Taideyliopiston eettiset periaatteet

Eettisten periaatteiden avulla varmistamme, että työskentely-ympäristömme on turvallinen, terveellinen ja innostava.

mies kirjoittaa pöydän ääressä

Eettiset periaatteet koskevat kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä tehtävästä tai roolista riippumatta. Jokaisen yhteisön jäsenen odotetaan tuntevan eettiset periaatteet ja sitoutuvan niihin.

Eettisten periaatteiden lähtökohdat

 • Toimin eettisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla.
 • Toimintani lähtökohtana on yhteisöllinen, rakentava, arvostava ja ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus. Kannustavaa ja avointa vuorovaikutuskulttuuria luomalla pyrin siihen, että kaikki voivat kokea olevansa arvokkaita yhteisön jäseniä.
 • En vahingoita itseäni enkä muita enkä hyväksy toisten vahingoittamista.
 • Puutun havaitsemaani epäeettiseen toimintaan.
 • Tiedostan yliopiston sisäiset valta-asetelmat ja oman valtapositioni.
 • Edistän tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjinnän ehkäisyä ja huolehdin omalta osaltani turvallisen ja terveellisen opiskelu- ja työskentely-ympäristön rakentamisesta.
 • Edistän kestävää kehitystä ja kestävyyskriisin ratkaisemista.
 • Noudatan työtäni tai opiskeluani sekä yliopiston toimintaa koskevia lakeja, asetuksia, sääntöjä ja määräyksiä.
 • Pyrin säännöllisesti päivittämään ymmärrystäni eettisistä kysymyksistä ja tarkastelemaan omaa toimintaani ja ajattelutapaani suhteessa niihin.

Periaatteet

Pedagoginen vuorovaikutus

 • Luon opetukselle, opiskelulle ja oppimiselle otollista, arvostavaa ja kannustavaa ilmapiiriä.
 • Tiedostan pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyvät valta-asetelmat ja niiden väärinkäyttöön sisältyvät riskit ja tuen sen osapuolten osallisuutta oppimisprosessissa.
 • Huolehdin siitä, että pedagoginen vuorovaikutus on inklusiivista ja syrjinnästä vapaata.
 • Tuen pedagogiseen vuorovaikutukseen osallistuvien hyvinvointia, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja sitä, että he kokevat toimintansa merkitykselliseksi.
 • Järjestän pedagogisen vuorovaikutuksen vastuullisesti ottaen huomioon ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden vaatimukset sekä osallisten suostumukseen liittyvät monitahoiset kysymykset.
 • Tiedostan, että pedagogisessa vuorovaikutuksessa voi syntyä kokemuksia, joiden hyvinvointiin liittyvät vaikutukset ilmenevät vasta myöhemmin.
 • Puutun havaitsemaani epäeettiseen toimintaan pedagogisessa vuorovaikutuksessa ja rakennan eettisesti kestävää ja turvallista oppimisympäristöä.
 •  Tiedostan, että opettajana toimiminen edellyttää opettajan ammatin arvojen ja eettisten periaatteiden sisäistämistä.
 •  Ymmärrän, että taiteen vapaus ei ole peruste olla noudattamatta pedagogisen vuorovaikutuksen eettisiä periaatteita.
 • Opiskelijana tiedostan roolini yliopistoyhteisön vastuullisena toimijana.

Tutkimus

 • Noudatan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tunnen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat tutkimuseettiset ohjeet ja noudatan niitä. Noudatan hyvän tieteellisen käytännön mukaisia vastuullisia tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä.
 • Tiedostan, että hyvän tieteellisen käytännön mukainen vastuullisuus koskee myös taiteellista tutkimusta. Ymmärrän, että taiteen vapaus ei ole peruste olla noudattamatta hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuksessa.
 • Tiedostan, että tutkijana toimiminen edellyttää tutkijakoulutusta ja että vastuullisuuteen ja avoimuuteen oppiminen on olennainen osa tutkijan ammattitaidon kehittämistä. Myös perus- ja jatkotutkinto-opiskelijana minulla on vastuu oman tutkimukseni eettisyydestä.
 • Tiedostan, että eettisten kysymysten pohdinta ja riskien arviointi alkaa jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja kestää koko tutkimusprosessin koskien myös tutkimusviestintää.

Taiteellinen toiminta

 • Tiedostan eettisen vastuuni ja valtapositioni taiteilijana ja osallistujana taiteelliseen toimintaan.
 • Kunnioitan taiteelliseen toimintaani osallistuvien tai sen kohteena, aineistona tai yleisönä olevien yksilöiden turvallisuutta, yksityisyyttä, tietosuojaa ja itsemääräämisoikeutta.
 • Käytän taiteilijana eettisesti perusteltuja menetelmiä huomioiden muiden taiteelliseen toimintaan osallistuvien panoksen ja saavutukset. Kunnioitan tekijyyttä ja tekijänoikeuksia.
 • Edistän taiteilijana sananvapautta, kunnioitan ihmisoikeuksia ja harkitsen ennalta taiteellisen toimintani vaikutuksia yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle.
 • Ymmärrän, että taiteen vapaus ei ole peruste olla noudattamatta taiteellisen toiminnan eettisiä periaatteita.

Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

 • Vahvistan toiminnallani inklusiivista, yhdenvertaista, hyvinvoivaa ja syrjinnästä vapaata yhteisöä, jonka asioihin kaikilla yhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa.
 • Osallistuessani yhteisön päätöksentekoon edistän sen avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta.
 • Toimin taideyliopistoyhteisön jäsenenä ja edustajana rehellisesti ja avoimesti oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yksilön ja yhteisön vapautta puolustaen.
 • Viestin toiminnastani rehellisesti ja avoimesti.
 • Ymmärrän, että taiteen vapaus ei ole peruste olla noudattamatta yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen eettisiä periaatteita.

Eettiset roolit

Taideyliopistoyhteisön jäsenet toimivat eri rooleissa (opiskelija, opettaja, tutkija, asiantuntija ja esihenkilö). Sama henkilö voi toimia useammassa roolissa. Eri rooleihin voi liittyä eettisiä odotuksia, jotka ovat keskenään jännitteisiä tai ristiriitaisia. Tällaisissa tilanteissa vahingoittamisen välttämisen periaate ylittää muut eettiset periaatteet.

Perehtyminen eettisiin periaatteisiin

Jokaisen Taideyliopiston yhteisön jäsenen odotetaan tuntevan nämä periaatteet ja sitoutuvan niiden toteuttamiseen ja siksi jokainen yhteisön jäsen perehdytetään niihin. Uusien työntekijöiden kohdalla tämä tapahtuu osana perehdytysohjelmaa, joka koskee myös vierailevia työntekijöitä. Muiden työntekijöiden osalta esihenkilöiden tehtävänä on käydä läpi eettiset periaatteet niin, että jokainen ymmärtää niiden merkityksen omassa työssään. Opiskelijoiden kohdalla eettiset periaatteet tulee käydä läpi osana opintoihin orientoitumista. Opetusta antavan yksikön johtaja varmistaa, että opiskelijat perehdytetään eettisten pariaatteiden merkityksen omassa toiminnassaan yliopistoyhteisössä.

Lisätietoa