Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikka

Tutustu Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikkaan.

Taideyliopisto on itsenäinen, monialainen taide- ja tiedeyhteisö, joka toimii kuvataiteen, musiikin, teatterin ja tanssin sekä niihin läheisesti liittyvillä aloilla. Yliopistossa harjoitettava tutkimus kohdentuu monipuolisesti taidetutkimuksen1 aloille. Taideyliopisto edistää julkisin varoin tuottamansa tiedon avointa hyödyntämistä tutkimuksessa sekä yhteiskunnassa. Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikan tarkoituksena on lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta sekä ohjata ja vahvistaa tutkimuksen avoimuutta Taideyliopiston strategian mukaisesti Tässä dokumentissa ilmaistaan Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikan suuntaviivat. Lisäksi erillisessä toimenpideohjelmassa annetaan tarkempia ohjeistuksia ja soveltamisohjeita.

Tutkimusaineistopolitiikka käsittelee sekä digitaalisessa että ei-digitaalisessa muodossa olevan tutkimusaineiston saatavuutta ja säilyttämistä. Digitaalisen tutkimusaineiston ohella erityisesti Taideyliopistolle omi- naisia aineistoja ovat esimerkiksi artefaktit, erilaiset luonnostyypit, laajat paperiaineistot sekä taideteokset, jotka eivät luonteensa takia ole muutettavissa digitaaliseen muotoon. Taidetutkimuksessa tutkimusaineisto tai tutkimusdata on usein yksilöllistä. Se voidaan luoda tutkimusprosessin aikana tai sen avulla voidaan dokumentoida itse taiteellista tutkimusprosessia. Tutkimusaineistoon voi kuulua myös keskeneräisiä osia tai otteita valmiista työstä.

  1. Taideyliopistossa noudatetaan FAIR-periaatteita erityisesti digitaalisen tutkimusaineiston osalta eli sen tulisi olla löydettävää (Findable), saavutettavaa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleenkäytettävää (Re-usable). Ei-digitaalisen tutkimusaineiston osalta näitä periaatteita käytetään soveltuvin osin varsinkin löydettävyyden ja saavutettavuuden osalta.
  2. Taideyliopistossa noudatetaan tutkimusaineistojen avaamisessa ja hallinnassa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) edellyttämiä tieteellisiä käytäntöjä ja tutkimuseettisiä ohjeita. Yliopistossa huolehditaan luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä yliopiston antamien ohjeistusten ja suositusten mukaisesti.
  3. Taideyliopisto sisällyttää tutkimusaineiston hallinta -osaamisen tohtorikoulutettavien opintoihin ja tutkijoiden ja tutkimushenkilöstön perehdytykseen.
  4. Taideyliopisto järjestää hyvään aineistonhallintatapaan liittyvää koulutusta.
  5. Taideyliopisto kehittää edelleen tutkijoille ja tutkimusryhmille tutkimusaineistoinfrastruktuuria, joka sisältää aineiston hallintaa, käyttöä, löytyvyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä ja palveluita. Aineistoinfrastruktuuria rakennetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, ottaen huomioon näiden tarjoamat palvelut ja infrastruktuurit.
  6. Tutkimuksen osana laaditaan aina aineistonhallintasuunnitelma.
  7. Tutkimusaineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista tulee sopia aina ennen tutkimuksen käynnisty- mistä huomioiden lainsäädäntö, sopimusten ja rahoittajan ehdot ja rajoitukset aineistoa käsiteltäessä, julkaistaessa tai edelleen luovutettaessa.
  8. Aineistoa kuvailevat tiedot eli metadata ovat olennaisia sekä digitaalisten että ei-digitaalisten aineistojen kohdalla. Osuvat kuvailutiedot maininnoin omistajasta, oikeudellisista rajoituksista ja käyttölisensseistä takaavat aineiston ymmärrettävyyden niin keräämisen ja käsittelemisen aikana kuin myöhemmin tutkimusaineiston elinkaaren aikanakin.
  9. Tutkimusaineistojen suositellaan olevan yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Tutkimusaineistojen avaamista voidaan tarvittaessa rajoittaa. Rajoitteina voivat toimia esimerkiksi yksityisyyden, luottamuksellisuuden, turvallisuuden tai projektisopimusten määräykset tai immateriaalioikeudet.

Tutkimusaineistopolitiikka ja toimenpideohjelma on hyväksytty Taideyliopiston johtoryhmässä 7.10.2020.

1 Taidetutkimus on ilmaistu käsitteenä Taideyliopiston strategiassa vuosille 2021–2030. Sillä tarkoitetaan paitsi Taideyliopistolle ominaista taiteellista tutkimusta, myös taiteen ja taidekasvatuksen tutkimusta sekä tutkimusta, joka käyttää ns. perinteisen tieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja.