Ansvarsfull arbetsgivare

En välmående och mångsidig gemenskap utgör grunden för vårt ansvarsfulla arbete. 

Värderingar som grund för allt

Vi värdesätter mångfald och jämlikhet i arbetsgemenskapen och har förbundit oss att främja dessa värden och förebygga diskriminering i all vår verksamhet. Vi uppmuntrar också ansökningar från personer i olika åldrar och av olika kön samt från personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter.

Vår verksamhet och ansvarsfullhet styrs av universitetets strategi, personalpolitik samt våra värderingar, vilka är skicklighet, mod och öppenhet. 

Enkäterna berättar om nöjda och motiverade arbetstagare

Vi genomför regelbundet enkäter för att hållas uppdaterade om personalens ork och välbefinnande. Enligt arbetstagarenkäten 2021 är anställda vid Konstuniversitetet nöjda och mycket motiverade. Vår personal upplever att de har omfattande möjligheter att utnyttja sin kompetens. 

Vi fick särskilt beröm för chefsarbetet, som vi har satsat mycket på under de senaste åren. Våra anställda upplever att cheferna uppmuntrar dem till att ta initiativ, ansvar och utveckla sitt arbete. Vår personal upplever att de behandlas jämlikt och rättvist. Våra chefer kan också beakta olikheter i teamarbetet.  

Vår personalpolitik: en djärv och ansvarsfull verksamhetskultur

Vår personalpolitik grundar sig på tydliga och transparenta riktlinjer med vilka vi säkerställer en ansvarsfull och jämlik organisation. Med en djärv och ansvarsfull verksamhetskultur menar vi följande:  

Vi har lov att pröva

Vår arbetskultur omfattar delning av kunskap och kompetens. Vi tror på att man inte behöver vara rädd för misstag, utan man kan lära sig av dem. Vår ansvarsfulla arbetskultur omfattar respekt och uppskattning för andra. 

Vi satsar på välbefinnande i arbetet

Vi stöder personalens välbefinnande och ork bland annat genom mångsidiga personalförmåner, coachningar, arbetsledning och genom att erbjuda tillfälle att använda en timme arbetstid i veckan på sitt eget välbefinnande. Vi uppmuntrar dig att använda denna timme på att besöka ett museum eller en teaterföreställning!  

 Vi tror att vi genom ett bra chefsarbete kan påverka våra anställdas ork i arbetet. Därför har vi under de senaste åren i synnerhet satsat på chefsutbildningar.  

Tydliga tillvägagångssätt i utmanande situationer

Vi har nolltolerans för osakligt beteende och tar frågor som hotar välbefinnande i arbetet på allvar. Vi använder en modell för tidigt stöd som uppmuntrar våra anställda och chefer att ta upp frågor som hotar välbefinnandet i arbetet.  

Vi ingriper genast i osakligt beteende och agerar enligt befintliga verksamhetssätt. Verksamhetssätten har beskrivits i vår anvisning för konfliktsituationer. Dessutom har kontaktpersoner som man kan kontakta vid trakasserier utsetts för personalen och studerande. Det är också möjligt att ge respons anonymt via våra elektroniska responskanaler. 

Bästa arbetstagare genom transparent rekrytering

Genom professionell, öppen och transparent rekrytering säkerställer vi att vi får den bästa möjliga personalen. Rekryteringen genomförs enligt de strategiska riktlinjerna, enligt en personalplan som preciseras årligen. I rekryteringen iakttas standardiserade rekryteringsprocesser. 

Vi satsar på introduktionen

Genom systematisk introduktion hjälper vi nya arbetstagare att bli en del av vår arbetsgemenskap. En introduktionsplan för de första veckorna görs upp för varje nya arbetstagare. Vi ger arbetstagaren introduktion i bland annat arbetsuppgifterna och teamet, organisationen, personalfrågor, kvalitetssystemet, arbetssäkerheten och handleder arbetstagaren i lokalernas användning.  

Utöver den personliga introduktionen ordnar vi gemensamma introduktionstillfällen där vi går igenom universitetets strategi och organisationsstruktur genom teampresentationer.