Regler för studier vid det öppna universitetet vid Konstuniversitetet

Bekanta dig med ordningsreglerna för Konstuniversitetets öppna universitet.

Konstuniversitetets öppna universitet tillämpar anvisningar och regler för examensstuderande vid Konstuniversitetet även på studerande vid öppna universitetet till den del det är möjligt. Anvisningar och regler för examensstuderande finns på webbsidan Studerandes uniarts.

På den här sidan finns reglerna som särskilt gäller studier vid det öppna universitetet samlade. 

Att förbinda sig till ordningsreglerna

Den studerande förbinder sig att följa det öppna universitetets ordningsregler samtidigt som hen anmäler sig till det öppna universitetets undervisning.

Den studerandes rättsskydd

På studerande vid det öppna universitetet tillämpas universitetslagens bestämmelser om förfarandet vid bedömning av studieprestationer (44 § och 82 § i universitetsL). Dessa bestämmelser gäller studerandens rätt att få information om bedömningsgrunderna, rätt att ta del av en bedömd studieprestation samt rätt att yrka rättelse i bedömningen först av läraren och därefter av universitetets besvärsnämnd.

En studerande vid det öppna universitetet har rätt till rimliga anpassningar, det vill säga specialarrangemang för undervisningen på basis av en långvarig sjukdom eller skada, i enlighet med de anvisningar och förfaringssätt som gäller universitetets examensstuderande. Beviljande av specialarrangemang förutsätter att den studerande inte upprepade gånger har underlåtit att använda det beviljade specialarrangemanget utan godtagbart skäl.

En studerande vid det öppna universitetet ska i första hand kontakta kursläraren om hen upplever problem med undervisningen eller interaktionen med andra kursstuderande, t.ex. i grupparbeten. En studerande vid det öppna universitetet kan också informera personalen vid det öppna universitetet om sina upplevelser av osakligt beteende i undervisningen eller problem med tillgodoseendet av rättsskyddet (kontakt per e-post avoin(at)uniarts.fi).

Konstuniversitetet har rätt att använda plagiatidentifieringssystemet för att kontrollera studierna för studerande vid öppna universitetet. 

En trygg studiemiljö och krav på sakligt beteende

Varje studerande (inkl. examensstuderande, utbytesstuderande, studerande vid det öppna universitetet och andra studerande) har rätt till en trygg studiemiljö och rätt att bli behandlad på behörigt sätt. Studerande ska behandlas likvärdigt. Varje studerande ansvarar dessutom för trivseln och säkerheten i studiemiljön i sin egen verksamhet. 

Den studerande ska uppträda sakligt både i den fysiska och i den webbaserade inlärningsmiljön. Andra studerande, lärare eller personal får inte trakasseras eller i övrigt behandlas osakligt. Den studerande ska följa de föreskrifter och anvisningar som det öppna universitetet, den enskilda läraren och förvaltningspersonalen ger om studierna.

Det är förbjudet att fuska, plagiera och på annat sätt förfara svekfullt i studierna. Utredning av fuskmisstankar och disciplinära ärenden sker genom Konstuniversitetets processer.

Påföljder av en studerandes osakliga beteende

En studerande vid det öppna universitetet som stör undervisningen, uppträder våldsamt eller hotfullt eller äventyrar någon annans liv eller hälsa kan förordnas att avlägsna sig från det utrymme där undervisningen ges eller från en tillställning som ordnas av universitetet. En studerande kan förvägras rätten att delta i undervisningen under högst tre arbetsdagar, om det finns risk för att säkerheten för en annan studerande eller för en person som arbetar vid universitetet eller i ett annat undervisningsutrymme lider på grund av den studerandes våldsamma eller hotfulla beteende eller för att undervisningen eller verksamheten i anslutning till den försvåras oskäligt på grund av den studerandes störande beteende. Läraren kan förordna att en studerande ska avlägsna sig från lokalen. Direktören för det öppna universitetet kan förvägra deltagande i all undervisning vid det öppna universitetet i högst tre dagars tid.

Om en studerande använder det öppna universitetets användarnamn i strid med användarreglerna, t.ex. genom att uppföra sig osakligt på en elektronisk inlärningsplattform, kan man ingripa enligt användarreglerna.

Om en studerande vid det öppna universitetet allvarligt har brutit mot universitetets ordning genom att uppföra sig störande, hotfullt eller våldsamt eller upprepade gånger förfarit svikligt kan hen förvägras antagning till den öppna universitetsundervisningen för en viss tidsperiod på högst ett år. I brådskande fall kan även en redan inledd kurs avbrytas. Avgiften för en kurs som avbrutits på grund av den studerandes eget uppförande återbetalas inte till den studerande.

Våldsamt beteende eller hot om våld anmäls till den person som ansvarar för universitetets säkerhet och kan anmälas till polisen.