Skådespelarkonst på svenska (utbildningsprogram)

Utveckla en expertis inom skådespelarkonst som du kan tillämpa mångsidigt i arbetslivet.

Varför studera hos oss?

Utbildningen är Finlands enda svenskspråkiga universitetsutbildning inom scenkonst. Programmet stöder den studerandes väg mot ett självständigt konstnärskap och vill därigenom ge inspiration och kulturella impulser till teaterfältet i Finland. Utbildningsprogrammet samverkar aktivt med de övriga programmen inom Teaterhögskolan och Konstuniversitetets olika akademier och verkar i ett aktivt lokalt, nordiskt och internationellt nätverk.

Innehåll och målsättningar

Att genomgå utbildningen i skådespelarkonst innebär att bli expert på performativitet i teori och praktik. Utbildningen knyter an till konstnärlig forskning och samtida interdisciplinär scenkonst. Målet är att utbilda lyhörda, samarbetande skådespelare, som förmår bidra till såväl konstartens traditioner som till dess framtid och samhälleliga relevans. 

Utbildningsprogrammets pedagogiska filosofi utgår från lek, nyfikenhet och lust. Pedagogikens utgångspunkt är att läroprocessen är dynamisk inom varje individ, att den sker i samspel med andra, och att utbildningens olika ämnen integreras på ett unikt sätt av varje studerande. Mötet mellan studerande och pedagoger utgår från ett transparent erkännande av maktrelationer. Utbildningsprogrammets credo är att kunskap inte föregår den pedagogiska processen, utan är ett resultat av den. 

Utbildningsprogrammet har ett ansvar att utveckla och inspirera svenskspråkig scenkonst i Finland, vilket innebär ett bredare åtagande än att utbilda skådespelare. Därför deltar utbildningsprogrammet aktivt i ett nordiskt och internationellt utbyte. Alla studeranden har bland annat möjlighet att inkludera utbyte eller praktik utomlands i sina studier.

Studier på kandidat- och magisternivå

Studierna sker på heltid enligt fastlagd läsårsplan och schema. Undervisningen är huvudsakligen obligatorisk på kandidatutbildningen och valbarheten är mer omfattande på magisterutbildningen. De studerande följer i regel den egna årskursen, men även samundervisning med andra årskurser och utbildningsprogram kan förekomma. Vanligtvis bedrivs gruppundervisning, men även individuell undervisning förekommer.

Utbildningen är femårig, men vi har också en separat antagning till tvååriga magisterstudier.  Målsättningen med studierna för den treåriga kandidatexamen är att den studerande, efter avlagd examen, kan tillämpa de basfärdigheter som skådespelararbetet kräver. I studierna för den tvååriga magisterexamen utvecklar och fördjupar den studerande sitt konstnärskap och vidgar sin teatersyn. 

Undervisningen består av följande studiehelheter: skådespelarkonst (huvudämne); rörelse, röst och musik; kontext; allmänna studier; valbara studier; fördjupade studier; och lärdomsprov. Examens- och undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, men viss undervisning sker på engelska. Det förekommer också valbar undervisning på finska.

Pedagoger

Våra pedagoger är erfarna experter på sina respektive undervisningsområden. Utöver vår fasta personal undervisar regelbundet inhemska och utländska  pedagoger, konstnärer och andra experter.

Antagning

Antagning till utbildningsprogrammet sker i rytmen vartannat eller vart tredje år. Ingen studentantagning år 2022. Nästa ansökningstid meddelas senare.

Konstuniversitet är ett av Finlands mest eftertraktade läroanstalter. Bekanta dig med tidigare årens antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet att ansöka till exempelvis doktorandstudier i teaterkonst. På Konstuniversitet erbjuds denna utbildning av Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke). 

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska

  • kandidat och magister (5 år)
  • magister (2 år)

Målexamen

Magister i teaterkonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

5000 € för studeranden som kommer utifrån EU och ETA.
Läs mer om läsårsavgifter

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Kontaktpersoner

Aune Kallinen
professor

Max-katalogen