Ansökan till magisterprogrammet i koreografi

Ingen antagning 2024.

Ansökningsinstruktioner för 2023 studerandeurval till magisterprogrammet i koreografi

Observera att dessa antagningskriterier och förhandsuppgifter kommer att ändras under nästa ansökningsomgång.

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska eller engelska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterprogrammet i koreografi om du:

 1. har högskoleexamen i Finland och i din examen ingår minst 30 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa

 2. avlagt en utländsk examen på kandidatnivå (Bachelor’s Degree) som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier på magisternivå och i din examen ingår minst 30 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa

  ELLER

 3. om du på basis av studier och arbetserfarenhet inom branschen har tillräckliga kunskaper och färdigheter som högskolan konstaterat. I detta fall ska du ha avlagt minst 60 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa före ansökningstidens slut. Dessutom förutsätter vi minst två års heltidsarbete inom danskonst eller performativa konstarter (jämförbart med studier som omfattar 120 ECTS-poäng).
  Detta är avsett för dig som inte har avlagt examen eller som har andra studier inom konstbranschen, till exempel vid ett öppet universitet.

Bilagor som krävs för att styrka behörighet

Punkt 1 
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag till din ansökan. Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga minst 30 ECTS studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem.  
 
Punkt 2 
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag samt Diploma Supplement till din ansökan. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen. Anteckna tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga minst 30 ECTS studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem. 
 
Punkt 3 
Bifoga till din ansökan studieprestationsutdrag över de krävda minst 60 ECTS studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem. Dessutom ska du lämna in en tydlig specifikation av två års heltidsarbete inom danskonsten eller performativa konstarter (produktion, arbetsgivare/arbetsgrupp, föreställningsplats, övningsperiod, föreställningar).

arbetsgivare/arbetsgrupp, föreställningsplats, övningsperiod, föreställningar). 

Bedömning av behörighet

Din behörighet att ansöka bedöms på basis av din ansökan, betyg och övrig redovisning.

Beslut om behörighet att ansöka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Du får information om beslutet via e-post under vecka 9-10. 

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examensspråket i magisterprogrammet i koreografi är finska eller engelska. Undervisningsspråket är finska och/eller engelska. För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. 

Examens- och undervisningsspråket vid Teaterhögskolan

Läsårsavgift

Konstuniversitetets kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EEA land eller Schweiz.

Ytterligare information om läsårsavgift

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgifterna och urvalsprovets uppgifter:

 • färdigheter och kunskap inom konstnärliga metoder och koreografiska tillvägagångssätt 
 • färdigheter att utveckla koreografiska idéer och bearbeta dem till föreställningar
 • nyfikenhet och förmåga att studera och utforska teoretiska diskurser i förhållande till olika referensramar för koreografi och presentation och samhälleliga problem. 
 • beredskap och förmåga till konstruktiv växelverkan, deltagande och kommunikation i olika studie- och arbetssituationer 
 • studiemotivation, öppenhet att lära sig och engagemang för heltidsstudier 
 • mognad för högskolestudier 

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifterna varken preciseras eller förklaras. Förhandsuppgifterna kan göras på finska, svenska eller engelska. Ange ditt namn i varje uppgift.

Uppgift 1 – Skrivuppgift beskrivning

– Skriv först om din konstnärliga bakgrund. Berätta därefter om dina konstnärliga idéer i förhållande till koreografi och om frågor som du är särskilt intresserad av att behandla och undersöka i dina studier. 
– Berätta om din motivation att studera just inom detta utbildningsprogram.  

Längd max 2 sidor (A4). Namnge filen: efternamn_fornamn_beskrivning

Uppgift 2 – Skrivuppgift analys

Beskriv och analysera vad du anser vara viktiga eller intressanta fenomen just nu inom koreografi och performance. Stöd och motivera din beskrivning genom att hänvisa till enskilda konstnärer eller kollektiv som arbetar med koreografi och performance. Använd teoretiska och / eller andra källor som stöd för din beskrivning och analys. 

Ange källorna på vederbörligt sätt. För att utföra uppgiften med godkänt resultat krävs användning av källor och källhänvisningar. Längd högst 2 sidor (A4). Namnge filen: efternamn_förnamn_analys

Uppgift 3 – Dokumentation av den konstnärliga verksamheten

1. Skicka ett videoprov av ditt koreografiska arbete med ansökan. Provet ska vara högst 10 minuter långt. Provet kan vara en del av ett mer omfattande arbete eller också kan det ha filmats för ansökan. Provet behöver inte vara från en scenföreställning, utan det kan ha filmats till exempel i en övningssal eller i någon annan omgivning.
Videoprovet kan laddas upp i Studieinfo (namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentation_1)
Alternativt kan du skicka en länk till provet.

2. Berätta på en annan video om provprocessen och dina koreografiska val. Längd högst 5 min. Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentation_2

3. Skapa en pdf-fil som innehåller 1–3 exempel på dina konstnärliga upplevelser och/eller dina aktiviteter. Filen kan innehålla länkar, bilder och text. Namnge filen: efternamn_förnamn_dokumentation_3

För att utföra dokumentationsuppgiften med godkänt resultat förutsätts att du tydligt och begripligt har angivit din roll i varje prov (uppträdare, koreograf, annat)

Uppgift för skede 2

Uppgift/uppgifter för skede 2 som kräver förhandsförberedelser meddelas senast vecka 11 till de sökande som kallas till urvalsprovet på basis av bedömningen av förhandsuppgifterna. 12-15 sökande kallas in till urvalsprov som kommer att hållas på distans och enligt ett individuellt angivet schema.

Urvalsproven

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 11. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1       Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna
Skede 2      

Urvalsproven ordnas på distans och de sökande deltar individuellt i dem enligt anvisad tidtabell. 

Urvalsprovet består av två skeden. De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet. Det är också möjligt att det utförs en mellangallring i de olika skedena. Tilläggsuppgifter som kräver förberedelser kan ges under urvalsproven.

De gruppuppgifterna i urvalsproven görs på engleska. Individuella uppgifterna kan genomföras antingen på svenska, finska eller på engelska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Visa utbildningsprogram detaljer