Svar på studerandenas adress: Att avveckla strukturell rasism är en viktig uppgift när vi skapar en jämlik gemenskap

Vi vill vara med och skapa en kultur, som värnar om och försvarar jämlikhet och likabehandling, skriver Konstuniversitetets rektor, prorektorer och dekaner.

Vi tackar alla som undertecknat adressen Antirasistiska strategier in i utbildningsprogrammen för en modig och viktig diskussionsöppning. Som det konstateras även i adressen har läroanstalterna ett särskilt ansvar och makt när det gäller att avveckla strukturell rasism.

I adressen krävs med rätta att konsthögskolorna i framtiden fäster uppmärksamhet vid att undervisningsinnehållet uppdateras ur ett antirasistiskt perspektiv, säkerställer att undervisningen är tillgänglig och att undervisningspersonalen representerar en mångfald i fråga om sin bakgrund.

När Konstuniversitetets nya strategi förverkligas är hörnstenen att läroplanerna förnyas. Viktiga synvinklar beträffande reformåtgärderna är att säkerställa jämlikhet och likabehandling samt att förebygga diskriminering och rasism. Ni är viktiga parter i diskussionen kring dessa teman och därför vill vi ge de personer vid Konstuniversitetet som har undertecknat adressen tillfälle att delta i läroplansarbetet. Arbetet fortsätter på våren och hösten 2021 i tematiska workshopar som de anställda och studerandena är varmt välkomna att delta i. 

Vårt mål enligt den nya strategin är att stärka mångfalden i vår gemenskap och medlemmarnas delaktighet samt skapa en konstruktiv interaktionskultur inom och utanför universitetet. Därför kommer vi under den nya strategiperioden också att kritiskt granska vår rekryterings- och antagningspolitik med avseende på jämlikhet, likabehandling och förebyggande av diskriminering. Dessutom utbildar vi vår personal och våra studerande att identifiera strukturer och förhandsattityder som hindrar mångfalden. Målet med alla åtgärder är att stödja uppbyggandet av ett välmående universitetssamfund som är fritt från diskriminering och rasism och som är attraktivt på internationell nivå.

Att identifiera och avveckla strukturell rasism är viktiga faktorer när en likvärdig gemenskap skapas. Arbetet vid Konstuniversitetet och i det finländska samhället i större omfattning pågår fortfarande och vi behöver en öppen diskussion och utomstående synvinklar för att möjliggöra detta. Vi har redan tillgång till instrument för att ingripa i direkt rasism och diskriminering. Vi har utvecklat våra instruktioner för att ingripa i trakasserier och osakligt bemötande och vi vill sänka tröskeln för att göra anmälningar. De nya instruktionerna och den uppdaterade jämlikhets- och likabehandlingsplanen offentliggörs i höst.

Under strategiperioden 2021–2030 som snart börjar har öppenhet identifierats som ett värde vid Konstuniversitetet vid sidan av skicklighet och mod. Vi vill göra vårt universitet till en kritisk gemenskap som består av modiga förnyare och personer som känner traditionerna. En förutsättning för att stärka en sådan gemenskap är mångstämmighet och mångfald: vi ser olika verksamhetsformer, perspektiv och bakgrunder som resurser för att förnya vår gemenskap, konsten och hela samhället.

Vi vill vara med och skapa en kultur, ett samhälle och en global gemenskap som värnar om och försvarar jämlikhet och likabehandling.

Jari Perkiömäki
rektor

Lauri Väkevä
prorektor med ansvar för undervisningen

Jaana Erkkilä-Hill
prorektor med ansvar för forskningen och doktorsutbildningen

Kaarlo Hildén
dekan för Sibelius-Akademin

Hanna Johansson
dekan för Bildkonstakademin

Maarit Ruikka
dekan för Teaterhögskolan