principer är att man använder munskydd i alla universitetslokaler om man inte har hälsomässiga hinder till det. Man ska också sköta om att följa universitetets säkerhetsanvisningar samt att hålla säkerhetsavstånd till andra. Om du inte har symtom som syftar på corona behöver du inte söka dig till testning. Med hjälp av applikationen kan du också göra en symtombedömning eller kontakta hälsovården för att få vidare anvisningar. 

Du beordras inte i karantän som smittskyddsläkare bestämmer på grund av larmen i applikationen. Om det konstateras i samband med spårningen att du blivit utsatt för den smittade, kontaktar kommunens smittskyddsspårning och ger eventuellt en karantänföreskrift.

Vad ska Konstuniversitetet göra om en studerande eller en medlem av personalen konstateras med coronasmitta?

Om en studerande eller en medlem av personalen vid Konstuniversitetet konstateras med coronasmitta, följs anvisningar enligt följande:

  1. Helsingfors smittskyddsmyndighet spårar smittkedjan i samarbete med Konstuniversitetet och placerar i karantän de som blivit utsatta.
  2. Universitetet meddelar om coronasmittan och eventuell exponering per e-post och via universitetets intranät och webbplats. Eventuella medieförfrågningar styrs till kommunikation.
  3. Universitetet förhandlar med smittskyddsmyndigheterna och följer deras anvisningar.
  4. Konstuniversitet kan som försiktighetsåtgärd placera studerande och personal i 14 dagars distansundervisning och -arbete.

Om man konstaterar coronasmitta i ett evenemang som Konstuniversitetet organiserat, följs anvisningar enligt följande:

  1. Helsingfors smittskyddsmyndighet spårar smittkedjan i samarbete med Konstuniversitetet och placerar i karantän de som blivit utsatta.
  2. Universitetet meddelar om coronasmittan och eventuell exponering i universitetets medier. Eventuella medieförfrågningar styrs till kommunikation.
  3. Universitetet förhandlar med smittskyddsmyndigheterna och följer deras anvisningar.

Vem kan man kontakta om det går rykten om eventuella coronafall och medierna ställer frågor till de anställda eller studerandena?

Eventuella medieförfrågningar styrs till kommunikationen.  

Information om smitta eller misstanke om exponering är information som omfattas av integritetsskyddet, och en persons hälsouppgifter får endast behandlas av de personer som sköter dessa uppgifter. Universitetet informerar på allmän nivå personalen och studerandena om eventuell smitta eller misstanke om exponering efter att det fått informationen samt hänvisar personerna att arbeta hemifrån.  

Smittade personer uppmuntras att på eget initiativ anmäla sin smitta till de personer de varit i närkontakt med under de senaste dagarna. I Finland är den som smittats dock inte skyldig att anmäla situationen till andra än den läkare som utreder ärendet och som enligt lagen om smittsamma sjukdomar inleder en utredning för att spåra eventuella exponeringskedjor. 

Lokaler

Hyr universitetet ut sina lokaler till utomstående?

Universitetet hur inte ut sina lokaler till utomstående för närvarande. Beslutet gäller inte de situationer där uthyrningen sköts av en annan organisation (t.ex. Musikhusets servicebolag).

Har städningen och ventilationen i universitetets lokaler effektiverats under coronatiden?

Vi har effektiverat städningen och ventilationen i varje byggnad.  

Är gymmen och basturna i Konstuniversitetets lokaler öppna normalt?

Teaterhögskolans gym öppnas, men antalet användare är begränsat och anordningarna flyttas så att säkerhetsavståndet är tillräckligt. I gymmet finns rengöringsspray och dukar som ska användas för att rengöra ytorna. Basturna är inte i bruk under coronatiden. 

Kan byggnadernas fönster öppnas?

Tyvärr kan byggnadernas fönster inte öppnas i huvudlokalerna, eftersom detta gör att fläktventilationen inte fungerar på rätt sätt.

Kan man förebygga aerosolbildningen t.ex. genom att sjunga direkt mot frånluften?

Att sjunga i frånluftsventilen ökar inte säkerheten nämnvärt, utan orsakar närmast ergonomiska problem. Det viktigaste är att hålla de rekommenderade säkerhetsavstånden som märkts ut i lokalerna och bedöma antalet personer i lokalen.   

Kan luftcirkulationen helt stängas av i undervisningslokalerna?

Tyvärr är detta inte möjligt. Inomhusluften är dock så ren som möjligt i våra lokaler, eftersom det finns en maskin för tilluften och en för frånluften från fastigheten. Aerosolerna cirkulerar alltså inte i samma maskin. 

Personalfrågor

Förutsätter Konstuniversitetet frånvarointyg för tillfällig vårdledighet (den femte dagen) eller sjukfrånvaro (den sjätte dagen) om resultatet av coronatestet fördröjs?

Anställda som inte får tid till coronatestet genast eller vars testresultat fördröjs kan med chefens tillstånd fortsätta sin frånvaro med egen anmälan tills de har fått resultatet och/eller tillfrisknat.  

Kan man tillfälligt öka antalet parkeringsplatser för personalen så att det är lättare att komma med egen bil till arbetet?

Tyvärr kan universitetet inte öka antalet parkeringsplatser. I närheten av varje huvudlokal (M-, N- och R-husen samt Botta, Kokos och Elimägatan) finns parkeringshallar där man kan höra sig för om lediga parkeringsplatser på vardagar.

Är det möjligt att tillfälligt avstå från gemensamma arbetsplatser och ta dem i eget bruk?

Arbetsplatser som används av flera anställda kan under pandemitiden reserveras för en arbetsdag åt gången. Efter arbetet rengörs arbetsplatsen för följande användare med de medel som finns till hands för detta ändamål. Universitetet rekommenderar också att arbetsplatsen rengörs innan arbetet inleds. 

Ospecificerade arbetsplatser möjliggör tillräckliga avstånd till exempel i multifunktionella lokaler. Om de anställda har egna arbetsställen i lokalerna ska de på annat sätt (t.ex. skiftarrangemang) se till att avstånden är tillräckliga med tanke på säkerheten. 

Evenemang

Kan vernissager ordnas som evenemang för inbjudna gäster?

Konstuniversitetets coronaberedskapsgrupp har bestämt att vi inte ordnar evenemang för över 50 inbjudna gäster. Evenemang för mindre än 50 personer kan ordnas, men det är viktigt att informera om och följa säkerhetsanvisningarna. 

Distansarbete

Hur stöder Konstuniversitetet arbetsergonomin i distansarbete?

Bra ergonomi där hemma kan säkerställas även om man inte har tillgång till särskild utrustning som är avsedd för distansarbete. Symtomen som orsakas av dålig arbetsställning beror oftast på att arbetet utförs länge i samma ställning. Det är viktigt att komma ihåg att byta ställning och arbetsplats under dagen och även i övrigt att ha paus tillräckligt ofta.  

Andra åtgärder för att stödja god ergonomi även i distansarbete utreds som bäst.

Universitetet erbjuder anställda och studerande pausmotionsprogrammet BREAK PRO för mobila enheter. Programmet har utarbetats av fysioterapeuter och det är ett verktyg som hjälper anställda och studerande att ha pauser i arbetet, förbättra ergonomin och öka arbetshälsan genom att det aktiverar och påminner om pauser.