Öppen vetenskap och forskning

Vi uppmuntrar våra forskare till öppenhet vid publicering och hantering av forskningsdata.

Konstuniversitetet har bundit sig till en öppen verksamhetskultur

 • I Konstuniversitetets publiceringsverksamhet vill vi förstärka utnyttjandet av konstnärlig och vetenskaplig information samt forskning producerad med offentliga medel som en samhällsförnyande resurs.
 • Konstuniversitetet har undertecknat den deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020-2025.
 • För att främja målen för öppenhet verkar en grupp för öppen vetenskap och forskning vid Konstuniversitetet som samlas i ledning av universitetets vicerektor med forskningsansvar.

Konstuniversitetets policy för öppen publicering

I Konstuniversitetets riktlinjer för öppen publicering beskrivs de allmänna principerna för publicering. Riktlinjerna gäller forskare, anställda och studerande vid Konstuniversitetet. Konstuniversitetets publikationer är vanligtvis både konstnärliga och vetenskapliga till sin natur.

 1. Vi följer Forskningsetiska delegationens (TENK) principer för god vetenskaplig praxis vid publicering och tillgängliggörande av forskningsresultat.
 2. Konstuniversitetet förutsätter öppen publicering alltid när det är möjligt.
 3. Konstuniversitetet stöder öppen publicering genom att centraliserat bekosta den gyllene modellens författaravgifter enligt separata kriterier.
 4. Konstuniversitetet rekommenderar publicering av artiklar och böcker i textform under Creative Commons -licensen. Om forskningen finansieras av Finlands Akademi eller Europeiska kommissionen används licensen CC BY 4.0. Upphovsmannen behåller upphovsrätten genom att publicera öppet med en öppen licens.
 5. Konstuniversitetet rekommenderar att forskarna tar i bruk ORCID forskar-ID och lägger till den i sina publikationer.
 6. Konstuniversitetet förutsätter parallellpublicering av forskningspublikationer som gjorts inom universitetet om förläggarens villkor tillåter det. Vi rekommenderar därför parallellpublicering av Final Draft-versionen (Author Accepted Manuscript, AAM) eller den slutliga versionen till universitetets publikationsarkiv. Konstnärliga publikationer eller delar av dem länkas till publikationsarkivets metadata.
 7. Skribenten är skyldig att bedöma kvaliteten och ansvarsfullheten hos den publikationskanal som hen valt.
 8. Lärdomsprov för magisterexamen, licentiatexamen och vetenskaplig och konstnärlig doktorsexamen som avlagts vid Konstuniversitetet publiceras i tillämpliga delar i Konstuniversitetets öppna publikationsarkiv Taju och även till exempel på plattformen Research Catalogue.
 9. För öppen publicering erbjuds utbildning, introduktion och instruktioner.
 10. Framstegen i den öppna publiceringen följs upp med hjälp av de mål som ställts upp för forskningen i Konstuniversitetets strategi.

Öppenhet av forskningsdata

 • Riktlinjerna för hantering av forskningsdata har definierats i Konstuniversitetets policy för forskningsdata, godkända av Konstuniversitetets ledningsgrupp 7.10.2020, där forskare uppmuntras till öppenhet vid hantering av forskningsdata.
 • Konstuniversitetets forskningstjänster och bibliotek arrangerar utbildning kring datahantering och handleder i användning av datahanteringsverktyget DMPTuuli. Dessutom finns det en nätguide för datahantering. Hantering och lagring av personuppgifter och känsliga data beaktas i planen för datahantering. Om forskningsdata inte kan göras tillgängliga till exempel av rättsliga eller etiska orsaker, försöker vi göra metadata om dem tillgängliga för allmänheten.
 • I samband med forskningsplanen eller finansieringsansökan upprättas en plan för datahantering. I planen beaktas samling, hantering, ägarskap och nyttjanderätt av forskningsdata, förvaring, återanvändning och publicering av dem, datasäker radering av data samt de resurser som åtgärderna kräver.
 • Hjälp kring forskningsfinansiärers krav på öppenhet och beaktande av dem vid finansieringsansökan och under forskningen finns i Forskningsfinansieringsguiden samt Projektguiden för forskare.
 • I Konstuniversitetets principer för forskningsdata uppmuntras forskare till öppenhet vid hantering av forskningsdata, och för att genomföra det har vi samlat instruktioner i guiden Öppenhet vid forskning.
 • Rättsliga frågor kring forskning hanteras i samarbete med Konstuniversitetets akademiska ledning, juristtjänster och upphovsrättstjänster.
 • Många forskningsprojekt vid Konstuniversitetet är riktade mot personliga och konstnärliga processer, varvid forskningsdata görs tillgängliga med eftertanke.

Bekanta dig med Konstuniversitetets policy för forskningsdata, planen för genomförande av principerna för forskningsdata (pdf) och strategin för det.

Konstuniversitetets guider för öppen vetenskap och forskning: