Sök till doktorandprogrammet i bildkonst

Doktorandprogrammet i bilkonst tar för närvarande emot nya studerandevartannat år. Nästa möjlighet att ansöka är hösten 2024. Studierna börjar hösten 2025.

Ansökningstid: 7–28.9.2022.

Ansökan till doktorandprogrammet i bildkonst vid Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet görs via en separat offentlig ansökan. Till utbildningen som inleds hösten 2023 antas högst sex nya studerande för att avlägga studier som leder till doktorsexamen i bildkonst (BildkD/DFA). Examen omfattar 240 studiepoäng, vilket motsvarar 4 års heltidsstudier.

Ansökningstiden börjar 7.9.2022 och går ut 28.9.2022 kl. 16.00 (lokal finsk tid). Ansökan fylls i elektroniskt i tjänsten Studieinfo. Länken till den elektroniska ansökningsblanketten uppdateras i ansökningsanvisningen när ansökningstiden börjar.

De studier som avlagts inom doktorandprogrammet ger färdigheter för självständig och kreativ konstnärlig forskning samt möjlighet att utveckla forskningsbaserat konstnärligt skapande. Doktorandprogrammet riktar sig till bildkonstnärer inom nutidskonsten. 

De konstnärer-forskare som utexamineras från doktorandprogrammet utvecklar och förnyar bildkonsten samt skapandet av och forskningen och undervisningen i konst. Som specialsakkunniga inom sitt eget område för de dialog med olika samhällsaktörer, skapar konst samt bildar kunskap, färdigheter och förståelse som grundar sig på konstens praxis och som kan delas med kollegor och andra aktörer inom branschen samt integreras i samhällsdebatten. Doktorandutbildningen vid Konstuniversitetet främjar konstnärernas-forskarnas förmåga att tillämpa den kompetens de utvecklat som konstnärer, forskare, pedagoger och experter. 

Lärdomsprovet för en doktor i bildkonst kan innehålla konstutställningar, kurateringar av utställningar, enskilda konstverk, konstnärliga processer eller experimentella arrangemang samt artikulation, begreppsbildning och teoretisering av dem. Vanligtvis består lärdomsprovet av en eller flera bildkonstnärliga delar och en skriftlig del. Utöver dessa ska en dokumentation som kan arkiveras elektroniskt upprättas över lärdomsprovet. De konstnärliga delarna är offentliga konstnärliga forskningsresultat. Den skriftliga delen är en parallell del till de bildkonstnärliga delarna som motiverar forskningens genomförandesätt och mål i förhållande till övrig forskning och praxis inom området.  

Doktorandprogrammet vid Bildkonstakademin erbjuder inte automatiskt finansiering av doktorsstudier. De doktorander som antagits till programmet ska på egen hand ansöka om understöd för sitt forskningsarbete hos de instanser som finansierar doktorandforskning. 

Urvalsgrunder

Behörighet

En sökande som har den utbildningsbakgrund som krävs och som har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs och som har lämnat in ansökan jämte bilagor inom utsatt tid konstateras efter ansökningstidens utgång vara behörig att söka. Ansökningarna för de sökande som fått ett positivt beslut om behörighet bedöms och utifrån bedömningen kallas en del av de sökande till nästa skede av antagningen av studerande.

Utbildningsbakgrund

För avläggande av doktorsexamen kan antas den som har avlagt en:

 • lämplig högre högskoleexamen;  
 • lämplig högre yrkeshögskoleexamen; eller  
 • lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. 

Som doktorand kan också antas den som universitetet annars konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Universitetet kan förutsätta att den som antas som studerande för studier som leder till påbyggnadsexamen fullgör ett behövligt antal kompletterande studier för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen. (Universitetslagen 24.7.2009/558, 37 §)

Språkkunskapskrav

Utbildningen som leder till doktorsexamen i bildkonst vid Bildkonstakademin förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska eller engelska. Varje sökande ansöker om att studera på finska, svenska eller engelska. Språkkunskaperna ska bevisas under ansökningstiden antingen med sökandens tidigare studier eller med ett intyg över godkänt språktest.

Urvalskriterier

Vid antagningen av doktorander är de centrala urvalskriterierna följande:

 • forskningsplanens konstnärliga och forskningsmässiga betydelse, tydlighet och genomförbarhet 
 • sökandens konstnärliga och forskningsmässiga meriter samt yrkesmässiga verksamhet inom bildkonsten  
 • sökandens förmåga att bedriva självständig konstnärlig forskning
 • sökandens förmåga att långsiktigt förbinda sig till att avlägga doktorsstudier i enlighet med läroplanen
 • forskningsplanens koppling till de undervisningsområden och forskningsprofiler som Bildkonstakademin representerar

Ansökan

Ansökningstiden börjar 7.9.2022. En elektronisk ansökan jämte bilagor enligt ansökningsanvisningen ska skickas via tjänsten Studieinfo.fi innan ansökningstiden går ut. Ansökningstiden går ut 28.9.2022 kl. 16.00 (lokal finsk tid). Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökan görs elektroniskt i tjänsten Studieinfo.fi. Ansökningar eller bilagor till ansökan som postats, skickats med kurirtjänst, lämnats in till akademin eller skickats per e-post behandlas inte.

Elektronisk ansökningsblankett och bilagor

Fyll i och skicka in den elektroniska ansökningsblanketten på adressen Studieinfo.fi. Ansökningstiden går ut 28.9.2022 kl. 16.00 (lokal finsk tid). Ansökan kan göras på finska, svenska eller engelska.

Ladda ner och skicka bilagorna till ansökan i god tid före den utsatta tiden. Reservera tillräckligt med tid för att skicka bilagorna så att de är framme inom den fastställda tidtabellen. Det kan ta lång tid att skicka en fil om till exempel filstorleken är stor, om det finns flera filer eller om internetanslutningen som används är långsam.

Namnge filerna enligt anvisningarna innan du skickar dem. Namnge alla bilagor enligt följande modell: efternamn_förnamn_filens namn. Skandinaviska tecken (ö, ä, å) eller specialtecken ska inte användas i filnamnet.

Maximistorleken på bilagor i PDF-format är 100 MB. Se närmare anvisningar om beredningen av bilagorna nedan.

Ansökan ska innehålla följande bilagor som lämnas in elektroniskt via Studieinfo: 

 • Forskningsplan.
  • Forskningsplanens maximilängd är 3 000 ord. Forskningsplanen ska innehålla en grundlig beskrivning av forskningsidén samt hurdana konstnärliga delar lärdomsprovet innehåller och med vilken tidsplan de ska genomföras. Till ansökan ska dessutom fogas en preliminär förteckning över det referensmaterial som används vid forskningen. Till ansökan ska också bifogas en preliminär studie- och finansieringsplan. Den sökandes forskningsplan kan vid behov granskas med hjälp av plagiatidentifieringssystemet Turnitin. Bilagan skickas som en enda PDF-fil.
 • Sammandrag av forskningsplanen (högst 400 ord). Bilagan skickas som en enda PDF-fil. 
 • Meritförteckning
  • Av den utvalda meritförteckningen (högst två sidor, returneras som en PDF-fil) ska framgå personuppgifter, tidigare utbildning, konstnärlig verksamhet, publikationer samt andra meriter som sökanden anser stöda doktorsstudierna. Bilagan skickas som en enda PDF-fil.
 • Intyg över utbildningsbakgrund. Om den sökande har avlagt examen utomlands ska till ansökan också fogas en utredning om examens ställning i landets utbildningssystem på antingen finska, svenska eller engelska. Bilagan eller bilagorna skickas som en enda PDF-fil.
 • Intyg över språkkunskaper. Bilagan skickas som en enda PDF-fil.
 • Portfolio för konstnärlig forskning
  • Portfolion ska presentera den sökandes centrala utgångspunkter för konstnärlig forskning i strukturerad form och innehålla hänvisningar till alla arbetsprov som skickats. I portfolion kan högst fem arbetsprov presenteras. Portfolions totala sidantal är högst 15 sidor. Länkar till externa webbsidor som lagts med i portfolion behandlas inte. Portfolion skickas som en enda PDF-fil.
  • Eventuella video- eller ljudfiler som kompletterar portfolion ska också laddas ner på den elektroniska ansökningsblanketten. De godkända audio- och videoformaten är följande: rörlig bild: MP4; ljud: MP3. Video- eller ljudbilagornas maximala storlek är 500 MB.

Urvalsförfarande

Antagningen av studerande sköts av sektionen för doktorsutbildning och forskning vid Bildkonstakademins akademiska råd samt av en utvärderingsgrupp som består av akademins professorer och forskare. Utomstående medlemmar kan också kallas till utvärderingsgruppen.  

Urvalsförfarandet består av tre skeden. I det första skedet väljer utvärderingsgruppen på basis av ansökningarna ut de sökande som kallas till intervju. I det andra skedet intervjuas de sökande och de sökande har möjlighet att närmare presentera sin planerade konstnärliga forskning och sitt konstnärliga arbete. De sökande som valts till det tredje skedet ombeds precisera och vidarebearbeta sin forskningsplan. Efter det tredje skedet utarbetar utvärderingsgruppen till det akademiska rådets sektion för doktorandutbildning och forskning ett förslag på doktorander som inleder sin verksamhet hösten 2023.

Bedömningsgruppen för Bildkonstakademins doktorandutbildning gör ett förslag angående urvalet till Bildkonstakademins dekan, som godkänner de nya studerande som antas till Bildkonstakademin.

 • 7.9.2022: Ansökningstiden börjar
 • 28.9.2022 kl. 16.00: Ansökningstiden går ut. Den sökandes behörighet bedöms efter att ansökningstiden gått ut. Utvärderingsgruppen kallar på basis av ansökningarna en del av de sökande till det andra skedet, dvs. till intervju.
 • 23.11.2022: Resultaten från det första skedet publiceras
 • 15–16.12.2022: Det andra skedet: intervjuer
 • 21.12.2022: Resultaten från det andra skedet publiceras. På basis av ansökningarna och intervjuerna kallar utvärderingsgruppen en del av de sökande till det tredje skedet, det vill säga att bearbeta sina forskningsplaner vidare utifrån bedömningsgruppens respons
 • 2.2.2023: De sökande som kallats till det tredje skedet skickar sina bearbetade forskningsplaner för utvärdering.
 • Februari 2023: Utvärderingsgruppen bekantar sig med de bearbetade forskningsplanerna och utarbetar ett förslag om nya doktorander som inleder sin verksamhet hösten 2023 till sektionen för doktorandutbildning och forskning vid Bildkonstakademins akademiska råd *
 • Mars 2023: Bedömningsgruppen för Bildkonstakademins doktorandutbildning gör ett förslag angående urvalet till Bildkonstakademins dekan, och dekanen godkänner de nya doktorandstuderande som antas till Bildkonstakademin.
 • 3.4.2023: Publicering av urvalsresultaten

* Enligt Bildkonstakademins nya föreskrifter (1.8.2022) och institutionella strukturreform har processen ändrats så att doktorutbildningens bedömningsgrupp bereder ett urvalsförslag direkt åt dekanen.

Meddelande av resultat

Antagningsresultaten publiceras den 3.4.2023 på Konstuniversitetets webbplats. Detta gäller dem som i ansökningsformuläret gett sitt tillstånd till att deras namn publiceras. De sökande som valts får ett brev från Bildkonstakademin per e-post efter att resultaten har offentliggjorts.

Begäran om omprövning

Omprövning av beslutet om antagning av studerande får med stöd av 82 § i universitetslagen (558/2009) begäras hos Konstuniversitetet. Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge sökanden möjlighet att åberopa ett eventuellt fel i beslutsfattandet för att få det felaktiga beslutet rättat.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons eller tilläggsuppgifter om valet.

Läs mer om rättelseförfarandet

Kontaktuppgifter

Mer information om doktorandprogrammet i bildkonst finns på webbplatsen: Doktorandprogrammet i bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

E-post: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Visa utbildningsprogram detaljer