Ansökan till magisterprogrammet i skrivande

Ingen antagning 2024.

Ansökningsinstruktioner för 2023 studerandeurval till magisterprogrammet i skrivande

Observera att dessa antagningskriterier och förhandsuppgifter kommer att ändras under nästa ansökningsomgång.

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterprogrammet i skrivande om du:

 1. har avlagt lägre högskoleexamen (kandidat, yrkeshögskola)
 2. avlagt en utländsk examen på BA (Bachelor’s degree)-nivå, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Bedömning av behörighet

Din behörighet kontrolleras utifrån din ansökan, dina betyg och andra utredningar. Om din ansökan och bilagorna till den motsvarar minimikraven framskrider din ansökan till den akademiska bedömningen. Du underrättas om resultatet av kontrollen av din behörighet per e-post senast vecka 9.

Villkorligt antagningsbeslut

En del sökande blir villkorligt antagna. Om din högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är slutförd, ska du sända examensbetyg och studieutdrag till ansökningstjänsterna senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid). Du kan göra din läsårsanmälan först efter detta.

Om du inte skickar ett examensbetyg inom tidsfristen, förlorar du den studieplats som erbjuds dig.

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i magisterprogrammet i skrivande är finska.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Du ska visa kunskaperna med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier.

Du ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid). Bifoga till ansökningsblanketten i Studieinfo.fi ett examensbevis eller ett språkprov.
Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_fornamn_yki

Om du visar dina språkkunskaper med ett språkprov och inte hinner få ditt intyg om språkprov före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid) godkänner vi också skriftligt preliminärt testresultat av ett godkänt avlagt språkprov, om ett sådant finns tillgängligt. Även preliminära testresultat ska skickas via ansökningsblanketten före 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid).

Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper med finländsk studentexamen (avlagd 1990 eller senare) behöver du inte lämna in betyg på detta.

Om du har fått din skolutbildning i Finland kan du bevisa dina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om ditt ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om du har fått din grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets undervisningsspråk, ska språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgifterna och urvalsprovets uppgifter:

 • arbetsplanens potential 
 • specialkännedom om konstbranschen och det egna projektet 
 • textuell gestaltningsförmåga 
 • originalitet och bredden i tänkandet och fantasin 
 • självkännedom som skribent 
 • förmåga att arbeta självständigt på lång sikt och å andra sidan förmåga att fungera i en sektorsövergripande gemenskap och i samarbete 
 • interaktionsfärdigheter i grupp och i personlig handledning 
 • forskningsinriktning som en del av den konstnärliga processen 
 • förmåga att läsa färdig text med ett analytiskt och tolkande grepp 
 • förmåga att reflekterande läsa egen och andras halvfärdiga texter 
 • förmåga att ge och ta emot respons och utnyttja den i det egna arbetet 
 • motivation, förmåga att ta ansvar och engagemang att studera 
 • lämplighet för branschen och för högskolestudier 

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifterna varken preciseras eller förklaras. Den sökande förbereder sig på att förhandsuppgifterna kan användas som material även under urvalsprovet.

Förhandsuppgifterna görs på finska eller svenska och skickas in elektroniskt. Skriv ditt namn på varje uppgift. Skriv uppgifterna på dator. Använd sidnumrering. Skriv ut din text åt dig själv innan du skickar in förhandsuppgifterna, så får du även en uppfattning om hur texten ser ut på papper.

En sida (=A4) motsvarar ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Namnge filerna: efternamn_förnamn_uppgiftens nummer

1. En plan eller ett koncept

Skriv en plan för ett verk eller ett koncept som underlag för ett eget projekt, samt ett kort utkast över genomförandet och arttypen (1 sida). Projektet ska gälla något av magisterprogrammets tre delområden. Närmare uppgifter om delområdena finns i undervisningsplanen (på finska).

2. Ett textprov eller ett prov på verk

Bifoga ett textprov eller ett prov på ett verk (högst 10 sidor) som anknyter till din plan för ett verk. Om provet innehåller ljud eller bild eller är multimedialt, får längden vara högst 5 minuter och antalet bilder högst 10.

3. Kortessä

Skriv en kortessä där du diskuterar en teoretisk text eller ett konstnärligt verk som har ett nära samband med något av dina egna projekt. (2 sidor).

4. Tre viktigaste sakerna

Berätta om de tre viktigaste sakerna du skulle vilja lära dig under utbildningen. Berätta också i vilket skede du är som skribent nu. Använd läroplanen för magisterprogrammet som bakgrundsmaterial i skrivandet. Längd max 1 sida. 

Så här söker du

Magisterprogrammet i skrivande hittar du på Studieinfo.fi under;
Magisterantagning: skrivande, konstmagister (2 år)

1. Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten: Högskolornas första gemensamma ansökan, våren 2023

Fyll i och skicka den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 4.1 – 18.1.2023 senast kl. 15 (finsk tid) i Studieinfo-portalen.

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Meddelandet innehåller en länk till ansökan, du kan lägga till bilagor i din ansökan inom tidsfristen.

2. Skicka förhandsuppgiften och bilagorna

Skicka förhandsuppgiften och bilagorna före 25.1.2023 kl. 15 (finsk tid) via Studieinfo-portalen.

 • Förhandsuppgifter
  Namnge filerna med förhandsuppgifterna enligt anvisningarna i samband med uppgiften.

 • Meritförteckning/CV
  Namnge filen: efternamn_förnamn_cv

 • Dokument som påvisar utbildningsbakgrund
  Lämna in ett examensbetyg över genomförd grundutbildning som ger lämplighet för magisterstudier och studieprestationsutdrag eller studieintyg, och studieprestationsutdrag över pågående utbildning.
  Namnge filerna efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_examensbetyg, efternamn_förnamn_studieprestationsutdrag

 • Diploma Supplement (DS)
  Om du ansöker med utländsk examen lämna in DS. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen.
  Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_ds

 • Intyg över språkkunskaper
  Lämna in ett intyg över språkkunskaper i undervisningsspråket, om det inte kan påvisas med avlagd högskoleexamen.
  Namnge filen efternamn_förnamn_dokumentets namn, t.ex.: efternamn_förnamn_toefl

Du måste själv låta en professionell översättare översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Inlämning av material via Studieinfo-portalen

Efter att ha fyllt i och skickat in din elektroniska ansökningsblankett på Studieinfo-portalen, ska du skicka in förhandsuppgifter och/eller annat begärt material till Konstuniversitetet via Studieinfo-portalen inom utsatt tid. Du kan komplettera bilagorna till din ansökan antingen i Min Studieinfo-tjänsten eller via länken som du fått per e-post i bekräftelsemeddelandet för din ansökan.

Innan du laddar upp materialet till ansökan, kontrollera att materialet öppnas och fungerar som planerat. Kontrollera också att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökan innan du skickar in ansökan.

Ge alla dina filer namn enligt anvisningarna i samband med uppgiften och bilagor. Inga skandinaviska tecken eller specialtecken ska användas i filnamn.

Studieinfo-portalen accepterar följande audio- / video- / dokument- / bildformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob, qt (vi rekommenderar format mp4)
 • Dokument – alla textfiler skall sändas in som pdf
 • Bilder – jpeg, png, gif, jpg

Filens maximala storlek är 1 GB.

Försäkra dig om att din dator och din webbläsare är uppdaterade. Använd en stabil internetförbindelse. Se också till att din dator inte övergår till strömsparläge medan uppladdningarna pågår.

Den sökande bär ansvaret för inlämnandet av ansökan (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna).

Material som är delvis uppladdade eller ofullständiga förkastas. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ladda upp materialen till Studieinfo-plattformen så tidigt som möjligt

Det kan ta upp till flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Du kan snabba på uppladdningen genom att komprimera t.ex. videofiler. Påbörja uppladdningen i god tid innan tidsfristens utgång.

Levererans av material via system utanför Studieinfo

Vi rekommenderar att du laddar upp materialen direkt i Studieinfo. Om materialet innehåller känsliga uppgifter är det särskilt viktigt att använda Studieinfo för att lämna in det.

Om du till exempel på grund av risken för systemöverbelastning vid inlämnande via Studieinfo ändå önskar lämna in en länk till ett system utanför Studieinfo (t.ex. YouTube, Vimeo, SoundCloud), ska länken laddas upp som en pdf-fil i Studieinfo (t.ex. som en del av en konstportfolio eller som en separat fil som endast innehåller länken/länkarna).

Materialet ska vara uppladdat inom utsatt tid och därefter kan inga ändringar göras.

En länk till ett system utanför Studieinfo ska vara i sin ursprungliga form, dvs. man får inte skapa en kortlänk (url shortener). Länken ska leda direkt till provet, dvs. inte till exempelvis en sammanställningssida med nya länkar. Sökandens uppgift är att säkerställa att länken fungerar under hela ansökningsomgången och att materialen markeras som privata i systemets inställningar (till exempel i Vimeo väljer du sekretessinställningen ”Password” eller ”Unlisted”, i YouTube ”Unlisted”, i SoundCloud ”Private”). Du kan om du så önskar skydda materialet med ett lösenord som ska skickas till Konstuniversitetet utöver länken (i det här fallet kontakta Teaterhögskolans ansökningstjänster).

Materialet ska förvaras i systemet i fråga i minst 6 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Konstuniversitetet ansvarar inte för informationssäkerhetsriskerna i system som tillhandahålls av en tredje part, eventuella kränkningar av upphovsrätten, tystande av kopieringsskyddade ljudspår, eller användarvillkor. Notera också att tredje parter i allmänhet sparar uppgifter i användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller andra kommersiella syften.

Förfrågningar

Du kan kontakta teak.ansokan@uniarts.fi.

Urvalsproven

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede och eventuella extrauppgifter per e-post senast vecka 14. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2       ti 18.4 – ons 19.4 (på distans)
Skede 3       lö 22.4

Urvalsproven äger rum både på distans och i Teaterhögskolans utrymmen på Aspnäsgatan 6. Urvalsproven äger rum i huvudsak mellan kl. 9-18. Urvalsprov kan även omfatta uppgifter på kvällstid. Under urvalsprovet kan förekomma gallring.

Urvalsprovet består av skriftliga och muntliga uppgifter.

De individuella uppgifterna kan utföras antingen på finska eller svenska. Gruppuppgifterna utförs endast på finska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras 8.5 och 31.5 i Studieinfo-tjänsten och på Konstuniversitetets webbsida. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

8.5 kl. 9

 • Magisterstudier i ljuddesign
 • Magisterstudier i regi
 • Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)
 • Magisterprogrammet i danspedagogik
 • Magisterprogrammet i teaterpedagogik

31.5 kl. 9

 • Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i danskonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Utbildningsprogrammet i scenografi
 • Utbildningsprogrammet i skrivande
 • Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Meddela senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid) om du tänker ta emot studieplatsen.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen.

Din anmälan om mottagande av en studieplats är bindande. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du den.

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Att börja studera

Sökande som blir antagna i urval 2024 inleder sina studier i augusti 2024.

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Visa utbildningsprogram detaljer