Bildkonstakademins urvalsresultat våren 2020

Bildkonstakademins studenturvalsresultat publiceras på 3.6. Du kan även fråga om resultatet per e-post på kuva.ansokan(at)uniarts.fi.

person working in sculpture studio
Kuva: Veikko Kähkönen

Urvalsresultat, 3.6.2020

Urval till 5,5-årigt program som leder till kandidat och magister i bildkonst examen

Följande 22 sökande har antagits och följande 12 sökande antagits på reservplats:

Birkelund, Emma
Choo, Wen Yi
Forsman, Heidi
Gummerus, Jasmin
Habibollah, Ramina
Havas, Milja
Herrmans, Lina
(Sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen) 
Härmälä, Hermanni
(Sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen) 
Kivelä, Aarne
Lundström, David
Nish, Ellenor Rose
Nyman, Mirjami
Ollikainen, Ninni
Pasila, Lotta
Pulkkinen, Helena
Raittila, Viljamaria
Rantanen, Sara
Staaf, Arvid
Tohidi, Samira
Öhrn, Theodor

Reservplatser:

 1. Kuokkanen, Aleksandra
 2. Castrén, Elias
 3. Luoma, Jani
 4. Holmström, Heidi
 5. Veinola, Emmet
 6. (Sökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
 7. Suni, Saga
 8. Hasunen, Jere
 9. Närekangas, Matti
 10. Luganski, Diana
 11. Bardy, Felix
 12. Juupaluoma, Johanna

Man kan också fråga om resultat per telefon: +358 50 44 88 540 eller e-post: kuva.ansokan(at)uniarts.fi.

De antagna får information om urvalsprocedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post.

De som deltagit i urvalskursen, men inte har antagits, kan få respons från medlemmar i urvalsjuryn tisdagen 9.6.2020. Anvisningar skickas per e-post till sökande som kan begära respons.

Mottagande av studieplats

För att behålla den studieplats du beviljats bör du meddela att du tar emot studieplatsen senast 17.7.2020 kl. 15.00 (lokal tid i Finland).

Ta emot studieplatsen i första hand elektroniskt i Min Studieinfo -tjänsten. Om du inte kan motta studieplatsen elektroniskt, använd den pappersblanketten. Blanketten bör skickas till Konstuniversitetets ansökningstjänster (ansokan@uniarts.fi). Försenade meddelanden beaktas ej.

Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.

Avhämtning av arbetsportfolior i pappersformat

Ifall den sökande vill ha tillbaka en arbetsportfolio i pappersformat efter urvalsprocessen ska hen hämta portfolion på Bildkonstakademin efter 17.6.2020. Anvisningar om tidpunkt för avhämtning sänds till de sökande som har meddelat att de vill ha tillbaka sin portfolio.

Om sökandet har meddelat att hen vill ha tillbaka sin portfolio och betalat returneringskostnaden enligt akademins instruktioner kommer portfolion att skickas tillbaka efter urvalsprocessen, dvs. i slutet av juni.

Portfolior som inte avhämtats eller som försetts med bristfällig returbetalning förstörs.

Begäran om omprövning

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Läs mera om rättelseförfarandet

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

kirjaamo@uniarts.fi

Konstuniversitetet / registratorskontoret
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
Finland

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.