Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin haet kuvataiteen tohtoriohjelmaan

Kuvataiteen tohtoriohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita joka toinen vuosi. Seuraava hakuaika on syksyllä 2024 ja opinnot alkavat syksyllä 2025.

Hakuohjeet vuoden 2023 valinnoissa

Hakuaika alkaa 7.9.2022 ja päättyy 28.9.2022 klo 16.00 (paikallista Suomen aikaa). Hakemus täytetään sähköisesti Opintopolku-palvelussa. Linkki sähköiselle hakulomakkeelle päivitetään hakuohjeeseen, kun hakuaika alkaa.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian kuvataiteen tohtoriohjelmaan haetaan julkisen erillishaun kautta. Syksyllä 2023 alkavaan koulutukseen otetaan enintään kuusi uutta opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon (KuT/DFA) johtavia opintoja. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, mikä vastaa 4 vuotta täyspäiväisiä opintoja.

Kuvataiteen tohtoriohjelma

Kuvataiteen tohtoriohjelmassa suoritetut opinnot antavat valmiudet taiteellisen tutkimuksen itsenäiseen ja luovaan tekemiseen sekä mahdollisuuden kehittää tutkimuksellista taiteen tekemistä. Tohtoriohjelma on suunnattu nykytaiteen piirissä toimiville kuvataiteilijoille. Tohtoriohjelmasta valmistuvat taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat kuvataiteita, ja taiteen tekemistä, tutkimista ja opettamista. Oman alansa eritysasiantuntijoina he käyvät vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, tekevät taidetta sekä muodostavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan jakaa kollegoille ja alan muille toimijoille sekä nivoa osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Taideyliopiston tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina. 

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte voi sisältää taidenäyttelyitä, näyttelykuratointeja, yksittäisiä taideteoksia, taiteellisia prosesseja tai kokeellisia järjestelyjä sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tyypillisesti opinnäyte koostuu yhdestä tai useammasta kuvataiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. Näiden lisäksi opinnäytekokonaisuudesta on laadittava sähköisesti arkistoitavissa oleva dokumentaatio. Taiteelliset osat ovat julkisia taiteellisia tutkimustuotoksia. Kirjallinen osa on kuvataiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin.  

Kuvataideakatemian tohtoriohjelma ei automaattisesti tarjoa rahoitusta tohtoriopintoihin. Ohjelmaan hyväksyttyjen tohtoriopiskelijoiden tulee omatoimisesti hakea tutkimustyöhönsä tukea väitöstutkimusta rahoittavilta tahoilta. 

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Hakija, jolla on vaadittu koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa vaaditulla tavalla, ja joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen määräajassa, todetaan hakuajan päätyttyä hakukelpoiseksi. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden hakemukset arvioidaan, ja arvioinnin perusteella osa hakijoista kutsutaan opiskelijavalinnan seuraavaan vaiheeseen.

Koulutustausta

Tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista:

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon  
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon  
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Tohtoriopiskelijaksi voidaan myös hyväksyä henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Yliopisto voi edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 37§)

Kielitaitovaatimus

Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus Kuvataideakatemiassa edellyttää riittävää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa. Kukin hakija hakee opiskelemaan joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kielitaito tulee todistaa hakuaikana joko hakijan aiemmilla opinnoilla tai todistuksella hyväksytysti suoritetusta kielitestistä.

Valintakriteerit

Tohtoriopiskelijavalinnassa keskeisiä valintakriteerejä ovat hakijan:

 • tutkimussuunnitelman taiteellinen ja tutkimuksellinen painoarvo, selkeys ja toteuttamiskelpoisuus 
 • taiteelliset ja tutkimukselliset ansiot sekä ammattimainen toiminta kuvataiteen alalla  
 • valmiudet omaehtoiseen taiteelliseen tutkimustyöhön
 • kyky pitkäjänteiseen sitoutumiseen tohtoriopintojen suorittamiseen opetussuunnitelman mukaisesti
 • tutkimussuunnitelman kytkeytyminen Kuvataideakatemian edustamiin opetusalueisiin ja tutkimusprofiiliin

Hakeminen

Seuraava hakuaika on syksyllä 2024 ja opinnot alkavat syksyllä 2025.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi-palvelussa. Postitettuja, kuriiripalvelulla lähetettyjä, akatemialle tuotuja tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai liitteitä ei käsitellä.

Sähköinen hakulomake ja liitteet

Täytä ja lähetä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa Opintopolku.fi.  Hakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lataa ja lähetä hakemuksen liitteet hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Varaa liitteiden lähetykseen riittävästi aikaa, jotta ne ovat perillä asetetun aikataulun puitteissa. Tiedoston lähettäminen voi kestää kauan, jos esimerkiksi tiedostokoko on suuri, tiedostoja on useita tai käytettävä internet-yhteys on hidas.

Nimeä tiedostot ohjeistuksen mukaisesti ennen lähettämistä. Nimeä kaikki liitetiedostot seuraavan mallin mukaan: sukunimi_etunimi_tiedoston nimi (esim. meikalainen_matti_tutkimussuunnitelma). Tiedoston nimessä ei pidä käyttää skandinaavisia merkkejä (ö, ä, å) tai erikoismerkkejä.

PDF-muotoisten liitteiden maksimikoko on 100 MT. Katso alta tarkemmat ohjeet liitteiden valmisteluun.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat sähköisesti Opintopolun kautta toimitettavat liitteet: 

 • Tutkimussuunnitelma.
  • Tutkimussuunnitelman enimmäispituus on 3 000 sanaa. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää perusteellinen kuvaus tutkimusideasta sekä siitä, minkälaisia taiteellisia osioita opinnäyte sisältää ja minkälaisella aikataululla ne on suunniteltu toteutettavan. Lisäksi hakemukseen tulee liittää alustava luettelo tutkimuksessa käytettävästä viitemateriaalista. Hakemuksessa tulee myös olla liitteenä alustava opinto- ja rahoitussuunnitelma. Hakijan tutkimussuunnitelma voidaan tarvittaessa tarkistaa Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla. Liite toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona.
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä (enintään 400 sanaa). Liite toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona. 
 • Ansioluettelo
  • Valikoidusta ansioluettelosta (enintään kaksi sivua, palautetaan yhtenä PDF-tiedostona) tulee käydä ilmi henkilötiedot, aiempi koulutus, taiteellinen toiminta, julkaisut sekä muut meriitit, joiden hakija katsoo tukevan tohtoriopintoja. Liite toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona.
 • Koulutustaustan osoittava todistus. Jos hakija on suorittanut tutkinnon ulkomailla, hakemukseen pyydetään liittämään myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Liite tai liitteet toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona.
 • Kielitaidon osoittava todistus. Liite toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona.
 • Taiteellisen tutkimuksen portfolio
  • Portfolion tulee esitellä hakijan taiteellisen tutkimustoiminnan keskeiset lähtökohdat jäsennellyssä muodossa ja sisältää viittaukset kaikkiin lähetettyihin työnäytteisiin. Portfoliossa voi esitellä enintään viisi työnäytettä. Portfolion kokonaissivumäärä on enintään 15 sivua. Portfolioon liitettyjä ulkoisille verkkosivuille viittaavia linkkejä ei käsitellä. Liite toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona.
  • Mahdolliset portfoliota täydentävät video- tai äänitiedostot tulee ladata myös sähköiselle hakulomakkeelle. Hyväksytyt audio- ja videoformaatit ovat seuraavat: liikkuva kuva: MP4; ääni: MP3. Video- tai ääniliitteiden maksimikoko on 500 MT.

Valintamenettely

Opiskelijavalintaa hoitaa Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos sekä arviointiryhmä, jotka koostuvat akatemian professoreista ja tutkijoista. Arviointiryhmään voidaan myös kutsua ulkopuolisia jäseniä.  

Valintamenettely on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arviointiryhmä valitsee hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat. Toisessa vaiheessa hakijat haastatellaan, ja hakijoilla on mahdollisuus esitellä tarkemmin suunniteltua taiteellista tutkimustaan sekä taiteellista työskentelyään. Kolmanteen vaiheeseen valittuja hakijoita pyydetään tarkentamaan ja jatkotyöstämään tutkimussuunnitelmaansa. Kolmannen vaiheen jälkeen arviointiryhmä laatii esityksen syksyllä 2023 aloittavista tohtoriopiskelijoista akatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokselle.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen arviointiryhmä tekee valintaa koskevan esityksen Kuvataideakatemian dekaanille, joka hyväksyy Kuvataideakatemiaan otettavat uudet opiskelijat.

Opiskelijavalinnan aikataulu

 • 7.9.2022: Hakuaika alkaa
 • 28.9.2022 klo 16.00: Hakuaika päättyy. Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakuajan päätyttyä. Arviointiryhmä kutsuu hakemusten perusteella osan hakijoista toiseen vaiheeseen, eli haastatteluun.
 • 23.11.2022: Ensimmäisen vaiheen tulokset julkaistaan.
 • 15.-16.12.2022: Toinen vaihe: haastattelut.
 • 21.12.2022: Toisen vaiheen tulokset julkaistaan. Arviointiryhmä kutsuu hakemusten ja haastattelujen perusteella osan hakijoista kolmanteen vaiheeseen, eli jatkotyöstämään tutkimussuunnitelmiaan arviointiryhmän palautteen pohjalta.
 • 2.2.2023: Kolmanteen vaiheeseen kutsutut hakijat lähettävät jatkotyöstetyt tutkimussuunnitelmansa arviointiin.
 • Helmikuu 2023: Arviointiryhmä tutustuu jatkotyöstettyihin tutkimussuunnitelmiin, ja laatii esityksen uusista syksyllä 2023 aloittavista tohtoriopiskelijoista Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokselle *
 • Maaliskuu 2023: Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen arviointiryhmä tekee valintaa koskevan esityksen Kuvataideakatemian dekaanille, ja dekaani hyväksyy Kuvataideakatemiaan otettavat uudet tohtoriopiskelijat.
 • 3.4.2023: Valintatulosten julkaisu.

* Kuvataideakatemian uuden ohjesäännön (1.8.2022) ja toimielinrakenneuudistuksen myötä prosessi on muuttunut siten, että tohtorikoulutuksen arviointiryhmä tekee valintaesityksen suoraan dekaanille.

Tulosten ilmoittaminen

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 3.4.2023 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Sisään valitut hakijat saavat Kuvataideakatemialta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen.

Oikaisuhakemus

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Lue lisää oikaisumenettelystä

Yhteystiedot

Lisätietoa kuvataiteen tohtoriohjelmasta verkkosivuilla: Taideyliopiston Kuvataideakatemian kuvataiteen tohtoriohjelma.

Sähköposti: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Tutustu koulutuksen sisältöön