Specialiseringsutbildning för konstexperter inom offentlig konst

Den tvååriga specialistutbildningen avslutas våren 2020. Bekanta dig med utbildningens innehåll och mål.

Syftet med specialiseringsutbildningen är att utbilda mångsidiga konstexperter som kan jobba med utvecklingsuppdrag och projekt inom offentlig konst, byggande och stadsplanering. Utbildningen ger konstproffs möjlighet att mångsidigt fördjupa och bredda sina kunskaper på den offentliga konstens specialområde.

Utbildningen förbereder för tvärprofessionellt samarbete och ny kreativ stads- och regionplanering, konstkonsultarbete samt producerande av experttjänster.

För vem är utbildningen avsedd?

Målgrupp för utbildningen är konstproffs som har avlagt högre högskoleexamen. Specialiseringen till konstexpert kan vara ett naturligt steg för personer med kunskaper och utbildning till bildkonstnär, designer, arkitekt eller landskapsarkitekt som grund. En förutsättning är att man har en konstnärlig examen på magisternivå och lämplig arbetserfarenhet för branschutvecklingen.

Syftet med utbildningen

Utbildningen syftar till att:

  • Fördjupa och bredda specialkunskaperna inom området för den offentliga konsten, bl. a. projekt för offentligt byggande och stadsplanering, integrering av konstnärliga beställningsarbeten i miljön och utvecklingen av stadsbilden, samt utveckla kunskaperna om konstintegrering som del av utvecklingsstrategierna i kommuner och landskap.
  • Lära sig om tillvägagångssätt inom byggande och stadsplanering samt få en helhetsbild av nödvändiga kunskaper i fråga om avtalspraxis, beskattning, anbudsförfaranden och upphovsrättsfrågor
  • Fördjupa kunskaperna om konstens möjligheter i den samhälleliga förändringsprocessen och initiativtagare till nya verksamhetskulturer
  • Fördjupa färdigheterna i fråga om multiprofessionellt samarbete och att arbeta tillsammans med olika expertgrupper i krävande och omfattande byggprojekt.
  • Fördjupa kunskaperna om konstkonsultering som experttjänst samt stärka kompetensen att producera och utveckla tjänster inom det egna specialområdet

Utbildningens innehåll

Specialiseringsutbildningen för konstexperter inom offentlig konst omfattar 40 studiepoäng. En studiepoäng motsvarar omkring 27 timmars arbete för studeranden. Utbildningen består av för alla gemensamma moduler (30 sp) och den studerandes eget arbete med ett utvecklingsprojekt (10 sp).

Utbildningens centrala innehållsområden:

  • Den offentliga konstens och procentprincipens möjligheter, aktörsnätverk och centrala verksamhetsprinciper
  • Kuratering och produktion av konstprojekt
  • Samarbetet mellan producent, konstnär, arkitekt och övriga planerare och aktörer, deras ansvarsområden och uppbyggnaden av det tvärfackliga samarbetet
  • Projektlednings- och ledarskapsfärdigheter, helhetsplanering, schemaläggning och ledning av krävande projekt
  • Finansiering av konstprojekt och olika finansieringsmetoder samt utveckling av konstkonsultering och tjänster för konstexperter

Genomförande

Specialiseringsutbildningen för konstexperter inom den offentliga konsten genomförs som flerformsstudier, där det ingår närundervisningsperioder, nätstudier, kamratgruppsarbete, självständigt distansarbete samt ett utvecklingsprojekt som genomförs på en arbetsplats eller i en organisation som den studerande själv väljer. I utbildningen dras nytta av mentorskap för inlärning i arbetet och utveckling av expertis som stöd för utvärderingen.

Inlärningsuppgifterna integreras såväl i arbetslivet som utvecklingen av den personliga expertisen. Utbildningen kan genomföras vid sidan av arbetet.

Utbildarna är toppexperter inom offentlig konst på de universitet där utbildningen genomförs, den offentliga konstens arbetsfält och företag.

Utbildningen anordnas i samarbete mellan ett flertal konstuniversitet. Medverkar gör Högskolan för konst, design och arkitektur på Aalto-universitetet och konstfakulteten vid Lapplands universitet. Utbildningen samordnas av Konstuniversitetet.

Utbildningen startade i september 2018 och slutar i maj 2020.

Ytterligare information

Projektchef Sirke Pekkilä, Konstuniversitetets öppna campus, tfn 050 5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi

Ansökningsmål

Specialiseringsutbildning för konstexperter inom offentlig konst

Enhet

Öppet campus

Ansvarsperson

Sirke Pekkilä
tel. 050 5262 004
sirke.pekkila@uniarts.fi