Sök till magisterstudier i ljusdesign

Första gemensamma ansökan till högskolor, våren 2024. Tidtabeller för ansökningen, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Viktiga datum

● Ansökningstiden börjar 3.1.2024

● Ansökningstiden slutar 17.1.2024 kl. 15 (finsk tid)
– Fyll i och skicka ansökningsblanketten i Studieinfo

● Skicka bilagorna före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid)
– Skicka förhandsuppgifterna via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen
– Skicka eventuella bilagor (utbildning och språkkunskap) via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen

● Urvalsproven ordnas 20.5.2024

● Antagningsresultaten publiceras 31.5.2024 kl. 9 (finsk tid)

● Senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid)
– Ta emot studieplatsen och registrera dig till universitetet
– Skicka ett intyg över avlagd examen (om du blivit villkorligt godkänd)     

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråk: finska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterstudier i ljusdesign om du:

 1. har avlagt lägre högskoleexamen i Finland och i din examen ingår minst 30 ECTS-studiepoäng i ljusdesign eller studier som stöder ljusdesign *)

 2. har avlagt en utländsk lägre högskoleexamen som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier på motsvarande magisternivå och i din examen ingår minst 30 ECTS-studiepoäng i ljusdesign eller studier som stöder ljusdesign *)

  ELLER

 3. om du på basis av studier och arbetserfarenhet inom branschen har tillräckliga kunskaper och färdigheter som högskolan konstaterat. I detta fall ska du ha avlagt minst 60 ECTS-studiepoäng högskolestudier i ljusdesign eller högskolestudier som stöder ljusdesign *) före ansökningstidens slut. Dessutom förutsätter vi minst två års heltidsarbete inom ljusdesign.
  Detta är avsett för dig som inte har slutfört dina studier eller som har andra studier inom konstbranschen, till exempel vid ett öppet universitet.

*) Studier som stöder ljusdesign kan till exempel vara studier inom film- och mediebranschen, tid- och rumkonst, arkitektur, scenografi eller mediekonst.

Bilagor som krävs för att styrka behörighet

Punkt 1 
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag till din ansökan. Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga minst 30 ECTS studiepoäng i ljusdesign eller högskolestudier som stöder ljusdesign.
Namnge filerna: efternamn_fornamn_examensbetyg, efternamn_fornamn_studieprestationsutdrag, efternamn_fornamn_bilaga
 
Punkt 2 
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag samt Diploma Supplement till din ansökan. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen. Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga minst 30 ECTS studiepoäng i ljusdesign eller högskolestudier som stöder ljusdesign. 
Namnge filerna: efternamn_fornamn_examensbetyg, efternamn_fornamn_studieprestationsutdrag, efternamn_fornamn_bilaga, efternamn_fornamn_ds, efternamn_fornamn_utredning

Punkt 3   
Bifoga till din ansökan studieprestationsutdrag över de krävda minst 60 ECTS studiepoäng högskolestudier i ljusdesign eller högskolestudier som stöder ljusdesign samt. Dessutom ska du lämna in en tydlig specifikation av två års heltidsarbete inom ljusdesign. 

BILAGA 1
Bifoga ett dokument till ansökningsblanketten där du listar din studieerfarenhet och arbetserfarenhet som du anser ge behörighet för magisterstudier. Namnge filen: efternamn_fornamn_behorighet

Ange dina studier:
– universitet eller högskola där studierna har avlagts
– studieperiodens benämning
– studieperiodens omfattning
– beskrivning av studiernas innehåll

Ange din arbetserfarenhet som visar din ansökningsbehörighet:
– arbetsgivare/arbetsgrupp (ange också om det är fråga om en professionell teater, ett fritt kollektiv e.d.)
– beskrivning av arbetsuppgiften
– exakt längd (datum) samt antal övningstimmar och föreställningar

BILAGA 2
Bifoga studieprestationsutdrag för alla studier som du angett i bilaga 1 till ansökningsblanketten.
Du kan bifoga flera utdrag ur studieregistret till blanketten. Namnge bilagan enligt anordnaren: efternamn_fornamn_utbildningsorganisation

Du måste själv låta en professionell translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Bedömning av behörighet

Din behörighet kontrolleras utifrån din ansökan, dina betyg och andra utredningar. Om din ansökan och bilagorna till den motsvarar minimikraven framskrider din ansökan till den akademiska bedömningen. Du underrättas om resultatet av kontrollen av din behörighet per e-post senast vecka 9.

Villkorligt antagningsbeslut

En del sökande blir villkorligt antagna. Om din högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är slutförd, ska du sända examensbetyg och studieutdrag till ansökningstjänsterna senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid). Du kan göra din läsårsanmälan först efter detta.

Om du inte skickar ett examensbetyg inom tidsfristen, förlorar du den studieplats som erbjuds dig.

Kompletterande studier

Om du blir antagen utan lägre högskolexamen kan du behöva genomföra kompletterande studier utöver minimistudiepoängen i ditt utbildningsprogram för att uppnå de färdigheter som behövs i utbildningen. Omfattningen av kompletterande studier kan vara högst 60 studiepoäng.

De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandes individuella studieplan. Du får information om eventuella kompletterande studier i samband med antagningsbeslutet.

De kompletterande studier som krävs är vanligen språkstudier.

Begränsningen vid ansökan

Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i magisterstudier i ljusdesign är finska.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Du ska visa kunskaperna med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier.

Du ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid). Bifoga till ansökningsblanketten i Studieinfo.fi ett examensbevis eller ett språkprov.
Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_fornamn_yki

Om du visar dina språkkunskaper med ett språkprov och inte hinner få ditt intyg om språkprov före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid) godkänner vi också skriftligt preliminärt testresultat av ett godkänt avlagt språkprov, om ett sådant finns tillgängligt. Även preliminära testresultat ska skickas via ansökningsblanketten före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid).

Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper med finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) behöver du inte lämna in betyg på detta.

Om du har fått din skolutbildning i Finland kan du bevisa dina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om ditt ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om du har fått din grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets undervisningsspråk, ska språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgifterna och urvalsprovets uppgifter:

 • brett konstnärligt och sceniskt tänkande  
 • förmedling av ljusrumsliga idéer
 • språkliga kommunikationsfärdigheter  
 • hur originella och intressanta lösningarna av urvalsprovsuppgifterna är
 • förmåga att bedöma sitt eget konstnärskap
 • förmåga att bedöma sina egna färdigheter och utvecklingsbehov
 • förmåga att hantera tekniska, konstnärliga och sociala arbetsprocesser som ingår i ljusdesigners arbete
 • förmåga att uppfatta de kommande studierna
 • motivation och lämplighet för branschen och för magisterstudier i ljusdesign

Förhandsuppgifter

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgifterna ges inte. Förhandsuppgifterna kan göras på finska eller svenska. Märk alla förhandsuppgifter med ditt namn. En sida (=A4) är ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12).

1. Motiveringsbrev

Skriv ett fritt motiveringsbrev. (Skriftens längd högst 2 A4 sidor.)

 • Vem är du?
 • Varför söker du till magisterstudier i ljusdesign vid Konstuniversitetets Teaterhögskola?
 • Vad förväntar du dig av utbildningen?
 • Redogör för vad det är i din arbetserfarenhet och dina studier som ger dig färdigheter att söka till tvååriga magisterstudier.
 • Hur kan utbildningen utveckla dig som konstnär?
 • Vilka färdigheter behärskar du redan nu, vilka lärdomar och färdigheter önskar du mer av?

Namnge filen: efternamn_fornamn_motiveringsbrev

2. Ditt viktigaste konstnärliga arbete

Presentera ditt viktigaste konstnärliga arbete för intervjun på en plansch. Valfri teknik. Bifoga en skriftlig reflexion över arbetet. (Längd minst två A4-sidor.)
Namnge filen: efternamn_fornamn_konstnarlig_arbete
Förbered dig på att presentera arbetet och diskutera det under intervjun. 

3. Meritförteckning

Namnge filen: efternamn_fornamn_cv 

4. Studieplan

Gör upp ditt förslag till studieplan för magisterstudier som ryms inom den målsatta tiden på 120 studiepoäng och två år. Som bakgrundsmaterial kan du använda läroplanen för magisterstudierna i ljusdesign 2025–2030 (på finska). Namnge filen: efternamn_fornamn_studieplan 

5. Intervjun

Förbered dig för intervjun.
I intervjun presenterar du:
a) ditt eget konstnärliga arbete och din portfolio (inklusive fotografier och/eller video) och
b) ditt förslag till studieplan enligt 120 studiepoäng för tvååriga magisterstudier.

6. Ett ljusrum om dig själv

Fundera på ett hurdant rum skulle beskriva dig. Hurdan är formen, ljuset och stämningen i rummet? Vad finns där? Hur vill du att andra ska titta på och uppleva det? Sök, hitta eller förverkliga detta rum och dess belysning. Filma ditt rum med en 30–60 sekunders video. Du kan berätta om de centrala dragen i detta speciella rum som berättar om dig. Videon kan vara en tagning eller editerad. Namnge filen: efternamn_fornamn_ljusrum

Så här söker du

Magisterstudier i ljusdesign hittar du på Studieinfo.fi under;
Magisterantagning: ljusdesign, magister i teaterkonst (2 år)

1. Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten: Första gemensamma ansökan till högskolor, våren 2024

Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 3.1 – 17.1.2024 senast kl. 15 (finsk tid) i Studieinfo-portalen.

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Meddelandet innehåller en länk till ansökan, du kan lägga till bilagor i din ansökan inom tidsfristen.

2. Skicka förhandsuppgiften och bilagorna

Skicka förhandsuppgiften och bilagorna före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid) via Studieinfo-portalen.

 • Förhandsuppgifter
 • Dokument över utbildningsbakgrund som påvisar lämplighet för magisterstudier
 • Intyg över språkkunskaper

Inlämning av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera bilagorna till din ansökan antingen i Min Studieinfo-tjänsten eller via länken som du fått per e-post i bekräftelsemeddelandet för din ansökan.

Innan du laddar upp materialet till ansökan, kontrollera att materialet öppnas och fungerar som planerat. Kontrollera också att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökan innan du skickar in ansökan.

Ge alla dina filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken ska användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob, qt (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte övergår till strömsparläge medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för inlämnandet av ansökan (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna).

Material som är delvis uppladdade eller ofullständiga förkastas. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen så tidigt som möjligt

Det kan ta upp till flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba på uppladdningen genom att komprimera t.ex. videofiler. Påbörja uppladdningen i god tid innan tidsfristens utgång.

Levererans av material via system utanför Studieinfo

Vi rekommenderar att du laddar upp materialen direkt i Studieinfo. Om materialet innehåller känsliga uppgifter är det särskilt viktigt att använda Studieinfo för att lämna in det.

Om du till exempel på grund av risken för systemöverbelastning vid inlämnande via Studieinfo ändå önskar lämna in en länk till ett system utanför Studieinfo (t.ex. YouTube, Vimeo, SoundCloud), ska länken laddas upp som en pdf-fil i Studieinfo (t.ex. som en del av en konstportfolio eller som en separat fil som endast innehåller länken/länkarna).

Materialet ska vara uppladdat inom utsatt tid och därefter kan inga ändringar göras.

En länk till ett system utanför Studieinfo ska vara i sin ursprungliga form, dvs. man får inte skapa en kortlänk (url shortener). Länken ska leda direkt till provet, dvs. inte till exempelvis en sammanställningssida med nya länkar. Sökandens uppgift är att säkerställa att länken fungerar under hela ansökningsomgången och att materialen markeras som privata i systemets inställningar (till exempel i Vimeo väljer du sekretessinställningen ”Password” eller ”Unlisted”, i YouTube ”Unlisted”, i SoundCloud ”Private”). Du kan om du så önskar skydda materialet med ett lösenord som ska skickas till Konstuniversitetet utöver länken (i det här fallet kontakta Teaterhögskolans ansökningstjänster).

Materialet ska förvaras i systemet i fråga i minst 6 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Konstuniversitetet ansvarar inte för informationssäkerhetsriskerna i system som tillhandahålls av en tredje part, eventuella kränkningar av upphovsrätten, tystande av kopieringsskyddade ljudspår, eller användarvillkor. Notera också att tredje parter i allmänhet sparar uppgifter i användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller andra kommersiella syften.

Förfrågningar

Du kan kontakta teak.ansokan@uniarts.fi.

Urvalsproven

Du underrättas om resultatet av kontrollen av din behörighet per e-post senast vecka 9.

De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 17. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Urvalsprov skede 1       

Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna

Urvalsprov skede 2      

må 20.5

Urvalsprovet är en timmeslång intervju vid en angiven tidpunkt mellan kl. 9-18.
Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.

Det andra skedet i urvalsproven kan genomföras antingen på finska eller på svenska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras 8.5 och 31.5 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

8.5 kl. 9

 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i regi
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)
 • Magisterprogrammet i danspedagogik
 • Magisterprogrammet i teaterpedagogik

31.5 kl. 9

 • Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i danskonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i scenografi
 • Utbildningsprogrammet i skrivande
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Meddela senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid) om du tänker ta emot studieplatsen.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen.

Din anmälan om mottagande av en studieplats är bindande. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

Sökande som blir antagna i urval 2024 inleder sina studier i augusti 2024.

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

Visa utbildningsprogram detaljer