Doktorandprogrammet i musik

Vi erbjuder våra doktorander tre utbildningslinjer: konstnärsutbildning, forskarutbildning och innovatörsutbildning.

Musiikintohtoreita promootiokulkueessa sinisissä musiikintohtorin hatuissaan Musiikkitalon ulkopuolella.

Varför hos oss?

En doktorandutbildning hos oss syftar till att forma experter som kan arbeta kreativt och kritiskt på hög nivå och med krävande uppgifter inom konst, forskning, utveckling och utbildning, självständigt och tillsammans med andra. Musikdoktorer fungerar även som opinionsbildare för en etiskt hållbar framtid.

Utbildningens innehåll och mål

Doktorsexamina kan avläggas i klassisk musik, kyrkomusik, musikhistoria, teori, komposition, folkmusik, jazz, musikteknologi, konstförvaltning eller musikpedagogik.

Utbildningen ges på två doktorandskolor, DocMus (doktorandskolan på avdelningen för klassisk musik) och MuTri (doktorandskolan på avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik).

Doktorandutbildningen förbereder den studerande för många olika konstnärsbanor, för undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete samt för arbete inom olika samhällssektorer. Våra alumner/doktorer arbetar till exempel i följande positioner: som forskningsprojektledare, akademiforskare, forskare, konstnär, länskonstnär, musiker, kapellmästare, repetitör, kulturdirektör, sångare, kompositör, professor, universitetslektor, lektor, lärare, rektor och expert.

Du kan välja mellan tre utbildningslinjer: konstnärsutbildning, forskarutbildning och innovatörsutbildning. 

Om du är intresserad av komposition för scenkonst, komposition, musikteori eller kyrkomusik och om ditt doktorandprojekt stilmässigt ingår i den västerländska konstmusiktraditionen från antiken till det nyaste nya ska du välja doktorandskolan DocMus på Sibelius-Akademin som den plats där du ska avlägga din examen. Om du är intresserad av jazz, folkmusik, musikpedagogik, musikteknologi eller konstadministration och företagande/entreprenörskap ska du välja doktorandskolan MuTri på Sibelius-Akademin som din examensplats.

Konstnärsutbildningen

I konstnärsutbildningen genomförs ett tematiskt enhetligt lärdoms- och färdighetsprov, som förenar konstnärligt arbete med forskning.

Konstnärsutbildningens specifika syften är att doktoranden utvecklar

 • konstnärligt högkvalitativ och visionär uttrycksförmåga
 • förmåga att producera begreppsmässigt tydlig kunskap
 • förmåga att producera ny kunskap genom konstnärliga och vetenskapliga metoder och teorier
 • förmåga till konstruktiv dialog med konstfältet, den akademiska världen och det övriga samhället

I konstnärsutbildningen ligger fokus huvudsakligen på ett tematiskt sammanhängande lärdoms- och färdighetsprov, som består av konstnärliga delar samt en skriftlig avhandling och en sammanfattning. Som en del av ansökan måste den sökande i sin doktorandplan definiera de olika delarnas syfte, innehåll och omfattning samt proportioner mellan dem. Doktorandplanen uppdateras i takt med att doktorandstudierna fortskrider.

 • De konstnärliga delarna av lärdoms- och färdighetsprovet kan vara till exempel konserter, kompositioner, konstnärliga produktioner, liturgier eller motsvarande förrättningar, inspelningar, webbmaterial eller videor. I doktorsexamen motsvarar omfattningen av delarna minst två och högst fyra konstnärliga helheter (upp till två i licentiatexamen).
 • Lärdoms- och färdighetsprovet innehåller också en skriftlig avhandling, som kan antingen vara en monografi, en motsvarande forskningstext i multimediaform eller bestå av minst en refereegranskad forskningsartikel. Tillsammans med de andra delarna utgör den skriftliga avhandlingen en forskningshelhet.
 • I sammanfattningen rapporteras syftet för hela lärdoms- och färdighetsprovet, referensramen, delarna och deras inbördes relation, resultaten och reflektion över resultatens betydelse. Om den skriftliga avhandlingen är en monografi inkluderas sammanfattningen i den. Om den skriftliga avhandlingen är i artikelform är sammanfattningen en separat rapport.

Vidare ingår konstnärliga, forskningsmässiga och andra för examen på universitetsnivå lämpliga stödämnen om minst 75 studiepoäng. Tillsammans med den ansvariga handledaren fördelas stödämnen på 75 studiepoäng så att de täcker följande inlärningsområden:

 • Arbete som konstnär
 • Ingående musikalisk bildning och nödvändiga forskningskunskaper
 • Centrala arbetslivskunskaper, så som kommunikations- och interaktionsförmåga samt självkännedom och sociala relationer

Forskarutbildningen

Syftet med forskarutbildningen är att bibringa den studerande

 • förmågan att producera högkvalitativ kunskap
 • förmågan att samspela inom och utanför den akademiska miljön
 • förmågan att integreras i den internationella forskningsgemenskapens verksamhet samt
 • förmågan att stärka den vetenskapliga forskningens ställning

Forskarutbildningens lärdoms- och färdighetsprov utgörs av en avhandling. Doktorandens självständiga forskning ligger till grund för avhandlingen, som ska omfatta en systematisk framställning av ny vetenskaplig kunskap inom ett forskningsområde, representativt för Sibelius-Akademin. Vidare ingår i doktorsexamen på forskarutbildningen sådana vetenskapliga och kunskapsmässiga studier på universitetsnivå som stöder utbildning till forskare.  

Avhandlingen på forskarutbildningen omfattar 165 sp och den kan vara en monografi eller bestå av artiklar. För licentiatexamen är lärdoms- och färdighetsprovet en licentiatavhandling omfattande 75 sp. Även den kan vara en monografi eller bestå av artiklar.

Doktorsavhandlingen / licentiatavhandlingen bestående av artiklar ska förses med en sammanfattning där forskningens syfte, problemställning, metod och resultat framgår. Utöver sammanfattningen ska 3−7 (doktorsavhandlingen) eller 2−5 (licentiatavhandlingen) artiklar, som behandlar samma problemställning och som har publicerats eller godkänts för publicering i en referentgranskad publikationsserie och i vilka författaren ska vara den primära skribenten och respondentens självständiga andel styrkas. Antalet artiklar avgörs av forskningsprojektets karaktär och det arbete som krävs för att utforma artiklarna. Författaren av forskningsarbetet ska skriftligen redovisa sin andel i gemensamma publikationer när forskningsarbetet lämnas in till förhandsgranskning.

Vidare ingår forskningsmässiga och andra på universitetsnivå lämpliga stödämnen för examen om minst 75 studiepoäng i examen. I dessa måste konst- och vetenskapsfilosofiska studier inklusive etikstudier om minst 15 sp ingå. 

Tillsammans med ansvarig handledare fördelas stödämnena om 75 studiepoäng så att de täcker följande inlärningsområden: 

 • Studier i det egna arbetets ämnesområde 
 • Allmänna studier av forskningen på området 
 • Studier inriktade på forskaryrket och sådana som ger arbetslivsfärdigheter.

Innovatörsutbildningen

Innovatörsutbildningen erbjuder en unik möjlighet att utveckla musikens praktiker och verktyg genom forskning. Behovet att utveckla dessa bottnar i egen erfarenhet och eget intresse samt de behov som musikens föränderliga verksamhetsmiljöer påkallar. Utvecklingsarbetet ger upphov till innovationer och nya tillvägagångssätt.

Syftet med innovatörsutbildningen är att bibringa den studerande 

 • vetenskapliga/metodiska/pedagogiska/konstnärliga/tekniska kunskaper på hög nivå, 
 • förmågan att utveckla nya metoder, kunskaper, material och verktyg på hög nivå, 
 • förmågan att samla in, kritiskt värdera, producera och tillämpa data, 
 • förmågan att samarbeta med inhemska och internationella aktörer på sitt eget område och även höja sig över dessa samt 
 • förmågan att kommunicera forskningsrönen till olika avnämare. 

En innovatörsexamen kan antingen ha vetenskaplig eller konstnärlig inriktning.  

Utbildningens innehåll

Den innehållsliga kärnan i examen kallas innovationsmålet. Lärdoms- och färdighetsprovet består av output som hänför sig till innovationsmålet på ett sätt som är funktionellt för innovationsmålets karaktär. 

På innovatörsutbildningen omfattar lärdomsprovet för doktorsexamen 165 sp och för licentiatexamen 75 sp. I lärdomsprovet ingår 

a) Innovationsprojektet, vars resultat är  

 • immateriella (visioner, kunskaper och färdigheter, kompetenser och förmågor) och 
 • materiella (konserter, skivinspelningar, notmaterial, undervisningsmaterial, webbmaterial, metoder, program) 

En beskrivning av hur innovationsprojektets rön kan testas och hur kunskaperna kan komma till nytta.  

c) En sammanfattning av innovationsarbetets olika skeden  

Vidare ingår forskningsmässiga och andra på universitetsnivå lämpliga stödämnen för examen om minst 75 studiepoäng i examen. I dessa måste konst- och vetenskapsfilosofiska studier inklusive etikstudier om minst 15 sp ingå. Stödämnena inom innovatörsutbildningen kan vara konstnärliga eller forskningsmässiga. 

Tillsammans med ansvarig handledare fördelas stödämnena om 75 studiepoäng så att de täcker följande inlärningsområden: 

 • Studier som hör ihop med ämnet för doktorandprojektet 
 • Allmänna studier som hör ihop med tillämpnings- och utvecklingsarbetet
 • Studier som ger arbetslivsfärdigheter 

Lärare

Våra lärare hör till de främsta experterna inom sin bransch. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Bekanta dig med studievardagen

Urvalsguide

Guiden har inte ännu publiceras.

Målexamen och studietid

Doktorsexamen i musik

Ansökningsmål

Doktorsprogram i musik

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Ingen läsårsavgift på doktorandutbildningen

Handledande lärare

Tuuli Talvitie
Vice dekan

Enhet

Sibelius-Akademin