Ansökan till magisterprogrammet i skrivande

Ingen antagning 2024.

Ansökningsinstruktioner för 2023 studerandeurval till magisterprogrammet i skrivande

Observera att dessa antagningskriterier och förhandsuppgifter kommer att ändras under nästa ansökningsomgång.

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterprogrammet i skrivande om du:

 1. har avlagt lägre högskoleexamen (kandidat, yrkeshögskola)
 2. avlagt en utländsk examen på BA (Bachelor’s degree)-nivå, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Bedömning av behörighet

Din behörighet kontrolleras utifrån din ansökan, dina betyg och andra utredningar. Om din ansökan och bilagorna till den motsvarar minimikraven framskrider din ansökan till den akademiska bedömningen. Du underrättas om resultatet av kontrollen av din behörighet per e-post senast vecka 9.

Villkorligt antagningsbeslut

En del sökande blir villkorligt antagna. Om din högskoleexamen ännu under ansökningstiden inte är slutförd, ska du sända examensbetyg och studieutdrag till ansökningstjänsterna senast 11.7.2024 kl. 15 (finsk tid). Du kan göra din läsårsanmälan först efter detta.

Om du inte skickar ett examensbetyg inom tidsfristen, förlorar du den studieplats som erbjuds dig.

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i magisterprogrammet i skrivande är finska.

För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet.

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgifterna och urvalsprovets uppgifter:

 • arbetsplanens potential 
 • specialkännedom om konstbranschen och det egna projektet 
 • textuell gestaltningsförmåga 
 • originalitet och bredden i tänkandet och fantasin 
 • självkännedom som skribent 
 • förmåga att arbeta självständigt på lång sikt och å andra sidan förmåga att fungera i en sektorsövergripande gemenskap och i samarbete 
 • interaktionsfärdigheter i grupp och i personlig handledning 
 • forskningsinriktning som en del av den konstnärliga processen 
 • förmåga att läsa färdig text med ett analytiskt och tolkande grepp 
 • förmåga att reflekterande läsa egen och andras halvfärdiga texter 
 • förmåga att ge och ta emot respons och utnyttja den i det egna arbetet 
 • motivation, förmåga att ta ansvar och engagemang att studera 
 • lämplighet för branschen och för högskolestudier 

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifterna varken preciseras eller förklaras. Den sökande förbereder sig på att förhandsuppgifterna kan användas som material även under urvalsprovet.

Förhandsuppgifterna görs på finska eller svenska och skickas in elektroniskt. Skriv ditt namn på varje uppgift. Skriv uppgifterna på dator. Använd sidnumrering. Skriv ut din text åt dig själv innan du skickar in förhandsuppgifterna, så får du även en uppfattning om hur texten ser ut på papper.

En sida (=A4) motsvarar ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Namnge filerna: efternamn_förnamn_uppgiftens nummer

1. En plan eller ett koncept

Skriv en plan för ett verk eller ett koncept som underlag för ett eget projekt, samt ett kort utkast över genomförandet och arttypen (1 sida). Projektet ska gälla något av magisterprogrammets tre delområden. Närmare uppgifter om delområdena finns i undervisningsplanen (på finska).

2. Ett textprov eller ett prov på verk

Bifoga ett textprov eller ett prov på ett verk (högst 10 sidor) som anknyter till din plan för ett verk. Om provet innehåller ljud eller bild eller är multimedialt, får längden vara högst 5 minuter och antalet bilder högst 10.

3. Kortessä

Skriv en kortessä där du diskuterar en teoretisk text eller ett konstnärligt verk som har ett nära samband med något av dina egna projekt. (2 sidor).

4. Tre viktigaste sakerna

Berätta om de tre viktigaste sakerna du skulle vilja lära dig under utbildningen. Berätta också i vilket skede du är som skribent nu. Använd läroplanen för magisterprogrammet som bakgrundsmaterial i skrivandet. Längd max 1 sida. byu5f

Urvalsproven

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede och eventuella extrauppgifter per e-post senast vecka 14. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2      
Skede 3      

Urvalsproven äger rum både på distans och i Teaterhögskolans utrymmen på Aspnäsgatan 6. Urvalsproven äger rum i huvudsak mellan kl. 9-18. Urvalsprov kan även omfatta uppgifter på kvällstid. Under urvalsprovet kan förekomma gallring.

Urvalsprovet består av skriftliga och muntliga uppgifter.

De individuella uppgifterna kan utföras antingen på finska eller svenska. Gruppuppgifterna utförs endast på finska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

Visa utbildningsprogram detaljer