Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikka

Tutustu Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikkaan.

Taideyliopistossa harjoitettava tutkimus profiloituu monipuolisesti taiteen tutkimuksen, taiteellisen ja taidepedagogisen tutkimuksen aloille. Taideyliopistossa tehtävän tutkimuksen painopisteinä on strategiassa määritelty musiikin historia, taiteellinen tutkimus ja taidekasvatus. Lisäksi Taideyliopistossa tehdään kehittämistyötä kuvataiteen, musiikin, teatterin sekä tanssin ja muiden esittävien taiteiden aloilla. Tutkimuksen ja tutkijoiden tueksi Taideyliopisto on laatinut tutkimusaineistopolitiikan, joka on Taideyliopiston strategian mukaista tutkimuksen vaikuttavuutta lisäävä, avoimuuteen kannustava ja sitä vahvistava dokumentti. Tässä dokumentissa ilmaistaan Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikan suuntaviivat. Lisäksi annetaan tarkempia ohjeistuksia ja soveltamisohjeita.

Tämä ohjeistus käsittelee vain digitaalisessa muodossa olevan tutkimusaineiston saatavuutta ja säilyttämistä. Ohjeistusta täydennetään myöhemmin Taideyliopiston tutkimukselle tyypillisen ei digitaalisen aineiston säilyttämiseen ja avoimeen saatavuuteen liittyvillä asioilla. Siihen asti avoin ei-digitaalinen aineisto kuvataan metadatana eli kuvailutietoina.

  1. Taideyliopistolaiset noudattavat tutkimuseettisiä ohjeita tutkimusaineistojen ja -datan hallinnassa ja avaamisessa sekä huolehtivat luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä yliopiston antamien ohjeistusten ja suositusten mukaisesti.
  2. Taideyliopisto sisällyttää tutkimusaineiston hallinta -osaamisen tohtorikoulutettavien opintoihin ja tutkijoiden perehdytykseen. Akatemiat, niiden osastot, tohtoriohjelmat sekä tutkimushankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat tohtoriopiskelijoiden ja tutkimushenkilöstön perehdyttämisestä hyvään aineistonhallintatapaan.
  3. Taideyliopisto järjestää henkilökunnalle hyvään aineistonhallintatapaan liittyvää koulutusta.
  4. Taideyliopisto kehittää tutkijoille ja tutkimusryhmille tutkimusaineistoinfrastruktuuria, joka sisältää aineiston hallintaa, käyttöä, löytyvyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä ja palveluita sekä tallennus-, laskentaja käsittelykapasiteettia. Aineistoinfrastruktuuria rakennetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa ottaen huomioon myös näiden tarjoamat palvelut ja infrastruktuurit.
  5. Tutkimukseen liittyvien oikeudellisten seikkojen valmistelua tehdään yhteistyössä Taideyliopiston akateemisen johdon, lakimiespalveluiden ja tekijänoikeuspalvelun kanssa.
  6. Tutkimuksen osana laaditaan aina aineistonhallintasuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, omistajuus ja käyttöoikeudet, (pitkäaikais)säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen, tietoturvallinen hävittäminen sekä erityisesti toimenpiteiden vaatimat resurssitarpeet. Tutkimusaineistojen metadatassa on mainittava aina tutkimusaineiston omistaja ja oikeudelliset rajoitukset tutkimusaineistojen käytölle. Avoin julkaiseminen tulee aina tehdä tekijänoikeudet huomioiden ja tarvittaessa tekijänoikeuksista sopien. Henkilötietojen ja arkaluontoisten aineistojen käsittely ja säilyttäminen on otettava huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa.
  7. Tutkimusaineistot ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Jos tutkimusaineistojen avaamista on tarpeen rajoittaa, on perustelujen oltava oikeutettuja ja toteennäytettävissä.