Sök till magisterprogrammet i danspedagogik

Tidtabeller för ansökningen, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Urvalsproven våren 2020

Antagning av studerande till magisterprogrammet i danspedagogik har avslutats.
Resultaten av antagningen av studerande delges 13.5.2020 kl. 9.00 på Konstuniversitetets webbsidor.

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska eller engelska

Ansökan till Konstuniversitetet sker via Studieinfo.fi. Ansökningstiden är 8-22.1.2020.

Antagningsvillkor

Ansökningsbehörighet

Till det tvååriga magisterprogrammet i danspedagogik som leder till magisterexamen i danskonst kan en person antas som avlagt:

1) lägre högskoleexamen i danskonst eller annan tillämplig lägre högskoleexamen
2) tillämplig yrkeshögskoleexamen
3) en utomlands avlagd tillämplig examen på BA-nivå (Bachelor of Arts) som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier.

eller som har

4) insikter och färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet och som högskolan anser vara tillräckliga. Detta kriterium är avsett för sökande som har sin akademiska grundexamen på hälft eller har avlagt separata högskolestudier inom danskonst (t.ex. vid Öppna Universitetet).
Den sökande bör ha minst 60 ECTS-studiepoäng högskolestudier inom danskonst. Studierna ska vara avklarade före utgången av ansökningstiden. Utöver 60 studiepoäng bör den sökande också kunna uppvisa övertygande bevis på konstnärlig verksamhet och arbete inom det egna konstområdet. För sökande till magisterprogrammet för danspedagogik kan arbetserfarenheten också utgöras av undervisningserfarenhet på det egna konstområdet.

OBS! Eftersom utbildningen också ger omfattande behörighet att verka som lärare ska alla utvalda studerande ha avklarat 60 studiepoäng studier i danskonst på högskolenivå. Om studierna inte ingår i lägre examen, ska de påvisas med ett separat betyg från universitetet.

Beslut om den sökandes behörighet att söka fattas på basis av den sökandes ansökan och betyg.

Beslut om den sökandes behörighet att söka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Negativa beslut om behörighet sänds till den sökande för kännedom. Även sökande till magisterstudier meddelas om positiva beslut om behörighet per e-post senast under vecka 9-10. Obs. Till urvalsproven kallas endast de som på basis av förhandsuppgifterna har klarat sig vidare.

Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som blivit godkända till magisterstudierna, men vars kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte varit slutförd. Dessa sökande ska sända intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen till studietjänsterna före 10.7.2020 kl. 15.00. I annat fall förklaras det villkorliga urvalsbeslutet för den sökandes del ogiltigt. Det villkorliga beslutet gäller inte sökande som antas på basis av sina studier, sin konstnärliga verksamhet och arbetserfarenhet.

Kompletterande studier kan krävas av en magisterstuderande som antagits till högskolan för att nå nödvändiga färdigheter. Utgångspunkten är en lämplig lägre högskoleexamen och de kompletterande studierna kan uppgå till högst 30 studiepoäng. Den som antagits meddelas om eventuella kompletterande studier som krävs i antagningsbrevet och i samband med att resultaten tillkännages.

Begränsningar vid antagning av studerande till lärarutbildning
För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten införs begränsningar som gäller antagning som studerande från början av år 2012 (så kallad SORA-lag).
Vid Teaterhögskolan gäller begränsningarna följande områden: magisterprogrammet i danspedagogik, magisterprogrammet för teaterpedagoger och separata pedagogiska studier för lärare (60 sp). Om du tror att du har hinder för antagning som studerande eller om din tidigare studierätt blivit indragen, ta kontakt med Teaterhögskolans ansökningstjänster (teak.ansokan@uniarts.fi eller tel. 050 349 6672).

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examensspråket i magisterprogrammet i danspedagogik är finska eller engelska. Undervisningsspråket är finska och/eller engelska.

Till magisterprogrammet kan sökande som studerar på både finska och engelska antas. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker en del av undervisningen på engelska för hela årskursen.

Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska och/eller på engelska.

För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Detta måste bevisas med ett godkänt språkprov eller tidigare studier. Därutöver bedöms de sökandes språkkunskaper vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer.

Tillräckliga språkkunskaper är i princip ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier.

Den sökande ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 29.1.2020 kl. 15:

 • om den sökande påvisar tillräckliga språkkunskaper med nån annan examen än finländsk studentexamen (avlagt 1990 eller senare). Den sökande ska skicka in ett betyg.
 • om sökande visar att de har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men har ännu inte avlagt examen (t.ex. abiturienter och sökande, vars kandidatexamen inte är avslutad). Sökande ska lämna in ett avgångsbetyg från grundskolan eller ett studieintyg av vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig.

Den sökande ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 18.3.2020 kl. 15:

 • om den sökande påvisar tillräckliga språkkunskaper med hjälp av ett språkprov (t.ex. YKI, TOEFL, IELTS. Den sökande ska skicka in ett bevis på godkänt genomförande av språkprov.

De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg i ansökningsskedet.

Examens- och undervisningsspråket vid Teaterhögskolan

Påvisande av språkkunskaper

Att bevisa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga ansökningsmål

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har fått sin skolutbildning i Finland på finska
  Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget) ELLER provet i modersmålet (finska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A). Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller ett avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.
 • Intyg som visar att den sökande har fått sin skolutbildning i Finland på svenska
  Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på svenska (ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget) ELLER provet i modersmålet (svenska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A). Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller ett avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.

En sökande som har fått sin skolutbildning i Finland kan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om den sökandes ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om en sådan sökande har fått sin grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska den sökandes språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska
  Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

  Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i finska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska. Konstuniversitetet godkänner även ett intyg över en högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola som bevis på den sökandes språkkunskaper. Som bevis på språkkunskaper kan godkännas även ett språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.

Om den sökande inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för sin högskoleexamen, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • Godkänt prov i finska som andraspråk i en finländsk studentexamen
  – med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen
  – minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  – minst vitsordet 5 i provet i finska på B-nivå
  – minst vitsordet 2 i A1-finska ELLER minst vitsordet 5 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen
  – godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  – minst vitsordet 7 i finska som L2-språk
 • RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors
  – ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
  – minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål
  – minst vitsordet 8 i finska som andraspråk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
  – vitsordet goda kunskaper
 • Godkända studier i finska enligt den grundläggande utbildningens lärokurs vid Distansskolan Kulkuri

Information om hur man visar kunskaper i engelska när man söker till engelskspråkig ansökningsmål finns i programmens engelspråkig webbsida.

Läsårsavgift

Under läsåret 2020-2021 tar Konstuniversitetet ut en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller.

I urvalet 2020 på Konstuniversitetets Teaterhögskola kommer terminsavgifter att gälla dem som söker till en engelskspråkig utbildning;

 • Master’s Degree Programme in Dance Pedagogy (Magisterprogrammet i danspedagogik)
 • Master’s Degree Programme in Theatre Pedagogy (Magisterprogrammet i teaterpedagogik)
 • Master’s Studies in Directing (Magisterstudier i regi)

Ytterligare information om läsårsavgift

Bedömningskriterier

I bedömningen av förhandsuppgifterna fäster vi uppmärksamhet vid den sökandes:

 • pedagogiska målsättningar och planeringsförmåga
 • förmåga att uttrycka sitt konstnärligt-pedagogiska tänkande
 • förmåga till kritiskt tänkande
 • akademiska färdigheter

I urvalsprovet beaktas:

 • den sökandes behärskning av sitt eget konstområde 
 • förmåga till växelverkan
 • motivation och engagemang inför lärarrollen
 • färdighet att verka över konstnärliga genrer
 • vilja att utvecklas
 • lämplighet för området och för högskolestudier

De ovannämnda områdena bedöms med hjälp av en undervisnings-/ regiuppgift, en intervju och ett konstnärligt prov.

Förhandsuppgifter

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgifterna ges inte. Utgående från förhandsuppgifterna inbjuds endast en del av de sökande till urvalsproven. Uppgifterna kan göras på finska, engelska eller svenska. En sida (=A4) är ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Märk alla förhandsuppgifter med ditt namn.

1. Fundera på vilken typ av konstpedagogiskt projekt eller evenemang du skulle vilja utföra under studiernas gång. Gör upp en skriftlig projektplan (max. två sidor). Ur planen ska framgå målgrupp, kontext, projektets mål, innehåll, arbetsmetoder och projektets längd.

2. Vilka normativa tanke- och handlingsmetoder kan du identifiera i undervisningen av konst, och vilka skulle du vilja utveckla eller förändra i ditt eget arbete?
Skriv en essä i ämnet (3-5 sidor). Använd åtminstone två litterära källor från konstpedagogiken och hänvisa till dem på rätt sätt i din essä. Ge din essä en rubrik. Wikipedia, ordböcker eller populära tidskrifter lämpar sig inte som källor.

Så här söker du

Magisterprogrammet i danspedagogik hittar du på Studieinfo.fi under:
Danspedagogik, magister i danskonst (2 år)

1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 8.1 – 22.1.2020 senast kl. 15 i Studieinfo-portalen

2. Leverera förhandsuppgifterna och bilagorna före 29.1.2020 kl. 15 via Studieinfo-portalen

 • Förhandsuppgifterna
 • Din meritförteckning, CV (dina avlagda studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet)
 • En kopia av ett examensbevis över inhemsk eller utländsk kandidat- eller BA-examen
 • En kopia av Diploma Supplement, om DS används vid den utländska högskolan eller redogörelse för omfattningen av de utländska studierna i ECTS-systemet och bedömningen på en skala med 5 steg, om Diploma Supplement saknas
 • En kopia av studieprestationsutdrag över studier som du vill att ska beaktas i antagningen (studieprestationsutdrag i original eller en kopia av det, t.ex. studieprestationsutdrag som hänför sig till avlagd examen)
 • Vid behov kopior av bestyrkande intyg om du ansöker på basis av kunskaper och färdigheter införskaffade genom studier, konstnärlig verksamhet och arbetserfarenhet
 • Vid behov intyg över dina kunskaper i undervisnings-/examensspråket, såvida det inte kan bestyrkas genom slutförd högskoleutbildning (ska skickas in antingen före 29.1 eller 18.3, se instruktioner under punkten Språkkrav ovan)

Du måste själv låta en professionell translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

>> GUIDE: Leverering av material via Studieinfo-portalen

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Leverera ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat.

Ansökningar där förhandsuppgiften/ förhandsuppgifterna saknas behandlas inte. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Urvalsproven

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet senast under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 13. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1        Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna
Skede 2        lö 25.4 – må 27.4.2020

Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors mellan kl. 9 och 18.

Urvalsprovsuppgifterna mäter hur väl den sökande behärskar det egna konstområdet och testar den akademiska förmågan. Urvalsproven består av individuella uppgifter, gruppuppgifter och en intervju. En del av de sökande kan komma att gallras ut under urvalsproven. Tilläggsuppgifter som kräver förberedelser kan ges under urvalsproven.

De individuella uppgifterna i urvalsproven kan genomföras antingen på svenska, finska eller på engelska, gruppuppgifterna endast på finska eller på engelska. Om personer som studerar på engelska har inbjudits att delta i urvalsproven kommer gruppuppgifterna att ges på finska och engelska. Uppgifternas skriftliga delar kan göras på finska, svenska eller engelska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsproven och bedömning

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras beroende på utbildningsprogrammet antingen 13.5 eller 3.6.2020 på Konstuniversitetets externa webbsidor (www.uniarts.fi) samt på Teaterhögskolans dörr mot Sörnäs strandväg. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

13.5.2020 kl. 9

 • Magisterprogrammet i danspedagogik
 • Magisterprogrammet i teaterpedagogik

3.6.2020 kl. 9

 • Utbildningsprogrammet i danskonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (finskspråkig)
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Magisterstudier i regi
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Magisterstudier i ljuddesign

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via ansökningssystemet Studieinfo eller genom att sända anmälan som följer med antagningsbrevet till ansökningsservicen.

OBS, ändrat! Studieplatsen bör mottagas senast 17.7.2020 kl. 15.00 (tidigare: 10.7.2020 kl. 15). Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får resultat besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Kontakt Ansökningstjänster

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning