Språkkunskapskrav i doktorandprogrammet i bildkonst

Utbildning i bildkonst vid Konstuniversitetes Bildkonstakademin som leder till examen förutsätter tillräckliga språkkunskaper i finska, svenska eller engelska.

Alla sökande till doktorandprogrammet i bildkonst ska påvisa sina språkkunskaper i det språk som examen ska avläggas på, det vill säga antingen finska, svenska eller engelska. Alla sökande måste påvisa sina språkkunskaper på det sätt som akademin fastställt och inom ansökningstiden. En sökande som har inte påvisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs, kan inte konstateras vara behörig att ansöka.

I undantagsfall kan en sökande i fråga om sina språkkunskaper konstateras vara villkorligt behörig. Denna möjlighet gäller enbart sökande som påvisar sina språkkunskaper genom studier och om den examen som ska avläggas ännu pågår under ansökningstiden (t.ex. sökande med en magisterexamen som inte ännu tagits ut). I detta fall ska den sökande under ansökningstiden lämna in ett studieintyg för den utbildning saken gäller samt en uppskattning av när examen kommer att tas ut. Examen ska ha avlagts senast när studieplatsen tas emot, för att tjäna som intyg över nödvändiga språkkunskaper. En sökande som är villkorligt behörig kan inte godtas som student om hen inte lämnar in det intyg som krävs senast när studieplatsen tas emot.

Undervisningen i doktorandprogrammet i bildkonst sker i huvudsak på finska och engelska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda finska, svenska och engelska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Att visa kunskaper i svenska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i svenska på följande sätt:

 • Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på svenska
 • Ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget för studier som avlagts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Högskoleexamen med svenska som undervisningsspråk
 • Högskoleexamen med svenska språket / nordiska språk som huvudämne
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska
  • avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter).
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)
 • Språkexamen i svenska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
  • vitsordet goda kunskaper.
 • En kombination av den allmänna språkexamen och språkexamen för statsförvaltningen:
  • Delproven i textförståelse och skriftliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 4 och den muntliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet god ELLER delproven i talförståelse och muntliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 4 och den skriftliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet god.

Kunskaper i svenska kan dessutom påvisas med följande prestationer:

 • Avlagt TISUS-prov (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet i Sverige, alla delområden i provet ska vara godkända
 • Modersmålsprovet (i svenska språket) i den finländska studentexamen eller provet i svenska som andraspråk (S2) har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i svenska, medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen, något av följande:
  • minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå
  • minst vitsordet 5 i provet i svenska på B-nivå
 • EB-examen, något av följande:
  • Godkänt vitsord i svenska som L1-språk eller L2-språk (minst vitsord 4.00 år 2020 eller tidigare, minst vitsord 5.00 år 2021 eller senare).
  • Svenska som ONL-språk med minst vitsordet 8,00
 • I RP- eller DIA-examen
  • Godkänt resultat i det skriftliga provet i svenska (minst vitsord 4)
 • Högskolestudier:
  • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen
  • som omfattar ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på svenska
  • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i svenska språket / nordiska språk vid högskolan
  • där ett språkprov i svenska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda.

Att visa kunskaper i finska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på finska
 • Ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget för studier som avlagts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Högskoleexamen med finska som undervisningsspråk
 • Högskoleexamen med finska språket som huvudämne
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  • avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
  • vitsordet goda kunskaper
 • En kombination av den allmänna språkexamen och språkexamen för statsförvaltningen:
  • Delproven i textförståelse och skriftliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 4 och den muntliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet god ELLER delproven i talförståelse och muntliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 4 och den skriftliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet god.

Kunskaper i finska kan dessutom påvisas med följande prestationer:

 • Studier i finska vid distansskolan Kulkuri som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen har slutförts med godkänt resultat
 • Modersmålsprovet (i finska språket) i den finländska studentexamen eller provet i finska som andraspråk (S2) har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen, något av följande:
  • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå
  • minst vitsordet 5 i provet i finska på B-nivå
 • EB-examen, något av följande:
  • Godkänt vitsord i finska som L1-språk eller L2-språk (minst vitsord 4.00 år 2020 eller tidigare, minst vitsord 5.00 år 2021 eller senare)
  • Finska som ONL-språk med minst vitsordet 8,00
 • RP- eller DIA-examen, något av följande:
  • ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
  • minst vitsordet 8 i finska som andraspråk
 • Högskolestudier:
  • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen
  • som omfattar ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på finska
  • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i finska språket vid högskolan
  • där ett språkprov i finska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda.

Att visa kunskaper i engelska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i engelska på följande sätt:

 • Skolutbildning avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland
 • Högskoleexamen avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland
 • Högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland avlagt på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk
  • Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Konstuniversitetet och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.
 • Minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk)
 • IB-examen:
  • examen har avlagts på engelska
  • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå
 • EB-examen:
  • har avlagt engelska som L1-språk med godkänt resultat
  • minst vitsordet 7 i engelska som L2- eller L3-språk
 • När det gäller RP-examen (Tyska skolan i Helsingfors) bedöms den sökande ha tillräckliga språkkunskaper om hen har avlagt det skriftliga provet i engelska som A-språk (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen) med godkänt resultat eller fått minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk
 • Intyg över ett av Konstuniversitetet godkänt språktest:
  • TOEFL (IBT)
   • Total Score: 92
    •  Konstuniversitetet godkänner också MyBest Scores Toefl-resultatet om alla dess delar har avlagts så att de gäller det år då den sökande
  • IELTS (Academic)
   • Overall Band Score: 6.5
  • Pearson Test of English (Academic)
   • Total Score: 59
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): A, B, C och Level B1.
  • The International Certificate (PTE General): Godkända prov Level 5 (C2), Level 4 (C1), Level 3 (B2).
  • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i engelska
   • avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter).
   • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

Onlineprov som ordnas av de ovannämnda anordnarna av språktest godkänns som bevis på språkkunskaper (TOEFL iBT Special Home Edition, IELTS Indicator).

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. För att testresultatet ska kunna beaktas som ett intyg över sökandens kunskaper i engelska ska det vara i kraft det år då sökanden ansöker om studieplats. Giltighetstiden för Cambridge examen eller YKI-examen är inte begränsad.

 • En utbytesstuderande kan dessutom under sitt utbyte vid Konstuniversitetet påvisa tillräckliga språkkunskaper i engelska genom avlagda språkstudier vid Konstuniversitetet:
  • Med den förberedande studieperioden i engelska på B2-nivå (Engelska 1 och/eller Engelska 2; omfattning minst 2 sp, prestationen innehåller både skriftliga och muntliga färdigheter).
  • En utbytesstuderande kan också påvisa sina kunskaper genom ett nivåprov i engelska som avlagts under utbytet vid Konstuniversitetet och för vilket man får närmare anvisningar av språklärarna.