Kuvataiteen tohtoriohjelman kielitaitovaatimus

Lue millaisia kielitaitovalmiuksia kuvataiteen tohtorinohjelman opiskelijoilta vaaditaan ja miten kielitaito todistetaan hakiessa.

Tutkintoon johtava kuvataiteen koulutus Kuvataideakatemiassa edellyttää riittävää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa.

Kaikkien kuvataiteen tohtorikoulutukseen hakevien tulee todistaa hakuaikana kielitaitonsa siinä kielessä, jolla hän aikoo suorittaa tutkintonsa, eli joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa. Kaikkien hakijoiden tulee todistaa kielitaitonsa todistuksella akatemian määrittämällä tavalla hakuaikana. Hakijaa ei voida todeta hakukelpoiseksi, jos hän ei ole hakuaikana todistanut kielitaitoaan vaaditulla tavalla.

Poikkeustapauksissa hakija voidaan todeta kielitaidon osalta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä koskee vain hakijoita, jotka osoittavat kielitaidon osana tutkintoon johtavaa koulutusta, joka on hakuaikana kesken (esim. hakijat, joiden maisterintutkinto on hakuaikana kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana opiskelutodistus koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään tohtorivalinann tulosten julkaisuajankohtaan mennessä. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta suoritetusta tutkinnosta määräaikaan mennessä.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen opetuskieliä ovat suomi ja englanti. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Suomen kielen taidon todistaminen

Suomen kielen taidon osoittaminen, jokin seuraavista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi
 • Korkeakoulututkinto, jossa suomen kieli pääaineena
 •  Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto
  • suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla hyvä
 • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta:
  • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä

Suomen kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla (myös ilman suoritukseen liittyvän tutkinnon suorittamista):

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
  • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinto, jokin seuraavista:
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Ruotsin kielen taidon todistaminen

Ruotsin kielen taidon osoittaminen, jokin seuraavista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on ruotsi
 • Korkeakoulututkinto, jossa ruotsin kieli pääaineena
 • Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto (jokin seuraavista):
  • suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta:
  • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä tai Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Ruotsin kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla (myös ilman suoritukseen liittyvän tutkinnon suorittamista):

 • Hyväksytty tulos TISUS-kokeesta (Test i svenska för universitetsstudier). Kokeen kaikkien osa-alueiden täytyvät olla hyväksyttyjä
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 5.
 • EB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • Ruotsi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00).
  • Ruotsi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinnossa
  • Ruotsi -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
 • Korkeakouluopinnot:
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
  • Hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Englannin kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa englannin kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Koulusivistys, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä
  • Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.
 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • IB-tutkinto:
  • tutkinto suoritettu englanniksi
  • A-tason englanti (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti
  • B-tason englanti suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)
 • EB-tutkinto:
  • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinnossa (Helsingin Saksalainen koulu) riittävän englannin kielen taidon katsotaan täyttyvän, mikäli hakija on suorittanut englannin A-kielenä (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta) kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla tai suullisesti vähintään arvosanalla 8

 • Todistus Taideyliopiston hyväksymän kielitestin suorittamisesta:
  • TOEFL (IBT)
   • Total score: 92
   • Taideyliopisto hyväksyy myös MyBest Scores Toefl-tuloksen, mikäli kaikki sen osat on suoritettu niin, että ne ovat voimassa sinä vuonna, kun hakija hakee opiskelemaan.
  • IELTS (Academic)
   • Overall Band Score: 6.5
  • PTE Pearson test of English (Academic)
   • Total Score: 59
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): hyväksytyt arvosanat A, B, ja C.
  • The International Certificate (PTE General): hyväksytyt kokeet Level 5 (C2), Level 4 (C1), ja Level 3 (B2).
  • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) englannin kielessä
   • suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
   • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

Myös edellä mainittujen kielitestijärjestäjien online-kokeet hyväksytään kielitaidon osoituksena (TOEFL iBT Special Home Edition, IELTS Indicator).

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Testituloksen tulee olla voimassa sinä vuonna, jona hakija hakee opiskelemaan, jotta se voidaan huomioida todistuksena hakijan englannin kielen kielitaidosta. Cambridge- ja YKI-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

 • Taideyliopistossa vaihdossa ollut hakija voi osoittaa riittävän kielitaidon englannin kielessä seuraavilla hakijan Taideyliopistossa suorittamilla kieliopinnoilla:
  • B2-tason englannin kielen opintojaksot Englanti 1 ja/tai Englanti 2; laajuus vähintään 2 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa.
  • Taideyliopistossa suoritetun opiskelijavaihdon aikana Taideyliopistossa tehty englannin kielen tasokoe.