Sök till magisterstudier i design för scenkonst

Gemensam ansökan våren 2021. Tidtabeller för ansökningen, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Urvalsproven våren 2021

(uppdaterad 17.3.2021)

Urvalsprovet till magisterstudier i design för scenkonst kommer att genomföras på distans p.g.a. pandemisituationen. De sökande som har kommit vidare i urvalsprocessen kommer att informeras om förändringen per e-post. Urvalskriterierna har inte förändrats.

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska

Ansökan till Konstuniversitetet sker via Studieinfo.fi. Ansökningstiden är 7-20.1.2021 (kl. 15).

Antagningsvillkor

Ansökningsbehörighet

Till de tvååriga magisterstudierna (fördjupade studier) inom utbildningsprogrammet i design för scenkonst  kan en person antas som har erfarenhet av arbeta i konstnärliga grupper samt av att fungera som scenograf och har avlagt:

 1. konstkandidat examen inom scenografin eller annan lämplig lägre högskoleexamen
 2. lämplig yrkeshögskoleexamen
 3. en utomlands avlagd lämplig examen på BA-nivå (Bachelor of Arts) som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier

  ELLER

 4. som har insikter och färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet och som högskolan anser vara tillräckliga.
  Detta kriterium är avsett för sökande som har sin akademiska grundexamen på hälft eller har avlagt separata högskolestudier inom konstämnena (t.ex. vid Öppna Universitetet).
  Den sökande bör ha minst 60 ECTS-studiepoäng högskolestudier, vars tillämplighet granskas från fall till fall. Studierna kan omfatta högskolestudier inom scenografi eller studier som stöder dessa, och ska vara avklarade före utgången av ansökningstiden. Utöver 60 studiepoäng från högskolestudier bör den sökande också kunna uppvisa övertygande bevis på konstnärlig verksamhet. Som tillräckliga bevis på heltidsarbete inom det konstområde ansökan gäller kan t.ex. anses två års heltidsarbete, som kan jämföras med en arbetsmängd motsvarande 120 ECTS-studiepoäng.

Beslut om den sökandes behörighet att söka fattas på basis av den sökandes ansökan och betyg.

Beslut om den sökandes behörighet att söka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Negativa beslut om behörighet sänds till den sökande för kännedom. Även sökande till magisterstudier meddelas om positiva beslut om behörighet per e-post senast under vecka 9-10. Obs. Till urvalsproven kallas endast de som på basis av förhandsuppgifterna har klarat sig vidare.

Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som blivit godkända till magisterstudierna, men vars kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är slutförd. Dessa sökande ska sända intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig lägre högskoleexamen till studietjänsterna före 16.7.2021 kl. 15. I annat fall förklaras det villkorliga urvalsbeslutet för den sökandes del ogiltigt. Det villkorliga beslutet gäller inte sökande som antas på basis av sina studier, sin konstnärliga verksamhet och arbetserfarenhet.

Konstuniversitetet kan kräva att den som antagits som studerande till studier som leder till högre högskoleexamen utöver minimistudiepoängen i sitt utbildningsprogram genomför kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier för att uppnå de färdigheter som behövs i utbildningen.
De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandens individuella studieplan. Sökanden informeras i samband med antagningsbeslutet om vilka kompletterande studier som krävs.

Obs! Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i magisterstudier i design för scenkonst är finska

Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska.

För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Kunskaperna ska påvisas med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier. Därutöver bedöms de sökandes språkkunskaper vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer.

Obs! En sökande som har fått sin skolutbildning i Finland kan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om den sökandes ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om en sådan sökande har fått sin grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska den sökandes språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Tillräckliga språkkunskaper är i princip ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier.

Den sökande ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 27.1.2021 kl. 15:

 • om den sökande önskar påvisa tillräckliga språkkunskaper med någon annan examen än finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) skall den sökande skicka in betyg på detta.
 • om den sökande önskar påvisa att hen har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men inte ännu har avlagt examen (t.ex. abiturienter och sökande, vars kandidatexamen inte är avslutad) skall den sökande lämna in ett avgångsbetyg från grundskolan eller ett studieintyg ur vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig.

Den sökande ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 10.3.2021 kl. 15:

 • om den sökande önskar påvisa tillräckliga språkkunskaper med hjälp av ett språkprov (t.ex. YKI) skall den sökande skicka in ett bevis på godkänt genomförande av språkprov.

De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg i ansökningsskedet.

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Påvisande av språkkunskaper

Att bevisa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga ansökningsmål

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagd på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget)
 • Modersmålsprovet (i finska språket) i den finländska studentexamen har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)
 • Provet i finska som andraspråk (S2) i den finländska studentexamen har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)
 • Högskoleexamen:
  • med finska som undervisningsspråk
  • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen eller ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på finska
  • med finska språket som huvudämne
  • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i finska språket vid högskolan
  • där ett språkprov i finska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda.
 • IB-examen
  • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 5 i provet i finska på B-nivå
  • minst vitsordet 2 i A1-finska ELLER minst vitsordet 5 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen
  • godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  • minst vitsordet 7 i finska som L2-språk
 • RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors
  • ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
  • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål
  • minst vitsordet 8 i finska som andraspråk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  • avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
  • vitsordet goda kunskaper
 • Studier i finska vid distansskolan Kulkuri som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen har slutförts med godkänt resultat

Bedömningskriterier

Vid bedömningen av förhandsuppgifterna och urvalsprovet fästs uppmärksamhet vid den sökandes:

 • förmåga att förmedla den egna konstnärliga stilen och synsättet
 • förmåga att hantera tekniska, konstnärliga och sociala arbetsprocesser som ingår i scenografens arbete
 • analytiskhet och motivation för fördjupade studier

Förhandsuppgifter

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgifterna ges inte. Förhandsuppgifterna kan göras på finska eller svenska. Ange ditt namn i varje uppgift.

 1. Meritförteckning
  I meritförteckningen ska namn, utbildning och arbetserfarenhet med anknytning till branschen samt eventuella utställningar, publikationer, priser, studieresor och förtroendeuppdrag inom området för ansökningsmålet uppges. Namnge filen: efternamn_förnamn_meritforteckning

 2. Motivationsbrev
  I motivationsbrevet ska den sökande motivera varför han eller hon söker till magisterstudierna i scenografi inom scenkonsten, vilka hans eller hennes särskilda intressen inom utbildningsområdet är samt förväntningarna på studierna. Motivationsbrevets maximala längd är två A4-sidor, fontstorlek 12, radavstånd 1,5. Namnge filen: efternamn_förnamn_motivationsbrev

 3. Mapp med arbetsprover
  I mappen med arbetsprover ska den sökande presentera tidigare konstnärlig och/eller yrkesmässig verksamhet via sina tre viktigaste arbeten. På första sidan i mappen med arbetsproven ska den sökandes namn, adress och telefonnummer uppges. På följande sida ska det finnas en förteckning över de arbeten som presenteras i mappen. I förteckningen ska verkets namn och art (t.ex. scendekor) uppges samt tid, plats och arbetsgrupp för genomförandet. I fråga om verk som framställts i grupp ska den sökandes roll som medlem i arbetsgruppen lyftas fram. Adressen och lösenordet till eventuella videolänkar ska fogas till förteckningen. Den sammanlagda maximilängden för eventuellt videomaterial är 10 minuter. Mappen med arbetsproven skickas som en fil. Namnge filen: efternamn_förnamn_arbetsprover

 4. Planeringsuppgift
  Planera ett verk i ett offentligt utrymme där scenografin har en självständig och aktiv roll som producent av innehållet i verket och/eller verksamhetsgenererare i stället för att skapa en miljö för en annan föreställning. Välj som utgångspunkt ett aktuellt fenomen, ett problem eller en fråga som du vill ta ställning till och en miljö som gör det möjligt att förverkliga verket. Bifoga ett foto med miljön som fungerar som utgångspunkt för ditt verk, en skiss av verket samt en text där du förklarar verksamhetsprincipen och utrymmet för ditt verk. Textens maximilängd är en A4-sida, fontstorlek 12, radavstånd 1,5.

  Planeringsuppgiften ska placeras på de sista sidorna i mappen med arbetsproverna i följande ordning: 1) utgångspunkt, 2) skiss och 3) text.

Så här söker du

Magisterstudier i design för scenkonst hittar du på Studieinfo.fi under;
Magisterantagning: design för scenkonst, konstmagister (2 år)

1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 7.1 – 20.1.2021 senast kl. 15 i Studieinfo-portalen

2. Leverera förhandsuppgifterna och bilagorna före 27.1.2021 kl. 15 via Studieinfo-portalen

 • Förhandsuppgifter
  Namnge filerna med förhandsuppgifterna enligt anvisningarna i samband med uppgiften.

 • Dokument som påvisar utbildningsbakgrund
  Examensbetyg över genomförd grundutbildning som ger lämplighet för magisterstudier och studieprestationsutdrag eller studieintyg, och studieprestationsutdrag över pågående utbildning.
  Eventuella andra intyg över studier som du vill att ska beaktas i valet.
  Namnge filerna efternamn_fornamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_examensbetyg, efternamn_förnamn_studieprestationsutdrag

 • Diploma Supplement (DS)
  Om du ansöker med utländsk examen ska du lämna in DS. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av den bedömningsskala som använts i studierna.
  Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_ds

 • Intyg över språkkunskaper
  Intyg över språkkunskaper i undervisningsspråket, om det inte kan påvisas med avlagd högskoleexamen (intyget ska lämnas in senast 27.1 eller 10.3, se anvisningarna under punkten för språkkunskapskrav).
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts.
  Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_yki

Du måste själv låta en professionell translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Leverering av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera din ansökans bilagor antingen i Min Studieinfo -tjänst eller via länken som du fick per e-post (bekräftelsemeddelandet för din ansökan).

Kom ihåg att kontrollera än en gång före du skickar ansökningen vidare att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökningen och att alla uppgifter du har gett är korrekta. Materialen som är delvis laddade och skickade in kommer automatiskt att bli förkastade. Kontrollera också att allt material du har laddat upp öppnas och fungerar som planerat.

Ge alla dinar filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken skall användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Observera att filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte går till strömsparläget medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Ansökningar där förhandsuppgiften/förhandsuppgifterna saknas behandlas inte. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen tidigast möjligt

Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba upp levereringen genom att packa t.ex. videofilen. Konstuniversitetet rekommenderar att du börjar uppladdningen i god tid före tidsfristens utgång.

Urvalsproven

(uppdaterad 17.3.2021)
Urvalsprovet
kommer att genomföras på distans p.g.a. pandemisituationen. De sökande som har kommit vidare i urvalsprocessen kommer att informeras om förändringen per e-post.

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet senast under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 15. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2       må 26.4

En del av de sökande kallas till en personlig intervju på basis av förhandsuppgifterna.

Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.

Det andra skedet i urvalsproven kan genomföras antingen på finska eller på svenska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Pandemisituationen

Om pandemisituationen så kräver, ändras urvalsprovet som planerats att hållas på plats till distansprov. I så fall kan det ske ändringar i de ovan angivna tidtabellerna.
Eventuella förändringar som orsakats av pandemisituationen kommer att meddelas senast den 16 mars 2021.

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras beroende på utbildningsprogrammet antingen 12.5 eller 2.6.2021 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

12.5.2021 kl. 9

 • Magisterprogram Comparative Dramaturgy and Performance Research
 • Magisterprogram Live Art and Performance Studies
 • Magisterprogrammet i skrivande
 • Magisterstudier i design för scenkonst
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)

2.6.2021 kl. 9

 • Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans
 • Magisterprogrammet i koreografi
 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Magisterstudier i regi
 • Utbildningsprogrammet i design för scenkonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via ansökningssystemet Studieinfo eller genom att sända anmälan som följer med antagningsbrevet till ansökningsservicen. Studieplatsen bör mottagas senast 16.7.2021 kl. 15.00. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

Sökande som blir antagna i urval 2021 inleder sina studier i augusti-september 2021 (vecka 32-34).

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Läs mer om programmet