Öppen vetenskap och forskning

Vi uppmuntrar våra forskare till öppenhet vid publicering och hantering av forskningsdata.

Konstuniversitetet har bundit sig till en öppen verksamhetskultur

 • Vi följer Forskningsetiska delegationens (TENK) principer för god vetenskaplig praxis i all datahantering samt publicering och tillgängliggörande av forskningsresultat.
 • I Konstuniversitetets publiceringsverksamhet vill vi förstärka utnyttjandet av konstnärlig och vetenskaplig information samt forskning producerad med offentliga medel som en samhällsförnyande resurs.
 • Konstuniversitetet har undertecknat den deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020-2025.
 • För att främja målen för öppenhet verkar en grupp för öppen vetenskap och forskning vid Konstuniversitetet som samlas i ledning av universitetets vicerektor med forskningsansvar.

Öppen publicering vid Konstuniversitetet

 • Utgångspunkten är att konstnärliga och vetenskapliga publikationer producerade vid vårt universitet ska finnas tillgängliga via nätet så de kan läsas av vem som helst – oberoende av tid och plats.
 • Vi gör vetenskapliga publikationer eller konstnärliga verk producerade i vetenskapliga eller konstnärliga forskningsprocesser tillgängliga genom att parallellpublicera dem i publikationsarkivet Taju när det utifrån publikationskanalens villkor är möjligt. Vi följer märkning av originalkällan vid parallellpublicering och tillråder alltid att hänvisa till originalkällan, inte till parallellpublikationen.
 • Konstuniversitetets experter rapporterar sina publikationer årligen i CRIS-databasen.
 • Parallellpublicering förutsätter tillstånd från eventuella övriga författare, och det är den forskare som lagrar den vetenskapliga publikationen i Taju som ansvarar för införskaffandet av tillståndet. Vi rekommenderar användning av Final Draft eller Publisher’s PDF -versioner i parallellpublikationer. Hjälp för utredning av förläggartillstånd fås från biblioteket och Publiceringsguiden.
 • Våra forskningsprojekt och -centraler ansvarar själva för eventuella Open Access -författaravgifter eller finansieringsansökan i anknytning till dem som en del av övrig extern finansiering.
 • Genom att använda Creative Common-licenser kan forskare dela en del av upphovsrätterna och ge valfria friheter till verkets användare, åskådare eller upplevare. Olika licenser ger olika nyttjanderätter. Mer information om användning av CC-licenser finns i Publiceringsguiden.
 • Alla tidskrifter som publiceras vid Konstuniversitetet hör till Jufo-klass 1. Av tidskrifterna har Musiikkikasvatus beviljats VSD:s märke för kollegial granskning.
 • Vi erbjuder våra forskare rådgivning kring anskaffning och användning av ORCID forskar-ID i Datahanteringsguiden.

Öppenhet av forskningsdata

 • Riktlinjerna för hantering av forskningsdata har definierats i Konstuniversitetets policy för forskningsdata, godkända av Konstuniversitetets ledningsgrupp 7.10.2020, där forskare uppmuntras till öppenhet vid hantering av forskningsdata.
 • Konstuniversitetets forskningstjänster och bibliotek arrangerar utbildning kring datahantering och handleder i användning av datahanteringsverktyget DMPTuuli. Dessutom finns det en nätguide för datahantering. Hantering och lagring av personuppgifter och känsliga data beaktas i planen för datahantering. Om forskningsdata inte kan göras tillgängliga till exempel av rättsliga eller etiska orsaker, försöker vi göra metadata om dem tillgängliga för allmänheten.
 • I samband med forskningsplanen eller finansieringsansökan upprättas en plan för datahantering. I planen beaktas samling, hantering, ägarskap och nyttjanderätt av forskningsdata, förvaring, återanvändning och publicering av dem, datasäker radering av data samt de resurser som åtgärderna kräver.
 • Hjälp kring forskningsfinansiärers krav på öppenhet och beaktande av dem vid finansieringsansökan och under forskningen finns i Forskningsfinansieringsguiden samt Projektguiden för forskare.
 • I Konstuniversitetets principer för forskningsdata uppmuntras forskare till öppenhet vid hantering av forskningsdata, och för att genomföra det har vi samlat instruktioner i guiden Öppenhet vid forskning.
 • Rättsliga frågor kring forskning hanteras i samarbete med Konstuniversitetets akademiska ledning, juristtjänster och upphovsrättstjänster.
 • Många forskningsprojekt vid Konstuniversitetet är riktade mot personliga och konstnärliga processer, varvid forskningsdata görs tillgängliga med eftertanke.

Bekanta dig med Konstuniversitetets policy för forskningsdata, planen för genomförande av principerna för forskningsdata (pdf) och strategin för det.

Konstuniversitetets guider för öppen vetenskap och forskning: