Regi (utbildningsprogram)

På regissörsutbildningen lär du dig att skapa egna teman, former, arbetssätt och scenspråk inom den ständigt föränderliga teatervärlden.

Näyttelijöitä esiintymässä lavalla Donkey Hot musikaalissa

Varför hos oss?

På utbildningsprogrammet i regi får du utveckla och verbalisera din observationsförmåga och kritiska tänkande och du övar dig att leda det konstnärliga grupparbetet. Du lär dig att behärska olika konstnärliga produktionsmodeller och får bekanta dig med teater- och konstvärlden. Vi utbildar proffs som behärskar sitt konstområde och även kan utveckla det vidare. 

Utbildningens innehåll och mål

Regiutbildningen är en femårig helhet och består av treåriga kandidatstudier (180 sp) och tvååriga magisterstudier (120 sp). På kandidatnivå lär du dig grunderna i regiarbetet. På magisternivå fördjupar du dina kunskaper och möjlighet att utforska dina intressemål mer ingående. I utbildningen strävar man efter att skapa en öppen, nyfiken och resonerande atmosfär och en lust att utforska frågor kopplade till den egna konstarten, kulturen och samhället.

Du får börja med att bekanta dig med regins teoretiska och praktiska utgångspunkter. Både traditionella och nutida tanke- och arbetsmetoder inom konstområdet tillämpas i övningsarbetet. Du observerar de för dig relevanta utgångspunkterna för konstutövandet och verbaliserar dina tankar inför andra. Du skapar ett personligt scenspråk och förmår konceptualisera och teoretisera om ditt eget arbete. Under studiernas gång uppfattar du alltmer ditt eget arbete som en del av teaterskapandets vidare kontext och gemenskap.

Utbildningsprogrammet i regi ger den studerande verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla sin egenart och förbereder för påbyggnadsstudier. I de centrala målen för utbildningen ingår kontinuerlig utveckling av det konstnärliga uttrycket och den konstnärliga visionen, fördomsfritt idéskapande samt analytiskt och kritiskt tänkande. Målsättningen är att den studerande ska få gedigna kunskaper om teaterkonsten och dess historiska utveckling fram till i dag. 

Jämsides med den egna konstnärliga utvecklingen betonas det samarbete som är karakteristiskt för teatern. En stor del av studierna grundas på gemensamma studier, gemensamt scenarbete, demoföreställningar och produktioner tillsammans med studerande på de andra utbildningsprogrammen. Vi uppmuntrar de blivande teaterkonstnärerna att söka efter och skapa gemensamma teman, former, arbetssätt och scenspråk och hitta framtida arbetspartner bland studiekamraterna. Under studierna samarbetar man bland annat med de studerande inom dramaturgi, skådespelarkonst, koreografi, ljusdesign, ljuddesign, scenografi och kostymdesign. Andra samarbetspartner är teatrar, teaterverksamma, universitet och andra intressegrupper.

Huvuddelen av undervisningen går på finska. Den studerande har emellertid rätt att i samband med undervisningen och för studieprestationer använda svenska såväl skriftligt som muntligt om det inte i läroplanen anges något annat eller det betingas av undervisningen.

Magisterstudier i regi

De tvååriga magisterstudierna är friare än kandidatstudierna och innefattar möjligheter till ett självständigt konstnärligt arbete. Du deltar aktivt i planeringen och genomförandet av dina studier samt i arbetet med att utveckla utbildningsprogrammets gemensamma konstområde. 

Den konstnärliga frågeställning eller det intressemål du artikulerade i slutet av kandidatstudierna eller när du sökte till magisterprogrammet är den röda tråden i magisterstudierna. Under magisterstudierna söker du efter för dig relevanta utgångspunkter, planerar och fastställer målen för ditt konstnärliga arbete. Du utvärderar ditt eget teoretiska tänkande och konstnärliga arbete i relation till det övriga konstfältet, de teoretiska tankemodellerna och den omgivande verkligheten. Du utvecklar dina kunskaper om konstproduktion och din ledarskapsförmåga i olika kontexter och lär dig att arbeta inom olika konstnärliga produktionsstrukturer.

Slutpunkten för magisterstudierna är lärdomsprovet där du lägger fram din egen konstnärliga frågeställning.

Från och med hösten 2020 är det också möjligt att bedriva magisterstudierna på engelska.   

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av såväl inhemska som internationella toppkrafter. 

Antagning

Antagning till utbildningsprogrammet i regi och magisterstudierna i regi sker varje år.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i teaterkonst och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i regi

  • kandidat och magister (5 år)

Målexamen

Magister i teaterkonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansvarsperson

Saana Lavaste
professor

Max-katalogen