Ansökan till magisterstudier i scenografi

Ingen antagning 2024.

Ansökningsinstruktioner för 2023 studerandeurval till magisterstudier i scenografi

Observera att dessa antagningskriterier och förhandsuppgifter kommer att ändras under nästa ansökningsomgång. 

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterstudier i design för scenkonst om du:

 1. har avlagt högskoleexamen i Finland och i din examen ingår minst 60 ECTS-studiepoäng i scenografi eller studier som stöder scenografi. *) Dessutom förutsätter vi minst en produktion baserad på konstnärligt grupparbete där du har agerat som ansvarig för iscensättning.

 2. avlagt en utländsk examen på kandidatnivå (Bachelor’s Degree) som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier på magisternivå och i din examen ingår minst 60 ECTS-studiepoäng i scenografi eller studier som stöder scenografi. *) Dessutom förutsätter vi minst en produktion baserad på konstnärligt grupparbete där du har agerat som ansvarig för iscensättning.

  ELLER

 3. om du på basis av studier och arbetserfarenhet inom branschen har tillräckliga kunskaper och färdigheter som högskolan konstaterat. I detta fall ska du ha avlagt minst 60 ECTS-studiepoäng i scenografi eller högskolestudier som stöder scenografi före ansökningstidens slut. *) Dessutom förutsätter vi minst två års heltidsarbete inom scenografi (jämförbart med studier som omfattar 120 ECTS-poäng).
  Detta är avsett för dig som inte har avlagt examen eller som har andra studier inom konstbranschen, till exempel vid ett öppet universitet.

*) Studier som stöder design för scenkonst kan vara till exempel film- och tv-scenografi, tid- och rumkonst, arkitektur, ljusdesign, dräktdesign eller mediekonst. 

Bilagor som krävs för att styrka behörighet

Punkt 1 
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag till din ansökan. Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga de krävda minst 60 ECTS studiepoäng i scenografi eller högskolestudier som stöder scenografi. Dessutom ska du lämna in en tydlig redogörelse för minst en produktion baserad på konstnärligt grupparbete där du har agerat som ansvarig för iscensättning.
 
Punkt 2 
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag samt Diploma Supplement till din ansökan. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattningen av examen. Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga de krävda minst 60 ECTS studiepoäng i scenografi eller högskolestudier som stöder scenografi. Dessutom ska du lämna in en tydlig redogörelse för minst en produktion baserad på konstnärligt grupparbete där du har agerat som ansvarig för iscensättning.

Punkt 3 
Bifoga till din ansökan studieprestationsutdrag över de krävda minst 60 ECTS studiepoäng i scenografi eller högskolestudier som stöder scenografi. Dessutom ska du lämna in en tydlig specifikation av två års heltidsarbete inom scenografi (produktion, arbetsgivare/arbetsgrupp, föreställningsplats, övningsperiod, föreställningar). 

Bedömning av behörighet

Din behörighet att ansöka bedöms på basis av din ansökan, betyg och övrig redovisning.

Beslut om behörighet att ansöka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Du får information om beslutet via e-post under vecka 9-10. 

Begränsningen vid ansökan

Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i magisterstudier i design för scenkonst är finska. För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. 

Examens- och undervisningsspråket vid Teaterhögskolan

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgifterna och urvalsprovets uppgifter:

 • förmåga att förmedla den egna konstnärliga stilen och synsättet
 • förmåga att hantera tekniska, konstnärliga och sociala arbetsprocesser som ingår i scenografens arbete
 • analytiskhet och motivation för fördjupade studier

Förhandsuppgifter

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgifterna ges inte. Förhandsuppgifterna kan göras på finska eller svenska. Ange ditt namn i varje uppgift.

1. Meritförteckning

I meritförteckningen ska namn, utbildning och arbetserfarenhet med anknytning till branschen samt eventuella utställningar, publikationer, priser, studieresor och förtroendeuppdrag inom området för ansökningsmålet uppges. Namnge filen: efternamn_fornamn_1_meritforteckning

2. Motivationsbrev

I motivationsbrevet ska den sökande motivera varför hen söker till magisterstudierna i scenografi inom scenkonsten, vilka hens särskilda intressen inom utbildningsområdet är samt förväntningarna på studierna.
Motivationsbrevets maximala längd är två A4-sidor, fontstorlek 12, radavstånd 1,5. Namnge filen: efternamn_förnamn_2_motivationsbrev

3. Portfölj med arbetsprover

I portföljen med arbetsprover ska den sökande presentera tidigare konstnärlig och/eller yrkesmässig verksamhet via sina tre enligt sig själv viktigaste arbeten. På första sidan i portföljen med arbetsprov ska den sökandes namn, adress och telefonnummer uppges. På följande sida ska det finnas en förteckning över de arbeten som presenteras i portföljen. I förteckningen ska verkets namn och art (t.ex. scendekor) uppges samt tid, plats och arbetsgrupp för genomförandet. I fråga om verk som framställts i grupp ska den sökandes roll som medlem i arbetsgruppen lyftas fram. Adressen och lösenordet till eventuella videolänkar ska läggas till i förteckningen. Den sammanlagda maximilängden för eventuellt videomaterial är 10 minuter. Portföljen med arbetsproven skickas som en fil. Namnge filen: efternamn_fornamn_3_portfolj

4. Analysuppgift

Skriv en essä där du beskriver arbetsprocessen för den senaste scenografin du gjort: verkets utgångspunkter, ditt eget planeringsarbete samt samarbetet med den konstnärliga arbetsgruppen. Avsluta textanalysen där du kombinerar processen med slutresultatet och berättar om din syn på scenografins betydelse för helheten. Bifoga verkets uppgifter (vad, var, när) och ett fotografi av slutresultatet. Textens längd 3–4 A4-sidor, fontstorlek 12, radavstånd 1,5.  

Analysuppgiften placeras på sista sidorna i portföljen med arbetsproven i följande ordning 1) uppgifter om verket 2) essä 3) fotografi.

Urvalsproven

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 12. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2       

En del av de sökande kallas till en personlig intervju på basis av förhandsuppgifterna.
Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.

Det andra skedet i urvalsproven kan genomföras antingen på finska eller på svenska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Visa utbildningsprogram detaljer