Att sam-agera med växter

Forskningsprojekt (2017-2020) av Annette Arlander

Introduktion

Att uppträda eller samarbeta med växter, och i synnerhet med träd, är ett konstnärligt forskningsprojekt som vidareutvecklar och fördjupar frågan hur uppföra landskap idag, vilken jag arbetat med i olika former under ett antal år. Frågan är inte retorisk; vår relation till miljön har ändrats drastiskt till följd av den globala uppvärmningen och andra katastrofer förorsakade av människan och kräver nya förhållningssätt. Det posthumanistiska perspektivet förutsätter att vi tänker om i frågan om begreppet landskap och beaktar att vår omvärld består av olika varelser, livsformer och materiella fenomen med varierande grad av vilja, behov och agens. Vilka former för att uppföra, förverkliga eller verkställa landskap kan vara relevanta i detta läge? En möjlighet är att närma sig några individuella element i landskapet, som enstaka träd, och undersöka hur man kan samverka med dem, hur man exempelvis kan uppträda inför en kamera tillsammans. 
 
Att tänka om vår relation till miljön är en central uppgift för konstnärer idag. Konstnärlig forskning kan bidra genom sin förmåga att tillåta och generera hybrida former av tänkande och handling. Detta projekt deltar i den nymatieralistiska och posthumanistiska diskussionen genom att a) utveckla konstnärliga praktiker och skapa konstverk som kan krtiskt ifrågasätta existerande conventioner och vanor i vårt sätt att förhålla oss till miljön och b) genom att teoretiskt reflektera över, baserat på praktiskt prövande, vad det innebär att samarbeta med växtr och isynnerhet träd. Projektets betydelse vilar is sista hand på växternas betydelse – de skapar förutsättningarna för livet på vår planet i dess nuvarande syrebaserade form.

Projektets namn

Att sam-agera med växter

Tid

01/2017-12/2020