Ansökan till utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska (kandidat + magister)

Ingen antagning 2024.

Ansökningsinstruktioner för 2023 studerandeurval till utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska

Observera att dessa antagningskriterier och förhandsuppgifter kommer att ändras under nästa ansökningsomgång. 

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 3 + 2 år
 • Examensspråket: svenska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till studier vid Teaterhögskolan som leder till lägre eller till lägre och högre högskoleexamen om du har något av följande:

1. Examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005)
– studentexamen
– International Baccalaureate (IB)-examen
– europeisk studentexamen (EB)
– Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur-examen

2. En sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)

3. En utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

4. Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)

5. Beviljad rätt att avlägga en examen vid ett finländskt universitet

6. En högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

7. På annat sätt förvärvad högskolebehörighet

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i utbildningsprogrammet i skådespelarkonst är svenska.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet.

Om du har fått din skolutbildning i Finland kan du bevisa dina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om ditt ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om du har fått din grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets undervisningsspråk, ska språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Du kan också bevisa dina tillräckliga språkkunskaper i svenska om du har fått din skolutbildning på något av de andra nordiska språken (norska, danska, isländska och färöiska).

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgiften i skede 1:     

 • självkännedom
 • förmåga till kritisk reflektion
 • lämplighet för högskolestudier  

Bedömningskriterier för uppgifterna i skede 2, 3 och 4:

 • självkännedom 
 • koncentrationsförmåga 
 • förmåga till samarbete och kommunikation 
 • förmåga till kritisk reflektion 
 • kreativitet, initiativförmåga och associativt tänkande 
 • förmåga att föreställa sig 
 • känsla för scenisk gestaltning och situation 
 • förmåga att ta emot, utföra och utveckla en definierad scenisk uppgift 
 • röstgestaltning och språkkänsla 
 • fysisk uttrycksförmåga 
 • lämplighet och motivation för högskolestudier   

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgift för skede 1:

Vad har teater- och scenkonst för betydelse i dagens värld enligt dig? Varför vill du studera skådespelarkonst? 

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgiften ges inte. En sida (=A4) är ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Förhandsuppgiften skrivs på svenska. Skriv ditt namn i dokumentet.

Svara på frågan skriftligt (1-2 sidor). Namnge filen: efternamn_fornamn_forhandsuppgift

Uppgift för skede 2:

Välj och framför en text på svenska med ett tema som känns viktigt för dig. I den här uppgiften är vi intresserade av ditt framförande och din språkkänsla. Uppgiften utförs på distans. (Närmare instruktioner ges vid kallelsen till urvalsprovet). Du får 3 minuter för att iscensätta texten på ditt sätt, sedan kommer du eventuellt få pröva igen med andra förutsättningar eller direktiv. 

Uppgifter för skede 3 och 4:

Eventuella uppgifter för tredje och fjärde skedet ges efter det andra respektive tredje skedet.

Urvalsproven

Urvalsproven består av fyra skeden. Efter varje skede meddelas vilka sökande som godkänns till följande skede. Gallring under skedena kan förekomma.

De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede och eventuella extrauppgifter per e-post senast vecka 15. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2       
Skede 3       
Skede 4       

Skede 3 och 4 av urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.  

Samtliga uppgifter under urvalsproven genomförs på svenska. 

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Visa utbildningsprogram detaljer