Sök till utbildningsprogrammet i regi (kandidat + magister)

Första gemensamma ansökan till högskolor, våren 2024. Tidtabeller för ansökningen, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Viktiga datum

 • Ansökningstiden börjar 3.1.2024
 • Ansökningstiden slutar 17.1.2024 kl. 15 (finsk tid)
  • Fyll i och skicka ansökningsblanketten i Studieinfo
 • Skicka bilagorna före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid)
  • Skicka förhandsuppgifterna via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen
  • Skicka eventuella bilagor (språkkunskap) via ansökningsblanketten i Studieinfo-portalen
 • Urvalsproven ordnas 13 – 23.5.2024
 • Antagningsresultaten publiceras 31.5.2024 kl. 9 (finsk tid)
 • Senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid)
  • Ta emot studieplatsen och registrera dig till universitetet     

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 3 + 2 år
 • Examensspråk: finska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till studier vid Teaterhögskolan som leder till lägre eller till lägre och högre högskoleexamen om du har något av följande:

1. Examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005)
– studentexamen
– International Baccalaureate (IB)-examen
– europeisk studentexamen (EB)
– Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur-examen

2. En sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)

3. En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

4. Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)

5. Beviljad rätt att avlägga en examen vid ett finländskt universitet

6. En högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

7. På annat sätt förvärvad högskolebehörighet

Begränsningen vid ansökan

Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i utbildningsprogrammet i regi är finska.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Du ska visa kunskaperna med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier.

Du ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid). Bifoga till ansökningsblanketten i Studieinfo.fi ett examensbevis eller ett språkprov.
Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_yki

Om du visar dina språkkunskaper med ett språkprov och inte hinner få ditt intyg om språkprov före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid) godkänner vi också skriftligt preliminärt testresultat av ett godkänt avlagt språkprov, om ett sådant finns tillgängligt. Även preliminära testresultat ska skickas via ansökningsblanketten före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid).

Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper med finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) behöver du inte lämna in betyg på detta.

Om du är en abiturient, lämna in ett avgångsbetyg från grundskolan.

Om du har fått din skolutbildning i Finland kan du bevisa dina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om ditt ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om du har fått din grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets undervisningsspråk, ska språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgifterna:

 • förmåga att kontextualisera och reflektera över det man läser, förmåga att hitta betydelser och göra tolkningar 
 • dramaturgisk och rumslig gestaltningsförmåga 
 • omfång i tänkandet och fantasin
 • förmåga att konkretisera sitt eget tänkande i form av en scensituation  
 • förmåga att planera performativa helheter
 • personlig och konstnärlig reflektionsförmåga

Bedömningskriterier för urvalsprovets uppgifter:

 • förmåga att kontextualisera och reflektera över det man läser, förmåga att hitta betydelser och göra tolkningar 
 • dramaturgisk och rumslig gestaltningsförmåga 
 • omfång i tänkandet och fantasin
 • förmåga att konkretisera sitt eget tänkande i form av en scensituation  
 • förmåga att planera performativa helheter
 • personlig och konstnärlig reflektionsförmåga
 • förmåga att artikulera sitt eget tänkande för skådespelare 
 • förmågan att observera och läsa en scenisk situation 
 • förmågan att regissera en scen och utveckla den vidare
 • motivation, engagemang och förmåga att ta ansvar
 • ledarskaps- och interaktionsfärdigheter, stresstålighet 
 • lämplighet för branschen och för högskolestudier

Förhandsuppgifterna bedöms genom poängsättning och sammanräkning av poängen. De ca 30 som fått de bästa totala poängen bjuds in till urvalsproven.

Uppgifterna i urvalsprovet bedöms genom poängsättning och sammanräkning av poängen. Dessutom bedömer urvalsprovjuryn den sökandes totala prestation under proven som pågår under flera dagar. Det är till fördel för den sökande om hen visar sin förmåga att ta emot feedback, lära sig nytt samt identifiera och uttrycka sina egna framgångar och misslyckanden. Genom att bedöma den totala prestationen görs också en skillnad mellan sökande som har samma antal poäng.

Förhandsuppgifter

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgifterna ges inte. Förhandsuppgifterna kan göras på finska eller svenska. En sida (=A4) är ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Ange ditt namn i varje uppgift.

1. Synliggörande

Enligt konstnär Paul Klee kopierar konsten inte det synliga, utan gör det synligt. Vad vill du synliggöra med din egen konst? (Längd högst en halv A4.) Namnge filen: efternamn_fornamn_1_synliggorande

2. Vår

Läs romanen Vår av Ali Smith (Kosmos 2023). Vad säger boken om nutiden, det västerländska samhället och människan? Vilka känslor och tankar väcker läsningen hos dig? Vad är kärnan i verket för dig? (Längd högst en halv A4.) Namnge filen: efternamn_fornamn_2_var

3. Föreställningsplan

Gör upp en föreställningsplan på basis av romanen Vår. (Längd högst en A4 samt bilden du valt.) 

a) Vad behandlar föreställningen? Vilket är ditt eget perspektiv på Smiths roman? 

b) Hur skulle du arrangera romanen Vår på scenen? Vilka faktorer i fråga om innehåll och form betonas i ditt arrangemang? 

c) Hur skulle den föreställning av romanen Vår du regisserat se ut på basis av arrangemanget? Hur skulle du beskriva den inledande situationen i din föreställning? Hur skulle ditt eget perspektiv av valen i fråga om rummet, estetiken, skådespelarsättet, publikrelationen, visualiteten och ljudvärlden synliggöras? Hur skulle din föreställning förhålla sig till den omgivande verkligheten? Var konkret. 

d) Välj en bild som sammanfattar stämningen i din föreställning. (Största storlek en A4.) 

Namnge filerna:
efternamn_fornamn_3_forestallningsplan
efternamn_fornamn_3_bild

4. Video

Den trojanske kungens dotter Kassandra kunde se framtiden, men inte ändra på något i sin egen nutid, eftersom ingen trodde på sierskans ord på grund av gudarnas straff. Vilka sanningar blundar du själv för? Vad vill du påverka, men kan inte? Betrakta myten om Kassandra från antikens Grekland genom ditt eget liv och gör utifrån det en video där du sammanfattar det väsentliga av dina erfarenheter. Du ska själv vara med i videon. Videon ska vara 1 minut lång. Inspelningen får inte klippas eller behandlas med effekter. Inspelningen ska vara i mp4-format.  
Namnge filen: efternamn_fornamn_4_video

Så här söker du

Utbildningsprogrammet i regi hittar du på Studieinfo.fi under:
Regi, kandidat och magister i teaterkonst (3 år + 2 år)

1. Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten: Högskolornas första gemensamma ansökan, våren 2024

Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 3.1 – 17.1.2024 senast kl. 15 (finsk tid) i Studieinfo-portalen.

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Meddelandet innehåller en länk till ansökan. Du kan lägga till bilagor i din ansökan inom tidsfristen.

2. Skicka förhandsuppgiften och bilagorna

Skicka förhandsuppgiften och bilagorna före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid) via Studieinfo-portalen.

 • Förhandsuppgifter
  Namnge filerna med förhandsuppgifterna enligt anvisningarna i samband med uppgiften.

 • Intyg över språkkunskaper
  Lämna in ett intyg över språkkunskaper i undervisningsspråket, om det inte kan påvisas med avlagd studentexamen.
  Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_grundskolebetyg

Inlämning av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera bilagorna till din ansökan antingen i Min Studieinfo-tjänsten eller via länken som du fått per e-post i bekräftelsemeddelandet för din ansökan.

Innan du laddar upp materialet till ansökan, kontrollera att materialet öppnas och fungerar som planerat. Kontrollera också att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökan innan du skickar in ansökan.

Ge alla dina filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken ska användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob, qt (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte övergår till strömsparläge medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för inlämnandet av ansökan (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna).

Material som är delvis uppladdade eller ofullständiga förkastas. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen så tidigt som möjligt

Det kan ta upp till flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba på uppladdningen genom att komprimera t.ex. videofiler. Påbörja uppladdningen i god tid innan tidsfristens utgång.

Levererans av material via system utanför Studieinfo

Vi rekommenderar att du laddar upp materialen direkt i Studieinfo. Om materialet innehåller känsliga uppgifter är det särskilt viktigt att använda Studieinfo för att lämna in det.

Om du till exempel på grund av risken för systemöverbelastning vid inlämnande via Studieinfo ändå önskar lämna in en länk till ett system utanför Studieinfo (t.ex. YouTube, Vimeo, SoundCloud), ska länken laddas upp som en pdf-fil i Studieinfo (t.ex. som en del av en konstportfolio eller som en separat fil som endast innehåller länken/länkarna).

Materialet ska vara uppladdat inom utsatt tid och därefter kan inga ändringar göras.

En länk till ett system utanför Studieinfo ska vara i sin ursprungliga form, dvs. man får inte skapa en kortlänk (url shortener). Länken ska leda direkt till provet, dvs. inte till exempelvis en sammanställningssida med nya länkar. Sökandens uppgift är att säkerställa att länken fungerar under hela ansökningsomgången och att materialen markeras som privata i systemets inställningar (till exempel i Vimeo väljer du sekretessinställningen ”Password” eller ”Unlisted”, i YouTube ”Unlisted”, i SoundCloud ”Private”). Du kan om du så önskar skydda materialet med ett lösenord som ska skickas till Konstuniversitetet utöver länken (i det här fallet kontakta Teaterhögskolans ansökningstjänster).

Materialet ska förvaras i systemet i fråga i minst 6 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Konstuniversitetet ansvarar inte för informationssäkerhetsriskerna i system som tillhandahålls av en tredje part, eventuella kränkningar av upphovsrätten, tystande av kopieringsskyddade ljudspår, eller användarvillkor. Notera också att tredje parter i allmänhet sparar uppgifter i användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller andra kommersiella syften.

Förfrågningar

Du kan kontakta teak.ansokan@uniarts.fi.

Urvalsproven

Urvalsproven består av fyra skeden.

Skede 1: Förhandsuppgifterna. Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna.

De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede och eventuella extrauppgifter per e-post senast vecka 18. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Urvalsprovens skeden 2-4 äger rum i Teaterhögskolans utrymmen på Aspnäsgatan 6 i Helsingfors mellan kl. 8.30 och 18.

Urvalsprov skede 1

Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna

Urvalsprov skede 2

må 13.5 – to 16.5 (den sökande deltar två dagar som meddelas i kallelsen till urvalsprovet)

Urvalsprov skede 3

må 20.5 – ti 21.5 (den sökande deltar båda dagar)

Urvalsprov skede 4

ons 22.5 – to 23.5 (den sökande deltar båda dagar)

De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet. Det är också möjligt att det utförs en mellangallring i de olika skedena.

I urvalsproven ska den sökande:
– utföra grupp- och skrivuppgifter samt individuella uppgifter
– regissera skådespelare
– delta i en intervju.

De individuella uppgifterna i urvalsproven kan genomföras antingen på svenska eller på finska, gruppuppgifterna endast på finska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras 8.5 och 31.5 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

8.5 kl. 9

 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i regi
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)
 • Magisterprogrammet i danspedagogik
 • Magisterprogrammet i teaterpedagogik

31.5 kl. 9

 • Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i danskonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i scenografi
 • Utbildningsprogrammet i skrivande
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Meddela senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid) om du tänker ta emot studieplatsen.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen.

Din anmälan om mottagande av en studieplats är bindande. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

Sökande som blir antagna i urval 2024 inleder sina studier i augusti 2024.

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Visa utbildningsprogram detaljer