Avoin tiede ja tutkimus

Kannustamme tutkijoitamme avoimuuteen koko tutkimusprosessin ajan, niin julkaisemisessa kuin tutkimusaineistojen hallinnassa.

Yksityiskohta kädestä ja miksauspöydästä

Taideyliopisto on sitoutunut avoimeen toimintakulttuuriin

Avoimen tieteen periaatteena on, että tieteellisestä tietoa ja tutkimuksen tuotoksia tulisi jakaa mahdollisimman aikaisin ja laajasti. Avoimuuden periaate läpäisee koko tutkimusprosessin aineistoista menetelmiin ja julkaisuihin. Tutkimuksen avoimuus edistää tutkijoiden välistä yhteistyötä sekä tutkimustiedon läpinäkyvyyttä ja saavutettavuutta. Taideyliopisto on allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025.

Tutkimuksen avoimuuden periaate tulee huomioida jo tutkimushankkeen suunnitteluvaiheessa. Tutkimusrahoittajat edellyttävät yhä useammin avoimia toimintamalleja. Tutkimustyössä on avoimuuden ohella kuitenkin huomioitava avoimuutta rajoittava lainsäädäntö sekä eettiset periaatteet.

Taideyliopiston julkaisutoiminnassa haluamme vahvistaa julkisin varoin tuotetun taiteellisen ja tieteellisen tiedon sekä tutkimuksen hyödyntämistä yhteiskuntaa uudistavana voimavarana.

Avoimuutta koskevien tavoitteiden edistämiseksi Taideyliopistossa toimii avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmä (2021–2024). Sen tehtävänä on valmistella avoimen tieteen linjauksia ja avointa tiedettä tukevaa toimintaa Taideyliopistossa, ja se toimii asiantuntijaelimenä avointa tiedettä koskevissa asioissa. Työryhmä kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmän toimikausi on 1.10.2020–31.12.2024.

Taideyliopiston avoimen julkaisemisen politiikka

Taideyliopiston avoimen julkaisemisen linjauksissa kuvataan julkaisemisen yleiset periaatteet. Linjaukset koskevat Taideyliopistossa työskenteleviä tutkijoita, henkilökuntaa ja opiskelijoita. Taideyliopiston julkaisut ovat tyypillisesti luonteeltaan sekä taiteellisia että tieteellisiä. Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori hyväksyi julkaisupolitiikan 18.10.2022.

 1. Noudatamme kaikessa tutkimustulosten julkaisemisessa ja avoimeksi saattamisessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyviä tieteellisiä käytäntöjä.
 2. Taideyliopisto edellyttää avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista.
 3. Taideyliopisto tukee avointa julkaisemista kustantamalla keskitetysti kultaisen mallin kirjoittajamaksuja erillisten kriteerien mukaisesti.
 4. Taideyliopisto suosittelee tekstimuotoisten artikkelien ja kirjojen julkaisemista Creative Commons -lisenssillä. Jos tutkimuksen rahoittajana on Suomen Akatemia tai Euroopan komissio, käytetään lisenssiä CC BY 4.0. Julkaisemalla avoimesti avoimella lisenssillä tekijänoikeus säilyy tekijällä.
 5. Taideyliopisto suosittelee, että tutkijat ottavat käyttöön ORCID-tutkijatunnisteen ja lisäävät sen julkaisuihinsa.
 6. Taideyliopisto edellyttää sen piirissä tehtyjen tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamista kustantajan ehtojen niin salliessa. Suosittelemme tästä syystä Final Draft -version (Author Accepted Manuscript, AAM) tai lopullisen version rinnakkaistallennusta yliopiston julkaisuarkistoon. Taiteelliset julkaisut tai niiden osat linkitetään julkaisuarkiston metadataan.
 7. Kirjoittajalla on velvollisuus arvioida valitsemansa julkaisukanavan laatu ja vastuullisuus.
 8. Taideyliopistossa tehdyt maisterintutkintojen, lisensiaatintutkintojen ja tieteellisten ja taiteellisten tohtorintutkintojen opinnäytteet julkaistaan soveltuvin osin Taideyliopiston avoimessa julkaisuarkisto Tajussa ja myös esimerkiksi Research Catalogue -alustalla.
 9. Avoimeen julkaisemiseen tarjotaan koulutusta, perehdytystä ja ohjeita.
 10. Avoimen julkaisemisen edistymistä seurataan Taideyliopiston strategian tutkimukselle asettamien tavoitteiden välityksellä.

Tutkimusaineistojen avoimuus

Tutkimusaineistojen hallinnan suunnittelu on osa tutkimuksen avoimuutta. Aineistonhallinnan suuntaviivat on määritelty Taideyliopiston johtoryhmän 7.10.2020 hyväksymässä Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikassa ja sen toteuttamissuunnitelmassa.

 • Tutkimusaineistojen hallinnassa ja avaamisessa tulee noudattaa tutkimuseettisiä periaatteita sekä huolehtia luottamuksellisten tietojen suojaamisesta yliopiston ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti.
 • Taideyliopiston tutkimuspalvelut ja kirjasto järjestävät aineistonhallintaa koskevia koulutuksia ja opastavat aineistonhallintatyökalun DMPTuulin käytössä. Lisäksi on olemassa aineistonhallinnan verkko-opas. Henkilötietojen ja arkaluontoisten aineistojen käsittely ja säilyttäminen otetaan huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa. Jos tutkimusaineistoa ei ole mahdollista avata esimerkiksi oikeudellisista tai eettisistä syistä, pyrimme tallentamaan aineiston metadatan avoimesti saatavaksi. Moni Taideyliopiston tutkimus kohdistuu henkilökohtaisiin ja taiteellisiin prosesseihin, jolloin tutkimusaineistoa avataan harkitusti.
 • Tutkimussuunnitelman tai rahoitushaun yhteydessä laaditaan aineistonhallintasuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, omistajuus ja käyttöoikeudet, säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen, tietoturvallinen hävittäminen sekä toimenpiteiden vaatimat resurssitarpeet.
 • Ulkopuolisella tutkimusrahoituksella työskentelevän tulee tarkistaa rahoittajan vaatimukset tutkimusaineistojen avoimuudesta. Avattavissa tutkimusaineistoissa on mainittava rahoittaja ja rahoituspäätöksen numero. Tutkimusrahoittajien vaatimuksiin avoimuudesta ja niiden huomioimisesta rahoitusta hakiessa ja tutkimuksen aikana saa apua Tutkimusrahoituksen oppaasta sekä Tutkijan hankeoppaasta.
 • Tutkimukseen liittyvät oikeudelliset seikat käsitellään yhteistyössä Taideyliopiston akateemisen johdon, lakimiespalveluiden ja tekijänoikeuspalvelun kanssa.

Tutustu Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikkaan ja tutkimusaineistopolitiikan toteuttamissuunnitelmaan (pdf).

Taideyliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen oppaat:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmä (2021–2024)

Työryhmän puheenjohtajana toimii Tommi Harju ja sihteerinä Riikka Palonkorpi.