Näin haet tanssijantaiteen maisteriohjelmaan

Kevään 2021 yhteishaku. Hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Kevään 2021 valintakokeet

(päivitetty 17.3.2021)

Tanssijantaiteen maisteriohjelman valintakoetehtävät on muutettu koronatilanteen vuoksi etätehtäviksi. Sen lisäksi valintakokeiden rakennetta on muutettu 2-vaiheisesta 3-vaiheiseksi. Valintakokeiden 2. vaihe toteutetaan videotehtävien muodossa. 3. vaiheen aikatauluun on lisätty yksi varapäivä (21.5.). Jatkoon päässeitä hakijoita tiedotetaan muutoksesta sähköpostitse. Hakukohteen valintaperusteet säilyvät ennallaan.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi tai englanti

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 7.-20.1.2021 (klo 15.00).

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen tanssijantaiteen maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut:

 1. tanssitaiteen alemman korkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 3. BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

  TAI

 4. jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet.
  Tämä valintaperuste on tarkoitettu hakijoille, joiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen on jäänyt aiemmin kesken tai joilla on muita erillisiä korkeakouluopintoja taidealalta (esim. avoimessa yliopistossa suoritettuja).
  Hakijalla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä korkeakouluopintoja, joiden soveltuvuus harkitaan tapauskohtaisesti. Opinnot voivat sisältää oman taiteenalan, niin tanssitaiteen kuin esittävän taiteen tai niitä tukevia korkeakouluopintoja ja ne on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 60 korkeakoulussa suoritetun opintopisteen lisäksi hakijalla tulee olla vahva näyttö taiteellisesta toiminnasta ja työskentelyä omalla taiteenalallaan, joka vastaa n. 120 opintopisteen opintoja / kahden vuoden päätoimista työskentelyä hakukohteen taidealalla.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella.

Hakijan hakukelpoisuudesta tehdään päätös ennen kutsujen lähettämistä valintakokeisiin. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Myös myönteisistä maisterivaiheen hakukelpoisuuspäätöksistä tiedotetaan sähköpostitse maisterivaiheen hakijoille viimeistään viikolla 9-10. Huom. valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakouluun hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrä.
Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Tanssijantaiteen maisteriohjelman tutkintokielet ovat suomi tai englanti. Opetuskielet ovat suomi ja/tai englanti.

Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen kielellä, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, on osa opetuksesta englanninkielistä koko vuosikurssille.

Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä, aiemmalla pohjakoulutuksella tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito 27.1.2021 klo 15 mennessä:

 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon jollain muulla tutkinnolla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla. Hakijan tulee toimittaa tutkintotodistus.
 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Hakijan tulee toimittaa peruskoulun päättötodistus tai opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito 10.3.2021 klo 15 mennessä:

 • mikäli hän osoittaa riittävän kielitaidon kielikokeella (esim. YKI, TOEFL, IELTS). Hakijan tulee toimittaa todistus hyväksytysti suoritetusta kielikokeesta.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisessä hakukohteessa

Hakija voi todistaa kielitaitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (päättötodistuksessa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • Korkeakoulututkinto:
  • jonka opetuskielenä on suomi
  • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • jossa suomen kieli pääaineena
  • joka sisältää korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) suomen kielessä
  • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä suomen kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • IB-tutkinto
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
  • B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • suomi äidinkielenä -suullinen koe suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  • suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla hyvä
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Lue englanninkielisestä Näin haet tanssijantaiteen maisteriohjelmaan -oppaasta englannin kielen taidon osoittamisesta englanninkielisessä hakukohteessa.

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun lukuvuonna 2021-2022. Maksu pysyy saman suuruisena ko. opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoissa 2021 lukuvuosimaksu koskee hakijoita jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen;

 • Master’s Degree Programme in Choreogrephy (Koreografian maisteriohjelma)
 • Master’s Degree Programme in Comparative Dramaturgy and Performance Research
 • Master’s Degree Programme in Dance Performance (Tanssijantaiteen maisteriohjelma)
 • Master’s Degree Programme in Live Art and Performance Studies
 • Master’s Studies in Directing (Ohjauksen maisteriopinnot)

Lisätietoa lukuvuosimaksusta

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävissä ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan:

 • taidollisiin ja tiedollisiin valmiuksiin tanssitaiteen alalla
 • tehtävien rajauksien ymmärtämiseen ja niiden luovaan artikulaatioon
 • taiteellisen toiminnan reflektiokykyyn
 • luovuuteen ja ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen
 • yhteistyökykyyn ja vuorovaikutuksellisuuteen
 • motivaatioon ja sitoutuneisuuteen
 • soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

 1. Essee.
  Kirjoita essee, jossa tuot ilmi omaan tanssijantyöhösi ja taiteiljuuteesi liittyviä tämän hetken keskeisimpiä teemoja ja kysymyksiä. Sido ajatteluasi laajempaan kontekstiin käyttäen vähintään 2 lähdettä, jotka voivat olla esim. taideteoksia tai tekstejä, ja viittaa lähteisiin asianmukaisesti. Tuo esiin esseessäsi myös mitä toivot maisteriopinnoilta.
  Esseen pituus 2-3 liuskaa (A4) koneella kirjoitettua tekstiä, fonttikoko 12, riviväli 1,5
  Nimeä tiedosto: sukunimi_essee

 2. Videonäyte.
  Lähetä 5min videonäyte, jossa työskentelet liikkeellisesti jonkin esseessä avaamasi teeman tai kysymyksen parissa 3min ja avaat suullisesti työskentelysi lähtökohtia 2min. Pysy aikarajoissa. Nimeä tiedosto: sukunimi_video

 3. Portfolio.
  Valmista omaa taiteellista työtäsi esittelevä digitaalinen portfolio. Sisällytä portfolioon kuvaa, videota/videolinkkejä ja/tai tekstiä. Nimeä tiedosto: sukunimi_portfolio

Ennakkotehtävät arvioidaan ja niiden perusteella tehdään ensimmäinen karsinta. Ennakkotehtävät ovat osa valintakoetehtäviä ja vaikuttavat hakijan lopulliseen kokonaisarviointiin.

2 vaiheen tehtävä
Hakijan on varauduttava esittämään itse valmistamansa soolo (n. 5 min).

Näin haet

Tanssijantaiteen maisteriohjelma löytyy Opintopolun hakulomakkeelta nimellä;
Maisterihaku: Tanssijantaide, tanssitaiteen maisteri (2 v)

 1. Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 7.1. – 20.1.2021 klo 15 mennessä Opintopolussa

 2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 27.1.2021 klo 15 mennessä Opintopolussa
 • Ennakkotehtävät
  Nimeä ennakkotehtävätiedostot tehtävänannon yhteydessä ilmoitetun ohjeen mukaisesti.

 • Ansioluettelo/CV
  Selkeä listaus suorittamistasi opinnoista sekä alaan liittyvästä taiteellisesta toiminnasta ja työkokemuksesta
  Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_cv

 • Koulutustaustan osoittavat dokumentit
  Tutkintotodistus suoritetusta maisteriopintoihin soveltuvasta pohjakoulutuksesta ja opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja opintosuoritusote kesken olevasta koulutuksesta.
  Mahdolliset muut todistukset opinnoista, jotka haluat huomioitavan valinnassa.
  Nimeä tiedostot sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote

 • Diploma Supplement (DS)
  Jos haet ulkomaisella tutkinnolla toimita DS. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvailu opinnoissa käytetystä arvosteluasteikosta.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_ds

 • Osoitus kielitaidosta
  Todistus opetuskielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta korkeakoulututkinnosta (todistus toimitettava 27.1. tai 10.3. mennessä, katso ohjeet kohdasta kielitaitovaatimus).
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_yki

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutukseen ja tulet EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinun tulee toimittaa Teatterikorkeakouluun lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti (esim. kuva passista).
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_passi

Sinun on toimitettava ammattikääntäjän tekemä käännös todistusliitteistä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Muistathan tarkistaa vielä ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi ja että antamasi tiedot ovat oikein. Vain osittain ladatut ja lähetetyt ennakkotehtävät tullaan automaattisesti hylkäämään. Tarkista myös, että kaikki lataamasi materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus.

Nimeä kaikki tiedostosi ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Tiedostoja nimetessä ei pidä käyttää skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Huomioi, että suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista myös, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Taideyliopisto suosittelee, että lataaminen aloitetaan jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Valintakokeet

(päivitetty 17.3.2021)
Valintakokeita on muutettu koronatilanteen vuoksi. Jatkoon päässeitä hakijoita tiedotetaan muutoksesta sähköpostitse.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe       Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe       ma 17.5. – to 20.5.

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkadun 6 olevissa tiloissa.

Valinnat ovat monivaiheiset ja eri vaiheiden välillä karsitaan. Ennakkotehtävät arvioidaan ja hakijoita voidaan karsia jo niiden perusteella. Valintakoeraati voi tehdä myös välikarsintoja eri vaiheiden aikana. Valmistelua vaativia lisätehtäviä voidaan antaa valintakokeiden aikana.

Valintakokeissa on ohjattuja nykytanssiin, improvisaatioon, esiintyjäntyöhön ja ryhmätyöskentelyyn keskittyviä tehtäviä sekä kirjallinen tehtävä että haastattelu.

Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen ja/tai englannin kielellä. Tehtävien kirjalliset osat hakija voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Pandemiatilanteen vaikutus valintakokeisiin

Mikäli pandemiatilanne niin vaatii, paikan päällä toteutettaviksi suunnitellut valintakokeet muutetaan etäkokeiksi. Tässä tapauksessa edellä ilmoitettuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia.
Mahdollisista pandemiatilanteen aiheuttamista muutoksista ilmoitetaan viimeistään 16.3.2021.

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 12.5. ja 2.6. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 12.5. klo 9

 • Comparative Dramaturgy and Performance Research -maisteriohjelma
 • Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot
 • Kirjoittamisen maisteriohjelma
 • Live Art and Performance Studies -maisteriohjelma
 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (suomenkielinen)
 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (ruotsinkielinen)

Opiskelijavalinnan tulos 2.6. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • Koreografian maisteriohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (ruotsinkielinen)
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssijantaiteen maisteriohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.00.

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2021 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa koulutusohjelmasta riippuen elo-syyskuussa 2021 (vko 32-34).

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tutustu koulutuksen sisältöön