Öppen vetenskap och forskning

Vi uppmuntrar våra forskare till öppenhet vid publicering och hantering av forskningsdata.

Konstuniversitetet har bundit sig till en öppen verksamhetskultur

Principen om öppen vetenskap är att vetenskaplig kunskap och forskningsresultat bör spridas så tidigt och brett som möjligt. Principen om öppenhet går igenom hela forskningsprocessen från material till metoder och publikationer. Öppenheten i forskningen främjar samarbetet mellan forskare samt öppenheten och tillgängligheten hos den undersökta informationen. Konstuniversitetet har undertecknat den deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020-2025.

Principen om insyn i forskningen bör beaktas redan i planeringen av forskningsprojektet. Forskningsfinansiärer kräver allt oftare öppna strategier. Vid sidan av öppenheten måste man dock ta hänsyn till den lagstiftning som begränsar öppenheten och de etiska principerna.

I Konstuniversitetets publiceringsverksamhet vill vi förstärka utnyttjandet av konstnärlig och vetenskaplig information samt forskning producerad med offentliga medel som en samhällsförnyande resurs.

För att främja målen för öppenhet verkar en arbetsgrupp för öppen vetenskap och forskning. Dess uppgift är att förbereda riktlinjer för öppen vetenskap och verksamhet till stöd för öppen vetenskap vid Konstuniversitetet och fungerar som expertorgan i frågor som gäller öppen vetenskap. Arbetsgruppen kallar vid behov utomstående sakkunniga till sina möten. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.10.2020–31.12.2024.

Konstuniversitetets policy för öppen publicering

I Konstuniversitetets riktlinjer för öppen publicering beskrivs de allmänna principerna för publicering. Riktlinjerna gäller forskare, anställda och studerande vid Konstuniversitetet. Konstuniversitetets publikationer är vanligtvis både konstnärliga och vetenskapliga till sin natur. Prorektor för forskning vid Konstuniversitetet godkände publiceringspolicyn den 18.10.2022.

 1. Vi följer Forskningsetiska delegationens (TENK) principer för god vetenskaplig praxis vid publicering och tillgängliggörande av forskningsresultat.
 2. Konstuniversitetet förutsätter öppen publicering alltid när det är möjligt.
 3. Konstuniversitetet stöder öppen publicering genom att centraliserat bekosta den gyllene modellens författaravgifter enligt separata kriterier.
 4. Konstuniversitetet rekommenderar publicering av artiklar och böcker i textform under Creative Commons -licensen. Om forskningen finansieras av Finlands Akademi eller Europeiska kommissionen används licensen CC BY 4.0. Upphovsmannen behåller upphovsrätten genom att publicera öppet med en öppen licens.
 5. Konstuniversitetet rekommenderar att forskarna tar i bruk ORCID forskar-ID och lägger till den i sina publikationer.
 6. Konstuniversitetet förutsätter parallellpublicering av forskningspublikationer som gjorts inom universitetet om förläggarens villkor tillåter det. Vi rekommenderar därför parallellpublicering av Final Draft-versionen (Author Accepted Manuscript, AAM) eller den slutliga versionen till universitetets publikationsarkiv. Konstnärliga publikationer eller delar av dem länkas till publikationsarkivets metadata.
 7. Skribenten är skyldig att bedöma kvaliteten och ansvarsfullheten hos den publikationskanal som hen valt.
 8. Lärdomsprov för magisterexamen, licentiatexamen och vetenskaplig och konstnärlig doktorsexamen som avlagts vid Konstuniversitetet publiceras i tillämpliga delar i Konstuniversitetets öppna publikationsarkiv Taju och även till exempel på plattformen Research Catalogue.
 9. För öppen publicering erbjuds utbildning, introduktion och instruktioner.
 10. Framstegen i den öppna publiceringen följs upp med hjälp av de mål som ställts upp för forskningen i Konstuniversitetets strategi.

Öppenhet av forskningsdata

Riktlinjerna för hantering av forskningsdata har definierats i Konstuniversitetets policy för forskningsdata, godkända av Konstuniversitetets ledningsgrupp 7.10.2020, där forskare uppmuntras till öppenhet vid hantering av forskningsdata.

 • Vid hanteringen och öppnandet av forskningsmaterial ska forskningsetiska principer iakttas samt de konfidentiella uppgifterna skyddas i enlighet med universitetets anvisningar och lagstiftning.
 • Konstuniversitetets forskningstjänster och bibliotek arrangerar utbildning kring datahantering och handleder i användning av datahanteringsverktyget DMPTuuli. Dessutom finns det en nätguide för datahantering. Hantering och lagring av personuppgifter och känsliga data beaktas i planen för datahantering. Om forskningsdata inte kan göras tillgängliga till exempel av rättsliga eller etiska orsaker, försöker vi göra metadata om dem tillgängliga för allmänheten. Många forskningsprojekt vid Konstuniversitetet är riktade mot personliga och konstnärliga processer, varvid forskningsdata görs tillgängliga med eftertanke.
 • I samband med forskningsplanen eller finansieringsansökan upprättas en plan för datahantering. I planen beaktas samling, hantering, ägarskap och nyttjanderätt av forskningsdata, förvaring, återanvändning och publicering av dem, datasäker radering av data samt de resurser som åtgärderna kräver.
 • Hjälp kring forskningsfinansiärers krav på öppenhet och beaktande av dem vid finansieringsansökan och under forskningen finns i Forskningsfinansieringsguiden samt Projektguiden för forskare.
 • Rättsliga frågor kring forskning hanteras i samarbete med Konstuniversitetets akademiska ledning, juristtjänster och upphovsrättstjänster.

Bekanta dig med Konstuniversitetets policy för forskningsdata, planen för genomförande av principerna för forskningsdata (pdf) och strategin för det.

Konstuniversitetets guider för öppen vetenskap och forskning:

Arbetsgrupp för öppen vetenskap och forskning (2021-2024)

Tommi Harju är ordförande och Riikka Palonkorpi sekretärare för arbetsgruppen.