Konstuniversitetets etiska principer

De etiska principerna har utarbetats för att främja Konstuniversitetets verksamhet så att varje anställd och studerande kan arbeta eller studera i ett tryggt, hälsosamt och inspirerande samfund.

De etiska principerna gäller alla medlemmar i universitetssamfundet oberoende av uppgift eller roll. Varje medlem i samfundet förväntas känna till de etiska principerna och förbinda sig till dem.

Utgångspunkter för de etiska principerna

 • Jag agerar på ett etiskt hållbart och ansvarsfullt sätt.
 • Utgångspunkten för min verksamhet är en gemenskaplig, konstruktiv och respektfull växelverkan som respekterar människovärdet. Genom att skapa en positiv, uppmuntrande och öppen interaktionskultur strävar jag efter att alla ska känna sig som värdefulla medlemmar i samfundet.
 • Jag skadar inte andra och jag godkänner inte att andra skadas.
 • Jag ingriper i oetisk verksamhet som jag observerar.
 • Jag är medveten om universitetets interna maktstrukturer och min egen maktposition.
 • Jag främjar jämställdhet, likabehandling och förebyggande av diskriminering och ser för min del till att skapa en trygg och hälsosam studie- och arbetsmiljö.
 • Jag främjar en hållbar utveckling och en lösning på hållbarhetskrisen.
 • Jag följer lagar, förordningar, regler och bestämmelser som gäller mitt arbete eller mina studier samt universitetets verksamhet.

Principer

Pedagogisk växelverkan

 • Jag skapar en gynnsam, uppskattande och uppmuntrande atmosfär för undervisningen, studierna och inlärningen.
 • Jag är medveten om maktstrukturerna i anslutning till den pedagogiska interaktionen och riskerna i samband med missbruk av dessa och stöder parternas delaktighet i inlärningsprocessen.
 • Jag ser till att den pedagogiska interaktionen är inkluderande och fri från diskriminering.
 • Jag stöder välbefinnandet, jämlikheten och likvärdigheten hos dem som deltar i den pedagogiska interaktionen och det att de upplever att deras verksamhet är betydelsefull.
 • Jag ordnar den pedagogiska interaktionen på ett ansvarsfullt sätt med beaktande av kraven på ekologisk, social och kulturell hållbarhet samt mångfacetterade frågor i anslutning till deltagarnas samtycke.
 • Jag är medveten om att pedagogisk interaktion kan ge upphov till erfarenheter vars effekter på välbefinnandet framträder först senare.
 • Jag ingriper i oetisk verksamhet som jag observerat i den pedagogiska interaktionen och bygger upp en etiskt hållbar och trygg inlärningsmiljö.
 • Jag är medveten om att arbetet som lärare förutsätter att jag tillägnar mig läraryrkets värderingar och etiska principer.
 • Som studerande är jag medveten om min roll som ansvarig aktör inom universitetssamfundet. 

Forskning

 • Jag följer god vetenskaplig praxis. Jag känner till Forskningsetiska delegationens forskningsetiska anvisningar och följer dem. Jag följer ansvarsfulla metoder för informationssökning, forskning och utvärdering i enlighet med god vetenskaplig praxis.
 • Jag är medveten om att ansvarsfullhet enligt god vetenskaplig praxis också gäller konstnärlig forskning. Jag förstår att konstens frihet inte är en grund för att inte följa god vetenskaplig praxis inom forskningen.
 • Jag är medveten om att verksamhet som forskare förutsätter forskarutbildning och att det är en väsentlig del av forskarens yrkesskicklighet att lära sig ansvarsfullhet och öppenhet. Även som grund- och påbyggnadsexamensstuderande har jag ansvar för att min egen forskning är etisk.
 • Jag är medveten om att reflektionen kring etiska frågor och riskbedömningen börjar redan i forskningens planeringsskede och pågår under hela forskningsprocessen och gäller även forskningskommunikationen.

Konstnärlig verksamhet

 • Jag är medveten om mitt etiska ansvar och min maktposition som konstnär och deltagare i konstnärlig verksamhet.
 • Jag respekterar säkerheten, integriteten, dataskyddet och självbestämmanderätten för dem som deltar i eller är föremål för min konstnärliga verksamhet, som material eller publik. • Som konstnär använder jag etiskt motiverade metoder med beaktande av andra deltagares insats och prestationer. Jag respekterar upphovsmannaskap och upphovsrätten.
 • Som konstnär främjar jag yttrandefriheten, respekterar de mänskliga rättigheterna och överväger på förhand hur min konstnärliga verksamhet påverkar individer, samfund och samhället. Etiska principer för gemenskaplig och samhällelig växelverkan.
 • Med min verksamhet stärker jag ett inkluderande, jämlikt, välmående och diskrimineringsfritt samfund som alla medlemmar i samfundet har möjlighet att påverka.
 • När jag deltar i samfundets beslutsfattande kommer jag att främja öppenhet, insyn och delaktighet.
 • Som medlem i och representant för konstuniversitetssamfundet agerar jag ärligt och öppet och försvarar rättvisa, jämlikhet och likabehandling samt individens och samfundets frihet.
 • Jag informerar ärligt och öppet om min verksamhet.

Etiska roller

Medlemmarna i Konstuniversitetssamfundet har olika roller (studerande, lärare, forskare, experter och chefer). Samma person kan ha flera roller. Olika roller kan vara förknippade med etiska förväntningar som orsakar spänningar eller är motstridiga sinsemellan. I dylika situationer överskrider principen om undvikande av skada övriga etiska principer.

Att bli förtrogen med de etiska principerna

Varje medlem i Konstuniversitetets gemenskap förväntas känna till dessa principer och förbinda sig till att förverkliga dem, och därför görs varje medlem i samfundet förtrogen med dem. För nya medarbetare sker detta som en del av introduktionsprogrammet, som även gäller gästande arbetstagare. För de övriga medarbetarnas del är det chefernas uppgift att gå igenom de etiska principerna så att var och en förstår deras betydelse i sitt eget arbete. För studerandenas del ska de etiska principerna gås igenom som en del av studieorienteringen. Chefen för den enhet som ger undervisning ser till att de studerande blir förtrogna med betydelsen av de etiska principerna i sin egen verksamhet inom universitetssamfundet.