Näin haet valosuunnittelun maisteriopintoihin

Korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku. Hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Tärkeät päivämäärät

● Hakuaika alkaa 3.1.2024

● Hakuaika päättyy 17.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa)
– Täytä ja lähetä hakulomake Opintopolussa

● Liitteiden toimittaminen 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä
– Lähetä ennakkotehtävät Opintopolun hakulomakkeen kautta
– Lähetä tarvittavat todistukset (koulutus ja kielitaito) Opintopolun hakulomakkeen kautta

● Valintakokeet järjestetään 20.5.2024

● Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 31.5.2024 klo 9 (Suomen aikaa)

● Viimeistään 11.7.2024 klo 15 (Suomen aikaa)
– Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu yliopistoon  
– Toimita todistus loppuun suoritetusta tutkinnosta (jos olet tullut ehdollisesti hyväksytyksi)

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Hakukelpoisuus

Voit hakea valosuunnittelun maisteriopintoihin, jos olet:

 1. suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä valosuunnittelun tai sitä tukevia opintoja *)

 2. suorittanut ulkomaisen alemman korkeakoulututkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin maisteritason korkeakouluopintoihin ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä valosuunnittelun tai sitä tukevia opintoja *)

  TAI

 3. jos sinulla on opintojen ja alan työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä valosuunnittelun tai sitä tukevia korkeakouluopintoja *) suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä valosuunnittelun alalla.
  Tämä on tarkoitettu sinulle, jolla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken, tai sinulla on muita taidealan opintoja, esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja.

*) Valosuunnittelua tukevia opintoja voivat olla esimerkiksi elokuva- ja media-alan, tila-aikataiteen, arkkitehtuurin, lavastuksen tai mediataiteen opinnot. 

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut liitteet

Kohta 1 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen valosuunnittelun tai sitä tukevat korkeakouluopinnot. 
Nimeä tiedostot: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote, sukunimi_etunimi_liite 
 
Kohta 2 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä Diploma Supplement. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen valosuunnittelun tai sitä tukevat korkeakouluopinnot.
Nimeä tiedostot: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote, sukunimi_etunimi_liite, sukunimi_etunimi_ds, sukunimi_etunimi_selvitys

Kohta 3 
Liitä hakemukseesi selvitykset vaadituista vähintään 60 ECTS opintopisteen valosuunnittelun tai sitä tukevista korkeakouluopinnoista sekä vähintään kahden vuoden päätoimisesta työskentelystä valosuunnittelun alalla.

LIITE 1
Liitä hakulomakkeelle dokumentti, jossa listaat opintokokemuksesi ja työkokemuksesi, joiden katsot antavan hakukelpoisuuden maisteriopintoihin. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_hakukelpoisuus

Ilmoita opinnoistasi:
– yliopisto tai korkeakoulu, jossa opinnot on suoritettu
– opintojakson nimi
– opintojakson laajuus
– kuvaus opintojen sisällöstä

Ilmoita hakukelpoisuutta osoittavasta työkokemuksestasi:
– työnantaja/työryhmä (ilmoita myös onko kyseessä ammattiteatteri, vapaa ammattilaisryhmä tms.)
– työtehtävän kuvaus
– tarkka kesto (päivämäärät) sekä harjoitustuntien ja esitysten lukumäärä

LIITE 2
Liitä hakulomakkeelle opintosuoritusotteet kaikista liitteessä 1 ilmoittamistasi opinnoista.
Voit liittää lomakkeelle useamman suoritusotteen. Nimeä tiedosto järjestävän tahon mukaan: sukunimi_etunimi_koulutusorganisaatio

Sinun on toimitettava ammattikääntäjän tekemä käännös todistusliitteistä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakukelpoisuuden tarkistaminen

Hakukelpoisuutesi tarkistetaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella. Jos hakemuksesi ja hakemuksen liitteet vastaavat vähimmäisvaatimuksia, hakemuksesi etenee akateemiseen arviointiin. Saat tiedon hakukelpoisuutesi tarkistuksen tuloksesta sähköpostitse viimeistään viikolla 9.

Ehdollinen hyväksyntä

Osa hakijoista hyväksytään ehdollisesti. Jos suorittamasi korkeakoulututkinto on ollut vielä hakuvaiheessa kesken, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin tutkintotodistus ja opintosuoritusote loppuun suoritetusta tutkinnosta 11.7.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen vasta tämän jälkeen.

Jos et toimita tutkintotodistusta määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Täydentävät opinnot

Jos tulet hyväksytyksi ilman alempaa korkeakoulututkintoa sinulta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutusohjelman minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävien opintojen laajuus voi olla enintään 60 op.

Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Saat tiedon mahdollisista vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä.

Vaadittavat täydentävät opinnot ovat yleensä kieliopintoja.

Hakemiseen liittyvä rajoitus

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos palautat hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Valosuunnittelun maisteriopintojen opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Voit osoittaa kielitaidon aiemmalla pohjakoulutuksella, hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Sinun tulee osoittaa riittävä kielitaito 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Liitä Opintopolun hakemukseen tutkinto- tai kielikoetodistus.
Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_yki

Jos osoitat kielitaitosi kielikokeella ja et ehdi saamaan kielikokeen todistusta 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä hyväksymme myös kirjallisen ennakkotiedon hyväksytysti suoritetusta testituloksesta, mikäli sellainen on saatavilla. Myös ennakkotestitulos tulee ladata hakulomakkeelle 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä.

Jos osoitat riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Jos olet saanut koulusivistyksesi Suomessa voit osoittaa kielitaitosi suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, haetko suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli pohjakoulutuksesi on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, raati arvioi kielitaidon riittävyyden valintakokeen yhteydessä. 

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien ja valintakoetehtävien arviointikriteerit:

 • taiteellisen ja näyttämöllisen ajattelun laaja-alaisuus 
 • valotilallisten ideoiden välittyminen 
 • kielelliset kommunikaatiotaidot 
 • valintakoetehtävien ratkaisujen omaperäisyys ja mielenkiintoisuus 
 • kyky arvioida omaa taiteilijuuttaan 
 • kyky arvioida omia taitoja ja kehittymisen tarpeita 
 • valosuunnittelijan työhön sisältyvien teknisten, taiteellisten ja sosiaalisten prosessien hallinta
 • kyky hahmottaa tulevia opintoja 
 • motivaatio ja soveltuvuus alalle sekä valosuunnittelun maisteriopintoihin 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään. Sivu on A4 (fonttikoko 12, riviväli 1.5).

1. Motivaatiokirje

Kirjoita vapaamuotoinen motivaatiokirje. (Pituus enintään kaksi A4-sivua.)

 • Kuka olet?
 • Miksi haluat opiskelemaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun maisteriopintoihin?
 • Mitä odotat koulutukselta?
 • Mitkä seikat työkokemuksessasi ja opinnoissasi antavat sinulle valmiudet hakeutua opiskelemaan kaksivuotisiin maisteriopintoihin.
 • Miten koulutus voisi kehittää sinua taiteilijana?
 • Mitä taitoja hallitset jo nyt, mitä oppeja ja valmiuksia kaipaat itsellesi lisää?

Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_motivaatiokirje

2. Merkittävin taiteellinen työsi

Esittele merkittävin taiteellinen työsi haastattelua varten yhdellä planssilla. Tekniikka on vapaa. Liitä kirjallinen pohdinta työhön liittyen. (Kirjoituksen pituus enintään kaksi A4-sivua.)
Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_taiteellinen_tyo
Valmistaudu esittelemään tämä työ ja keskustelemaan siitä haastattelussa.

3. Ansioluettelo

Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_cv

4. Opintosuunnitelma

Laadi ehdotuksesi opintosuunnitelmasta 120 opintopisteen ja kahden vuoden tavoiteaikaan mahtuvista maisteriopinnoistasi. Voit käyttää suunnitelman taustamateriaalina valosuunnittelun maisteriopintojen opetussuunnitelmaa 2025-2030. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_opintosuunnitelma 

5. Haastattelu

Valmistaudu haastatteluun.
Haastattelussa esittelet:
a) omaa taiteellista työtä ja portfoliosi (sisällettävä valokuvia ja/tai videota) ja
b) ehdotuksesi kaksivuotisten maisteriopintojen 120 opintopisteen mukaiseksi opintosuunnitelmaksesi.

6. Valotila itsestä

Mieti millainen tila kuvaisi sinua. Minkälainen muoto, valo ja tunnelma tilassa on? Mitä siellä on? Miten haluat, että muut katsovat ja kokevat sitä? Etsi, löydä tai toteuta tämä tila ja sen valaistus. Kuvaa tilasi yhdellä 30–60 sekunnin pituisella videolla. Voit kertoa videolla, mitkä ovat ne keskeiset piirteet tässä erityisessä tilassa, jotka kertovat sinusta. Video voi olla yksi otos tai editoitu. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_valotila 

Näin haet

Löydät valosuunnittelun maisteriopinnot Opintopolusta nimellä:
Maisterihaku: valosuunnittelu, teatteritaiteen maisteri (2 v)

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake: Korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 3.1. – 17.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Viesti sisältää linkin hakemukselle, voit lisätä hakemuksellesi liitteitä määräajan puitteissa.

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet

Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 24.1.2024 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

 • Ennakkotehtävät
 • Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut koulutustaustan osoittavat dokumentit
 • Osoitus kielitaidosta

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Tarkista ennen materiaalin hakemukselle lataamista, että materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus. Tarkista myös ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi.

Nimeä tiedostot ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Älä käytä tiedostoja nimetessä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob, qt (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Vain osittain ladatut ja puutteelliset ennakkotehtävät hylätään. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Aloita materiaalien lataaminen jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Materiaalien toimittaminen ulkopuoliseen järjestelmään

Suosittelemme, että lataat materiaalit suoraan Opintopolkuun. Mikäli näyte sisältää arkaluonteisia tietoja, on erityisen tärkeää käyttää palautukseen Opintopolkua.

Mikäli haluat esimerkiksi Opintopolkulatauksen ruuhkautumisriskin vuoksi toimittaa linkin Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään (esim. Youtube, Vimeo, Soundcloud), linkki tulee ladata Opintopolkuun pdf-tiedostona (esim. osana teosportfoliota tai erillisenä tiedostona, joka sisältää vain linkin/linkit).

Näytteen tulee olla ladattuna määräaikaan mennessä, eikä siihen voi enää sen jälkeen tehdä muutoksia.

Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään ohjaavan linkin tulee olla alkuperäisessä muodossaan, eli siitä ei saa tehdä lyhytlinkkiä (url shortener). Linkin tulee johtaa suoraan näytteeseen, eli ei esimerkiksi koostesivulle, jossa on uusia linkkejä. Varmista, että linkki toimii koko hakukierroksen ajan, ja että näytteet merkitään järjestelmän asetuksissa yksityisiksi (esimerkiksi Vimeossa valitse yksityisyysasetus ”Password” tai ”Unlisted”, YouTubessa ”Unlisted”, Soundcloudissa ”Private”). Voit halutessasi suojata näytteen salasanalla, joka tulee toimittaa Taideyliopistoon linkin lisäksi (tässä tapauksessa ota yhteyttä Teatterikorkeakoulun hakijapalveluihin).

Näyte tulee säilyttää ko. järjestelmässä vähintään 6 kuukauden ajan hakuajan päättymisestä.

Taideyliopisto ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien järjestelmien tietoturvariskeistä, mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, kopiosuojattujen ääniraitojen mykistämisistä tai käyttöehdoista. Huomioi myös, että kolmannet osapuolet yleensä tallentavat tietoja käyttäjäprofiileihin ja käyttävät niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai muihin kaupallisiin tavoitteisiin.

Apua ongelmatilanteisiin

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä teak.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Valintakokeet

Saat tiedon hakukelpoisuutesi tarkistuksen tuloksesta sähköpostitse viimeistään viikolla 9.

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 17. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Valintakokeen 1. vaihe       

Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen

Valintakokeen 2. vaihe       

ma 20.5.

Valintakoe on tunnin mittainen haastattelu ilmoitettuna aikana klo 9-18 välillä.
Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa Helsingissä.

Valintakokeiden toisen vaiheen voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 8.5. ja 31.5. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 8.5. klo 9

 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (ruotsinkielinen)
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssinopettajan maisteriohjelma
 • Teatteriopettajan maisteriohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Opiskelijavalinnan tulos 31.5. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • Kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Lavastustaiteen koulutusohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Tanssitaiteen koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Ilmoita otatko sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, ota paikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan, otatko paikan vastaan.

Ilmoituksesi opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova. Jos haluat kuitenkin luopua opiskelupaikasta otettuasi sen ensin vastaan, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2024 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuussa 2024.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Tutustu koulutuksen sisältöön