Urvalsbeslutet: doktorandprogram i bildkonst 2021

Sex sökande antagits till studier som leder till doktorsexamen i bildkonst.

Urvalsbeslutet 2021

Urvalsprocessen till Bildkonstakademins doktorandprogram i bildkonst 2021 har avslutats.

Bildkonstakademins dekan har tillstyrkt valet av nya doktorander i enlighet med Akademiska rådets avdelning för doktorandutbildning och forskning förslag. I urvalsbeslutet har följande 6 sökande (i alfabetisk ordning) antagits till studier som leder till doktorsexamen i bildkonst:

 • Brümmel, Frank
 • Hänninen, Heidi
 • Laitinen, Tuomas
 • Nieminen, Heini
 • Nyyssölä, Antti 
 • Vahvaselkä, Hanna

Följande 5 sökande antagits på reservplats i ordning:

 1. en person som inte vill offentliggöra sitt namn
 2. Istomina, Tatiana
 3. en person som inte vill offentliggöra sitt namn
 4. Saumya, Vidha
 5. Levlin, Marjo

Rättelseförfarande

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelseförfarande