Vision, mission och värderingar

Konstuniversitetets värderingar är talang, mod och öppenhet.

Vår vision

Konsten skapar framtiden.

Vår mission

Konstuniversitetet är en öppen mötesplats för konstarterna, ett kritiskt universitetssamfund för modiga förnyare och experter på tradition. Vi skapar en unik miljö där konstnärer får utvecklas och stärker konsten och dess förändringskraft.

Våra värderingar

Talang

Vår uppfattning om talang grundar sig på en holistisk människosyn: vi är skickliga, kunniga och kännande varelser. Vi strävar efter att uppnå högsta möjliga kvalitet och sakkunskap. Vi tar avstamp i traditionen och omtolkar den.

Mod

Vi skapar ett klimat som bygger på förtroende, där vi uppmuntrar varandra till lyhördhet, ansvar och djärva experiment. Vi utvärderar vår verksamhet med kritisk blick och förnyar oss modigt.

Öppenhet

Vårt beslutsfattande är genomskinligt och ansvarsfullt. Vi uppskattar mångfald och ser den som en resurs. Vi för en aktiv dialog med omvärlden.

Vår samhällelig betydelse

Studerande och inlärning

Från Konstuniversitetet utexamineras konstnärer, forskare och experter som förändrar världen. Våra studerande upptäcker sin potential som konstnärer och ansvarstagande påverkare.

Konst och forskning

Vår forskning och utveckling är inriktad på konstens innehåll, praxis och inflytande. Vår unika forskning grundar sig på konstnärlig och konstnärlig-pedagogisk verksamhet och sker i växelverkan med konstfältet och vetenskapen. 

Samhälle

Konsten är en grundläggande rättighet som berikar livet. Med hjälp av konst, konstnärligt tänkande och kreativitet bygger vi en jämlik och hållbar värld.

Vårt mål

  1. Vi möjliggör våra studerandes utveckling till mångsidigt tänkande, skickliga och dynamiska konstnärer 
  2. Vår mångdisciplinära forskning är internationellt erkänd
  3. Konsten och det konstnärliga tänkandet har en betydande roll i samhället
  4. Konsten utgör en del av lösningen på den ekologiska hållbarhetskrisen
  5. Vi är ett välmående, internationellt attraktivt samfund som är fritt från diskriminering
  6. Konstuniversitetet har plats för förnyelse och djärva initiativ