Haku koreografian maisteriohjelmaan

Ei hakua 2024.

Koreografian maisteriohjelman kevään 2023 opiskelijavalintojen hakuohjeet

Huomioi, että näihin valintaperusteisiin ja ennakkotehtäviin tulee muutoksia seuraavalla hakukierroksella.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi tai englanti

Hakukelpoisuus

Voit hakea koreografian maisteriohjelmaan, jos olet:

 1. suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevia opintoja

 2. suorittanut ulkomaisen kandidaattitasoisen tutkinnon (Bachelor’s degree), joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden maisteritason korkeakouluopintoihin ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevia opintoja

  TAI

 3. jos sinulla on opintojen ja alan työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen opintoja tai niitä tukevia korkeakouluopintoja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä tanssitaiteen tai esittävän taiteen alalla (vertautuu 120 ECTS-opintopisteen laajuisiin opintoihin). 
  Tämä on tarkoitettu sinulle, jolla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken, tai sinulla on muita taidealan opintoja, esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja. 

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut liitteet

Kohta 1 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevat korkeakouluopinnot.  
 
Kohta 2 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä Diploma Supplement. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevat korkeakouluopinnot. 
 
Kohta 3 
Liitä hakemukseesi opintosuoritusote vaadituista vähintään 60 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevista korkeakouluopinnoista. Lisäksi toimita selkeä erittely vähintään kahden vuoden päätoimisesta työskentelystä tanssitaiteen tai esittävän taiteen alalla (produktio, työnantaja/työryhmä, esityspaikka, harjoitusjakso, esityskerrat). 

Hakukelpoisuuden arviointi

Hakukelpoisuutesi arvioidaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella.

Hakukelpoisuudestasi tehdään päätös ennen valintakokeeseen kutsumista. Saat tiedon päätöksestä sähköpostitse viikolla 9-10.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Koreografian maisteriohjelman tutkintokielet ovat suomi tai englanti. Opetuskielet ovat suomi ja/tai englanti. Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien ja valintakoetehtävien arviointikriteerit:

 • taidolliset ja tiedolliset valmiudet taiteellisten menetelmien ja koreografisten lähestymistapojen alalla 
 • valmiudet kehittää koreografisia ideoita ja prosessoida niitä esityksiksi
 • uteliaisuus ja kyky opiskella ja tutkia teoreettisia diskursseja suhteessa erilaisiin koreografian ja esityksen viitekehyksiin ja yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. 
 • valmius ja kyky rakentavaan vuorovaikutukseen, osallistumiseen ja kommunikaatioon erilaisissa opiskelu- ja työtilanteissa 
 • opiskelumotivaatio, avoimuus oppia ja sitoutuneisuus täysipäiväiseen opiskeluun 
 • kypsyys korkeakouluopintoihin 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

Tehtävä 1 – Kirjoitustehtävä kuvaus

– Kirjoita aluksi taiteellisesta taustastasi. Kerro sen jälkeen taiteellisista ideoistasi suhteessa koreografiaan ja kysymyksistä, joita olet erityisen kiinnostunut käsittelemään ja tutkimaan opinnoissasi.  
– Kerro meille motivaatiostasi opiskella juuri tässä koulutusohjelmassa.  

 Pituus enintään kaksi sivua (A4). Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_kuvaus 

Tehtävä 2 – Kirjoitustehtävä analyysi

Kuvaa ja analysoi mitä pidät tärkeinä tai kiinnostavina ilmiöinä tällä hetkellä koreografian ja esityksen alalla. Tue ja perustele kuvaustasi viittaamalla koreografian ja esityksen parissa työskenteleviin yksittäisiin taiteilijoihin tai kollektiiveihin. Käytä teoreettisia ja / tai muita lähteitä kuvauksesi ja analyysisi tukena. 

Merkitse lähteet asianmukaisesti. Tehtävän hyväksytysti suorittaminen edellyttää lähteiden ja lähdeviitteiden käyttöä. Pituus enintään kaksi sivua (A4). Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_analyysi

Tehtävä 3 – Taiteellisen toiminnan dokumentaatio

1. Liitä hakemukseen mukaan videonäyte koreografisesta työstäsi. Näytteen tulee olla enintään 10 minuutin pituinen. Näyte voi olla osa laajemmasta työstä tai se voi olla hakemusta varten kuvattu. Näytteen ei tarvitse olla esityksestä näyttämöllä, vaan se voi olla kuvattu esimerkiksi harjoitussalissa tai muussa ympäristössä.
Videonäytteen voi ladata Opintopolkuun (nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_1)
tai vaihtoehtoisesti voit toimittaa linkin näytteeseen.

2. Kerro toisella videolla näytteen tekemisen prosessista ja koreografisista valinnoistasi. kesto enintään 5 min. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_2

3. Tee pdf tiedosto, joka sisältää 1-3 esimerkkiä taiteellisesta kokemuksestasi ja / tai aktiviteeteistasi. Tiedosto voi sisältää linkkejä, kuvia ja tekstiä. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_3

Dokumentaatiotehtävän hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että olet merkinnyt selvästi ja ymmärrettävästi roolisi jokaisessa näytteessä (esiintyjä, koreografi, muu)

2 vaiheen tehtävä

2 vaiheen ennakkoon valmistautumista vaativa tehtävä/ tehtävät ilmoitetaan viimeistään viikolla 11 niille hakijoille, jotka kutsutaan ennakkotehtävien arvioinnin perusteella pääsykokeeseen. Yksilöllisesti osoitetun aikataulun mukaisiin etävalintakokeisiin kutsutaan 12-15 hakijaa.

Valintakokeet

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 11 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe       Opintopolun hakulomake sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe       

Valintakokeet järjestetään etäkokeina, johon hakijat osallistuvat yksilöllisesti osoitetun aikataulun mukaisesti. 

Valinnat ovat kaksivaiheiset ja valintakoeraati voi tehdä välikarsintaa valintojen aikana. Valmistelua vaativia lisätehtäviä voidaan antaa valintakokeiden aikana.

Valintojen ryhmätehtävät suoritetaan englanniksi. Yksilötehtävät hakija voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Tutustu koulutuksen sisältöön