Musiikin tohtorikoulutus

Tarjoamme tohtoriopiskelijoille kolme koulutuslinjaa: taiteilijakoulutus, tutkijakoulutus ja soveltajakoulutus.

Musiikintohtoreita promootiokulkueessa sinisissä musiikintohtorin hatuissaan Musiikkitalon ulkopuolella.

Miksi meille?

Meiltä valmistuu korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykeneviä asiantuntijoita, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Musiikin tohtorit toimivat myös yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Sisältö ja tavoitteet

Tohtorikoulutus antaa valmiuksia monenlaisille taiteilijanurille, opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtäviin sekä erilaisille yhteiskunnallisen toiminnan sektoreille. Tohtorialumnimme toimivat esimerkiksi seuraavissa tehtävissä: tutkimushankkeen johtaja, akatemiatutkija, tutkija, taiteilija, läänintaiteilija, muusikko, kapellimestari, korrepetiittori, kulttuurijohtaja, laulaja, säveltäjä, professori, yliopistonlehtori, lehtori, opettaja, rehtori ja asiantuntija.

Voit valita kolmesta koulutuslinjasta: taiteilijakoulutus, tutkijakoulutus ja soveltajakoulutus. 

Jos kiinnostuksesi kohdistuu esittävään säveltaiteeseen, sävellykseen, musiikinteoriaan tai kirkkomusiikkiin ja jos tohtoriprojektisi liittyy tyylillisesti länsimaisen taidemusiikin perinteeseen antiikin musiikista uusimpaan uuteen, silloin opintojen suorituspaikaksi kannattaa valita Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu. Jos taas kiinnostuksesi kohdistuu jazziin, kansanmusiikkiin, musiikkikasvatukseen, musiikkiteknologiaan tai taidejohtamiseen ja yrittäjyyteen, silloin opintojen suorituspaikka on Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu.

Taiteilijakoulutus

Tutkinnon pääpaino on tematisoidussa taiteellisten produktioiden sarjassa, jota tukee aihepiiriin liittyvä tai taiteellista työtä reflektoiva tutkielma. Kansainvälisesti verkottuneen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian voimavara on musiikin ja taiteen lajien moninaisuus ja niiden vuorovaikutus.

Taiteilijakoulutuksen tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

 • kyky taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen ilmaisuun,
 • kyky käsitteellisesti selkeään tiedontuotantoon sekä
 • kyky rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa maailmassa ja muussa yhteiskunnassa.

Taiteilijakoulutuksessa jatko-opintojen pääpaino on itsenäisessä taiteellisessa työssä, jota täydentävät alan käsitteellistä ymmärtämistä vahvistavat opinnot. Opin- ja taidonnäytteessä yhdistyvät taiteellinen ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Taiteilijakoulutuksen mukainen opin- ja taidonnäyte on temaattisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuus. Sen laajuus on tohtorintutkinnossa 165 op, ja se sisältää

 • taidemusiikin esittäjillä tematisoidusta konserttisarjasta (pääsääntöisesti 5 konserttia tai vastaavaa suoritusta) sekä tutkielmasta
 • taidemusiikin säveltäjillä sävellyksistä (määrä/laajuus vastaa noin 2–3 konserttiohjelmaa) sekä tutkielmasta.
 • kansanmusiikin, musiikkiteknologian ja jazzin tohtoriopiskelijoilla taiteellisista produktioista (2–5 konserttia vastaava määrä tarpeen mukaan) sekä tutkielmasta tai ekspositiosta.

lisensiaatintutkinnossa 75 op, ja se sisältää

 • vähintään 2 konserttiohjelmaa, liturgiaa tai vastaavaa tilaisuutta ja tutkielman tai säveltäjillä 1-2 konsertin sävellykset ja tutkielman

Lisäksi tutkintoon kuuluu taiteellisia, tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia tukiopintoja vähintään 75 opintopisteen verran.

Opintojen vastuuohjaajan kanssa sovitaan 75 opintopisteen tukiopintoista siten, että ne kattavat seuraavat oppimisalueet:

 • Työskentely taiteilijana
 • Syvällinen musiikillinen sivistys ja tarvittavat tutkimustaidot
 • Keskeiset työelämätaidot, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä itsetuntemus ja yhteisöllisyys

Tutkijakoulutus

Tutkijakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

 • kyky korkeatasoiseen tiedon tuottamiseen
 • kyky vuorovaikutukseen akateemisissa yhteisöissä ja laajemmin
 • kyky integroitua osaksi kansainvälisen tutkijayhteisön toimintaa sekä
 • kyky vahvistaa tieteellisen tutkimuksen asemaa

Tutkijakoulutuksen opin- ja taidonnäyte on väitöskirja. Se on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys Sibelius-Akatemiassa edustetulta tutkimusalalta. Lisäksi tutkijakoulutuksen mukaisesti suoritettavaan tohtorin tutkintoon kuuluu tutkijana kouluttautumista tukevia tiedollisia ja taidollisia yliopistotasoisia opintoja.  

Tutkijakoulutuksen mukainen väitöskirja on laajuudeltaan 165 op ja se voi olla joko monografia tai artikkeliväitöskirja. Lisensiaatintutkinnossa opin- ja taidonnäyte on lisensiaatintutkimus, jonka laajuus on 75 op. Myös se voi olla monografia tai koostua artikkeleista.

Artikkeliväitöskirjaan / artikkeleista koostuvaan lisensiaatintutkimukseen tulee kuulua yhteenvetoraportti, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, ongelma, menetelmä ja tulokset. Yhteenvedon lisäksi siihen tulee kuulua 3–7 (väitöskirja) tai 2–5 (lisensiaatintutkimus) referee-käytäntöä noudattavassa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistua tai julkaistavaksi hyväksyttyä, samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää artikkelia, joissa tekijän on oltava ensisijainen kirjoittaja ja väittelijän itsenäinen osuus on osoitettavissa. Artikkelien lukumäärä määräytyy tutkimusprojektin luonteen ja artikkelien laatimisen edellyttämän työmäärän mukaan. Tutkimuksen tekijän on annettava kirjallinen selvitys osuudestaan yhteisjulkaisuihin samalla kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi.

Lisäksi tutkintoon kuuluu tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia tukiopintoja vähintään 75 opintopisteen verran.

Opintojen vastuuohjaajan kanssa sovitaan 75 opintopisteen tukiopintoista siten, että ne kattavat seuraavat oppimisalueet: 

 • Oman työn aihealueen opinnot 
 • Yleiset alan tutkimusopinnot 
 • Tutkijan ammattiin kohdentuvat ja työelämävalmiuksia antavat opinnot

Soveltajakoulutus

Soveltajakoulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää tutkimuksen keinoin musiikkiin liittyviä käytäntöjä ja välineitä. Kehittämisen tarve pohjaa omaan kokemukseen ja kiinnostukseen sekä musiikin muuttuvien toimintaympäristöjen tarpeisiin. Kehittämistyön tuloksena syntyy innovaatioita ja uusia toimintatapoja.

Soveltajakoulutuksen erityisinä tavoitteina on tuottaa opiskelijalle 

 • korkeatasoiset tieteelliset/metodiset/pedagogiset/taiteelliset/ tekniset valmiudet, 
 • kyky korkeatasoisten uusien menetelmien, valmiuksien, aineistojen ja välineiden kehittämiseen, 
 • kyky tiedon keräämiseen, kriittiseen arviointiin, tuottamiseen ja soveltamiseen, 
 • kyky toimia yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa omalla alallaan ja myös nämä ylittäen sekä 
 • kyky viestiä työnsä tuloksista erilaisille yleisöille. 

Soveltajakoulutuksen mukainen tutkinto voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen.  

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon sisällöllinen ydin on nimeltään kehittämiskohde. Opin- ja taidonnäyte muodostuu kehittämiskohteeseen liittyvistä tuotoksista sellaisella tavalla, joka on tarkoituksenmukainen kehittämiskohteen luonteen kannalta. 

Soveltajakoulutuksessa suoritettavan tohtorintutkinnon opinnäytteen laajuus on  tohtorintutkinnossa 165 op, lisensiaatintutkinnossa 75 op. Opinnäytteeseen kuuluvat 

a) Kehittämisprojekti, jonka tulokset ovat  

 • immateriaalisia (näkemyksiä, tietoja ja taitoja, osaamista ja valmiuksia) ja 
 • materiaalisia (konsertteja, levytyksiä, muottimateriaaleja, opetusmateriaalia, verkkomateriaalia, menetelmiä, ohjelmia) 

b) Kuvaus kehittämisprojektin tulosten koettelemisesta ja saadun tiedon hyödyntämisestä  

c) Kehittämistyön vaiheita kuvaava yhteenvetoraportti 

Lisäksi tutkintoon kuuluu tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia tukiopintoja vähintään 75 opintopisteen verran. Soveltajakoulutuksen tukiopinnot voivat olla taiteellisia tai tutkimuksellisia. 

Opintojen vastuuohjaajan kanssa sovitaan 75 opintopisteen tukiopintoista siten, että ne kattavat seuraavat oppimisalueet: 

 • Tohtorihankkeen aiheeseen liittyvät opinnot 
 • Yleiset soveltamis- ja kehittämistyöhön liittyvät opinnot
 • Työelämävalmiuksiin liittyvät opinnot 

Opettajat

Opettajamme ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti kansainvälisiä huippuammattilaisia.

Hakeminen

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2021. Hakemus täytetään sähköisesti Opintopolku-palvelussa.

Tohtorintutkintoja voi suorittaa klassisen musiikin, kirkkomusiikin, musiikin historian, teorian, sävellyksen, kansanmusiikin, jazzin, musiikkiteknologian, taidehallinnon tai musiikkikasvatuksen alalla.

Koulutus järjestetään kahdessa tohtorikoulussa, DocMusissa (klassisen musiikin osaston tohtorikoulu) ja MuTrissa (musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston tohtorikoulu).

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tutustu opiskelun arkeen

Koulutusohjelma

Musiikin tohtoriohjelma

Tutkintotaso

Tohtori

Yksikkö

Sibelius-Akatemia

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi)

Lukuvuosimaksu

Tohtorikoulutuksessa ei ole lukuvuosimaksua.

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2021. Opinnot alkavat elokuussa 2021.

Vastuuhenkilöt

Tuire Kuusi
varadekaani