Kai Lehikoinen

Toimenkuva

Yliopistotutkija

Doctor of Philosophy, University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 2004.

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 1996.

Bachelor of Fine Arts in Dance Education, University College of Dance, Dance Pedagogy, Tukholma, 1989.

Esittely

Tohtori Kai Lehikoinen on yliopistotutkija Taideyliopiston tutkimusinstituutin CERADA tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy taiteisiin ja sosiaaliseen osallistumiseen, ja se tuottaa arvokasta tietoa taidealan ammattilaisten ammattitaidon laajentumisesta, identiteeteistä ja hyvinvoinnista.

Kai on CERADAn entinen johtaja ja on julkaissut yli 90 tutkimusta, jotka käsittelevät monipuolisesti taiteen alueita, kuten taiteilijoiden rooleja, taiteellisia interventioita, taidealojen yliopistopedagogiikkaa ja kulttuurista vanhustyötä sekä maskuliinisuutta tanssikasvatuksessa.

Hän osallistui aktiivisesti Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan ArtsEqual-tutkimushankkeeseen (2015-2021) varajohtajana ja Arts in Health and Care -tutkimusryhmän johtajana. Hanke keskittyi eriarvoisuutta luoviin tekijöihin taiteen ja taidekasvatuksen peruspalveluissa sekä kulttuurihyvinvoinnin toteutumisen ehtoihin ja haasteisiin Suomessa.

Kai on myös vaikuttanut taiteisiin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa tutkimukseen perustuvilla suosituksilla, ministerityöryhmissä sekä toimimalla määräaikaisena neuvonantajana WHO:n Euroopan aluetoimistossa.

Tällä hetkellä Kai valmistelee Routledgelle monografiaa sosiaalisesti osallistuvasta taiteesta oppiaineena ja siitä, mitä taidealan korkea-asteen oppilaitokset voivat oppia sosiaalisesti osallistuvan taiteen praktiikoilta yhteiskuntaan vaikuttamisesta. Lisäksi hän on osallistunut viimeaikaisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät taiteilijoiden erityisosaamiseen ja koulutukseen sosiaalisesti osallistuvan taiteen käytännöissä, vanhustyön ammattilaisten koulutukseen kulttuuriseen hyvinvoinnin alueella sekä taidealan korkea-asteen oppilaitosten tulevaisuusskenaarioihin Euroopassa. Lisäksi hän toimii Frontiers in Psychology – Health Psychology -julkaisun teematoimittaja, joka käsittelee taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen kriittistä arviointia käsittelevää erikoisnumeroa, Palgrave Macmillan -lehden Critical Studies in Dance Leadership and Inclusion -kirjasarjan toimittaja ja Nordic Journal for Arts, Culture and Health -lehden ohjausryhmän jäsenenä.

Julkaisuja

Lehikoinen, K. & Siljamäki, E. (In print). Socially Engaged Arts (SEA) Practices: Key Skills and Capabilities. Research in Arts and Education.

Kippo, S., Koivisto, T-A., Mäki-Opas, T., Lehikoinen, K., Lehtimäki, A-V., Lavikainen, P., Turtiainen, M. Martikainen, J. 2023. Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi: Arviointimenetelmien jatkokehitystarpeet Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:26. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. [Economic evaluation of cultural well-being activities Further development of evaluation methods in Finland]

Jääskeläinen, T., López-Íñiguez, G. & Lehikoinen, K. 2022. Experienced workload, stress and coping among professional students in higher music education: An explanatory mixed methods study in Finland and the United Kingdom. Psychology of Music.

Lehikoinen, K. & Turpeinen, I. 2022. Fear, Coping and Peer Support in Male Dance Students’ Reflections. In D. Risner & B. Watson (Eds.). Masculinity, Intersectionality & Identity: Why Boys (Don’t) Dance? New York: Palgrave Macmillan, 207–226. Recipient, 2023 Board of Governors Faculty Recognition Award, Wayne State University (US).

Lehikoinen, K. 2021. Sosiaalisesti osallistava taide terveys- ja sosiaalialan ympäristöissä: näkökulmia kulttuurihyvinvointiin. Synteesi 4, 50–73. [Summary: Socially engaged art in health and social care contexts: perspectives on cultural well-being].

Lehikoinen, K. Pässilä, A. & Owens, A. 2021. Conflicting professional identities for artists in transprofessional contexts: Insights from a pilot programme initiating artistic interventions in organisations. In H. Westerlund & H. Gaunt (Eds.). Expanding professionalism in music and higher music education – A changing game. London & New York: Routledge, 74–88.

Westerlund, H., Karttunen, S., Lehikoinen, K. Laes, T., Väkevä, L. & Anttila E. 2021. Expanding professional responsibility in arts education: Social innovations paving the way for systems reflexivity. International Journal of Education and the Arts 22(8).

Kallio-Tavin, M., Anttila, E., Jokela, T. Hiltunen, M., Lehikoinen, K. & Pusa, T. 2019. Cultural diversity in Finnish arts education research. In: L. Ferro, E. Wagner, L. Veloso, T. Ijdens & J.T. Lopes (Eds.). Crossing Borders: Arts and Cultural Education in a World of Diversity. Eno Yearbook No. 1. Wiesbaden: Springer, 2019, 71-89.

Lehikoinen, K. 2019. Dance in Elderly Care: Professional Knowledge. Journal of Dance Education 19(3), pp. 108-116.

Lehikoinen, K. 2019. Näkökulmia laajentuvaan ammattilaisuuteen ja taidealan korkea-asteen koulutukseen. In K. Monni & K. Törmi (Eds.). Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 71. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto. Ch. 1.0. [Summary: perspectives on expanding professionalism and higher education in the arts].

Lehikoinen, K. 2019. ArtsEqual Policy Work: Towards Resilience and Social Cohesion with Cultural Rights and Cultural-wellbeing. In A. Braid, A. Garcia Lopez, and Turner, R. (Eds.). Resilience and the City: Art, Eductation, Urbanism. Selected Presentations from the Thematic Mobile Sessions. 15th ELIA Biennial Conference. Amsterdam: ELIA, pp. 95-106.

Lehikoinen, K. 2017. Cultural Rights, Well-being and Democracy in Elderly Care: The Dance Ambassadors as a Case Study. Nordic Journal of Dance 8(2), pp. 30-41.

Lehikoinen, K. 2017. Justifying the Arts in Health and Care in Finland: A Discourse Analytic Inquiry. Cogent Arts & Humanities 4(1), pp. 1-12.

Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (Eds.) 2017. Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto. [Summary: an anthology on arts and wellbeing: reviews on international research].

Lehikoinen, K., Pässilä, A., Martin, M. & Pulkki, M. (Eds.). 2016. Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. [Summary: an anthology on artistic interventions at work].

Lehikoinen, K. 2014. Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Kinesis 4. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. [Summary: dance into words: rudiments in dance analysis].

Lehikoinen, K. 2014. Askeleita tekstuaalisessa labyrintissä: tanssin kielellistäminen, intertekstuaalisuus ja tulkinta. In H. Järvinen & L. Rouhiainen (Eds.). Tanssiva tutkimus. Nivel 3, Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 27-44. [Summary: steps in a textual labyrinth: turning dance into words, intertextuality and interpretation].

Lehikoinen, K. 2014. Taide muuttuvien kertomusten mosaiikissa: taiteilijan identiteetti muutoksessa. In P. Korhonen (Ed.). Hyvä Hankaus 2. Kokos 3. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 31-44. [Summary: art in the mosaic of changing narratives: artist’s identity in transformation].

Lehikoinen, K. 2014. Artistic Interventions as a Strand of Artistic Research. In A. Arlander (Ed.). The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3. Nivel 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Chapter 7.

Lehikoinen, K. 2014. Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla: selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa. Kolmas Lähde. Helsinki: Aalto University. [Summary: viewpoints on well-being and services of well-being in the fields of culture, sport and youth work: a report on discourses of well-being in services of the third sector].

Lehikoinen, K. 2013. Qualification framework for artists in artistic interventions. In J. Heinsius & K. Lehikoinen (Eds.). Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 49–63.

Lehikoinen, K. 2012. Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training. In A. Smith (Ed.). Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, pp. 50–67. Electronic publication, DVD.

Lehikoinen, K. 2012. Taiteelliset interventiot ja taiteen soveltava käyttö työyhteisöissä: ajatuksia tutkimustarpeista ja tietopohjan vahvistamisesta. In S-M. Korhonen & P. Rantala (Eds.). Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto, pp. 18–23. [Summary: artistic interventions and applied uses of art in working life: reflections on research needs and strengthening of the knowledge base].

Lehikoinen, K. 2010. Identities Performed and Transformed: Dialogical Choreography as Artistic Research – Intertextuality of Self-narratives. In A. Arlander (Ed.) Proceedings of the 1st Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, pp. 19–31.

Lehikoinen, K. 2010. Suuntana uudet palvelut. Hyvinvointia kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä. In N. Koivisto et al. (Eds.) Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta, Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, pp. 274–285. [Summary: towards new services: well-being from culture, sport, and youth work].

Lehikoinen, K. (Ed.). 2008. Business Bodies. Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference. Helsinki: IADE.

Lehikoinen, K. 2006. Stepping Queerly? Discourses in Dance Education for Boys in Late 20th-Century Finland. Oxford: Peter Lang.

Lehikoinen, K. 2005. Choreographies for Boys: Masculinism in Finnish Dance Education. In I. Björnsdóttir (Ed.). Dance Heritage: Crossing Academia and Physicality. Proceedings, 7th NOFOD Conference, Reykjavik, April 15 – 18 2004. Nordisk forum för dansforskning, pp. 138-145.

Lehikoinen, K. 1999. Fragile Masculinities: Reading Kvarnström. In J. Willis (Ed.). Proceedings Society of Dance History Scholars, Twenty-Second Annual Conference, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 10-13. June 1999. Stoughton, Wisconsin: Society of Dance History Scholars, pp. 129–137.

Lehikoinen, K. 1998. Postmodernistinen tanssi ja eräitä sen koreografisia työmenetelmiä oppiainenäkökulmasta tarkasteltuna. In A. Sarje, U. Halonen & P. Pakkanen (Eds.). Kirjoituksia koreografiasta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 2. Taiteen Keskustoimikunta. Helsinki, pp. 179-193. (Summary: postmodernist dance and some of its choreographic methods scrutinised from the perspective of educational disciplines.)

Lehikoinen, K. 1997. Fragile Masculinities and the Sex Role Theory in Dance for Boys: A Critical Discourse. In E. Anttila (Ed.). Proceedings of the 1997 Conference of Dance and the Child International. Helsinki: DaCi, pp. 195-201.

Taiteellinen toiminta

Kai on toiminut freelance tanssitaiteilijana vuosina 1986 – 2009. Hänen omaa taiteellista tuotantoa ovat Lainattuja lauseita ja painojälkiä (2009), BI 4U a life… (1996), Cut along a dotted line (1996), Seiniä (1994), Kerttu (1991), Untitled (1990), Mysteeri (1990), Boksi (1986) ja Kirje (1986). Tanssiteatteri ERI:lle Kai on tehnyt kaksi teosta: Seiniä (1994) ja Oppimiskokemuksia (1990). Turun seudun tanssiyhdistyksen ryhmälle hän on tehnyt teokset Kaleidoskooppi (1988), Peli (1987) ja Päätöksiä (1986). Lisäksi Kai toimi koreografina Åbo Svenska Teaterin musikaalissa Lilla skräckaffären (1990) ja Turun kaupunginteatterin musiikkinäytelmässä Vihan hedelmät (1994).

Tanssijana Kai on toiminut Tanssiteatteri ERI:n teoksissa Sotilaan tarina, Jeanne D’Arc, Yön harlekiinit ja Pieni tulitikkutyttö. Lisäksi hän on tanssinut yhdysvaltalaisessa Avodah Dance Ensemble -ryhmässä ja ruotsalaisessa Claire Parsons Co:ssa. Lisäksi hän on esiintynyt Barker Teatterin tuotannossa Tanssii keijujen kanssa kuten myös Åbo Svenska Teaterin musikaaleissa Lilla skräckaffären ja La Cage Aux Folles.