Sök till utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska (kandidat + magister)

Tidtabeller för ansökningen 2023, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Viktiga datum

● Ansökningstiden börjar 4.1.2023

● Ansökningstiden slutar 18.1.2023 kl. 15 (finsk tid)
– Fyll i och skicka ansökningsblanketten i Studieinfo

● Skicka bilagorna före 25.1.2023 kl. 15 (finsk tid)
– Skicka förhandsuppgifterna via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen
– Skicka eventuella bilagor (språkkunskap) via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen

● Urvalsproven ordnas 9.5-27.5.2023

● Antagningsresultaten publiceras 2.6.2023 kl. 9 (finsk tid)

● Senast 14.7.2023 kl. 15 (finsk tid)
– Ta emot studieplatsen och registrera dig till universitetet   

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 3 + 2 år
 • Examensspråket: svenska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till studier vid Teaterhögskolan som leder till lägre eller till lägre och högre högskoleexamen om du har något av följande:

 1. finländsk studentexamen
 2. International Baccalaureate -examen (IB)
 3. Europaskolornas Eeuropean Baccalaureate-examen (EB)
 4. Reifeprüfung-examen (RP)
 5. Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA)
 6. en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 7. en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 8. Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) avlagt i Finland
 9. en högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen
 10. beviljad rätt att avlägga en examen vid ett finländskt universitet
 11. på annat sätt förvärvad högskolebehörighet

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i utbildningsprogrammet i skådespelarkonst är svenska.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Du ska visa kunskaperna med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier.

Du ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 25.1.2023 kl. 15 (finsk tid). Bifoga till ansökningsblanketten i Studieinfo.fi ett examensbevis eller ett språkprov.

Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper med finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) behöver du inte lämna in betyg på detta.

Om du är en abiturient, lämna in ett avgångsbetyg från grundskolan.

Om du har fått din skolutbildning i Finland kan du bevisa dina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om ditt ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om du har fått din grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets undervisningsspråk, ska språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Du kan också bevisa dina tillräckliga språkkunskaper i svenska om du har fått din skolutbildning på något av de andra nordiska språken (norska, danska, isländska och färöiska).

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgiften i skede 1:     

 • självkännedom
 • förmåga till kritisk reflektion
 • lämplighet för högskolestudier  

Bedömningskriterier för uppgifterna i skede 2, 3 och 4:

 • självkännedom 
 • koncentrationsförmåga 
 • förmåga till samarbete och kommunikation 
 • förmåga till kritisk reflektion 
 • kreativitet, initiativförmåga och associativt tänkande 
 • förmåga att föreställa sig 
 • känsla för scenisk gestaltning och situation 
 • förmåga att ta emot, utföra och utveckla en definierad scenisk uppgift 
 • röstgestaltning och språkkänsla 
 • fysisk uttrycksförmåga 
 • lämplighet och motivation för högskolestudier   

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgift för skede 1:

Vad har teater- och scenkonst för betydelse i dagens värld enligt dig? Varför vill du studera skådespelarkonst? 

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgiften ges inte. En sida (=A4) är ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Förhandsuppgiften skrivs på svenska. Skriv ditt namn i dokumentet.

Svara på frågan skriftligt (1-2 sidor). Namnge filen: efternamn_fornamn_forhandsuppgift

Uppgift för skede 2:

Välj och framför en text på svenska med ett tema som känns viktigt för dig. I den här uppgiften är vi intresserade av ditt framförande och din språkkänsla. Uppgiften utförs på distans. (Närmare instruktioner ges vid kallelsen till urvalsprovet). Du får 3 minuter för att iscensätta texten på ditt sätt, sedan kommer du eventuellt få pröva igen med andra förutsättningar eller direktiv. 

Uppgifter för skede 3 och 4:

Eventuella uppgifter för tredje och fjärde skedet ges efter det andra respektive tredje skedet.

Så här söker du

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst hittar du på Studieinfo.fi under:
Skådespelarkonst på svenska, kandidat och magister i teaterkonst (3 år + 2 år)

1. Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten: Högskolornas första gemensamma ansökan, våren 2023

Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 4.1 – 18.1.2023 senast kl. 15 (finsk tid) i Studieinfo-portalen.

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Meddelandet innehåller en länk till ansökan, du kan lägga till bilagor i din ansökan inom tidsfristen.

2. Skicka förhandsuppgiften och bilagorna

Skicka förhandsuppgiften och bilagorna före 25.1.2023 kl. 15 (finsk tid) via Studieinfo-portalen.

 • Förhandsuppgifter
  Namnge filerna med förhandsuppgifterna enligt anvisningarna i samband med uppgiften.

 • Intyg över språkkunskaper
  Lämna in ett intyg över språkkunskaper i undervisningsspråket, om det inte kan påvisas med avlagd studentexamen.
  Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_grundskolebetyg

 • Meritförteckning/CV 
  Lämna in en tydlig förteckning över dina studier och hobbyer samt din konstnärliga verksamhet och arbetserfarenhet, ifall sådana finns. Namnge filen: efternamn_förnamn_cv

Inlämning av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera bilagorna till din ansökan antingen i Min Studieinfo-tjänsten eller via länken som du fått per e-post i bekräftelsemeddelandet för din ansökan.

Innan du laddar upp materialet till ansökan, kontrollera att materialet öppnas och fungerar som planerat. Kontrollera också att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökan innan du skickar in ansökan.

Ge alla dina filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken ska användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob, qt (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte övergår till strömsparläge medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för inlämnandet av ansökan (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna).

Material som är delvis uppladdade eller ofullständiga förkastas. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen så tidigt som möjligt

Det kan ta upp till flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba på uppladdningen genom att komprimera t.ex. videofiler. Påbörja uppladdningen i god tid innan tidsfristens utgång.

Levererans av material via system utanför Studieinfo

Vi rekommenderar att du laddar upp materialen direkt i Studieinfo. Om materialet innehåller känsliga uppgifter är det särskilt viktigt att använda Studieinfo för att lämna in det.

Om du till exempel på grund av risken för systemöverbelastning vid inlämnande via Studieinfo ändå önskar lämna in en länk till ett system utanför Studieinfo (t.ex. YouTube, Vimeo, SoundCloud), ska länken laddas upp som en pdf-fil i Studieinfo (t.ex. som en del av en konstportfolio eller som en separat fil som endast innehåller länken/länkarna).

Materialet ska vara uppladdat inom utsatt tid och därefter kan inga ändringar göras.

En länk till ett system utanför Studieinfo ska vara i sin ursprungliga form, dvs. man får inte skapa en kortlänk (url shortener). Länken ska leda direkt till provet, dvs. inte till exempelvis en sammanställningssida med nya länkar. Sökandens uppgift är att säkerställa att länken fungerar under hela ansökningsomgången och att materialen markeras som privata i systemets inställningar (till exempel i Vimeo väljer du sekretessinställningen ”Password” eller ”Unlisted”, i YouTube ”Unlisted”, i SoundCloud ”Private”). Du kan om du så önskar skydda materialet med ett lösenord som ska skickas till Konstuniversitetet utöver länken (i det här fallet kontakta Teaterhögskolans ansökningstjänster).

Materialet ska förvaras i systemet i fråga i minst 6 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Konstuniversitetet ansvarar inte för informationssäkerhetsriskerna i system som tillhandahålls av en tredje part, eventuella kränkningar av upphovsrätten, tystande av kopieringsskyddade ljudspår, eller användarvillkor. Notera också att tredje parter i allmänhet sparar uppgifter i användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller andra kommersiella syften.

Urvalsproven

Urvalsproven består av fyra skeden. Efter varje skede meddelas vilka sökande som godkänns till följande skede. Gallring under skedena kan förekomma.

De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede och eventuella extrauppgifter per e-post senast vecka 15. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2       ti 9 – fre 12.5, på distans (1 dag per sökande)
Skede 3       fre 19 – lö 20.5, må 22 – ti 23.5 (2 dagar per sökande)
Skede 4       to 25 – lö 27.5 (den sökande deltar alla dagar)

Skede 3 och 4 av urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.  

Samtliga uppgifter under urvalsproven genomförs på svenska. 

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras 11.5 och 2.6.2023 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

11.5.2023 kl. 9

 • Magisterprogram Comparative Dramaturgy and Performance Research (double-degree)
 • Magisterprogram Live Art and Performance Studies
 • Magisterprogrammet i koreografi
 • Magisterprogrammet i skrivande
 • Magisterstudier i design för scenkonst
 • Magisterstudier i regi
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)

2.6.2023 kl. 9

 • Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans
 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i design för scenkonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Meddela senast 14.7.2023 kl. 15 (finsk tid) om du tänker ta emot studieplatsen.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen.

Din anmälan om mottagande av en studieplats är bindande. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

Sökande som blir antagna i urval 2023 inleder sina studier i augusti 2023.

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Läs mer om programmet