Kai Lehikoinen

Arbetsbeskrivning

Universitetsforskare

Utbildning

Doctor of Philosophy, University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 2004.

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 1996.

Bachelor of Fine Arts in Dance Education, University College of Dance, Dance Pedagogy, Tukholma, 1989.

Forskning

Kai Lehikoinen är universitetsforskare vid Centret för pedagogisk forskning och akademisk utveckling inom konst (CERADA) vid Konstuniversitetets forskningsinstitut. Hans forskning fokuserar på konst och socialt deltagande och ger värdefulla insikter i den professionella utvecklingen och identiteten hos yrkesverksamma inom konst och i kulturellt välbefinnande mer allmänt.

Som tidigare ledare för CERADA har Kai publicerat mer än 90 artiklar som täcker ett brett spektrum av konstområden, inklusive utvidgande av konstnärernas professionalism till nya områden, konstnärliga interventioner i samhället, pedagogik för högre konstutbildning, dans i kulturellt äldrearbete och maskuliniteter i dansutbildning.

Som biträdande direktör deltog Kai aktivt i forskningsprojektet ArtsEqual (2015-2021) som finansierades av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Som teamledare för forskningsgruppen Arts in Health and Care fokuserade hans arbete på ojämlikhet i konst- och konstutbildningstjänster och på villkoren och utmaningarna för kulturellt välbefinnande. Kai har också bidragit till politiskt beslutsfattande om konst, hälsa och välbefinnande genom forskningsbaserade rekommendationer, ministeriella arbetsgrupper och som tillfällig rådgivare för WHO:s regionkontor för Europa.

Kai arbetar på en monografi för Routledge om socialt engagerad konst som ett studieämne och de lärdomar som högre utbildningsinstitutioner inom konst kan dra av socialt engagerade konstutövare. Han har också bidragit till ny forskning om konstnärers kompetens och utbildning i socialt engagerad konst, utbildning av personal inom äldreomsorgen i kulturellt välbefinnande och framtidsscenarier för högre utbildningsinstitutioner inom konst i Europa. Han är också temaredaktör för Frontiers in Psychology – Health Psychology, ett specialnummer om kritisk utvärdering av forskning om konst, hälsa och välbefinnande, redaktör för bokserien Critical Studies in Dance Leadership and Inclusion för Palgrave Macmillan, och medlem i den rådgivande gruppen för Nordic Journal for Arts, Culture and Health.

Viktigaste publikationer

Lehikoinen, K. & Siljamäki, E. (In print). Socially Engaged Arts (SEA) Practices: Key Skills and Capabilities. Research in Arts and Education.

Kippo, S., Koivisto, T-A., Mäki-Opas, T., Lehikoinen, K., Lehtimäki, A-V., Lavikainen, P., Turtiainen, M. Martikainen, J. 2023. Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi: Arviointimenetelmien jatkokehitystarpeet Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:26. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. [Economic evaluation of cultural well-being activities Further development of evaluation methods in Finland]

Jääskeläinen, T., López-Íñiguez, G. & Lehikoinen, K. 2022. Experienced workload, stress and coping among professional students in higher music education: An explanatory mixed methods study in Finland and the United Kingdom. Psychology of Music.

Lehikoinen, K. & Turpeinen, I. 2022. Fear, Coping and Peer Support in Male Dance Students’ Reflections. In D. Risner & B. Watson (Eds.). Masculinity, Intersectionality & Identity: Why Boys (Don’t) Dance? New York: Palgrave Macmillan, 207–226. Recipient, 2023 Board of Governors Faculty Recognition Award, Wayne State University (US).

Lehikoinen, K. 2021. Sosiaalisesti osallistava taide terveys- ja sosiaalialan ympäristöissä: näkökulmia kulttuurihyvinvointiin. Synteesi 4, 50–73. [Summary: Socially engaged art in health and social care contexts: perspectives on cultural well-being].

Lehikoinen, K. Pässilä, A. & Owens, A. 2021. Conflicting professional identities for artists in transprofessional contexts: Insights from a pilot programme initiating artistic interventions in organisations. In H. Westerlund & H. Gaunt (Eds.). Expanding professionalism in music and higher music education – A changing game. London & New York: Routledge, 74–88.

Westerlund, H., Karttunen, S., Lehikoinen, K. Laes, T., Väkevä, L. & Anttila E. 2021. Expanding professional responsibility in arts education: Social innovations paving the way for systems reflexivity. International Journal of Education and the Arts 22(8).

Kallio-Tavin, M., Anttila, E., Jokela, T. Hiltunen, M., Lehikoinen, K. & Pusa, T. 2019. Cultural diversity in Finnish arts education research. In: L. Ferro, E. Wagner, L. Veloso, T. Ijdens & J.T. Lopes (Eds.). Crossing Borders: Arts and Cultural Education in a World of Diversity. Eno Yearbook No. 1. Wiesbaden: Springer, 2019, 71-89.

Lehikoinen, K. 2019. Dance in Elderly Care: Professional Knowledge. Journal of Dance Education 19(3), pp. 108-116.

Lehikoinen, K. 2019. Näkökulmia laajentuvaan ammattilaisuuteen ja taidealan korkea-asteen koulutukseen. In K. Monni & K. Törmi (Eds.). Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 71. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto. Ch. 1.0. [Summary: perspectives on expanding professionalism and higher education in the arts].

Lehikoinen, K. 2019. ArtsEqual Policy Work: Towards Resilience and Social Cohesion with Cultural Rights and Cultural-wellbeing. In A. Braid, A. Garcia Lopez, and Turner, R. (Eds.). Resilience and the City: Art, Eductation, Urbanism. Selected Presentations from the Thematic Mobile Sessions. 15th ELIA Biennial Conference. Amsterdam: ELIA, pp. 95-106.

Lehikoinen, K. 2017. Cultural Rights, Well-being and Democracy in Elderly Care: The Dance Ambassadors as a Case Study. Nordic Journal of Dance 8(2), pp. 30-41.

Lehikoinen, K. 2017. Justifying the Arts in Health and Care in Finland: A Discourse Analytic Inquiry. Cogent Arts & Humanities 4(1), pp. 1-12.

Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (Eds.) 2017. Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto. [Summary: an anthology on arts and wellbeing: reviews on international research].

Lehikoinen, K., Pässilä, A., Martin, M. & Pulkki, M. (Eds.). 2016. Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. [Summary: an anthology on artistic interventions at work].

Lehikoinen, K. 2014. Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Kinesis 4. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. [Summary: dance into words: rudiments in dance analysis].

Lehikoinen, K. 2014. Askeleita tekstuaalisessa labyrintissä: tanssin kielellistäminen, intertekstuaalisuus ja tulkinta. In H. Järvinen & L. Rouhiainen (Eds.). Tanssiva tutkimus. Nivel 3, Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 27-44. [Summary: steps in a textual labyrinth: turning dance into words, intertextuality and interpretation].

Lehikoinen, K. 2014. Taide muuttuvien kertomusten mosaiikissa: taiteilijan identiteetti muutoksessa. In P. Korhonen (Ed.). Hyvä Hankaus 2. Kokos 3. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 31-44. [Summary: art in the mosaic of changing narratives: artist’s identity in transformation].

Lehikoinen, K. 2014. Artistic Interventions as a Strand of Artistic Research. In A. Arlander (Ed.). The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3. Nivel 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Chapter 7.

Lehikoinen, K. 2014. Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla: selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa. Kolmas Lähde. Helsinki: Aalto University. [Summary: viewpoints on well-being and services of well-being in the fields of culture, sport and youth work: a report on discourses of well-being in services of the third sector].

Lehikoinen, K. 2013. Qualification framework for artists in artistic interventions. In J. Heinsius & K. Lehikoinen (Eds.). Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 49–63.

Lehikoinen, K. 2012. Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training. In A. Smith (Ed.). Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, pp. 50–67. Electronic publication, DVD.

Lehikoinen, K. 2012. Taiteelliset interventiot ja taiteen soveltava käyttö työyhteisöissä: ajatuksia tutkimustarpeista ja tietopohjan vahvistamisesta. In S-M. Korhonen & P. Rantala (Eds.). Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto, pp. 18–23. [Summary: artistic interventions and applied uses of art in working life: reflections on research needs and strengthening of the knowledge base].

Lehikoinen, K. 2010. Identities Performed and Transformed: Dialogical Choreography as Artistic Research – Intertextuality of Self-narratives. In A. Arlander (Ed.) Proceedings of the 1st Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, pp. 19–31.

Lehikoinen, K. 2010. Suuntana uudet palvelut. Hyvinvointia kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä. In N. Koivisto et al. (Eds.) Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta, Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, pp. 274–285. [Summary: towards new services: well-being from culture, sport, and youth work].

Lehikoinen, K. (Ed.). 2008. Business Bodies. Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference. Helsinki: IADE.

Lehikoinen, K. 2006. Stepping Queerly? Discourses in Dance Education for Boys in Late 20th-Century Finland. Oxford: Peter Lang.

Lehikoinen, K. 2005. Choreographies for Boys: Masculinism in Finnish Dance Education. In I. Björnsdóttir (Ed.). Dance Heritage: Crossing Academia and Physicality. Proceedings, 7th NOFOD Conference, Reykjavik, April 15 – 18 2004. Nordisk forum för dansforskning, pp. 138-145.

Lehikoinen, K. 1999. Fragile Masculinities: Reading Kvarnström. In J. Willis (Ed.). Proceedings Society of Dance History Scholars, Twenty-Second Annual Conference, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 10-13. June 1999. Stoughton, Wisconsin: Society of Dance History Scholars, pp. 129–137.

Lehikoinen, K. 1998. Postmodernistinen tanssi ja eräitä sen koreografisia työmenetelmiä oppiainenäkökulmasta tarkasteltuna. In A. Sarje, U. Halonen & P. Pakkanen (Eds.). Kirjoituksia koreografiasta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 2. Taiteen Keskustoimikunta. Helsinki, pp. 179-193. (Summary: postmodernist dance and some of its choreographic methods scrutinised from the perspective of educational disciplines.)

Lehikoinen, K. 1997. Fragile Masculinities and the Sex Role Theory in Dance for Boys: A Critical Discourse. In E. Anttila (Ed.). Proceedings of the 1997 Conference of Dance and the Child International. Helsinki: DaCi, pp. 195-201.

Konstnärlig verksamhet

Kai har arbetat som länskonstnär för Egentliga Finlands konstkommission (2005-2006 och 1991-1995) och som frilansande danskonstnär (1986 – 2009). Hans konstnärliga produktion omfattar koreografier som Lainattuja lauseita ja painojälkiä (2009), BI 4U a life… (1996), Cut along a dotted line (1996), Seiniä (1994), Kerttu (1991), Untitled (1990), Mysteeri (1990), Boksi (1986) och Kirje (1986). Kai har skapat två dansverk för Dance Theatre ERI: Seiniä (1994) och Oppimiskokemuksia (1990). Han har också skapat Kaleidoskooppi (1988), Peli (1987) och Päätöksiä (1986) för Dansföreningen i Åboregionen. Dessutom har han arbetat som koreograf i musikalen Little Shop of Horrors (1990) på Åbo Svenska Teater och i en musikteaterversion av John Steinbecks pjäs Vredens druvor på Åbo stadsteater (1994).

Som dansare medverkade Kai i Dansteatern ERI:s Sotilaan tarina, Jeanne D’Arc, Harlekiinien yö och Pieni tulitikkutyttö. Han turnerade också med Avodah Dance Ensemble, baserad i New Jersey, USA, och uppträdde med Claire Parsons Co, baserad i Stockholm, Sverige. Han har också medverkat i Barker Theatres produktion Tanssii keijujen kanssa och dansat i musikalerna Little Shop of Horrors och La Cage Aux Folles på Åbo Svenska Teater i Åbo, Finland.