Så här söker du till öppna universitetet

Ansökningstider

Våren 2022

Utbildningsutbudet publiceras i november 2021. Ansökningstiden börjar 23.11.2021 kl. 9.00.

Ansökningstiden går ut 7.12.2021 kl. 23.59 (undervisning integrerad i examensundervisningen) eller 13.12.2021 kl. 23.59. (undervisning som ordnas av öppna universitetet).

Sommaren 2022

Utbildningsutbudet publiceras i mars 2022. Ansökningstiden börjar 6.4.2022 kl. 9.00 och slutar 21.4.2022 kl. 23.59.

Ansökningstiden för enskilda studieperioder kan förlängas eller så kan separata ansökningar ordnas för studieperioderna.

Studieperioder

I kurskalendern hittar du det aktuella undervisningsutbudet. Listan kan filtreras till exempel enligt utbildningsområde eller läroämne och i sökfältet kan man söka studier till exempel med studieperiodens namn. 

Att söka till Konstuniversitetets öppna universitet

Beskrivningarna av studieperioderna vid det öppna universitetet publiceras i tjänsten studieinfo.fi och en länk till uppgifterna för varje studieperiod publiceras i kurskalendern. 

Ansökan till Konstuniversitetets öppna universitet görs genom att fylla i en elektronisk anmälningsblankett som finns i kurskalendern medan ansökningstiden pågår. 

Antagning av studerande och nivåprov

I beskrivningen av varje studieperiod nämns de kriterier utifrån vilka antagningen av studerande görs. Studerandena väljs antingen i anmälningsordning eller på basis av ansökningarna. Urvalsprocessen kan omfatta ett motivationsbrev, ett nivåprov, en provspelning, en förhandsuppgift eller motsvarande, på basis av vilket de sökandes färdigheter att delta i undervisningen säkerställs. De ansökningar som inkommit tas till behandling efter att ansökningstiden gått ut. Alla sökande informeras om beslutet om studieplats per e-post innan studierna inleds. 

Undervisning som ordnas av öppna universitetet

I de studier som ordnas av det öppna universitetet beslutar Konstuniversitetets öppna campus och studieperiodens ansvariga lärare för antagningen av studerande. Undervisningen sker i regel på kvällar och veckoslut och undervisningsgruppen består huvudsakligen av studerande vid öppna universitetet. Antagningen av studerande görs på basis av de urvalskriterier som beskrivs i studieperioden.

Undervisning som är integrerad i examensundervisningen

Den enhet som ordnar undervisningen beslutar om antagningen av studerande i de studier som är integrerade i Konstuniversitetets examensundervisning. Undervisningen sker i regel dagtid och genomförs i samma grupper tillsammans med de examensstuderande. Antagningen av studerande görs utifrån resurserna och studerandenas färdigheter.

Öppen ansökan

Via den öppna ansökan kan man i välmotiverade specialfall ansöka om studierätt till Konstuniversitetets undervisning, som inte erbjuds vid det öppna universitetet. Via den öppna ansökan kan du söka till föreläsningsundervisning och gruppundervisning. Studierätt vid öppna universitetet beviljas inte för individuell undervisning.

Studierätt ansöks under öppna universitetets ansökningstider via Konstuniversitetets öppna universitet. Ansökan ska riktas till en viss studieperiod som ingår i läsårets undervisningsutbud. Studierätt kan beviljas om den sökandes bakgrundsstudier och färdigheter är tillräckliga och det finns plats i undervisningsgrupperna. 

Undervisningsplanerna enligt Konstuniversitetets examenskrav finns på Konstuniversitetets webbplats och undervisningsutbudet under läsåret finns i Konstuniversitetets studiehandbok. All undervisning enligt läroplanerna ordnas inte årligen.

Du kan begära mer information om den öppna ansökan hos det öppna universitetets kontor: avoin@uniarts.fi

Annulleringsvillkor

Anmälan är bindande efter att den studerande har underrättats om studierätten. Eventuella annulleringar ska meddelas till Konstuniversitetets öppna universitet avoin@uniarts.fi senast en vecka innan kursen börjar, om inte annat anges i kursbrevet.

Öppna universitetet förbehåller sig rätten att:

  • Göra ändringar i kursarrangemangen.
  • Annullera kursen/studiehelheten till exempel på grund av ett litet antal deltagare. 
  • Flytta tidpunkten för undervisningen eller ändra sättet att genomföra undervisningen.

Återbetalning av studieavgift

Den kursavgift som redan betalats återbetalas endast i sjukdomsfall mot sjuk- eller läkarintyg eller om kursen annulleras av öppna universitetet. 

Studieavgiften återbetalas inte av orsaker som hänför sig till den studerandes egen aktivitet, såsom:

  • frånvaro från undervisningen.
  • avbrytande av studier.
  • tekniska problem i anslutning till den studerandes datanät eller motsvarande tekniska problem.

Om en studerande annullerar sin studierätt i strid med villkoren, debiteras studieavgiften till fullt belopp.  Ansökan om återbetalning av avgiften söks skriftligen på adressen avoin@uniarts.fi. Ange i meddelandet din bankförbindelse (IBAN och BIC/SWIFT-koden) samt de kurser för vilka du ansöker om återbetalning. Bifoga inte känsliga dokument såsom sjukintyg till e-posten. Anvisningar för datasäker sändning av känsliga dokument skickas separat.